Contact
Marc Janssen
Website CV
Professie Manager Bedrijfsvoering
Woonplaats Amersfoort

COMPETENTIES

Zelfstartend| Adviesvaardig| Klantgericht| Resultaatgericht| Samenwerkingsgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2020 - 2020
Basiskennis BBV
2020 - Heden
Scrum Master
2017 - 2017
Lean Six Sigma Black Belt
2005 - 2005
Mediation
2002 - 2002
SIOO: Post HBO Interim-management & organisatieontwikkeling
1991 - 1991
Praehep: PD, MBA, SPD

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben altijd op zoek naar verbeteringen in processen en procedures. Een bruggenbouwer tussen de business enerzijds en ICT, Finance, HRM en Facilitymanagement anderzijds. Lijnverantwoordelijkheid nemen hoort daarbij. Doelen stellen, plannen maken, bespreken en dan gaan uitvoeren. Zonder poespas. Bijsturen als dat nodig is en successen vieren waar mogelijk. Vaak is het lastig maar we gaan het wel doen! Betrokken en met een lerende oriëntatie, hard op de inhoud en fair op de relatie. Ik zorg voor energie bij mensen. Mijn stijl van leidinggeven wordt situationeel bepaald: coachend waar mogelijk, directief waar noodzakelijk. Focus: managementpositie binnen maatschappelijke NGO, publieke organisatie, dienstverlenende organisatie of onderwijsinstelling. Management: algemene directievoering, manager bij voorkeur voor portefeuille bedrijfsvoering (alle SCOPAFIJTH-aandachtsgebieden). Specialismen: Ontwikkelen en besturen bedrijfsvoering, verbinden van mensen, kostenbesparing op overhead, procesverbetering.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Adviseur COVID-19 Crisisorganisatie
OPDRACHTGEVER Heliomare
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

Heliomare heeft zich als zorginstelling bereid verklaard om patiënten met een revalidatie-profiel en met verschijnselen van het COVID-19 virus op te nemen en te verplegen. De opname van COVID-19 patiënten vereist een speciale en tijdelijke crisisorganisatie naast de staande organisatie die een snelle besluitvorming in en opschaling van de zorg organiseert en moet voorkomen dat de huidige patiënten, leerlingen, clienten en personeel van Heliomare besmet raken met dit COVID-19 virus. Binnen de crisisorganisatie lekt tijd weg doordat de communicatie en besluitvorming niet effectief verloopt. Daarnaast zijn medewerkers binnen de crisisorganisatie niet rolvast vanwege het ontbreken van een duidelijke structuur in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties. 

Uitdaging was om de communicatie en besluitvorming van de crisisorganisatie te structureren. Aanpak was het observeren van structuur, houding en gedrag van medewerkers in de crisisorganisatie alsmede het bestuderen van de reeds aanwezige documentatie. Op basis hiervan voorstellen ontwikkeld voor aanpassingen in de crisisorganisatie. 

Resultaat: binnen de crisisorganisatie is onderscheid gemaakt tussen strategische, tactische en operationele teams met een ditto agenda, vereenvoudigde structuur van de crisisorganisatie, KPI's ontwikkeld voor kanbanbord en dagelijkse standups alsmede een beschrijving van de Crisisorganisatie. Begin gemaakt met consolidatie van de ervaringen uit de crisisorganisatie binnen de staande organisatie.  

ROL Programmamanager Bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Heliomare
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Er is geconstateerd dat de organisatie onvoldoende in control is. Er speelt een compliance vraagstuk met de verzekeraars en de Belastingdienst heeft een onderzoek afgerond. De manager Bedrijfsvoering gaat uit dienst. Om weer in control te komen, moeten 130 verbeterpunten in processen en structuur worden aangebracht. 

In de rol van Programmamanager Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 130 verbeterpunten. Aanpak: inrichten van een Programmam Basis op Orde. Clusteren en prioriteren van de verbeterpunten, één medewerker verantwoordelijk maken voor een verbeterpunt en in kortcyclische sprints gaan sturen op de voortgang. Periodiek rapporteren aan Taskforce Basis op Orde en de Auditcommissie. Resultaat: 80 verbeterpunten opgelost, opzet, bestaan en werking aangetoond.

De afdeling Bedrijfsvoering voor 2019 binnen begroting houden. Aanpak: maandelijks rapporteren vanuit managementinformatiesysteem inzake realisatie, verwachtingen, kansen en risico's en mitigerende maatregelen. Resultaat: Bedrijfsvoering binnen begroting en complimenten voor de wijze van rapporteren. 

Het opstellen van de begroting 2020. Aanpak: ophalen van de plannen van de resultaat verantwoordelijke eenheden, gesprekken met alle RVE-managers, opstellen en indienen van genormaliseerde begroting en Jaarplan Bedrijfsvoering. In 2e instantie op verzoek 1,2M€ structureel geschrapt uit de begroting.

Factureren van het onderhanden werk van de medisch specialistische zorghandelingen. Aanpak: inrichten project en onder Programma Basis op Orde gebracht. Resultaat: 4,7M€ kunnen facturern van het onderhanden werk. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER TU Delft, Projectmanager
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Binnen de TU Delft worden verbeteringen aan de ICT-infrastructuur en -processen, projectmatig uitgevoerd. Tijdelijk vervangen van een projectmanager in vaste dienst tijdens zijn ziekteverlof.

Uitdaging was de inmiddels opgelopen achterstand in diverse projecten zo snel als mogelijk in te halen. Verantwoordelijk voor een aantal projecten gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering (Stroomlijnen van de incassoketen, Implementeren digitale incassomachtigingen, Robotisering Financiele processen) en inrichting van applicatielandschap (Aansluiten op Het Nieuwe Studielink, Herpositioneren van Document Management Systeem, Ontwikkelen van Promotie Volg Systeem).

Resultaat is binnen afgesproken tijd-, geld- en kwaliteitslimieten afgeronde projecten. 

ROL Lead Consultant
OPDRACHTGEVER Grafisch Lyceum Rotterdam
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

De afgelopen 6 jaar heeft GLR geïnvesteerd in haar procesorganisatie. Hiermee is zij in control gekomen en dit heeft o.a. een zeer positieve liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit opgeleverd. Uitdaging was om in een beperkte tijd met een beperkt aantal resources toch een getrouw beeld te krijgen van de werkelijke volwassenheid van de procesorganisatie. Hierbij heeft Arlande aangesloten op het volwassenheidsmodel wat bij GLR in gebruik is. Leiding geven aan 3 adviseurs van Arlande die in één dag door middel van interviews met de proceseigenaren van de 10 belangrijkste ondersteunende processen, document- en systeemanalyse, zich een beeld hebben gevormd van de volwassenheid van de procesorganisatie. Resultaat is dat het CvB een bevestiging heeft gekregen van de volwassenheidsfase van haar procesorganisatie. Alles samengevat in een raport en nabesproken met het CvB. 

ROL Manager Bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Veilig Verkeer NL
JAAR 2012 - 2018
RESULTAAT

Verweesde organisatie vanwege afgebroken reorganisatie, weinig vertrouwen in afdeling Bedrijfsvoering (ambtelijk en dragen niet bij aan primaire proces), geen integrale visie op bedrijfsvoeren. Uitdaging is om de afdeling opnieuw te profileren, medewerkers in hun kracht te zetten en processen te laten aansluiten bij de behoeften van de business tegen een laag kostenniveau. 

In de rol van Manager Bedrijfsvoering en als lid van het MT medeverantwoordelijk voor de strategie van de vereniging en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een integrale bedrijfsvoering afgestemd op de wensen van de (interne) klant en in het verlengde van het meerjarenbeleidsplan. Linking pin in de relatie met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Daarnaast in de rol van opdrachtgever en probleemeigenaar implementeren van een ERP-kernsysteem, revitaliseren van medewerkers, versterken P&C cyclus, optimaliseren van consolidatieproces, opstellen ICT-informatieplan, informatievoorziening op orde, herinrichten Servicecentrum met onderscheid tussen frontoffice en backoffice, nieuwe pensioenregeling, aanpassen functiehuis, salarishuis, ziekteverzuimbeleid, beoordelingscyclus, professionaliseren van bestuurlijk besluitvormingsproces. Daarnaast ben ik in deze periode tevens als programmamanager verantwoordelijk geweest voor een ICT- en Service-verbeterprogramma. 

Eindresultaat is een afdeling waarvan de onderdelen een coherent geheel vormen en een dienstverlening die aansluit bij de wensen van de klant tegen passende kosten. Processen zijn vereenvoudigd. Daarnaast is de ICT effectiever en efficiënter georganiseerd door breed gebruik van toegankelijke automatisering ondersteuning en betere, snellere rapportages. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Stout Groep BV
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

Opleidingsfonds van verschillende branches die met Europees geld gesubsidieerd zijn. Omvangrijke kaspositie. Uitdaging is om het tijdelijke kasoverschot kort cyclisch te investeren om zodoende een ROI te behalen en vermogen uit te breiden. In de rol van projectmanager acquireren en samenvoegen van 2 gastouderbureaus en opzetten van een importkanaal voor CO2-neutrale fietsen en scooters. Eindresultaat is een gelicenseerd gastouderbureau met een degelijke administratie en geïmporteerde elektrische scooters en fietsen met typegoedkeuring van RDW.

