Contact

Aanpak voor grip op projecten

Aanpak voor grip op projecten

Betere grip leidt tot een meer balans en meer waarde in het portfolio van veranderinitiatieven en tot het vermogen om wendbaar te acteren. Maar hoe verbeter je de grip, hoe pak je dat aan?

De Arlande-aanpak is om stap voor stap te werken aan betere grip op projecten en andere veranderinitiatieven: eerst werken aan beter inzicht in de realisatie van projecten, dan werken aan een betere samenhang van veranderinitiatieven en vervolgens aan het snel kunnen inspelen op impulsen uit de omgeving.

Langs drie assen

We doen dit langs de drie assen van ons ‘maturity model’, te weten:

  1. Besluitvorming: Wie, welk platform mag/moet besluiten over het starten, stoppen en temporiseren van veranderinitiatieven? Welke ‘governance’ is gewenst: rollen, deelnemers en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  2. Communicatie: Welke processen en rapportages – zoals initiatievenoverzicht, doelenvizier, roadmaps, resource-analyses en business cases – geven het juiste inzicht? 
  3. Competenties: Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig om op het gewenste professionele niveau op de wendbaarheidsladder te kunnen presteren en welke training en coaching hoort daarbij om de huidige organisatie op dat niveau te brengen?

De meest effectieve verbeteraanpak is die waarbij zich grip evenwichtig langs de drie assen ontwikkelt.

Meer uitleg bij dit model vind je in de recente Arlande paper ‘De weg naar Wendbaarheid’.

Scan en direct aan de slag

De Arlande-aanpak is erop gericht om van meet af aan te werken aan concrete acties en resultaten, zodat je direct al over (nieuwe) instrumenten beschikt die inzicht geven en samen met de andere stakeholders kunt werken aan het krijgen van meer grip. 

We starten met samen goed kijken waar de organisatie staat en wat er als is aan besturing, methoden, ervaring, processen, systemen etc. En samen de ambities bepalen, de punt op de horizon. Vervolgens bepalen we vanuit deze gezichtspunten waar de organisatie wil verbeteren, wat daarvoor nodig is en vertalen dit in een concreet stappenplan, dat we samen uitvoeren. Maatwerk dus waarbij we gebruik maken van wat er is en van aanvullende best-practice componenten, rekening houdend met het vermogen en ambities van de organisatie.

De Online Scan van Arlande bied je een eerste aanzet om de bestaande situatie effectief in kaart te brengen.

Verandermanagement

Groeien, professionaliseren via dit maturity model is op papier eenvoudig, maar … het werkt in de praktijk pas als iedereen meedoet! En dat gaat meestal niet vanzelf. Bij het groeien op de wendbaarheidsladder hoort meestal ook een gedragsverandering van de betrokkenen. Verandermanagement is daarom een belangrijke hoeksteen voor het succes van de implementatie. Een veranderanalyse, inclusief het duiden van het gedrag van stakeholders (zoals inventarisatie persoonlijke waarden en/of kleuren-perspectief), leidend tot een veranderaanpak met training en coaching, is een vast onderdeel van de Arlande implementatie-aanpak.

Oplossingen met opdrachten

Onderwijsgroep Tilburg: Opleiding Business case experts

Jan Bloem vervult de rol van organisator en begeleider van deze opleiding. Zijn expertise op het gebied van portfoliomanagement en business case management en als  trainer/coach zijn belangrijke bouwstenen voor het leerproces van de deelnemers. 

 
Onderwijsgroep Tilburg: Projectmanager Selectie en Vervanging Passensysteem

Als projectmanager de taak om op basis van het projectstartdocument en de PPM methodiek het projectplan en de planning op te leveren en uit te voeren met het team, bestaande uit de verschillende betrokken disciplines.

 
Onderwijsgroep Tilburg: Portfoliomanagement Implementatie

Jan Bloem start vanuit de rol van consultant en daarna als interim-portfoliomanager om de organisatie langere tijd bij te staan in het concreet besturen en realiseren van de projectenportfolio. En om stappen te maken in de professionalisering daarvan.

 
Gemeente Zaanstad: Portfoliomanagement Implementatie

Arlande heeft gemeente Zaanstad gecoacht en gefaciliteerd bij het ontwerpen van de verbeteringen, bij het coachen van de stakeholders bij het implementeren ervan en als  interim PMO-lead - voor het verbeteren van de project- en portfoliorapportages.

 
NDC: Ontwerpfase PPM

Door de afnemende en vergrijzende abonnementenstand, was NDC genoodzaakt een nieuwe koers in te zetten, waarbij nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd.

Jan Bloem
Inrichten en starten PPM | Consultant en coach
 
Electrabel: Manager Programma Office

Electrabel is onderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland, de grootste energieproducent van Nederland. Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Arlande is gevraagd om een PMO op te zetten, zowel voor Electrabel Retail als voor heel Marketing & Sales GDF SUEZ.