Contact
Youssef Boudou
Website CV
Professie Projectleider
Woonplaats Tiel

WERKGEVERS

Arlande | Junior Associate
2019 - 2019
Railcom/VolkerSafeguard | Consultant professionalisering
2017 - 2018
Magic Words | Adviseur
2016 - 2018
ECHO Inclusive Teaching & Learning Center | Onderzoeker
2016 - 2017

COMPETENTIES

Ambitieus| Creatief| Samenwerkingsgericht| Verbinden| Betrokken| Zelfstandig

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2014 - 2017
Master Beleid, Communicatie & Organisatie, Vrije Universiteit Amsterdam
2011 - 2014
Sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2009 - 2011
Commerciële economie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Creatief, enthousiast, kritisch en leergierig: met deze basis heb ik gedurende mijn opleidingen Sociologie en Organisatiewetenschap de kans gehad om gericht onderzoek te verrichten naar zowel het gedrag van individuen en/of groepen binnen organisaties, alsmede de mogelijkheid om kennis op te doen over complexe organisatievraagstukken. De mix van de bovenstaande opleidingen zorgt ervoor dat ik een organisatorisch probleem vanuit verschillende invalshoeken kan analyseren en vertalen naar een concreet plan. Het louter uitvoeren van theoretisch onderzoek naar organisaties geeft mij echter onvoldoende voldoening. De werkervaring die ik reeds heb opgedaan heeft mij namelijk geleerd dat ik vooral veel energie krijg van het proces waarbij ik vanuit mijn vermogen om mensen te verbinden en te motiveren, ervoor kan zorgen dat een intensieve samenwerking tussen een groep mensen succesvol verloopt en leidt tot een topresultaat dat voor alle partijen bevredigend is. Het Management Development Programma dat ik vanaf begin 2019 ga volgen is voor mij dan ook een logische vervolgstap binnen mijn carrière. Enerzijds sluit het MD-programma perfect aan op mijn drive en ambitie om mezelf te blijven ontwikkelen en mijn leiderschapskwaliteiten verder uit te bouwen. De ervaring die wordt opgedaan middels uitdagende praktijkopdrachten biedt mij daarnaast een uitgelezen mogelijkheid om mijn opgedane kennis, ontwikkeling en ervaring op een effectieve manier te kunnen inzetten voor anderen.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Adviseur procesoptimalisatie
OPDRACHTGEVER Commissariaat voor de Media
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Voor de afdeling ICT is er op het gebied van procesbeheer en contractmanagement veel winst te behalen. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld situaties waarin medewerkers van het CVDM en de ICT-adviseur niet helder hebben wanneer zij een actie van elkaar mogen verwachten.  De meeste informatie over de wisselwerking tussen de ICT-afdeling en de overige afdelingen is immers in onvoldoende mate aanwezig of gedocumenteerd. Mijn rol binnen het commissariaat is daarom tweeledig. Enerzijds ben ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen en optimaliseren van de processen binnen de ICT-afdeling , of de processen waarin de ICT-afdeling een rol speelt.  Dit doe ik vanuit een constante afstemming met de ICT-adviseur en de medewerkers binnen de andere afdelingen van het CVDM met als achterliggend doel om draagvlak te creëren voor veranderingen die worden doorgevoerd.

De processen worden uiteindelijk gedocumenteerd in een IT-Handboek. Om het handboek toegankelijk te maken voor alle medewerkers binnen het CVDM, zijn alle processen stapsgewijs uiteengezet.  Naast het IT-handboek ben ik verantwoordelijk voor het analyseren en herstructureren van het contractmanagement binnen de ICT-afdeling.  Dit doe ik door alle informatie die betrekking heeft op de ICT-leveranciers digitaal te documenteren (dit bestand zal ook als basismodel fungeren voor het contractmanagement binnen de overige afdelingen binnen het CVDM). Bij onduidelijkheden en/of tegenstrijdige zaken ga ik de dialoog aan met desbetreffende leverancier en/of de ICT-adviseur zodat de contractuele afspraken helder zijn voor alle partijen. Bovendien breng ik in het kader van procesoptimalisatie een advies uit aan het management over een mogelijke herinrichting van het contrentmanagement binnen de ICT-afdeling van het CVDM.. 

 

 

 


 

ROL Consultant professionalisering
OPDRACHTGEVER Railcom/VolkerSafeguard
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Volkersafeguard garandeert en bevordert een zorgeloze en ongestoorde voortgang en continuïteit van de processen, objecten en ruimten van opdrachtgevers door bescherming, beveiliging, monitoring en organisatie van functieherstel bij incidenten. Conform de afgesloten Service Level Agreement (SLA) dienen de incidenten op een zo snel mogelijke- en adequate wijze te worden opgelost door de verantwoordelijke partij (oplosgroep).

Door de 24-uurs dienstverlening van Volkersafeguard is een eenduidige communicatie tussen de medewerkers essentieel. Verschillende opdrachtgevers leveren op een continue basis nieuwe opdrachtinformatie die moet worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkzaamheden. Er ligt daarom een grote uitdaging in het bewerkstelligen van een kwalitatief sterke communicatieoverdracht. Binnen deze functie heb ik mij als consultant actief beziggehouden met het ontwikkelen van verbeterpunten ten aanzien van de interne communicatieoverdracht. Dit heeft o.a. geresulteerd in de opzet van een vernieuwd digitaal communicatiesysteem dat toegankelijker en overzichtelijker is voor de medewerkers.