ROL Directeur aandeelhouder
OPDRACHTGEVER 3Motion, KnowledgeBay
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

3Motion is een business initiatief dat inspeelt op de wens om de ICT-backoffice van grote organisaties te outsourcen in een shared service centre om hiermee kosten te besparen. Uitdaging is om een aansprekende propositie te ontwikkelen en te verkopen om klanten te helpen bij het inrichten van hun ICT shared service centre. Als directeur heb ik de propositie mede ontwikkeld. Eindresultaat van de propositie was niet economisch waardoor deze niet voordelig gepositioneerd kon worden. 

KnowledgeBay wil de opleidingsmarkt openbreken door middel van een veiling concept. De meeste docenten in Nederland zijn zelfstandigen en verbonden aan meerdere opleidingsinstituten. Als directeur mede ontwikkelen en in de markt zetten van een propositie. Eindresultaat van de propositie was niet aantrekkelijk genoeg in een krimpende markt.

ROL Manager Bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Gem. Rotterdam
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Het college van de gemeente Rotterdam heeft besloten om het beheer van de ICT-voorzieningen onder te brengen in een ICT shared service centre (SSC). Alle diensten zullen moeten aansluiten bij dit initiatief. Uitdaging is om een positief veranderklimaat te ontwikkelen zodat diensten hun eigen ICT-beheer willen overdragen aan het ICT SSC. Als Manager Bedrijfsvoering en lid van het MT verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van de backoffice processen. Eindresultaat is een gedragen strategie (beheer, personeel, financiën), personele processen, financiën en informatievoorziening op orde, 3 diensten aangesloten op SSC, personeel ingepast (door middel van EVC), diensten beschreven en gefinancierd, P&C op begroting van € 36 Mio ontwikkeld, relatie met OR gestart. SSC heeft positieve exploitatiestaat. 

ROL Implementatiemanager Studielink
OPDRACHTGEVER Stichting SURF
JAAR 2006 - 2007
RESULTAAT

Als ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland wil SURF het aanmeldproces voor studenten standaardiseren en centraliseren. Uitdaging is een applicatie te ontwikkelen voor het aanmeldproces waarop alle instellingen met hun studentenadministratie alsmede DUO kunnen aansluiten. Uitgangspunt is gegevens eenmaal vastleggen en meermaals gebruiken. Als Programmamanager Implementatie ontwikkelen van een werkbare implementatiestrategie voor de instellingen. Eindresultaat is een ontwikkelde implementatiestrategie met diverse handreikingen voor instellingen en georganiseerde werkateliers ter ondersteuning voor een groeiend draagvlak alsmede 4 implementaties en 3 migraties naar een hogere versie van Studielink. 

ROL Adviseur Professionalisering adviesvaardigheden
OPDRACHTGEVER Gemeente Rotterdam
JAAR 2005 - 2006
RESULTAAT

Binnen de Servicedienst van de gemeente Rotterdam opereert een snel gegroeide adviesclub met veelal jonge professionals zonder gezamenlijk gedeelde visie op de omgang met klanten. Uitdaging is om deze visie gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Als adviseur inventariseren van gewenst gedrag en houding en daar een opleidingsprogramma voor schrijven. Zelf uitvoering gegeven aan de opleiding ‘Schrijven van offertes’ door middel van een training on the job-aanpak. Resultaat is duidelijkheid over de opleidingsmogelijkheden en een eenduidige wijze van offreren door adviseurs. 

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Rotterdam
JAAR 2004 - 2006
RESULTAAT

Binnen de gemeente Rotterdam is de dienst Stedebouw & Volkshuisvesting (dS+V) aangewezen als de registerhouder voor de Basis Registratie Gebouwen en de Basis Registratie Adressen. Ter ondersteuning van deze taak wordt gelijktijdig gemeentebreed een Basis Registratie Systeem (BRS) ontwikkeld. Uitdaging is om processen te optimaliseren zodat deze kunnen worden gefaciliteerd door nieuw te ontwerpen BRS. In de rol van Programmamanager herontwerp processen vaststellen van de uitgangspunten en kwaliteitsborging. Gezamenlijk met de medewerkers modelleren van processchema’s. Organiseren van een simulatiespel om de nieuwe processen in het BRS te simuleren voor de daadwerkelijk implementatie. Voor zover mogelijk reeds implementeren van nieuwe processen. Ontwikkelen en organiseren van de trainingen in het optimale gebruik van het nieuwe BRS. Organiseren van informatiebijeenkomsten. Implementatie van een procesmodelleringstool (Protos) zodat processen tot op niveau van werkinstructie via intranet beschikbaar komen bij medewerkers. Eindresultaat is dat medewerkers zijn betrokken bij het herontwerpen van de processen en gekend zijn in de nieuwe werkwijze met het BRS ten tijde van de deel-implementatie van het BRS. 

ROL Manager Centraal bureau inschrijving
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht
JAAR 2002 - 2004
RESULTAAT

De studentenadministratie van de Hogeschool van Utrecht (HvU) wordt op 6 verschillende locaties uitgevoerd. Processen en procedures zijn onderling niet geharmoniseerd. Dit leidt tot afgekeurde studentendossiers waardoor financiering en de goede naam van HvU in gevaar komt. Na onderzoek is gebleken dat het gezamenlijk uitvoeren van de studentenadministratie leidt tot verbetering van kwaliteit in processen en voorts schaalvoordelen met zich meebrengt. Uitdaging is om een centraal Bureau Inschrijving te ontwerpen en in te richten en daarnaast ook te operationaliseren volgens het shared serviceconcept. In de rol van Kwartiermaker opstellen plan van aanpak, creëren van een positief veranderklimaat, in samenspraak met faculteiten ontwerpen van processen en procedures en adopteren van best-practices van de faculteiten. Opstellen van dienstenportfolio, jaarkalender en administratieve organisatie van het bureau; inrichten van communicatiestructuur met klanten alsmede de planning en control op het inschrijfproces. Definiëren, produceren en distribueren van managementinformatie. Implementeren van een printing on demand systeem voor de aanmaak en distributie van (her-) inschrijfpakketten en een documentmanagementsysteem (DMS) ten behoeve van de processen rondom dossiervorming en toelaatbaarheid van studenten. Dagelijkse leiding van het Bureau Inschrijving. Eindresultaat is een ingericht centraal Bureau Inschrijving waar studenten zich kunnen inschrijven en her-inschrijven met een transparante inrichting van de planning en control en versnelling van het controleproces door de externe accountant.  

ROL Projectmanager herinrichting FO/BO processen
OPDRACHTGEVER Hogeschool Haarlem
JAAR 2002 - 2002
RESULTAAT

De toelaatbaarheid van studenten aan de Sector Opleiding Sociale Arbeid (SOSA), wordt door de lokale SOSA-vestigingen getoetst. De wettelijke toelating wordt uitgevoerd door de centrale studentenadministratie in Haarlem. In de onderlinge uitwisseling van gegevens gaat veel informatie en tijd verloren. Uitdaging is om de processen te optimaliseren zodat het proces van toelating wordt gestroomlijnd. In de rol van projectmanager bedenken en uitwerken van een FO/BO concept wat aansluit bij de organisatie en een vlotte toelating faciliteert. Gezamenlijk met de medewerkers modelleren van nieuw proces-schema, beschrijven van de aangepaste administratieve organisatie en opstellen van dienstencatalogus en serviceniveau overeenkomst. Eind resultaat is een efficiënt georganiseerd inschrijfproces. 

ROL Informatiemanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht
JAAR 2001 - 2001
RESULTAAT

Recent heeft er een informatiebeveiligingsincident voorgedaan. Daarnaast is de ICT-verantwoordelijkheid diffuus belegd. Er is een scheiding aangebracht tussen automatiseren en informatiseren en het ‘eigendom’ van de bestuurlijke informatiesystemen en technische infrastructuur is belegd bij het College van Bestuur. Het College heeft het eigendom gedelegeerd aan de Informatiemanager. Uitdaging is om inhoud te geven aan de functie van Informatiemanager. Als Kwartiermaker verantwoordelijk voor het inrichten van het informatiemanagement van de bestuurlijke informatiesystemen en het houderschap van de technische infrastructuur vanuit het Bureau Planning & Control door een ICT-beleidsplan te schrijven, beoordelen van en adviseren over ICT-investeringsvoorstellen aan het college van bestuur, opstellen van de definitie en plannen alsmede uitvoering geven aan de verbetering van de hogeschoolbrede informatievoorziening en informatiebeveiliging, creëren van draagvlak alsmede het opstellen van een projectplan voor de centralisatie van de financiële applicatie, uitvoeren van een onderzoek naar en voeren van projectmanagement over de implementatie van een ERP-applicatie voor HRM, opzetten en uitvoeren van het projectmanagement over de implementatie van een personeelsregistratiesysteem, vaststellen van hogeschoolbrede standaards voor de kantoorautomatiseringsomgeving en uitvoeren van voorzitterschap van het facultaire Functioneel Informatiemanagers-overleg. Eindresultaat is vastgestelde hogeschoolbrede standaards, applicatielandschap, gecentraliseerde financiële applicatie, afgeblazen implementatie van ERP-applicatie, personeelsregistratiesysteem. 

