Contact

Opzetten en Runnen Portfolio Management Office (PMO)

Het Portfolio Management Office (PMO) is de kern van een goede PPM-systematiek. Vanuit het PMO vindt coördinatie van de PPM-processen plaats en wordt de portfolio-informatie geconsolideerd en gemonitord voor bestuurders en uitvoerders. Daarbij ontstaan verschillende hulpvragen.

Arlande helpt PMO’s op te zetten en te verbeteren. Denk aan coaching, trainingen, tools en templates voor classificatie en toetsing, voortgang, financiën, resources, benefits en roadmaps.

Wat is de beste positionering en hoe groot moet het PMO zijn? Arlande best practices en PMO-rekenmodel geven inzicht in de gewenste positie, omvang en samenstelling van het PMO.

Arlande voorziet organisaties naar behoefte in interim PPM- en PMO-capaciteit, om tijdelijk extra kracht en versnelling te creëren. Dat kan door inzet van portfoliomanagers, portfolio-controllers en multi-projectmanagers.

Ook helpt Arlande bij de transitie van een bestaand projectenbureau of project support office naar een portfolio management office. Dat doen we langs de veranderlijnen van besluitvorming, communicatie en competenties.

Bekijk welke organisaties Arlande heeft geholpen bij het inrichten en professionaliseren van het PMO?

Neem dan contact op met Arlande.

Opzetten en Runnen Portfolio Management Office (PMO)

Opdrachtomschrijving

NDC: Ontwerpfase PPM

Door de afnemende en vergrijzende abonnementenstand, was NDC genoodzaakt een nieuwe koers in te zetten, waarbij nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd.

 
Inholland: Managen projectenporfolio

Arlande heeft diverse opdrachten afgerond bij Hogeschool Inholland. Voor de herinrichting van een ICT infrastructuur is Arlande gevraagd een projectenportfolio van gemiddeld 40 projecten te managen.

 
Electrabel: Manager Programma Office

Electrabel is onderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland, de grootste energieproducent van Nederland. Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Arlande is gevraagd om een PMO op te zetten, zowel voor Electrabel Retail als voor heel Marketing & Sales GDF SUEZ.  

 
TenneT: Professionaliseren PPM

De wens van TenneT was om projecten professioneler uit te voeren. Zo wilde Tennet projecten afronden binnen budget en met resultaten die beter aansloten bij de verwachten. Daarnaast moest er inzicht en overzicht komen van de projecten zodat het projectbudget beter besteed kon worden en juiste projecten uitgevoerd konden worden. 

 
Nova: PPM inrichten

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om een rol te spelen in een groot verandertraject. Om de gemaakte plannen te realiseren is het Project Portfolio Management inclusief projectbureau ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is het projectmanagement van de organisatie, waarin dit een nieuw concept was, geprofessionaliseerd.

 
Nova: PPM in kaart brengen

Sinds een paar jaar doorloopt Het Nova College een groot veranderprogramma. In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om hierin een rol te spelen. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.

 
VU: Inrichting Project Delivery Board met PMO

De Vrije Universiteit van Amsterdam is een universiteit met bijna 25.000 studenten en 14 faculteiten. Om tot de top-10 wereldwijd van alle universiteiten te gaan horen, is de Vrije Universiteit een ambitieus veranderprogramma gestart met vele projecten, die grote druk leggen op de organisatie van onderwijs, andere diensten en vooral ook de dienst IT.

 
VU: Aanpak inrichten projecten portfolio

Om tot de top-10 wereldwijd van alle universiteiten te gaan horen, is de Vrije Universiteit een ambitieus veranderprogramma gestart met vele projecten, die grote druk leggen op de organisatie van onderwijs, andere diensten en vooral ook de dienst IT. Twee maatregelen uit het plan van aanpak waren cruciaal: het instellen van een Project Delivery Board (PDB) en een nieuw Project Management Office (PMO) dat een uniforme aanpak en route voor alle projecten is gaan borgen.

 
NHL: Portfoliomanagement bewustwoordingssessie

Het verbeteren van projectmatig werken is al jaren een aandachtspunt binnen de NHL. Zo werd er besloten dat het niveau van projectmatig werken nog niet voldoende was en verbeterd moest worden. Er zijn enkele doelstellingen opgesteld, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het verhogen van studiesucces en het verbeteren van de marktpositie. 

 
ROC Nijmegen: Opstellen projecten portefeuille

Om de doelstelling tot de top drie van de beste middelgrote ROC's van Nederland behoren te realiseren, waren een aantal grote veranderingen noodzakelijk bij ROC Nijmegen. Zo heeft Arlande zich bezig gehouden met het creëren van overzicht in de projecten portfolio. Er zijn besluitvormingsrapportages, project voortgangsrapportages, portfolio voortgangsrapportages en overige project documenten opgesteld. Ook is de administratie projecten portfolio opgesteld.

 
ROC Nijmegen: PPM concretiseren

Om de doelstelling tot de top drie van de beste middelgrote ROC's van Nederland behoren te realiseren, waren een aantal grote veranderingen noodzakelijk bij ROC Nijmegen. Arlande heeft geholpen met het opzetten van het informatiebeleid en het bijbehorende informatiebeleidsplan. Het informatiebeleidsplan is een groot verandertraject en kent ruim 100 projecten die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Om ervoor te zorgen dat de juiste projecten gedaan blijven worden is Project Portfolio Management (PPM) ingevoerd.