Contact
Paul Vercauteren
Website CV
Professie Interim manager
Woonplaats den Haag

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Analytisch| Resultaatgericht| Pragmatisch

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2004 - Heden
diverse trainingen m.b.t. bedrijfskunde, financiën en verandermanagement
1999 - 2007
opleidingen op het gebied van interim - en projectmanagement
1983 - 1999
diverse trainingen op het gebied van ICT
1982 - 1983
Bedrijfseconomie - kandidaats

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Pragmatisch, recht door zee en resultaatgericht zijn kenmerken die op mij als interim- en programma-/projectmanager van toepassing zijn. Daarbij weet ik de mensen mee te nemen in de gekozen oplossingsrichting, zodat er een gezamenlijke aanpak komt om de gewenste resultaten te behalen. Ik ben gewend programma’s en afdelingen aan te sturen en te bewaken vanuit de behoeftes van de organisatie en de verwachtingen en invloeden van buiten de opdrachtomgeving. Dat in zowel Nederlandse als Engelstalige omgevingen. Ik hou me vooral bezig met het inrichten en organiseren van een programma en/of het (re)organiseren van een afdeling of organisatie. Ik richt me daarbij vooral op de procesgang en het bouwen van een team. Daarbij blijft het gewenste resultaat centraal staan. Het creëren van draagvlak en motivatie van ‘mijn’ medewerkers is een belangrijk onderdeel van het behalen van succes. Het begeleiden en aansturen van procesverbeteringstrajecten en het vertalen van visie naar concrete plannen zijn regelmatig terugkerende opdrachten, inclusief het doorvoeren van de daarbij gewenste houding en gedragsverandering. Hoofdlijnen en afhankelijkheden van gelijktijdig lopende trajecten staan scherp op mijn netvlies. Hierdoor kunnen de organisatie en de medewerkers gefocust blijven op de scope van hun opdrachten en werkzaamheden. Ik ben gewend te werken in zowel commerciële als politieke en overheidsomgevingen en weet daarin dankzij mijn inlevingsvermogen, directheid en resultaatgerichtheid de juiste balans te vinden om de gewenste voortgang te bereiken.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL manager bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Veilig Verkeer Nederland
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

De functie Manager Bedrijfsvoering behelst het aansturen van de diensten ICT, P&O, Financiele Administratie, Control en het Service Centrum. Nasat het aansturen van deze werkzaamheden is er sprake geweest van het optimaliseren van processen en het beter laten aansluiten van de werkzaamheden over de verschillende disciplines heen.

Als manager Bedrijfsvoering ben ik tevens betrokken bij het nadenken over het efficienter en effectiever maken van VVN. Dit betreft zowel de vrijwilligersorganisatie als de beroepsorganisatie

ROL manager bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER vervangingsfonds/Partcipatiefonds
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Door vertrek van de manager Bedrijfsvoering is VfPf op zoek gegaan naar een interim manager om de periode te overbruggen tussen vertrek van de aanwezige manager en het aantrekken van een nieuwe manager. Aan Paul is de vraag gesteld een verbeterplan op te stellen voor de afdeling Bedrijfsvoering en om tevens een start te maken met de uitvoering daarvan. Dit heeft geleid tot een toekomst visie en blauwdruk van Bedrijfsvoering 2020. In deze blauwdruk is tevens aangegeven welke veranderingen benodigd zijn om te komen tot geschetste situatie in 2020. 
Paul heeft een projecten roadmap opgesteld voor uit te voeren projecten en werkzaamheden tot eind 2018. Onder het motto "basis op orde" worden processen geoptimaliseerd, systemen verbeterd, HRM beleid uitgewerkt en een huisvestingsplan opgesteld. Een aanbestedingsprocedure is gestart voor de utbesteding van Applicatie beheer. Daarnaast is een belangrijke stap gezet op het gebied van het programma Privacy & Security m.b.t. de komende wetgeving AVG per mei 2018. Van de drie projecten A: opstellen algemeen informatiebeveilings- en Privacyplan, B: programma Training en Bewustwording Personeel en C: technische informatiebeveiligingsbeleid zijn de projecten A en C afgerond en is project B gaande.

Tenslotte is een sourcingstrategie opgesteld waarbij richtlijnen voor het al dan niet uitbesteden van werkzaamheden zijn gegeven. Deze strategie zal de basis zijn voor de bemensing van toekomstige werkzaamheden waar VfPf zich voor aan het voorbereiden is.  

ROL directeur Operations
OPDRACHTGEVER CvB ROC-Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Deze nieuwe periode als directeur Operations kenmerkt zich door het opstellen en uitvoeren van een visie document Operations 2020. Hierin staan de woorden Slim, Slank en Soepel centraal. Doel van dit visie document is het richting geven aan een directie Operations waarin sprake is van efficiënte processen (slim), met een bijbehorende bezetting die optimaal is ingericht met eigen medewerkers (slank) en wordt aangevuld met ingehuurde medewerkers om mee te kunnen bewegen met de vraag naar de betreffende dienstverlening (soepel).   
Naast de reguliere werkzaamheden binnen de directie Operations (ICT, personeelszaken, studentenadministratie, roosterbureau, examenbureau, facilitaire zaken, concern administratie en huisvesting) zijn een aantal grote projecten uitgevoerd: 

 • de overgang van het beheer van Peoplesoft Campus Solutions naar Flexuz (samenwerkingsverband van de ROC’s Noorderpoort, Twente, Alfa en Nijmegen); hierbij heeft tevens een migratie plaatsgevonden naar een nieuwere versie van PS-CS
 • de implementatie van een ELO
 • een herinrichting (inclusief de implementatie van Xedule) van de onderwijs logistieke processen
 • een analyse van alle processen binnen de concernadministratie en studentenadministratie ter verdere optimalisatie van deze processen
 • het uitwerken van verschillende businesscases ten behoeve van het uitbesteden van (reguliere) ICT werkzaamheden
 • het uitwerken van een lange termijn huisvestingsplan, inclusief een voorstel voor optimalisering van de klimaatbeheersingsmogelijkheden. 
 • het opstellen (inclusief start van de implementatie) van een beveiligingsplan en een calamiteitenplan.

Daarnaast heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden in de samenstelling van het Management Team van de directie Operations.  
Tenslotte is – als onderdeel van Operations 2020 – een eerste stap gezet in het doorvoeren van een cultuurverandering bij alle medewerkers van Operations. 

Per 1 april 2016 zijn mijn werkzaamheden overgedragen aan de nieuw aangetrokken Directeur Operations. 

ROL directeur Operations
OPDRACHTGEVER CvB ROC-Nijmegen
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Door het vertrek van de toenmalige directeur Operations is een interim directeur aangesteld. Scope was het aansturen en bewaken van de dagdagelijkse werkzaamheden van de directie Operations. Daarnaast zijn diverse professionaliseringsslagen gemaakt, waardoor werkprocessen geautomatiseerd zijn en daardoor efficiënter zijn geworden.
Op basis van de doelstelling om de ondersteunende werkzaamheden met minder personen uit te voeren heb ik een voorstel gemaakt hoe dit te realiseren en hierin zijn de eerste stappen gezet. 

De ICT beheerdiensten van o.a. de studentenadministratie zijn in kaart gebracht om uit te besteden aan een Shared Service Center. 
Er is een programma van eisen opgesteld voor een Elektronische Leer Omgeving. Daarnaast zijn onder mijn aansturing professionaliseringstappen gezet op het gebied van het opstellen van (investering)begrotingen, evenals het benutten van beschikbare ruimtes in een periode van ‘Intensiveren en Verkorten’. Ook was het mijn taak om te zorgen voor een informatiebeveiliging beleid, in combinatie met het inrichten van een ‘vraag en aanbod’-organisatie tussen de onderwijsdirecties en de ondersteunende directies. 

De visie op ICT is omgezet naar concrete en meetbare stappen om deze visie te implementeren. Daarnaast ben ik begonnen met een project dat digitalisering van administratieve processen als doel heeft. Binnen dit project zijn tijdens mijn aanwezigheid diverse handmatige en tijdrovende processen en formulieren geautomatiseerd.

Tot slot is er een begin gemaakt om verschillende onderwijs gerelateerde processen (roosteren, digitaal examineren, studenten administratie) vorm te geven of te optimaliseren. Een werkgroep onder mijn aansturing en begeleiding heeft hierin de eerste stappen gezet.

Per 1 september 2014 zijn mijn werkzaamheden overgedragen aan de nieuw aangetrokken Directeur Operations.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL lead consultant
OPDRACHTGEVER Rijkswaterstaat | voorzitter vakberaad Verkeerscentrales
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

“Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat”.

Binnen Rijkswaterstaat is Verkeer- en Watermanagement (VWM) verantwoordelijk voor het gebruik van het wegen- en waternet. De directie Wegverkeersmanagement (WVM) is verantwoordelijk voor de vlotte en veilige doorstroming op het wegennet.  Met behulp van een landelijke verkeerscentrale (VCNL) en 5 regionale verkeerscentrales (VCNWN, VCZWN, VCZN, VCNON en VCMN) worden verkeer en (onderhouds)werkzaamheden in goede banen geleid. Hiertoe is regelmatig contact met andere afdelingen en diensten binnen Rijkswaterstaat (zoals Functioneel Beheer, CIV, GPO, PPO, regio’s, OT, CD). Dit zowel voor de dagelijkse werkzaamheden als voor het onderhouden, beheren en vernieuwen van systemen en processen. 

Om een uniforme werkwijze van het transitieproces te realiseren over de verkeerscentrales heen is de vraag gesteld te onderzoeken hoe er momenteel invulling wordt gegeven aan het transitieproces en op basis hiervan een voorstel te doen hoe het transitieproces geoptimaliseerd kan worden. Dit betreft niet alleen het transitieproces zoals beschreven in het Handboek maar ook de organisatie van alle werkzaamheden op transitiegebied binnen de verkeerscentrales. De scope van het onderzoek betreft derhalve niet alleen het beschreven Transitieproces in het Handboek, maar ook de voorbereidende werkzaamheden en de werkzaamheden op het gebied van beheer en ingebruikname. De werkzaamheden van de operationeel verkeerskundigen en de wegverkeersleiders zijn geen onderdeel van het onderzoek, de raakvlakken van de operationele werkzaamheden met het transitieproces wel. Op basis van een proces- en organisatiescan, is vastgesteld hoe de samenwerking en het huidige transitieproces ervaren wordt en welke verbeterpunten mogelijk zijn.

ROL manager bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Veilig Verkeer Nederland
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

De functie Manager Bedrijfsvoering behelst het aansturen van de diensten ICT, P&O, Financiele Administratie, Control en het Service Centrum. Nasat het aansturen van deze werkzaamheden is er sprake geweest van het optimaliseren van processen en het beter laten aansluiten van de werkzaamheden over de verschillende disciplines heen.

Als manager Bedrijfsvoering ben ik tevens betrokken bij het nadenken over het efficienter en effectiever maken van VVN. Dit betreft zowel de vrijwilligersorganisatie als de beroepsorganisatie

ROL manager bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER vervangingsfonds/Partcipatiefonds
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Door vertrek van de manager Bedrijfsvoering is VfPf op zoek gegaan naar een interim manager om de periode te overbruggen tussen vertrek van de aanwezige manager en het aantrekken van een nieuwe manager. Aan Paul is de vraag gesteld een verbeterplan op te stellen voor de afdeling Bedrijfsvoering en om tevens een start te maken met de uitvoering daarvan. Dit heeft geleid tot een toekomst visie en blauwdruk van Bedrijfsvoering 2020. In deze blauwdruk is tevens aangegeven welke veranderingen benodigd zijn om te komen tot geschetste situatie in 2020. 
Paul heeft een projecten roadmap opgesteld voor uit te voeren projecten en werkzaamheden tot eind 2018. Onder het motto "basis op orde" worden processen geoptimaliseerd, systemen verbeterd, HRM beleid uitgewerkt en een huisvestingsplan opgesteld. Een aanbestedingsprocedure is gestart voor de utbesteding van Applicatie beheer. Daarnaast is een belangrijke stap gezet op het gebied van het programma Privacy & Security m.b.t. de komende wetgeving AVG per mei 2018. Van de drie projecten A: opstellen algemeen informatiebeveilings- en Privacyplan, B: programma Training en Bewustwording Personeel en C: technische informatiebeveiligingsbeleid zijn de projecten A en C afgerond en is project B gaande.

Tenslotte is een sourcingstrategie opgesteld waarbij richtlijnen voor het al dan niet uitbesteden van werkzaamheden zijn gegeven. Deze strategie zal de basis zijn voor de bemensing van toekomstige werkzaamheden waar VfPf zich voor aan het voorbereiden is.  

ROL directeur Operations
OPDRACHTGEVER CvB ROC-Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Deze nieuwe periode als directeur Operations kenmerkt zich door het opstellen en uitvoeren van een visie document Operations 2020. Hierin staan de woorden Slim, Slank en Soepel centraal. Doel van dit visie document is het richting geven aan een directie Operations waarin sprake is van efficiënte processen (slim), met een bijbehorende bezetting die optimaal is ingericht met eigen medewerkers (slank) en wordt aangevuld met ingehuurde medewerkers om mee te kunnen bewegen met de vraag naar de betreffende dienstverlening (soepel).   
Naast de reguliere werkzaamheden binnen de directie Operations (ICT, personeelszaken, studentenadministratie, roosterbureau, examenbureau, facilitaire zaken, concern administratie en huisvesting) zijn een aantal grote projecten uitgevoerd: 

 • de overgang van het beheer van Peoplesoft Campus Solutions naar Flexuz (samenwerkingsverband van de ROC’s Noorderpoort, Twente, Alfa en Nijmegen); hierbij heeft tevens een migratie plaatsgevonden naar een nieuwere versie van PS-CS
 • de implementatie van een ELO
 • een herinrichting (inclusief de implementatie van Xedule) van de onderwijs logistieke processen
 • een analyse van alle processen binnen de concernadministratie en studentenadministratie ter verdere optimalisatie van deze processen
 • het uitwerken van verschillende businesscases ten behoeve van het uitbesteden van (reguliere) ICT werkzaamheden
 • het uitwerken van een lange termijn huisvestingsplan, inclusief een voorstel voor optimalisering van de klimaatbeheersingsmogelijkheden. 
 • het opstellen (inclusief start van de implementatie) van een beveiligingsplan en een calamiteitenplan.

Daarnaast heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden in de samenstelling van het Management Team van de directie Operations.  
Tenslotte is – als onderdeel van Operations 2020 – een eerste stap gezet in het doorvoeren van een cultuurverandering bij alle medewerkers van Operations. 

Per 1 april 2016 zijn mijn werkzaamheden overgedragen aan de nieuw aangetrokken Directeur Operations. 

ROL directeur Operations
OPDRACHTGEVER CvB ROC-Nijmegen
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Door het vertrek van de toenmalige directeur Operations is een interim directeur aangesteld. Scope was het aansturen en bewaken van de dagdagelijkse werkzaamheden van de directie Operations. Daarnaast zijn diverse professionaliseringsslagen gemaakt, waardoor werkprocessen geautomatiseerd zijn en daardoor efficiënter zijn geworden.
Op basis van de doelstelling om de ondersteunende werkzaamheden met minder personen uit te voeren heb ik een voorstel gemaakt hoe dit te realiseren en hierin zijn de eerste stappen gezet. 

De ICT beheerdiensten van o.a. de studentenadministratie zijn in kaart gebracht om uit te besteden aan een Shared Service Center. 
Er is een programma van eisen opgesteld voor een Elektronische Leer Omgeving. Daarnaast zijn onder mijn aansturing professionaliseringstappen gezet op het gebied van het opstellen van (investering)begrotingen, evenals het benutten van beschikbare ruimtes in een periode van ‘Intensiveren en Verkorten’. Ook was het mijn taak om te zorgen voor een informatiebeveiliging beleid, in combinatie met het inrichten van een ‘vraag en aanbod’-organisatie tussen de onderwijsdirecties en de ondersteunende directies. 

De visie op ICT is omgezet naar concrete en meetbare stappen om deze visie te implementeren. Daarnaast ben ik begonnen met een project dat digitalisering van administratieve processen als doel heeft. Binnen dit project zijn tijdens mijn aanwezigheid diverse handmatige en tijdrovende processen en formulieren geautomatiseerd.

Tot slot is er een begin gemaakt om verschillende onderwijs gerelateerde processen (roosteren, digitaal examineren, studenten administratie) vorm te geven of te optimaliseren. Een werkgroep onder mijn aansturing en begeleiding heeft hierin de eerste stappen gezet.

Per 1 september 2014 zijn mijn werkzaamheden overgedragen aan de nieuw aangetrokken Directeur Operations.

ROL Coördinator Projectgroep Digitale Hogeschool
OPDRACHTGEVER CvB NHL Hogeschool en CvB Stenden Hogeschool
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

NHL en Stenden overwegen te fuseren. Om de consequenties en mogelijkheden in kaart te brengen zijn een 8-tal projectgroepen in het leven geroepen.
Als coördinator van de projectgroep "Digitale Hogeschool" heb ik sturing gegeven aan het opstellen van een visie op ‘de digitale hogeschool van de toekomst’.
Hierbij is naast de mogelijke en gewenste ontwikkelingen voor de toekomst ook een roadmap opgesteld waarin is aangeven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om per de beoogde fusiedatum een soepele ICT integratie bewerkstelligd te hebben
Als projectgroep bestaande uit medewerkers van zowel NHL HS als Stenden HS is een visie ontwikkeld op de hogeschool van de toekomst. Hierin aangegeven welke trends er binnen onderwijs zijn, welke behoeften aan digitalisering er zijn bij studenten, werkveld, docenten, medewerkers en derden, welke informatie behoefte er bij de genoemde doelgroepen is en hoe een ander vorm te geven. De visie is vervolgens uitgewerkt in een roadmap van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de huidige situatie (ICT omgeving en inrichting) bij beide hogescholen te migreren naar een gezamenlijke ICT omgeving en inrichting. Hierbij zijn met name de DAG 1 werkzaamheden (werkzaamheden die afgerond moeten zijn op dag 1 van de fusie) in meer detail uitgewerkt.

