Contact
Peter de Beurs
Website CV
Professie Transitiemanager Operational Excellence

WERKGEVERS

Arlande | Senior Consultant Transitiemanagement en Lean
2020 - 2020
Zelfstandig transitiemanager en Leanconsultant | Zelfstandig transitiemanager en Leanconsultant
2005 - 2020
Achmea Hypotheekbank | Manager Bedrijfsbureau
2003 - 2005
Zilveren Kruis Achmea | Manager Operations
2001 - 2003
Centraal Beheer Achmea | Teammanager Riskmanagement
1998 - 2001

COMPETENTIES

Communicatief| Resultaatgericht| Coachen| Koersvast| Daadkracht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2017
Lean Black Belt (Liker Lean Academy)
2010 - 2010
Masterclass Veranderkunde voor interim managers
1996 - 1999
WO Bedrijfskunde
1987 - 1989
MBA Marketing & Logistiek
1980 - 1984
HEAO Bedrijfseconomie

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een interim manager en (Lean) coach met passie voor veranderen en verbeteren, gespecialiseerd in het doorontwikkelen en verbeteren van dienstverlenende organisaties. Mijn toegevoegde waarde is het op basis van de 'customer journey' herontwerpen en verbeteren van primaire en bedrijfsvoeringsprocessen in combinatie met het ontwikkelen van een klantgerichte cultuur. In samenhang met de inhoud en processen als basis richt ik mij op het coachen van medewerkers om een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen waarbij medewerkers eigenaarschap en regie over hun doelen en prestaties krijgen. Luisteren, motiveren en het geven van feedback zijn mijn sterkste kwaliteiten om mensen in beweging te krijgen om te ontwikkelen (fouten maken mag!) waarbij ik hen inspireer met andere inzichten. Niet overnemen maar zelfstandig ontwikkelen, laten doen en verbeteren door middel van ontwikkelingsgerichte feedback. Het creëren van een open sfeer en humor is voor mij een manier om mensen vertrouwen te geven. Ik ben sterk in het creëren van rust en structuur, het aanbrengen van scherpte, het begeleiden van medewerkers en het succesvol implementeren en borgen van de nieuwe werkwijze. Ik heb brede ervaring in organisatieontwikkeling bij onderwijs, overheid en de zakelijke dienstverlening en vervul rollen als programma - en projectleider, Leancoach, verandermanager en interim manager.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Consultant verbetering Bedrijfsvoering Sociaal Domein
OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Organisatiediagnose van de huidige bedrijfsvoering van het Sociaal Plein door middel van observatie en interviews met managers en medewerkers om inzicht krijgen in verbeteringen in procesmanagement, beleid en doelen, kwaliteitszorg, klanttevredenheid, (financiële) besturing en motivatie en teamontwikkeling. De uitkomst van de diagnose werd ingezet voor het optimaliseren van de besturing, uniformeren van werkwijzen en doelmatig inrichten en verbeteren van het Sociaal Domein met speerpunt het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. Mijn rol: adviseur en coach van het afdelingsmanagement.

ROL Projectleider en Leanconsultant
OPDRACHTGEVER Christelijke Hogeschool Ede
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

De snelle groei van het aantal deeltijdopleidingen en nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs veroorzaken onderwijs-logistieke knelpunten. Opdracht: leiding geven aan drie deelprojecten: 

het op basis van de 'student journey' herinrichten van de organisatie voor deeltijdonderwijs en het herontwerpen, optimaliseren en implementeren van nieuwe processen en informatievoorziening aan de student; het ontwerpen en inrichten van ketenmanagement. Aanpak: leiding geven aan drie projecten inclusief lid van stuurgroep, het coachen van de projectleiders en de leden van de verbeterteams bij de implementatie van de nieuwe werkwijzen en processen. Resultaten:

 • processen geoptimaliseerd en deels heringericht voor deeltijdonderwijs waarbij betere verbinding met applicaties is gelegd;
 • 80% van de knelpunten opgelost en verbetermaatregelen geïmplementeerd;
 • aantoonbaar betere dienstverlening en informatievoorziening (effectievere inzet van informatiesystemen) aan studenten;
 • een organisatie waarin taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn;
 • een werkomgeving waar afspraken en deadlines beter worden nagekomen en een cultuur gecreëerd om feedback te geven;
 • aanzienlijk minder herstelwerk, sterk verkorte doorlooptijden;
 • een cultuur van continu verbeteren tot stand gebracht;
 • betere samenwerking tussen onderwijsteams en onderwijslogistiek door middel van ketenmanagement;
ROL Projectmanager en Leanconsultant
OPDRACHTGEVER Diverse gemeenten
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

Projectmanager en Leanconsultant Innovatie Verkiezingen en trainer van gemeenten. 

