Contact
Roxane Vercauteren
Website CV
Professie Consultant
Woonplaats Amsterdam

WERKGEVERS

Arlande | Projectmanager | Consultant
2020 - 2020
Berenschot | Consultant
2019 - 2020
Berenschot | Junior Consultant
2017 - 2019
Berenschot | Trainee
2016 - 2017

COMPETENTIES

Creatief| Energiek| Analytisch| Resultaatgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2015 - 2016
Master Arbeid- en organisatiepsychologie
2013 - 2015
Bachelor Psychologie
2009 - 2013
Bachelor Bedrijfskunde

TALEN

Frans
Goed
Engels
Vloeiend
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Van nature denk ik in oplossingen en verbeteringen. Ik hou niet van ‘dingen doen omdat ze altijd zo gaan’ en vind het belangrijk zelf na te denken en je creativiteit te gebruiken. In mijn aanpak heb ik aandacht voor zowel structuur en processen als voor gedrag en cultuur. Van huis uit ben ik psychologe en bedrijfskundige; ik krijg er energie van wanneer deze elementen samen komen in een opdracht. Als consultant heb ik ervaring opgedaan met het implementeren van nieuwe manieren van werken, zoals agile, waarbij bovenstaande aspecten samenkomen. Binnen deze projecten ligt mijn kracht in het vertalen van doelen en visie naar concrete acties en gedrag. Hier begeleid en coach ik teams bij. Ik help hen bij het aanbrengen van structuur in de processen en de manier van werken, waarbij ik het vooral belangrijk vind om initiatieven vanuit medewerkers zelf te stimuleren. Ik krijg energie van mensen mobiliseren en oude patronen doorbreken door zelf tegelijkertijd veel energie te geven. Ook zoek ik graag naar creatieve oplossingen en werkvormen om dit te realiseren. Kenmerken die mij goed omschrijven zijn: resultaatgericht, energiek, analytisch en creatief.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Implementatie coördinator
OPDRACHTGEVER gemeente Amsterdam | Programmamanager Bodycam & Portofonie
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

Voor de gemeente Amsterdam, organisatieonderdeel Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte, heb ik, in de rol als implementatie coördinator, de implementatie van Bodycams & Portofoons begeleid. Mijn verantwoordelijkheden waren o.a. het opstellen en monitoren van het implementatieplan, inrichten en vaststellen van nieuwe processen en procedures, inrichten en begeleiden van de beheerorganisatie, het trainen en coachen van handhavers, key-users en teamleiders en het coördineren en bewaken van implementatieactiviteiten. Hiervoor heb ik verschillende workshops en trainingen ontwikkeld, om initiatieven uit de organisatie op te halen voor de nieuwe manier van werken. Zo heb ik workshops ontwikkeld en verzorgd om processen in kaart te brengen en tot een gezamenlijke visie te komen, train-the-trainer workshops verzorgd voor key-users om hen in staat te stellen zelf ook trainingen te verzorgen. Daarnaast heb ik handhavers, teamleiders en de backoffice getraind. Tevens heb ik mede de communicatie richting de stuurgroep verzorgd. Binnen het project was er veel sprake van weerstand, vanwege de overgang naar een nieuwe manier van werken. Door zorgvuldig te communiceren, en alle lagen uit de organisatie al in een vroeg stadium te betrekken is draagvlak gecreëerd voor de implementatie van de apparaten. 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER PON | HR manager
JAAR 2020 - 2020
RESULTAAT

Voor een grote internationale organisatie, in de transitie van een traditionele manier van werken naar een meer wendbare manier van werken, heb ik ondersteund bij het ontwikkelen van HR tools die aansluiten op een agile manier van werken. Samen met de HR manager en het ACT (Agile coördinatie team) heb ik een visie inclusief randvoorwaarden en kaders opgesteld. Dit heb ik gedaan door een aantal workshops te faciliteren en met deelnemers na te denken over het doel van HR tools en hoe deze bijdragen aan ontwikkeling en groei binnen de organisatie. Op deze manier is er een framework ontwikkeld dat weer door vertaald is naar de verschillende business units. Deze business units konden zelf aan de slag met het vormgeven van een performance development tool, die aansluit op hun specifieke context.  

ROL Trainer en consultant
OPDRACHTGEVER Deltion College | IT manager
JAAR 2020 - 2020
RESULTAAT

