Contact
Sander Vos
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Apeldoorn

WERKGEVERS

C.B.R | Technisch projectmanager
2016 - 2017
Cogas | Projectmanager business en IT
2014 - 2016
Stater N.V. | IT projectmanager
2008 - 2014

COMPETENTIES

Agile Scrum| Adviesvaardigheid| Doorzettingsvermogen| Helikopterview| Daadkracht| Samenwerkingsgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Professional Scrum Master(PSM1) - Scrum.org
2015 - 2015
CITM (Certified IT Manager) - EPI
2014 - Heden
HBO Bachelor Business IT en Management - NCOI
2012 - 2012
PRINCE2 Foundation & Practitioner

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb meerdere jaren ervaring in het managen van verschillende projecten met een sterke IT component. Zwaartepunten zijn het managen van software ontwikkelprojecten met gebruik van verschillende methodes zoals waterval en agile/scrum, hardware projecten waarin het nodig was om de sterk verouderdere omgeving te upgraden naar state of the art infrastructurele omgevingen en het doorvoeren van procesverbeteringen door de gewijzigde ICT omgeving. Ook projecten waarbij migratie en outsourcen van de infrastructuur richting de Cloud een grote focus behoeven. Door jarenlange ervaring op het gebied van beheren van ICT omgevingen ben ik een goede sparingspartner binnen ICT afdelingen en kan ik de juiste vertaling maken naar de business, de zogenoemde bruggenbouwer tussen Business en IT. De focus ligt binnen mijn projecten op het samen met een groep professionals een project tot een goed einde brengen, waarin zowel de opdrachtgever als de organisatie tevreden zijn met de resultaten binnen de gestelde tijd, budget, scope en kwaliteitseisen. Vrijwel altijd gaat het om multidisciplinaire projecten waarbij er een harde deadline is gesteld op tijd en budget door de betreffende organisaties. Mijn sterke eigenschappen zijn resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stressbestendigheid, hands on instelling, people management, het hebben van helikopterview en met de juiste kennis de diepte in kunnen gaan. En waar nodig met de voeten in de klei om zo bij te dragen aan een positief eindresultaat van een project. Belangrijk onderdeel in mijn projecten is dat teambuilding en het groepsgevoel pal naast het te behalen projectresultaat staat. Een project doe je immers niet alleen, maar gezamenlijk met een groep professionals.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Business projectmanager
OPDRACHTGEVER CBR | Manager HR
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Het CBR heeft enige tijd geleden het ADP workforce systeem aangeschaft in het kader van e-HRM. Voorafgaand aan de start van het project werd het systeem gebruikt ten behoeve van salarisstrookjes en de jaar opgave. De wens is om meer uit het systeem te halen en is het project gestart om het systeem verder in te richten en gebruik te maken van de vele functionaliteiten. Resultaat van het project is dan ook ADP workforce inrichten zodat er middels het systeem verlof en verzuim ingedient kan worden. Medewerkers zelf personalia aan laten passen en een digitaal dossier waarin alle HR documenten per medewerker ingericht en raadpleegbaar is. Ook is de tweejaarlijkse gesprekkencyclus ten behoeve van beoordeling, ook wel performance management genoemd ingerichting in het systeem. Mijn bijdrage is het coördineren van de werkzaamheden tussen ICT, HR en de leverancier en zorgdragen voor de adoptie van het systeem in de organisatie per 1-1-2018.

ROL Technisch projectmanager
OPDRACHTGEVER C.B.R | Manager Klantenservice
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

 De CBR klantenservice is gecentraliseerd in Arnhem. De klantenservice heeft de ambitie het servicelevel te verhogen. Dit gaat gepaard met uitbreiding van de capaciteit. De locatie Arnhem heeft onvoldoende ruimte om de uitbreiding van capaciteit op te kunnen vangen en daarbij ook onvoldoende gegarandeerde capaciteit voor de opleiding van medewerkers. Naast uitbreiding van de capaciteit heeft de klantenservice in het kader van het Business continuïteitsplan behoefte aan een (nabije) uitwijklocatie in het geval van verstoring van het bedrijfsproces in Arnhem.