De uitdagingen in de projectgroep waren vooral gelegen in het op elkaar laten aansluiten van de denkrichting van de medewerkers van de verschillende scholen en in het aansluiten bij de denkrichting die de 7 andere projectgroepen hadden. Binnen de projectgroep is in de loop van het project een vertrouwen in elkaars vaardigheden en respect voor elkaars visie en meningen tot stand gekomen. 

Opgeleverd resultaat:

 • een rapport "Digitale Hogeschool van de toekomst" waarin een visie is beschreven op de mogelijke digitale ontwikkelingen,
 • een roadmap (in de vorm van een metrokaart) waarin de verschillende op te pakken projecten zijn aangegeven die noodzakelijk zijn voordat de fusie daadwerkelijk tot stand is gekomen.
ROL Adviseur op het gebied van Sourcing strategie
OPDRACHTGEVER directie Provincie Drenthe
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Ik heb bij de provincie Drenthe een sourcingplan en ‘meetlat’ sourcing opgesteld.
De provincie Drenthe is haar wijze van het invullen van de benodigde werkzaamheden aan het heroverwegen. Daarbij tevens de afweging of werkzaamheden zelf gedaan moeten worden, deze uitbesteed moeten worden of dat deze in samenwerking met andere provincies en/of steden kunnen worden ingevuld.
Hiertoe is op basis van interviews en analyses van de huidige situatie een advies geschreven hoe de provincie Drenthe het beste om kan gaan met sourcing.
De resultaten die door mij bereikt zijn:

 • Advies voor de samenwerking tussen de Noordelijke Provincies
 • Advies hoe de werkzaamheden binnen de provincie het beste gesourced kunnen worden 
 • Instrument om op basis van benoemde criteria vast te stellen hoe sourcing in bepaalde omstandigheden het beste opgepakt kan worden.

De provincie Drenthe is op basis van het opgeleverde rapport haar sourcing aan het aanpassen en heroverwegen.

ROL projectmanager en adviseur op het gebied van SLA's
OPDRACHTGEVER directie Verkeerscentrale Nederland (VCNL) bij Rijkswaterstaat
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Als projectmanager heb ik de huidige SLA afspraken tussen VCNL en de (interne) leverancier van ICT en helpdeskdiensten in kaart gebracht. Op basis daarvan is aangegeven waarom de huidige afspraken niet toereikend waren om aan de eisen en wensen van VCNL tegemoet te komen.
Op basis van het opgestelde rapport door VCNL gewerkt aan het verbeteren van de SLA en de onderliggende afspraken op zowel het gebied van de helpdeskdiensten als op het gebied van de ICT diensten.

De resultaten die door mij bereikt zijn:

 • Verbeterde relatie VCNL met interne ICT leverancier;
 • Overzicht van de verbeteringen die tussen VCNL en de interne ICT leverancier gerealiseerd moeten worden;
 • Roadmap hoe deze verbeteringen door te voeren.
ROL manager bedrijfsvoering en ICT
OPDRACHTGEVER directie bureau Zichtbare Zorg
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

Ik heb als manager bedrijfsvoering de afdelingen ICT, Finance en het secretariaat geprofessionaliseerd. Door de groei van de werkzaamheden bij het bureau was er onvoldoende aandacht besteed aan de groei van de bedrijfsondersteunende processen.
Met name de relatie met de ICT leveranciers (hoe gedraag je je als opdrachtgever) en de interne inrichting van de demand supply organisatie moesten sterk verbeterd worden. Op basis van aanbestedingen zijn diverse functies van het voor de zorgleveranciers aanwezige ICT systeem uitgebreid. Daarnaast was een overgang gaande naar een nieuw financieel systeem. Hierdoor tevens de gelegenheid aangegrepen om een planning & control cyclus in te voeren.

De resultaten die door mij bereikt zijn:

 • een verbeterde relatie met ICT leveranciers
 • een verbeterde interne samenwerking met business PL’s, demand & supply organisatie
 • een duidelijke organisatie en structuur van de ICT afdeling
 • een nieuwe financiële planning & control cyclus
 • een verbeterde werkwijze en structuur van het secretariaat

OVERIG

Overige werkzaamheden:
 • bestuurslid met als aandachtsgebied Sponsoring & Communicatie bij hockeyvereniging Spitsbergen
 • voorzitter bestuur bij hockey vereniging Spitsbergen