Samen met een aantal gemeenten een geheel nieuwe methode van stemmen tellen op basis van de principes van Lean ontworpen en doorontwikkeld. Resultaat:

 • innovatieve telmethode met verkorting van de doorlooptijd van gemiddeld 30%,
 • een vrijwel foutloze telling van partijen en kandidaten en aanzienlijk minder fysieke belasting van medewerkers;
 • voorzitters van stembureaus van 55 gemeenten getraind en begeleid;
 • E-learning voor stembureauleden ontwikkeld voor komende verkiezingen.

Mijn rol: ontwikkelaar, trainer, procesmanager.

ROL Programmamanager integratie Veilig Thuis
OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De uitvoeringsorganisatie van Veilig Thuis ondergebracht bij de dienst OCW van de gemeente Den Haag. Ik heb de overdracht en inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie door middel van een programma vormgegeven: een stuurgroep en 5 projecten P&O, ICT/IM, Financiën/P&C, Facilitair en Communicatie. Direct rapporterend aan algemeen directeur OCW. Aanpak, sturen op programmaplan, coachen van de projectleiders tijdens uitvoering en terugkoppeling van hun projectresultaten. Resultaten: 

 • Bedrijfsvoering ingericht door het opzetten van de financiële functie (begroting, kostenplaatsen, P&C);
 • werkplekken/ICT, inschaling en plaatsing medewerkers, huisvesting en infrastructuur volgens gemeentelijk (compliance) eisen;
 • Overdracht van 130 medewerkers, activa en passiva, inclusief plan van aanpak OR en vakbonden en juridische overdrachtsdocumenten. 

Mijn rol: aansturen inrichtingsteams, begeleiden van implementatie, rapporteren en verantwoorden, coachen van propjectleiders, communicatie met stakeholders.

ROL Projectleider en Leanconsultant
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam, H&T
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Verbeteren van de managementinformatie door de informatie van diverse afdelingen af te stemmen op de behoefte aan stuurinformatie van het MT. Leidinggegeven aan een project/ verbeterteam dat de informatiebehoefte- en stromen op basis van de principes van Lean/continue verbeteren in kaart heeft gebracht en een blauwdruk heeft ontwikkeld om de managementrapportages te verbeteren. Resultaat:

 • Nieuwe structuur en procesinrichting managementrapportages;
 • Aanpak voor procesoptimalisatie uitgevoerd en ingericht;
 • Sturing op data geïntegreerd in nieuwe rapportage.

Mijn rol: Projectleider, Leanconsultant, verbetermanager.

ROL Transitiemanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Nijkerk
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Door middel van een Leantraject heb ik de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming verbeterd voor het college van B&W en de gemeenteraad door een verkorting van de doorlooptijd van 40%. Aanpak: samenstellen van een verbeterteam waarin zitting hadden de burgemeester, wethouder, 3 raadsleden en een brede selectie van ambtenaren. Door inventarisaie van de huidige werkwijze en het detecteren van verspillingen en nieuwe kwaliteitseisen is: Rol: projectleider/ transitiemanager. Resultaten:

 • een gewenste werkwijze/ besluitvormingsproces tot stand gebracht;
 • vernieuwd besluitvormingsproces waardoor beter inzicht is ontstaan in de fasen van besluitvorming;
 • duidelijke taken en verantwoordelijkheden opgesteld en ingevoerd; 
 • ICT/ digitalisering ter ondersteuning van het nieuwe besluitvormingsproces toegepast. 
ROL Consultant/ procesmanager burgerparticipatie
OPDRACHTGEVER Gemeente Utrechtse Heuvelrug
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Procesgegeleiding bij het invoeren van de nieuwe besturings‐ en managementfilosofie met als doel het verbeteren van de samenwerking tussen Raad, college, ambtenaren en inwoners.  Door het inzichtelijk maken van de rollen en daar werkafspraken over te maken is betere samenwerking tot stand gekomen. Gestart is met een '0' meting om de huidige knelpunten met betrekking tot burgerparticipatie in kaart te brengen. Vervolgens is een blauwdruk van een management- en besturingsfilosofie vervaardigd die met alle partijen is ingevoerd. Een belangrijke rol was weggelegd voor de inwoners van de gemeente die een belangrijke stempel hebben gedrukt om de wijze waarop zij betrokken willen worden bij de activiteiten van de gemeente.

ROL Projectleider visie-ontwikkeling mantelzorg
OPDRACHTGEVER Met hulp van Aafje Thuiszorg
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Deze thuiszorgorganisatie levert tevens gemaksdiensten aan mantelzorgers. Ik heb met de directie een visie en implementatieplan ontwikkeld om werkende mantelzorgers fysiek en mentaal te ontlasten door hen diensten en faciliteiten te bieden waardoor zij meer balans krijgen in hun werk, privésituatie en mantelzorgtaken. Denk aan een helpdesk, een website met een aanbod van diensten en een vertrouwenspersoon. Deze vorm van dienstverlening is in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente ontwikkeld en opgezet als pilot voor mantelzorgers in andere sectoren. Mijn rol: vormgeven projectdoelen, betrekken organisatie en externe partijen, inventariseren knelpunten en verbetervoorstellen. 

ROL Interimmanager Private Banking, lid Management Team
OPDRACHTGEVER Rabobank Gelderse Vallei
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Afdeling Private Banking had problemen op achterstanden, kwaliteit van het werk, lage klanttevredenheid en veel onrust op de afdeling. Mijn opdracht was het verbeteren van het functioneren van de afdeling Private Banking met nadruk op het verhogen van de klanttevredenheid, de juiste uitvoering van de processen en het reduceren van variabiliteit op basis van de Lean methodiek. Ik heb samen met de afdeling en de directeur Particulieren de problemen in kaartgebracht en een verbeterplan opgesteld. Op basis van continu verbeteren en intensieve coaching van de medewekers zijn de prestaties van de afdeling verbeterd. 

Daarnaast diverse verbeterprojecten gestart zoals invoering van portfoliomanagement en de invoering van de omvangrijke wet Wet ter besrijding van witwassen en terrorismebestrijding. 

ROL Transitiemanager klantintegriteit/wwft
OPDRACHTGEVER Rabobank Nederland
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT

Veranderkundige begeleiding van 3 lokale banken bij invoering van de wet Wwft en een werkwijze om klantrisico’s te signaleren en te beheersen. Ik heb een stadsbank en twee regionale banken in Brabant begeleid. Het doel was het voorkomen van risico's volgens de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Ik was verantwoordleijk voor de veranderkundie begeleiding van directieleden en managers van de banken bij de invoering van de wet en de implementatie van de nieuwe werkwijze zoals het reviewen van klanten, het analyseren van financiële transacties en herkomst van vermogen van klanten die in diverse sectoren werkzaam zijn. Ik was tijdelijk lid van de directieteam van de banken om de uitvoering van het proces te bewaken en aan de voortgang te rapporteren aan de Hoofddirectie van Rabobank Nederland.

ROL Verandermanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Begeleiding bij het herinrichten en optimaliseren van de uitvoering van de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten als voorloper van de huidige WMO) met als doel het verhogen van de klanttevredenheid, reduceren van verspillingen en het verkorten van de doorlooptijd van het proces inclusief het verbeteren van de samenwerking tussen staf- en lijnafdelingen. De problemen rond de uitvoering van de wet waren de gebrekkige samenwerking en informatieoverdracht tussen afdelingen en de lange wachttijden bij het vervaardigen van beschikkingen. Door op basis van de huidige werkwijze het proces in kaart te brengen is samen met de betrokken afdelingen een nieuwe werkwijze tot stand gebracht. Bovendien zijn nieuwe ICT toepassingen ongevoerd waaronder het met een tablet bij de inwoner de inventarisatie te verrichten, de eigen bijdrage te berekenen en direct een voorstel te doen. 

ROL Strategisch Adviseur
OPDRACHTGEVER Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

Het COA werd geconfronteerd met stijgende aantallen asielzoekers waarbij vooral de minderjarige asielzoekers (AMA's) een probleem vormden. Het COA had geen goed beleid ten aanzien van de opvang en begeleiding van deze doelgroep. Ik heb de directeur van de directie Opvang ondersteund met het vervaardigen van een inventarisatie van de knelpunten op de opvanglocaties (AZC's) in het land waar vooral de AMA's werden opgevangen. Ik heb vervolgens een plan opgesteld om diverse voorstellen en verbeteringen van de AZC managers voor te leggen en na besluitvorming tot uitvoering te brengen. Deze voorstellen hadden betrekking op huisvesting, zelfredzaamheid, scholing en de rol van de AZC's die in Nederland past bij het begeleiden van minderjarigen. 

ROL Interim manager, projectleider en transitiemanager
OPDRACHTGEVER ABN-AMRO en Rabobank
JAAR 2006 - 2010
RESULTAAT

Functies: manager, MT-lid, projectleider, verbetermanager, coach. Verbeteren van het functioneren van een afdeling Private Banking van ABN AMRO met nadruk op het verhogen van de klanttevredenheid, de juiste uitvoering van de processen en het reduceren van variabiliteit op basis van de Lean methodiek. Uitvoering van een duurzaamheidsbenchmark van de Rabobankgroep binnen het Directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op orde brengen van portefeuille-management, veranderen van houding en gedrag (proactief, de klant begrijpen, samenwerken, leren van fouten), verbeteren van klantafstemming tussen afdelingen Private Banking en Bedrijven van een ABN AMRO bank.

OVERIG

Een publicatie over onderwijs logistieke uitdagingen in het flexibel hoger onderwijs, 2019, PJU de Beurs en J. van Drieënhuizen-Kok