Contact

Over Arlande

Het te bereiken doel van de klant en het optimaal managen van de weg daarheen staat centraal bij de werkzaamheden van Arlande. Hierbij wordt uitsluitend het belang van de opdrachtgever gediend. De managers van Arlande weten wat in welke situatie succesvol is en hoe gewenste veranderingen bereikt kunnen worden en zijn hiertoe in staat doordat ze putten uit jarenlange, eigen management ervaringen. Vandaar het motto: ‘Management is ons vak’.

Arlande helpt haar opdrachtgevers blijvende veranderingen in de bedrijfsvoering en het management te realiseren door het interim invullen van management functies, het managen van veranderingen of door het inrichten en aansturen van projecten en programma’s. Daarnaast adviseert Arlande organisaties die het management van de lijn of van een project willen verbeteren. Dit gebeurt in een brede variatie aan branches zoals Onderwijs, Retail en Groothandel, Industrie, Energie, (centrale en lokale) Overheid, Finance, Zorg en andere non-profit organisaties.

Wie werken er bij Arlande

Maak kennis met de mensen die werken bij Arlande.

Interim Management

Veranderingen in een bestaande organisatie doorvoeren is een tijdrovend en intensief proces. De dagelijkse werkzaamheden moeten doorgaan en tegelijkertijd moeten medewerkers en het management de veranderingen doorvoeren. Dit legt druk op de medewerkers, terwijl niet alle leidinggevenden beschikken over de capaciteit om op een goede manier sturing te geven aan complexe veranderingen. De interim managers van Arlande bieden leidinggevenden de gewenste ondersteuning voor het realiseren van deze veranderingen. Zij hebben allen leidinggevende posities bekleed en daarbij ervaring opgedaan met het doorvoeren van veranderingen.

Verandermanagement

Aanleiding voor verandermanagement is vaak een door de directie gewenste andere manier van werken, een effectievere en efficiëntere wijze van succes creëren met elkaar. Het idee dat veranderingen noodzakelijk zijn, is meestal wel aanwezig, maar vaak ontbreekt het begrip ‘aan welke knoppen gedraaid moet worden’. Arlande ondersteunt hierin. Van de managers mag verwacht worden dat ze op basis van hun expertise, maar juist ook hun persoonlijkheid, veranderingen bij groepen mensen in werking weten te stellen.

Projectmanagement

Een project op tijd en binnen budget afgerond krijgen, met het gewenste resultaat, is voor veel opdrachtgevers nog een utopie. Toch is het mogelijk. Goede besturing van het projectproces (een samenspel van opdrachtgever én projectmanager) zorgt ervoor dat het resultaat van het project een optimale toegevoegde waarde levert aan de bedrijfsvoering. Voorwaarden voor een succesvol project zijn goed projectmanagement (gebruikmakend van methoden en technieken), een ruime ervaring en de persoonlijkheid van de projectmanager (stijl en karakter). Daarnaast is goed opdrachtgeverschap een randvoorwaarde voor een succesvol project. Een goede projectmanager stelt zich daarom kritisch op naar zijn opdrachtgever en houdt hem hiermee scherp.

Management Consultancy

Arlande wordt regelmatig ingezet in complexe project- of veranderopdrachten. Soms omdat een reeds lopend traject niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet. Mijlpalen en budgetten worden overschreden, interne medewerkers die aan het traject meedoen uiten hun onvrede en haken soms af waarbij de opdrachtgever zich oncomfortabel begint te voelen. In zo’n situatie helpt Arlande door een projectaudit uit te voeren. Aan de hand van risico-inventarisatie instrumenten wordt vervolgens een advies uitgebracht. Afhankelijk van de omstandigheden en wenselijkheid brengt Arlande het advies ten uitvoer om het traject alsnog naar het beoogde succes te brengen. Daarnaast coacht Arlande betrokkenen van het project en helpt op die manier bij het bereiken van resultaat.

Externe Associates 

Naast onze eigen hooggekwalificeerde professionals hebben we een netwerk van freelancers en gelijkgestemde bedrijven, ons Externe Associates Net. De freelancers worden soms ingezet voor opdrachten bij klanten. Het zijn meestal zelfstandig gevestigde managers, die beschikken over hetzelfde competentieprofiel als onze eigen medewerkers. Om deze collega’s warm aan te kunnen bevelen zorgen wij ervoor dat er naast een uitgebreide intake regelmatig contact is tussen hen en Arlande. Deze contactmomenten worden gebruikt om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en te netwerken. 
Het netwerk werkt twee kanten op: Arlande weet wat de sterktes zijn van haar externe associates en de associates op hun beurt kennen de toegevoegde waarde van Arlande. 

Netwerkmeetings

Arlande organiseert regelmatig netwerkmeetings voor associates om kennis te delen, te kunnen netwerken en om bij te blijven in het vak. Associates bereiden dan een vakonderwerp voor dat gepresenteerd en bediscussieerd wordt, hierna bestaat de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een borrel.

Opleidingen, trainingen en workshops

Arlande biedt de associates middels het cursusaanbod de gelegenheid om aan de eigen competenties te werken. Dit aanbod bestaat uit opleidingen, trainingen en workshops. Opleidingen die kennis bijbrengen en resulteren in certificering zijn bijvoorbeeld PRINCE2 en ITIL. Een training die vaardigheden bijbrengt en inzichten geeft aan de hand van uitgebreide cases is bijvoorbeeld de Management Game (MG). Een workshop die cursisten stimuleert te werken aan hun persoonlijkheid is ondermeer de Workshop Emotionele Intelligentie. De cursussen vinden meestal in de avonduren plaats, zodat ze niet ten koste gaan van de factuurabele uren overdag. Daarnaast worden de cursussen in veel gevallen tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

Klankbordbijeenkomsten en Intervisiesessies

Een andere mogelijkheid om kennis te delen zijn de klankbordbijeenkomsten die Arlande organiseert. Hierbij introduceert een collega een probleemstelling uit zijn lopende opdracht. De personen die een professionele bijdrage kunnen leveren op dat gebied worden uitgenodigd. Zodoende beschikt de persoon die het onderwerp heeft ingebracht over vele nieuwe invalshoeken voor een oplossing. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling worden Intervisiesessies georganiseerd voor de associates. In een vertrouwde omgeving wordt bij deze meeting een collega in staat gesteld zichzelf te spiegelen. Deze avond volgt een vast stramien waarbij de vertrouwelijke informatie binnen de muren blijft.

Schaduwmanagement

Twee weten meer dan één. Daarom zetten wij schaduwmanagement in om onze professionals optimaal te laten functioneren. Elke opdracht van Arlande wordt door een schaduwmanager begeleid. Een seniorcollega met relevante ervaring fungeert als schaduwmanager. Hij heeft regelmatig contact met zijn collega ter plaatse over de situatie en aanpak bij de opdrachtgever. De professionals kunnen zodoende situaties bespreken die zich bij de opdrachtgever voordoen. Op deze manier maken we gebruik van de totale kennis en expertise die binnen onze organisatie aanwezig is om optimale toegevoegde waarde aan de opdrachtgever te leveren. Wij borgen op deze wijze de kwaliteit van de dienstverlening.

Managers van resultaat

De Arlande managers hebben elk 8 tot 30 jaar ervaring in ICT en business, zowel binnen lijnorganisaties als bij adviesbureaus. Tijdens onze werkzaamheden maken we gebruik van relevante en algemeen bekende werkwijzen, change- en projectmethodieken. De jarenlange ervaring van de managers van resultaat stelt ons in staat om deze snel en efficiënt toe te passen en zo echte meerwaarde voor uw organisatie te creëren.