Samen met de afdeling facilitair is er een project gestart waarbij de examenlocatie in Nijmegen wordt verbouwd en verschillende voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van de klantenservice. Mijn taak en verantwoordelijkheid lag bij de gehele inrichting van IT binnen het pand. Van aanleg van glasvezel tot aan de werkplek. Aansluiting op de telefooncentrale tot aan de call informatie op verschillende tv's binnen het pand. Evenals de benodigde vergadermogelijkheden en ontsluiten van WiFi binnen het pand. En dit alles binnen een tijdbestek van 2 maanden. Het resultaat wat is bereikt is een uitbreiding van 25 werkplekken met alle benodigde voorzieningen voor de klantenservice waarmee de eerste stappen, in het behalen van de doelstelling om het servicelevel te verhogen, gezet zijn.
 

ROL projectmanager
OPDRACHTGEVER CBR | Manager klantenservice
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De afdeling klantenservice heeft als streven om het service level te verhogen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is besloten om een workforce management tool te selecteren en implementeren. De planning en inzet wordt op dit moment middels Excel gedaan. In de basis een prima oplossing, maar door de toenemende complexiteit niet toereikend om ook in de toekomst hiervan gebruik te blijven maken. Als projectmanager de taak om samen met een implementatiepartner een tool te selecteren die voldoet aan de eisen en de wensen. Na selectie zorgdragen voor de implementatie binnen de afdeling klantenservice om ervoor te zorgen dat de doelstelling behaald wordt

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER CBR | CIO
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een RFI en RFP traject voor de selectie van nieuwe monitoringtools. De uitvraag behelsde een viertal domeinen waar de verschillende leveranciers invullen aan diende te geven. Belangrijk onderdeel was het vaststellen van de juiste requirements vanuit de organisatie. De taak voor mij als projectmanager was dan ook het organiseren van verschillende sessies, de juiste personen bij elkaar brengen en er voor zorg dragen dat de juiste informatie op de juiste plek terecht kwam. Met als doel de juiste partij te selecteren die voldeed aan de gestelde requirements.

ROL technisch projectmanager
OPDRACHTGEVER CBR | CIO
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

De huidige firewalls, loadbalancers en reverse proxy zijn aan vervanging toe. Door middel van een RFP traject wordt binnen het project een selectie gemaakt  van de leveranciers, system integrator en technische oplossingen. Na de selectie is begonnen met de implementatie van de verschillende onderdelen. Begin 2017 zijn de firewalls vervangen en zijn we gestart met de implementatie van de reverse proxy en loadbalancer. Eind 2017 zijn alle onderdelen vervangen en operationeel. Mijn rol als projectmanager in het traject is ervoor zorgdragen dat door het uitvoeren van een RFP de juiste onderdelen op basis van de juiste requirements geselecteerd worden. Vervolgens het aansturen van het project zodat deze binnen tijd en geld en conform requirements geïmplementeerd wordt.

ROL Technisch projectmanager
OPDRACHTGEVER C.B.R. | Manager IT
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