Veel onderwijsinstellingen zijn overvallen door het plotseling sluiten van de scholen vanwege het coronavirus. Zo ook het Deltion College in de regio Zwolle. Een organisatie met 225 opleidingen, 19.000 studenten en 1.400 medewerkers. Fysiek onderwijs was tijdelijk niet meer mogelijk. Hierom heeft Deltion mij gevraagd om een training samen te stellen die direct online gegeven kon worden conform het ‘train the trainer’-principe. Nog dezelfde dag heb ik de training gegeven aan ‘blended coaches’ en docenten. De blended coaches waren hierdoor in staat ook de rest van de organisatie te trainen. Op de achtergrond heb ik als sparringpartner en expert ondersteunt bij Deltion, zodat alle docenten in staat waren online lessen aan te bieden en contact met hun studenten te hebben. 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Woning coorporatie | Bestuur
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Voor een Woningcorporatie ben ik gevraagd een traject te begeleiden om klanttevredenheid van een 7 naar een 8+ te brengen. Aanleiding hiervoor was een proces van strategische personeelsplanning, waarin de organisatie inzicht heeft verkregen in de benodigde kennis en kunde om toekomst bestendig te zijn. Hieruit is vervolgens ook een nieuwe klantvisie opgesteld. In het project lag de focus op het vertalen van de klantvisie naar processen en gedrag op alle niveaus binnen de organisatie. Middels diverse trainingen en workshops voor medewerkers en leidinggevenden is hier invulling aan gegeven. Onderdeel hiervan was wat de rol van leidinggevenden is binnen een verandering en hoe zij middels storytelling zelf de verandering kunnen overbrengen en in gang zetten. Ook heb ik een workshop in de vorm van een inspiratiesessie op het gebied van klantgerichtheid voor de gehele organisatie bij de Efteling georganiseerd. Dit was een vernieuwende manier om inspiratie op te doen voor de eigen organisatie. Een ander aspect binnen dit traject waren werksessies voor medewerkers. Ik heb deze ontwikkeld en verzorgd. De sessies zorgden voor draagvlak binnen de organisatie en het concreet maken van de klantvisie. Deelnemers gingen weg met concrete acties en handvatten voor de eigen functie. Daarnaast zijn er verbeterprojecten voor de organisatie geformuleerd. Deze projecten zijn gedelegeerd en gemonitord. In deze projecten was er aandacht voor de processen binnen de organisatie door het efficiënter en klantgerichter inrichten hiervan.

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER VO-raad | Programmamanager
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

In het voortgezet onderwijs is er behoefte aan een verandering op het gebied van HR. Zo is er steeds meer aandacht voor strategisch HRM, dat gericht is op het realiseren van doelen voor de organisatie, medewerkers én maatschappij, in plaats van enkel een ondersteunende benadering. De VO-raad heeft mij gevraagd een Leergang Strategisch HRM voor HR-professionals vanuit het hele land aan te bieden. Tweemaal heb ik de 3-maandse leergang verzorgd voor ongeveer 20 deelnemers per leergang. Ik heb de training ontwikkeld, doorontwikkeld, maar ook gedigitaliseerd. Op deze manier was het voor HR-professionals ook mogelijk om de training online te volgen. Het doel van de leergang was deelnemers handvatten geven om HR op een strategische wijze te positioneren binnen hun school en een HR agenda te formuleren die aansluit op de ambities van de organisatie. Daarnaast bestond een groot deel van de leergang uit het coachen van de deelnemers. Vaak waren deelnemers onzeker over hun positie en hadden zij moeite om het gesprek aan te gaan met hun bestuurder of leidinggevenden. In verschillende coaching sessies heb ik de deelnemers hierbij begeleid en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen als professional. Het resultaat was 40 deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond. Het gemiddelde cijfer dat deelnemers gaven was een 8. 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER VVT zorginstelling | Bestuur
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Om in te spelen op externe ontwikkelingen en de ambities van de organisatie te realiseren had de Zorginstelling  behoefte aan een professionele HR afdeling. Een HR afdeling die de organisatie ondersteunt in haar strategische speerpunten en dominante HR-thema’s weet te vertalen naar HR-beleid, instrumenten en processen. Hierom heb ik een quickscan uitgevoerd en inzicht gegeven in de sterke en knelpunten, maar ook de kwaliteit van beleid, instrumenten en processen. Dit heb ik gedaan middels interviews met bestuur, manager en medewerkers, maar ook een document analyse. Deze inzichten heb ik verwerkt in een advies met daarin concrete aanbevelingen en adviezen om de afdeling te professionaliseren. Eén van de aanbevelingen was het ontwikkelen van een nieuwe HR strategie aansluitend op de nieuwe organisatie strategie. Deze heb ik vervolgens samen met de afdeling opgesteld en uitgewerkt naar relevante HR thema’s. Ook de thema’s heb ik verder uitgewerkt met de organisatie. Het resultaat van dit traject was een professionele HR afdeling met een duidelijke HR strategie voor de komende jaren, en een integraal geheel aan instrumenten, beleid en processen, welke in lijn zijn met de organisatiestrategie.

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER Diverse opdrachtgevers
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

Bij diverse opdrachtgevers heb ik trainingen verzorgd op het gebied van: gespreksvaardigheden, klantgerichtheid, duurzame inzetbaarheid en strategisch HRM. Dit heb ik gedaan voor zowel leidinggevenden (managers en teamleiders) als medewerkers. Binnen de trainingen maak ik gebruik van wetenschappelijke theorieeën, waarbij de focus ligt op de vertaling maken naar de eigen organisatie en functie. Als trainer faciliteer ik het leer- en ontwikkelproces en stuur ik op het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen.