Contact
Onno Hans Noteboom
Website CV
Professie Transitie- Innovatiemanager
Woonplaats Utrecht

WERKGEVERS

Hogeschool Utrecht | Programmamanager Innoveren & Organiseren
2007 - 2018
Vialis a Volker Wessels Company | Commercieel Manager a.i.
2005 - 2007
Cubic Transportation Systems | Service & Support Manager
2001 - 2005
Spijkman Training & Advies | Organisatieadviseur, Opleider
1997 - 2001
AcadeMI-IO (Collin) | Bestuurder
1996 - 2019
Siemens | Branche-, Programmamanager
1993 - 1997
Ministerie van Defensie | Officier Civiele Vakopleiding
1992 - 1993

COMPETENTIES

Nieuwsgierig| Vernieuwend| Methodisch| Resultaatgericht| (Agile)Organisatie ontwikkelingen

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2008 - 2012
NCOI - Master Veranderkunde i.a. (MBA)
1991 - 1992
Hogeschool Windesheim, Technische bedrijfskunde
1988 - 1991
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Informatiekunde

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

De rode draad in de verschillende programma's en projecten is altijd, running the business, verbeteren, veranderen en vernieuwen van de business. Met name het stuk innovatie en vernieuwing komt in de verschillende programma's altijd terug. Hoe kom je van A naar B en welke stappen dien je daarvoor te maken, gebruikmakend van de verschillende tijddimensies die in programma's en projecten spelen. De basis voor deze aanpak ligt in de Delftse Intelligent Systems Approach, veel van de programma's en projecten kennen een doorlooptijd van om en rond de 4-6 jaar. Naast continouos improvement van processen, technologie en mensen spelen ook besluitvorming, governance en leiderschap een belangrijke rol. Veel van de projecten hebben een sterke omgeving en regio benadering. Daarnaast zit er altijd een opleiding en training component in, waar de affiniteit met het (beroeps) onderwijs is ontstaan

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Arlande en Onderwijssector
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

De onderwijssector is volop in beweging. Iedereen is zoekende naar het onderwijs van morgen. Organisaties dienen steeds sneller in te spelen op veranderingen en sneller nieuwe onderwijsproducten op de markt te brengen. Daarnaast smelten het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs steeds meer samen op in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Arlande ziet hierin voor zichzelf een rol weggelegd. In een soort van Laboratorium (FieldLab-LivingLab) functie wil Arlande samen met onderwijsinstellingen en overige marktpartijen een aanpak ontwikkelen die snel, flexibel en wendbaar innovaties realiseert. In het zogenaamde ArlandeLab, het nieuwe werken, samen met klanten innoveren. De aanpak berust op een Agile-Scrum-Surf-DevOps aanpak.

Als projectmanager binnen het onderwijs heb ik de aanpak verder doorontwikkeld en met opdrachtgevers uitgewerkt.

ROL Learning & Development
OPDRACHTGEVER Boni Markten BV
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

De opdrachtgever heeft in 2017 een strategiedocument opgeleverd voor de komende vier jaar. Op basis van dit programma is er een programma portfolio opgesteld, die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Het betreft een programma gericht op daadkrachtig management, procesoptimalisatie, digitalisering en ontwikkelen van menselijk kapitaal en het verbeteren van de instroom-doorstroom binnen de organisatie.

Binnen dit programma ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van het traineeprogramma (MD-programma) tot bedrijfsleider. Daarnaast is er een opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor alle bedrijfsleiders, kader- en MT-leden op het gebied van `de Lerende Organisatie`en een `Leven Lang Ontwikkelen`. Het betrof een totale groep van 72 managers.