Verder was ik medeverantwoordelijk voor het zodanig proactief monitoren, coördineren en bewaken van de storingsmeldingen, dat werd voldaan aan de eisen van de Service Level Agreements (SLA's).

 

ROL Adviseur
OPDRACHTGEVER Magic Words
JAAR 2016 - 2018
RESULTAAT

Magic Words is een kleinschalig familiebedrijf dat zich focust op de bedrijfsvoering achter de dagelijkse werkzaamheden van de eigenaar van het bedrijf  (presentator/schrijver van boeken en theaterstukken). De grootste uitdaging binnen dit bedrijf is om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsmatige processen uit handen blijven van de artiest, zodat hij zich hoofdzakelijk kan focussen op zijn artistieke werk.

Als adviseur ben ik binnen Magic Words primair verantwoordelijk voor het waarborgen en continue verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening alsmede de algehele bedrijfsvoering.

Voorbeelden hiervan zijn o.a.

  • Het aandragen van input voor het verbeteren van de administratieve processen, bedrijfsadministratie en acquisitie.
  • Het onderhouden van het contact met opdrachtgevers en hieruit voortvloeiend bewerkstelligen dat middels directe communicatie met de klant wordt voldaan aan klantwensen.
  • Een adviserende rol op het gebied van een mogelijke organisatie uitbreiding. Dit heeft geresulteerd in een concreet adviesplan over de haalbaarheid van een bedrijfsuitbreiding met als achterliggende doel om meerdere artiesten te binden aan Magic Words.
ROL Onderzoeker
OPDRACHTGEVER ECHO Inclusive Teaching & Learning Center
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

ECHO adviseert hoger onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven over hun diversiteitsbeleid. Dit advies specificeert zich op visie-ontwikkeling, beleidsontwikkeling en/of implementatie van diversiteitsinterventies. Elk jaar organiseert ECHO een mentorprogramma, waarin hoogopgeleide studenten met verschillende culturele achtergronden worden gekoppeld aan Young Professionals die werkzaam zijn bij o.a. Shell, ABN AMRO, KPN, Google en KPMG.  

Vanuit ECHO kreeg ik de opdracht om enerzijds in kaart te brengen in hoeverre het mentorprogramma een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de studenten die zich aan de start bevinden van hun professionele carrière. Gezien het tweeledige karakter van het programma werd mij tevens gevraagd om een analyse te maken van de opbrengsten voor deelnemende organisaties: de betrokken bedrijven gaan er immers van uit dat divers samengestelde teams innovatiever zijn en willen daarom bijvoorbeeld weten in hoeverre de deelname van een Young Professional kan bijdragen aan de ontwikkeling van diversiteitsinterventies.

In mijn rol als onderzoeker:

  • Heb ik middels diepgaande gesprekken met de deelnemers in kaart gebracht welke opbrengsten de studenten en Young Professionals toeschrijven aan deelname aan het ECHO-mentorprogramma.
  • Middels een gestructureerde data-analyse in kaart gebracht waarom er een mismatch is tussen enerzijds de studenten die een beperkte transitie naar de arbeidsmarkt ervaren en anderzijds  de organisaties die hun diversiteitsbeleid willen ontwikkelen, maar onvoldoende in staat zijn om bicultureel talent te verzilveren.
  • Een rapport geschreven met daarin concrete aanbevelingen voor de manier waarop deelnemende organisaties een initiatief als ECHO-mentorprogramma op een juiste manier kunnen vertalen naar concrete diversiteitsinterventies. Tenslotte ook praktische verbeterpunten aangedragen t.a.v. de opzet van het ECHO-mentorprogramma met als hoofddoel om de deelnemers van het programma effectievere resultaten te kunnen laten behalen in de volgende edities.

OVERIG

Op de Vrije Universiteit Amsterdam ben ik als senior mentor betrokken geweest bij het opleiden en ondersteunen van eerstejaars Sociologiestudenten. Hoofdzakelijk bestonden mijn werkzaamheden uit het:
  • Voorbereiden en geven van groepslessen aan eerstejaars Sociologie studenten, waarbij de fundamenten van de sociologische leer werden bijgebracht.
  • Het proactief begeleiden van de eerstejaars Sociologie studenten gedurende het gehele studiejaar d.m.v. individuele sessies.
Als Senior mentor ben ik tevens verantwoordelijk geweest voor de begeleiding en coaching van junior mentoren. Tijdens individuele sessies heb ik de junior mentoren gerichte feedback en tips gegeven, waarbij is getracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de coachingsvaardigheden. Gedurende een aantal groepssessies begeleide ik bovendien een aantal discussies, waarin de algehele invulling van de mentorlessen centraal stond. Dankzij deze opgedane ervaring ben ik na mijn werkzaamheden als seniormentor in de functie als commissielid van het mentoraat betrokken geweest bij het aandragen van gerichte feedback en verbeterpunten t.a.v. het opzetten van een nieuw opleidingsprogramma voor toekomstige mentoren.