Contact

INFORMATIEMANAGEMENT, HOE VERKRIJG IK GRIP?

INFORMATIEMANAGEMENT, HOE VERKRIJG IK GRIP?

“Data- en informatieverwerking is ondertussen een cruciale pijler van de bedrijfsvoering, maar we hebben het niet op orde.”

“Onze concurrentie weet meer, omdat zij hun informatievoorziening beter in hebben gericht.”

 

De veelheid van veranderingen in de samenleving hebben continu impact op organisaties. Om de kwaliteit van de producten en de continuïteit van de organisatie te bewaken, is het van groot belang om inzicht te krijgen in de samenhang van de verschillende onderdelen. Door meer inzicht en grip te hebben op deze processen, kan de organisatie doelgericht besluiten nemen en sneller inspelen op veranderingen.

De maatschappij verandert en organisaties moeten mee veranderen. We leven in toenemende mate in een technologische en door media gedreven wereld: in de informatie- en communicatiemaatschappij. IT-toepassingen zijn hierin ontzettend belangrijk; de ontwikkelingen gaan enorm snel. Gebruikers accepteren die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier en kunnen hier relatief gemakkelijk mee omgaan. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige- en veelvuldige IT–toepassingen. Organisaties moeten hierin mee veranderen en misschien wel vooroplopen.

Van belang is dat er binnen de organisatie een gedragen beeld ontstaat van de huidige situatie, de strategische uitgangspunten, de gewenste situatie, de beleidskeuzes en de strategische agenda. Ook is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de organisatie die vereist is op het gebied van de informatievoorziening (IV) en de Infrastructuur (IT). 

Arlande gebruikt haar Verbetermodel voor Informatievoorziening om een passende informatievoorziening te bepalen, op basis van de volgende zes sporen:

  1. Processen
  2. Applicaties
  3. Data
  4. Managementinformatie
  5. ICT-infrastructuur
  6. Organisatie van Informatievoorziening

Fundament

Een strategie vormt veelal de leidraad voor het bepalen en bereiken van de organisatiedoelen, maar een goed uitgewerkte strategie is geen garantie voor succes. Een optimale afstemming tussen IV en IT spelen hierbij een bepalende rol. Zij worden ook wel de praktische vertaling van de strategie genoemd.

Arlande helpt bij de omzetting van strategische doelstellingen naar onder meer een IT- en informatiebeleidsplan en een strategische agenda (roadmap), om de plannen uit te kunnen voeren.

Het op te stellen IT- en Informatiebeleidsplan inclusief de strategische kalender omvat niet enkel de plannen en het overzicht, maar ook de organisatorische randvoorwaarden om dit plan te realiseren. Er is dus ook aandacht voor de organisatie van Frontoffice, Backoffice en de inrichting van de informatievoorziening.

Visualisatie resultaten

Arlande heeft hiervoor een pragmatische aanpak ontwikkeld. Deze is gebaseerd op onze ervaringen bij organisaties in verschillende branches, waarbij vergelijkbare trends, huidige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen in modellen zijn uitgewerkt.

De resultaten omvatten de strategische uitgangspunten (ambitie) en voor de aandachtsgebieden (processen, applicaties, gegevens/managementinformatie en infrastructuur) een schematische weergave ter onderbouwing, met daarin een schets van de huidige situatie (constateringen en bevindingen), de toekomstige situatie (ambitie en visie), en het beleid (belangrijkste keuzes). 

 

Informatie Management

Arlande visualiseert de resultaten op een toegankelijke manier, zodat de complexe materie begrijpelijk wordt voor alle lagen binnen de organisatie. Doordat verschillende disciplines in workshops samen aan het resultaat werken, voelt eenieder zich ook eigenaar van het resultaat. 

Waarom Arlande?

Veelal worden keuzes in de IT- en informatievoorziening genomen op een specifiek deelgebied zoals een infrastructuurprobleem, of één specifieke applicatie. Arlande behandelt alle aspecten van de IT- en informatievoorziening. Keuzes worden gemaakt op basis van een totaalbeeld. Waar de werkvorm van workshops zorgt voor draagvlak en onderling begrip, zorgt de inhoudelijke brede benadering voor goed gefundeerde keuzes. De verbeteringen hebben daardoor een hoge toegevoegde waarde voor de realisatie van uw strategie.

Als volwaardig partner in dit traject zal Arlande – naast de technische verandersporen – ook oog hebben voor de impact op mens & organisatie, doordat wij in staat zijn verschillende managementspecialiteiten te combineren.

Specialisten

Klik hier voor het CV van: