Contact
Roxane Vercauteren
Website CV
Professie Consultant
Woonplaats Amsterdam

WERKGEVERS

Arlande | Projectmanager
2020 - 2020
Berenschot | Consultant
2016 - 2019

COMPETENTIES

Creatief| Energiek| Analytisch| Resultaatgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2015 - 2016
Master Arbeid- en organisatiepsychologie
2013 - 2015
Bachelor Psychologie
2009 - 2013
Bachelor Bedrijfskunde

TALEN

Frans
Goed
Engels
Vloeiend
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Van nature denk ik in oplossingen en verbeteringen. Ik houd niet van ‘dingen doen omdat ze altijd zo gaan’ en vind het belangrijk zelf na te denken en je creativiteit te gebruiken. In mijn aanpak heb ik aandacht voor zowel structuur en processen als voor gedrag en cultuur. Ik ben psychologe en bedrijfskundige en krijg energie van wanneer deze elementen samen komen. Als consultant heb ik veel ervaring op gedaan op dit snijvlak. Binnen deze projecten heb ik altijd aandacht voor strategie, organisatie-inrichting en processen. Maar het daadwerkelijk realiseren van ambities (en veranderingen) komt vanuit de mensen binnen de organisatie. Hen in beweging krijgen en oude patronen doorbreken doe ik met veel enthousiasme. Ik ben goed in op creatieve manier workshops inrichten, mensen meenemen en verbeteringen identificeren. Ik weet abstracte ambities te vertalen naar concreet gedrag. Ik ben analytisch sterk en heb een kritisch blik. Echter, mijn kracht ligt in het daadwerkelijk realiseren. Bedenken is één, uitvoeren is twee – en effect hebben drie! Mijn ambitie is om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van innovaties en flexibele manieren van werken (agile). Kenmerken die mij goed omschrijven zijn: resultaatgericht, energiek, analytisch en creatief.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER A&O fonds Waterschappen | Programmamanager
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Als projectmanager coördineerde ik het programma Duurzaam werken voor de sector Waterschappen (33 organisaties). Samen met onze opdrachtgever heb ik het programma ontworpen, waarbij het doel was om enerzijds bewustwording te creëren op het thema, maar tegelijkertijd de organisaties ondersteunen bij de implementatie van duurzaam werken. Veel organisaties deden al veel op het thema, maar er ontbrak vaak aan een integrale aanpak en een heldere veranderstrategie. Het A&O fonds had voor dit project de volgende definitie opgesteld voor duurzaam werken: medewerkers gezond, vitaal en gemotiveerd laten werken, onder dat daarbij individuele talenten en de organisatiedoelstellingen uit het oog worden verloren.

Het programma bestond uit de volgende onderdelen: een sectoraal onderzoek en een startbijeenkomst om de uitdagingen in de sector, maar ook per organisatie te identificeren en te delen. Vervolgens zijn orienterende gesprekken gevoerd om de vraag per organisatie te verhelderen en een concreet plan voor vervolg op te stellen.

De volgende stap bestond uit incompany workshops verzorgen per organisatie. Elke workshop is op maat gemaakt afhankelijk van de behoefte van de organisaties, zodat zij weer een stap verder konden met het thema. Mijn rol was naast het coördineren, ook het inhoudelijk ontwikkelingen en verzorgen van de incompany trajecten. Van een situatie waarin al bewustwording was, maar ontbrak aan een heldere implementatieaanpak, is meer richting gegeven aan de initiatieven. Dat betekent voor sommige organisatie een helder implementatieplan, waarin initiatieven elkaar versterken.  

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Kamer van Koophandel | Manager HRM
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Voor de ontwikkeling van een nieuw (IT) functiehuis is de KvK een project gestart. Als projectleider heb ik dit project uitgevoerd. De Kamer van Koophandel wil als organisatie steeds flexibeler zijn en meer omni-channel gaan werken. Hiervoor wilden zij een functiehuis die flexibiliteit biedt en toekomst bestendig is. Gekozen is voor een functiehuis met het gebruik van diverse rollen, zodat medewerkers en leidinggevenden afhankelijk van de behoeften van de organisatie kunnen ‘spelen’ met de rollen. Voorafgaand aan het project heb ik de ambities in kaart gebracht (soll) en de foto gemaakt van de huidige situatie (ist). Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met leidinggevenden en medewerkers. Vervolgens heb ik de gewenste situatie op papier gezet en gevalideerd in diverse sessies met HR en het MT. Voor de digitale organisatie is een apart functiehuis neergezet die aansluit op de SAFe methodiek en agile manier van werken. Hierin staan alle rollen en verantwoordelijkheden opgenomen die aansluiten op deze manier van werken. Het resultaat is een toekomst bestendig functiehuis dat aansluit op de ambities van de organisatie.

 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Woning coorporatie | Bestuur
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Voor een Woningcorporatie ben ik gevraagd te ondersteunen bij een traject om de klanttevredenheid van een 7 naar een 8+ te brengen. Aanleiding hiervoor was een proces van strategische personeelsplanning, waarin de organisatie inzicht heeft verkregen in de benodigde kennis en kunde om toekomst bestendig te zijn. Hieruit is vervolgens ook een nieuwe klantvisie opgesteld. Voor dit project heb ik met het projectteam de contouren voor het vervolg traject uitgezet. In het project ben ik inhoudelijk betrokken geweest bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor leidinggevenden. Hierbij lag de focus op het inspireren en stimuleren van leidinggevenden, waarbij middels storytelling aandacht werd besteed aan ieder zijn/haar veranderverhaal. Ook heb ik een inspiratiesessie op het gebied van klantgerichtheid voor de gehele organisatie bij de Efteling georganiseerd. Dit was een vernieuwende manier om inspiratie op te doen voor de eigen organisatie. Een ander aspect binnen dit traject waren werksessies voor medewerkers. Ik heb deze ontwikkeld en verzorgd. De sessies zorgde voor draagvlak binnen de organisatie en het concreet maken van de klantvisie. De resultaten waren handvatten voor de eigen functie, maar ook concrete verbeterprojecten voor de organisatie. Deze projecten zijn gedelegeerd en gemonitord. In deze projecten was er aandacht voor de processen binnen de organisatie en het efficiënter en klantgerichter inrichten hiervan. Het traject raakte een breed aantal aspecten: bepalen van de koers, ontwikkelen van begrip en competenties en het optimaliseren van processen. Het resultaat was een integrale benadering en toepassing van klantgerichtheid, waardoor de organisatie niet alleen wist wat klantgerichtheid betekent, maar zij ook over de juiste competenties beschikten en gefacilieerd werden door de processen. 

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER VO-raad | Programmamanager
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Veel scholen hebben behoefte aan een professionaliseringsslag op HR. Er is behoefte aan een een meer strategische HR-benadering: in lijn met de ambities van de organisatie en focus op opbrengsten voor medewerker, organisatie en maatschappij. Hierom biedt de VO-raad een Leergang Strategisch HRM aan voor HR-professionals. Tweemaal heb ik de 3-maandse leergang verzorgd voor een groep van ongeveer 20 deelnemers. Ik heb de training ontwikkeld en verzorgd. Daarnaast heb ik gezorgd dat de training online beschikbaar was. Dit betrof het inrichting en het beheer van het LMS. Op deze manier was het voor HR-professionals ook mogelijk om de training online te volgen. Het doel van de leergang was deelnemers handvatten geven om HR op een strategische wijze te positioneren binnen hun school en een HR agenda op te stellen die aansluit op de strategie en ambities van de organisatie. Het resultaat was 40 deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond. Het gemiddelde cijfer dat deelnemers gaven was een 8. 

ROL Consultant / PMO
OPDRACHTGEVER Onderzoekvisitatie bureau | Directeur
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Een onderwijs- en onderzoek visitatiebureau in het hoger onderwijs had veel vaste klanten, waaronder veertien Nederlandse universiteiten. Echter, er was sprake van sterke fluctuaties in de hoeveelheid werk die zij verzette, wat hoge eisen stelde aan de organisatie. Hierom wilde de organisatie kritisch kijken naar haar inrichting, productmarktcombinaties, interne communicatie, bemensing en haar cultuur. Deze onderdelen hebben we middels de Strategische Dialoog doorlopen. De Strategische Dialoog is een proces, waarbij op een gestructureerde manier bovenstaande onderdelen aan bod komen, en de organisatie ook gestimuleerd wordt om keuzes te maken. Als projectlid heb ik nauw overleg gehad met de directeur over de aanpak, maar was ik ook verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de werksessies. Er was veel weerstand binnen de organisatie, waardoor veel aandacht uitging naar de neuzen dezelfde kant op krijgen. Resultaat waren concrete keuzes in (nieuwe) PMC, de verdeling van werk (inrichting) en de kwaliteit van de diensten. Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot interne communicatie en omgangsnormen. De organisatie heeft de projecten omtrent deze thema’s zelf opgepakt en uitgevoerd, waarbij ik de voortgang monitorde.  

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER VVT zorginstelling | Bestuur
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Om in te spelen op externe ontwikkelingen en de ambities van de organisatie te realiseren had de Zorginstelling  behoefte aan een professionele HR afdeling. Een HR afdeling die de organisatie ondersteunt in haar strategische speerpunten en dominante HR-thema’s weet te vertalen naar HR-beleid, instrumenten en processen. Hierom heb ik een quickscan uitgevoerd en inzicht gegeven in de sterke en knelpunten, maar ook de kwaliteit van beleid, instrumenten en processen. Dit heb ik gedaan middels interviews met bestuur, manager en medewerkers, maar ook een document analyse. Deze inzichten heb ik verwerkt in een advies met daarin concrete aanbevelingen en adviezen om de afdeling te professionaliseren. Eén van de aanbevelingen was het ontwikkelen van een nieuwe HR strategie aansluitend op de nieuwe organisatie strategie. Deze heb ik vervolgens samen met de afdeling opgesteld en uitgewerkt naar relevante HR thema’s. Ook de thema’s heb ik verder uitgewerkt met de organisatie. Het resultaat van dit traject was een professionele HR afdeling met een duidelijke HR strategie voor de komende jaren, en een integraal geheel aan instrumenten, beleid en processen, welke in lijn zijn met de organisatiestrategie.

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER Diverse opdrachtgevers
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

Bij diverse opdrachtgevers heb ik trainingen verzorgd op het gebied van: gespreksvaardigheden, klantgerichtheid, duurzame inzetbaarheid en strategisch HRM. Dit heb ik gedaan voor zowel leidinggevenden (managers en teamleiders) als medewerkers. Binnen de trainingen maak ik gebruik van wetenschappelijke theorieeën, waarbij de focus ligt op de vertaling maken naar de eigen organisatie en functie. Als trainer faciliteer ik het leer- en ontwikkelproces en stuur ik op het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen.