Contact

Projectmanagement Professional Portal Gemeente Den Haag

Projectmanagement Professional Portal Gemeente Den Haag

"Het opzetten van de systematiek om specifieke feedback in de steden op te halen en vervolgens G4 afstemming te realiseren, kostte enige tijd en begint nu zijn vruchten af te werpen." Opdrachtgever

In het programma Professional Portal innovatie werken de G4-gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen aan het vernieuwen van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het sociale domein. Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van deze vernieuwing, elke gemeente is verantwoordelijk voor de implementatie in de eigen stad. Arlande werkt mee aan de implementatie in de gemeente Den Haag.

Implementatie en transitie in de steden

De implementatie en transitie in Den Haag wordt nu voorbereid. De innovatie vervangt gefaseerd een aantal bestaande applicaties voor de professional en biedt de burger nieuwe en meer geïntegreerde functionaliteit voor het indienen van aanvragen, het inzien van het eigen dossier en het doorgeven van wijzigingen. Communicatie tussen professional en burger kan straks ook via het portaal verlopen. 

Uitdagingen

Zowel in de samenwerking tussen de 4 steden als in de gemeente Den Haag zijn er steeds uitdagingen waarop het project zich moet aanpassen. Het gezamenlijk ontwerpen van vernieuwingen levert soms veranderingen in de stad op die niet direct als gunstig worden gezien. Dan is het zaak om de organisatie mee te nemen in het ‘grotere’ doel van het programma.

Omdat met de Scrum methode wordt gewerkt, liggen specificaties niet lang van tevoren vast. Bovendien is het cruciaal dat de zogeheten product owner feedback krijgt van de uitvoering over de wensen en de voortgang. Het opzetten van de systematiek om deze feedback in de steden op te halen en vervolgens G4 afstemming te realiseren, kostte enige tijd en begint nu zijn vruchten af te werpen.

Inzet van Arlande

Onze taak is om de implementatie van de digitale verandering en de transitie die dit in de organisatie met zich meebrengt goed voor te bereiden en te begeleiden. Daarom zijn zowel binnen als buiten Sociale Zaken veel afdelingen bij het project betrokken. Dit programma betekent immers veranderingen voor de uitvoerenden (werkprocessen, dienstverlening) en hun leidinggevenden (management informatie), voor diverse onderdelen van de digitale dienstverlening (formulieren, gemeentelijke website) en voor burgers (contact met de stad op meerdere manieren). Ook op het gebied van infrastructuur (nieuwe verbindingen, inzet DigiD) en functioneel beheer (wat centraal voor de G4 en wat decentraal in de stad) moet veel werk verzet worden.

Met al deze betrokkenen bereiden we elke oplevering voor in werksessies: eerst de lokale impact bepalen - voor burger en professional, voor gegevens- en functioneel beheer, voor techniek, voor beveiliging etc. -  dan de aanpak uitwerken, testen en in gebruik & in beheer nemen. Om elke oplevering succesvol te kunnen implementeren, is het steeds zaak om alle genoemde betrokkenen in de stad doorlopend te informeren over de voortgang en de energie vast te houden. Dat laatste is soms lastig en vraagt vooral positieve en enthousiaste inbreng, omdat we tot nu toe voornamelijk kleine voorbereidende stappen hebben gezet. Pas als de oplevering van te implementeren innovatie producten op gang komt, worden meer zichtbare resultaten geboekt.