Contact

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden

"Heel goed gedaan! Goed herpakt na een tegenslag veroorzaakt door een externe factor. Je hebt gekeken wat er toch nog mogelijk was. Je kracht is samenwerking en bruggen slaan, leiderschap. Je investeert in de relatie en bent duidelijk in quick wins, maar ook op lange termijn.  Je kunt goed levelen op alle niveaus." Margrit Borggreve - Directeur Administratief Centrum

Quotes

Florian Harderwijk 
“No-nonsense houding; doelgericht; open; onafhankelijke/ zelfstandige uitstraling en dat is prettig voor een externe (niet te gericht op voorzetting van de business).” ​

“Ik heb je leren kennen als een man met een brede belangstelling, kennis en ervaring waardoor je in staat bent met mensen van verschillende niveaus in een organisatie en te kunnen communiceren. Mede daardoor ben je in staat om naast de reguliere activiteiten van projectmanagement de organisatie van een breed advies te voorzien en je doet dat met een open, innemende stijl.” (Chris Blees, Opdrachtgever. Concern Controller CvB)' 

"Heel goed gedaan! Goed herpakt na een tegenslag veroorzaakt door een externe factor. Je hebt gekeken wat er toch nog mogelijk was. Je kracht is samenwerking en bruggen slaan, leiderschap. Je investeert in de relatie en bent duidelijk in quick wins, maar ook op lange termijn.  Je kunt goed levelen op alle niveaus." (Margrit Borggreve, directeur Administratief Centrum)  

 

Sanne Huizer 
“In de rol van PMO zorgt ze dat collega’s zich op een prettige manier “gedwongen” voelen hun toezeggingen na te komen. Een Sanne in de deuropening die goedemorgen komt zeggen doet collega’s realiseren dat er nog wat openstaat”. 

“Sanne is er!!! … en dat op zo’n prettige, proactieve en lichte manier dat het je pas echt opvalt als ze er een dag niet is”. (Robert Elbers, programmamanager) 

 

Beschrijving organisatie 

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, waar meer dan 10.000 studenten en 1.000 medewerkers samen studeren en werken. Hogeschool Leiden beschikt over een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang leren.  

Aanleiding voor de opdrachten 

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governancestructuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. 

Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomstvast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen Hogeschool Leiden, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden. 

Op dit moment is Hogeschool Leiden daartoe nog onvoldoende in staat, doordat de huidige (bron)systemen niet aan de bovenstaande behoefte voldoen. Het is zowel nut als noodzaak dat de organisatie zich richt op hoogwaardige dienstverlening. Het programma Bronsystemen biedt de hogeschool de mogelijkheid daarin samen op te trekken met andere stakeholders binnen Hogeschool Leiden. Samen met de eigenaren en beheerders van de (bron)systemen is het mogelijk hetzelfde doel na te streven: in staat zijn juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken. Het is nodig om samen met hen afstemming te zoeken, doordat de onderlinge afhankelijkheid en expertise die is verdeeld over de verschillende afdelingen. De inhoudelijke synergie stelt Hogeschool Leiden in staat de juiste doelen na te streven alsook individueel ontwikkelruimte te behouden.  

Het doel van de opdrachten 

De basis van de informatiehuishouding op orde brengen. Goede informatiehuishouding ondersteunt het primaire proces; het onderwijs binnen Hogeschool Leiden. Om goede informatie te gebruiken, verrijken en delen moet het fundament; de bronsystemen, op orde zijn. Zo ontstaan er betrouwbare informatieketens binnen Hogeschool Leiden. Personeels- en salarisgegevens zijn hierin een belangrijke schakel. Hogeschool Leiden dient een adequate informatiehuishouding te hebben, om op termijn beter te kunnen sturen, verantwoorden en analyseren. Het beschikbaar stellen van deze (stuur)informatie via een managementinformatiesysteem is een van de oplossingen. 

De aanpak 

Om als Hogeschool Leiden de juiste stappen hierin te kunnen zetten is het programma ‘Bronsystemen’ opgetuigd, waarin de stakeholders en de benodigde competenties samenkomen om in het belang van de Hogeschool Leiden strategische speerpunten invulling te geven. Van projectmanagement tot het (domein)architectuur. Arlande heeft op veel gebieden bij kunnen dragen aan de totstandkoming van een werkbare vertreksituatie (PMO) tot de daadwerkelijke invulling en uitvoering van een aantal deelprojecten te noemen; HRM-bronsystemen, Managementinformatie (MIS). 

Resultaten

De organisatie van de hogeschool is niet groot, maar ook niet klein. De benodigde competenties en vaardigheden zijn niet toereikend om met alle benodigde doelstellingen tegelijk te starten. Het managen van timing, opvolging en daadwerkelijk realiseren van de resultaten vereist structuur. Deze structuur is door Arlande geboden. 
Mede door de verbindende eigenschappen die Arlande biedt – met de aanvullende ervaring die zij heeft opgedaan in soortgelijke trajecten – heeft de geboden structuur ertoe geleid dat de stakeholders (afzonderlijke afdelingen) hun eigen primaire doelstellingen meer loslieten om juist de belangen van Hogeschool Leiden-breed te behartigen. Specifiek bij te dragen, met hun eigen specialisme, aan de totstandkoming van ‘huis op orde’.