CBR heeft op dit moment een groot aantal business critical applicaties draaien op verschillende Oracle platformen. Dit is een Oracle Forms en Reports omgeving en verschillende Oracle databases. De aanleiding en rechtvaardiging van dit project was dat er sinds 2011 al geen support vanuit Oracle wordt geleverd op de huidige versie van Forms en Reports(10gR2). De huidige versie ondersteunt alle Java 6 runtime, daar waar veel van de gebruikte programmatuur Java 7 benodigd heeft. Het samen laten draaien van deze versies geeft de nodige issues op de verschillende afdelingen. Voor de databases geldt dat in augustus 2015 Oracle haar support voor Oracle versie 11.2.0.3 heeft beëindigd. Op deze versie van de database software draaien de kritische databases van het CBR, denk hierbij aan de ITEC, Dyktion en RPS databases. De uitdaging zit in het feit dat er veelal maatwerk aanwezig is in het gebruik van deze databases en waarbij de Dyktion database de spin in het web is voor alles wat CBR afhandelt. De upgrade van de in totaal 24 verschillende databases diende zorgvuldig uitgevoerd te worden. De taak van mij als projectmanager is om een zodanige planning op te stellen dat de beschikbaarheid van de verschillende systemen niet in gevaar dreigen te komen. Er is gestart met de upgrade van de minst kritische database om zo te leren welke issues er eventueel optreden. In een periode van een halfjaar zijn onder mijn aansturing de databases gecontroleerd voorzien van een upgrade zonder dat de business continuïteit in gevaar is gekomen.

ROL Projectmanager business en IT
OPDRACHTGEVER Cogas | Manager IT
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

De afdeling finance is in het huidige incasso proces aangewezen op de gerechtelijke deurwaarder. De kosten van een gerechtelijke deurwaarder zijn hoog. Helemaal als het gaat om het incasso traject. In het kader van kostenbesparing is ervoor gekozen om het incasso proces voorafgaand aan de deurwaarder op te laten pakken door PAYT, een oplossing voor debiteurenbeheer. Het was mijn verantwoordelijkheid om een cloudoplossing op te zetten ten behoeve van het incasso proces met een in-huis ontwikkelde middleware koppeling. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om in-huis een koppeling te creëren met het financiële systeem van Cogas. Door middel van een Oracle middleware platform is door mij een software ontwikkeltraject gestart om dit te realiseren. Mijn meerwaarde in dit project was het samenbrengen van de externe organisatie PAYT en de interne IT organisatie om er voor te zorgen dat er een IT oplossing is neergezet welke voldeed aan de eisen en wensen van de business, maar waarbij ook de beheerorganisatie niet uit het oog werd verloren. Beheersbaarheid van de oplossing was een belangrijke requirement vanuit de IT organisatie. Het door mij bereikte resultaat is een dagelijkse automatische uitwisseling van debiteurengegevens tussen het interne systeem en PAYT, wat ervoor heeft gezorgd dat de kosten voor een incasso traject met meer dan de helft naar beneden zijn gebracht.

ROL Projectmanager business en IT
OPDRACHTGEVER Cogas | Manager IT
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Cogas heeft een interne releaseplanning voor de betreffende eigen softwarereleases. Naast deze interne releaseplanning is er ook nog de planning vanuit de markt waaraan alle netbeheerders aan dienen te voldoen. De aanvragen voor wijzigingen liepen niet op een gestructureerde manier en werden niet gewogen op impact en prioriteit. Binnen de IT afdeling van Cogas was er sterk de behoefte om de verschillende wijzigingen met een sterk IT component te stroomlijnen door middel van het opzetten van een changemanagement proces. Het was mijn verantwoordelijkheid om een changemanagement proces uit te werken, op te zetten en uit te dragen. De meerwaarde welke ik heb geleverd in het project is zorgen voor de juiste projectaansturing, het adopteren van het nieuwe proces binnen de organisatie door middel van presentaties en daarmee inlaten zien wat voor meerwaarde het changeproces kan hebben binnen een organisatie. Na afronding van het project was er op dat moment niemand aanwezig om de rol van Aan woordenlijst toevoegen op te pakken. Omdat het proces zijn meerwaarde al had laten zien heeft de organisatie gevraagd of ik de rol van changemanager wilde uitvoeren. Nadat het formeren van het change advisory board was afgerond heb ik dit proces een jaar lang aangestuurd. Na een jaar heb ik de rol overgedragen aan een collega binnen Cogas Het resultaat was een geïmplementeerd change proces waardoor er meer structuur en richting is gekomen binnen de IT afdeling ten aanzien van het uitvoeren van changes.