ROL Management Consultant
OPDRACHTGEVER Maritieme Sector
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Bij de bouw van schepen komt veel kijken. In het ontwerp en bouwen van schepen gaat veel mis en zijn de faalkosten erg hoog. Daarnaast zijn er veel (toe) leveranciers betrokken bij het ontwikkelen en bouwen van een schip. Nederland heeft zich in de loop der tijd internationaal een positie verworven in de Maritieme sector. Echter door de toenemende technologische innovatie (digitaltwin), de enorme financiele investeringen en de enorme specialistische kennis die nodig is om een schip te bouwen (kenniseconomie) is er gekeken naar een vernieuwende aanpak hoe een dergelijk project zou kunnen worden gerealiseerd. Gezien de vergrijzing in de sector en het feit dat het meerdere jaren duurt voordat een pasafgestudeerde productief is in de sector is er gevraagd om vanuit deze ontwikkelingen een verkenning te doen naar integrale samenwerking binnen de sector. Mijn rol was in dit programma de verkenning mede uit te voeren en verschillende werksessies te begeleiden ten behoeve van planvorming, zodat directeuren uit de sector vervolgstappen en investeringen kunnen vormgeven.

ROL Learning & Developmentmanager
OPDRACHTGEVER MInisterie van Defensie
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Op 26 mei 2018 is de GDPR/AVG officieel van kracht geworden. In een aanbesteding vanuit het Ministerie van Defensie, voor de implementatie van deze regel- en wetgeving binnen het ministerie heeft SAF Academy samen met de Haagste School een programma en een curriculum ontworpen voor alle 75 tot 100 AVG-coordinatoren (functionaris gegevensbescherming) binnen het ministerie, de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechausse. Binnen SAF Academy ben ik aangesteld als Learning & Developmentmanager om deze samenwerking verder invulling te geven en deze dienstverlening verder uit te breiden.

ROL Innovatiemanager
OPDRACHTGEVER GGW Consortium
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Vanuit het bedrijfsleven hebben enkele financierders en projectontwikkelaars de handen ineengeslagen om een duurzame oplossing te ontwikkelen voor de vraagstukken die op de samenleving afgekomen in het kader van de energietransitie en klimaatakkoord. Naast de nodige technologische innovaties, staat ook de sociale innovatie in het concept centraal. Diverse trends en ontwikkelingen zijn meegenomen in het Gewoon Gezond Wonen concept, waaronder krapte op de arbeidsmarkt, bouwlogistiek, productinnovatie, advisering en begeleiding, ontwikkeling, financiering, bouwen en opleiden. Er is afstemming geweest met een groot aantal stakeholders binnen het gehele speelveld.

Hier is een universeel concept voor ontwikkeld om het vraagstuk op te lossen. De aanpak is gelanceerd en positief ontvangen in de Metropolregio Amsterdam. Uitgangspunt is het innoveren van de bouwsector doe je samen. Samen ontwikkelen en bouwen van duurzame woningen en bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming van de gebouwdeomgeving.

ROL Agile-/ Transformatiecoach
OPDRACHTGEVER Nationale Nederlanden
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Na de financiele crisis, de brexit en een toenemende digitalisering is de opdrachtgever op zoek naar een innovatie duurzame oplossing voor de verzekeringssector. Is het mogelijk een nieuw platform (ecosysteem) te ontwikkelen voor de sector, waar klanten, toeleveranciers en verzekeraars samenwerken aan een totaaloplossing.

Tijdens enkele werksessies (meerdere dagen) is er een verkenning gemaakt en een eerste aanzet van hoe een dergelijk platform eruit zou kunnen zien. Dit ten behoeve van de strategische besluitvorming samen met (toekomstige) strategische samenwerkingspartners.

ROL Ondernemers-/Businesscoach
OPDRACHTGEVER Ondernemers Academie, Utrecht (UOA), onderdeel NLGroeit
JAAR 2016 - 2019
RESULTAAT

Binnen de Utrechtse Ondernemers Academie, begeleid ik ondernemers die de startup fase hebben overleeft en toe zijn aan een volgende stap (scaleup). Naast het doceren over verschillende groeivraagstukken in het expert- en masterprogramma, adviseer ik ondernemers in een zogenaamde werkplaats over specifieke organisatorische vraagstukken op het gebied van lerende organisaties en samenwerking met strategische partners. Gedurende een dergelijk programma, dat varieert tussen de 12 en 18 maanden coach ik ondernemers in hun persoonlijke ontwikkeling en organistiespecifieke uitdagingen. Dit varieert van uitwerken groeiscenario`s, ontwikkeling van de kwaliteit van het management team, bijdrage aan de realisatie van de ambitie, het ontwerpen van nieuwe producten en nieuwe business en verdienmodellen.