ROL Projectmanager business en IT
OPDRACHTGEVER Cogas | Manager infra
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Cogas stond aan de vooravond van een periode waarin omvang en complexiteit van haar werkzaamheden gingen toenemen. Zo is er de grootschalige aanbieding (GSA) van slimme meters. Het is dan ook noodzakelijk dat ‘veldprocessen’ hierop worden ingericht. Het is daarnaast echter cruciaal dat de BackOffice processen van Cogas ook voorbereid zijn op ontwikkelingen welke de assets van Cogas in de toekomst gaan beïnvloeden. Er is dan ook de behoefte ontstaan om processen in het veld en de afstemming hiervan met BackOffice processen, efficiënter en robuuster in te richten. Op basis van dit gegeven is er een project opgestart met als doel het digitaal registreren en verwerken van metermutaties door middel van iPads en een vernieuwd backoffice proces wat zo is ingericht waarbij minimaal menselijk handelen benodigd is. Een groot deel van het project bestond uit de ontwikkeling van een nieuw middleware platform waarmee de interne backoffice systemen werden gekoppeld aan een mobiele applicatie. Voor de ontwikkeling van het middleware platform werd er door mij gebruikt gemaakt van de waterval methodiek, voor de externe applicatie de scrum methodiek. De reden van het gebruik maken van scrum voor de mobiele applicatie is om ervoor te zorgen dat de gebruikersorganisatie snel ervaring kon op doen met de nieuwe mobiele applicatie en zo de ervaringen en opmerkingen terug konden koppelen aan het project gedurende de gehele doorlooptijd van het project. Door intensieve begeleiding onder monteurs en backoffice medewerkers door mezelf heb ik ervoor gezorgd dat de proces aanpassingen goed ingebed in de organisatie. Het door mij bereikte resultaat is de uitfasering van de papierstroom, met als gevolg een kwaliteitsverbetering ten aanzien van gegevens door de digitale invoer van gegevens en een verbeterd proces ten behoeve van metermutaties.

ROL IT projectmanager
OPDRACHTGEVER Stater | CIO
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Stater is de grootste hypothecaire dienstverlener in Nederland. Stater ondersteunt ruim dertig procent van alle hypotheken in Nederland. Van het accorderen van de hypotheekaanvraag tot de laatste aflossing. De diensten van Stater dienen ten alle tijden beschikbaar te zijn en verlangen daarmee dan ook een hoge beschikbaarheid. Stater heeft daarom naast zijn primaire locatie ook een uitwijklocatie met daartussen dark-fiber glasvezelverbindingen liggen om zo een real time verbinding te kunnen hebben tussen deze verschillende locaties. De huidige glasvezel techniek voldeed niet meer aan de wensen van Stater en er is gekozen om deze te gaan upgraden. Het doel was om de kwaliteit te verhogen door de huidige techniek(CWDM) van data over glasvezel te vervangen door de nieuwe techniek(DWDM). Mijn taak was om als projectmanager te starten met een selectie traject ten aanzien van de nieuw aan te schaffen hardware en de selectie van een implementatie partner. Na het selectie traject is onder mijn leiding de hardware vervangen in samenwerking met de implementatiepartner. Doordat er geen down time mocht optreden is er door mij gekozen voor een implementatie waarbij de voorbereiding zo is ingestoken dat de daadwerkelijke upgrade plaats kon vinden in het tijdsbestek van één nacht in een met de organisatie afgesproken tijdslot. Het door mij bereikte resultaat is dat er een nieuwe techniek is gerealiseerd zonder downtime waarmee de kwaliteit van de dataverbinding sterk verbeterd is en bestand is tegen toekomstige datagroei.

SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Sander Vos ook een CV in de categorie(ën): Project- en programmamanagement.