ROL Onderwijsmanagement
OPDRACHTGEVER Management of Change
JAAR 2013 - 2018
RESULTAAT

Opdracht is om een online platform neer te zetten voor trainingen en opleidingen voor het bedrijfsleven, hiervoor werd moodle/HUBL (ELO) gebruikt. Samen met ondernemers werd een leerlijn ontwikkeld en vertaald naar een online oplossing. Het betreft hier een blend aan opleidingsvormen, waar de deelnemers de beroepsproducten sharen in een peer-group en of met de docent/trainers. Er werd tevens gewerkt met andere pakketten voor het onderwijs, waaronder MSOffice, Sharepoint, Ilias, Teams, OnStage en CampusInc gericht op samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Tevens hoe de toetsing en beoordeling verder geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd kan worden.

ROL Programmaboard / Stuurgroep
OPDRACHTGEVER RegioQ4
JAAR 2013 - 2016
RESULTAAT

De ondernemersvereningingen in de gemeenten, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede en De Bilt hebben tijdens gemeenteraadsverkiezingen in 2014 besloten om sociaal- en economisch meer te gaan samenwerken met als doel de lokale economie te verstevigen, vruchten te plukken van een regionale samenwerking. Een gesprekspartner richting de provincie en overige regio`s in de nabijeomgeving. Vanuit de Programmaboard zijn er meerdere werkgroepen opgestart die deze ambitie hebben vertaald naar een lokale agenda. Daarnaat adviseert de programmaboard de verschillende voorzitters van de aangesloten ondernemersverenigingen. Naast deze adviesrol ben ik betrokken bij kennisdeling, kenniscirculatie en kennisontwikkeling in de regio. Samen met de Hogeschool Utrecht zijn studenten betrokken als ´Verandermotor van de Regio´. Hiernaast worden er gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren en regionale investeerders.

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER AcadeMI-IO
JAAR 1997 - Heden
RESULTAAT

Op basis van een van de eerste visititaties in het onderwijs, heeft het bedrijfsleven een adviesgegeven aan het ministerie van OCW (1996). De 5 adviezen die hieruit naar voren kwamen zijn: Blijvend innoveren, Technologische Innovatie, Sociale Innovatie (het benutten van capabilities van mensen), Integraal leren-leren, en Samenwerken op basis van Co-creatie. Op basis van deze aanbevelingen zijn diverse curricula gemaakt bij verschillende Hogescholen en ROC's en VMBO instellingen. Waaronder Integraal ontwerpen en Methodisch Innoveren. Dit alles is geintegreerd in het Collin-Framework. De basis van dit framework ligt bij de TU-Delft, en is verankerd in het Delfste Intelligent System Approach (Professor Jan en Roel in 't Veld en Pierre Malotaux) en is ontwikkeld in de zware industrie waaronder vliegtuig-, machinebouw en maritieme sector. In de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs wordt teruggevallen op dit universele framework, voor complexe besluitvorming. Beze aanpak is succesvol gebleken bij verschillende scholen en huidige PPS-en. 

ROL Organisatieadviseur, Opleider
OPDRACHTGEVER Spijkman Training en Advies
JAAR 1997 - 2001
RESULTAAT

Spijkman is een organisatie waar expertise van verschillende internationale opleidings/ en adviesbureaus samenkomt. De focus ligt hier op praktijk- en werkplek leren. Onderwerpen als een Leven Lang Ontwikkelen en aandacht voor Sociale Innovatie waren in deze tijd in opkomst. Mijn rol was hier multinationals en grote organisaties te adviseren op duurzame inzetbaarheid van personeel. Het onwikkelen van MD-programma´s alsmede het uitvoeren van opleidingstrajecten om organisaties in de volle breedte te ontwikkelen en te professionaliseren.