ROL Kwartiermaker Accountmanagement ICT
OPDRACHTGEVER Casema
JAAR 2000 - 2000
RESULTAAT

Casema is overgenomen door France Telecom, er moeten diverse producten over de kabel om de investering terug te verdienen. Ombuigen van de huidige kerncompetentie van ICT naar een dienstverlenende organisatie in de rol van accountmanager. Ophalen van klantbehoeften en vertalen naar technische producten en voorwaarden. Managen van verwachtingen en (on-)mogelijkheden. Servicelevel management geïmplementeerd, vastgestelde standaarden kantoorautomatisering, implementeren van een ‘voorraad-systeem’ voor de landelijke aansluitingen, alignment tussen IT en business.

ROL Manager ICT
OPDRACHTGEVER Hogeschool ‘s-Hertogenbosch
JAAR 1999 - 1999
RESULTAAT

Het beheer van de ICT voorzieningen is onder de maat, ICT-manager is vertrokken, verouderde hardware en er wordt een onderzoek gestart naar de outsourcing van het beheer. Uitdaging is om gedurende het onderzoek naar outsourcing operationeel leiding te geven aan ICT beheer. In de rol van Manager ICT ITIL-processen geintroduceerd en geimplementeerd, standaard kantoorautomatisering ingericht op basis van MS Office, millennium bestendig laten maken van kernapplicatie op AS/400, voeren van een actief personeelsbeleid, verhogen van de kwaliteit van het ingeleende personeel, introduceren van gebruikersoverleg, ontwikkelen van exploitatiemodel voor planning en control-cyclus. Eindresultaat is dat het College van Bestuur besloten heeft om ICT beheer niet te outsoursen maar aan te houden als eigen afdeling. 

ROL Programmamanager applicatie-onderhoud
OPDRACHTGEVER Sdu
JAAR 1998 - 1998
RESULTAAT

Bestuur van Sdu heeft besloten om content digitaal aan te gaan bieden. Hierbij is het uitgangspunt dat content meermalen wordt verkocht via verschillende webapplicaties. Uitdaging is het versneld programmeren en onderhouden van webapplicaties. In de rol van programmamanager applicatie-onderhoud volgens ITIL-systematiek organiseren van applicatieonderhoud (functioneel en technisch). Resultaat is dat er een releasebeleid is en effectieve samenwerking tussen productie, beheer- en back office personeel.

ROL Adviseur her-automatisering kernsystemen
OPDRACHTGEVER Hogeschool Amsterdam
JAAR 1997 - 1998
RESULTAAT

Als Adviseur uitvoeren van een onderzoek naar de her-automatisering van alle administratieve systemen, gericht op het verkrijgen van zekerheid omtrent de continuïteit op middellange termijn.

ROL Manager roosterbureau
OPDRACHTGEVER Hogeschool Haarlem
JAAR 1997 - 1997
RESULTAAT

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar hulpmiddelen voor het op bedrijfseconomisch verantwoorde manier inzetten van docenten van de SOSA, aansturen van roosterbureau. Onafhankelijk en transparant proces van roostering docenten. 

ROL Projectmanager selectie financieel systeem, Controller
OPDRACHTGEVER NBD Biblion
JAAR 1994 - 1996
RESULTAAT

De Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) maakt voor de Nederlandse bibliotheken de boeken, CD's en video's uitleengereed. Bibliotheken kunnen wekelijks bestellingen doen van deze media. De NBD zit in een digitale transitie naar applicaties gebaseerd op Oracle. Uitdaging was om de financiële administratie te laten werken met een standaard financieel pakket gebaseerd op een Oracle-database met zo nodig koppelingen naar de bedrijfsadministratieve systemen. In de rol van projectmanager samen met de zittende medewerkers organiseren van een pakketselectie, besluitvorming en implementatie van het nieuwe financiële pakket. Aanpassen van de processen en doen opleiden van de medewerkers. Nadat zittende Controller was vertrokken gevraagd om tijdelijk zijn plaats waar te nemen. Dagelijks leidinggeven aan Financiële administratie. Resultaat is een afdeling Financiële administratie die een majeure stap voorwaarts heeft gemaakt, rapportages real-time beschikbaar, koppelingen met alle bedrijfsadministraties. Alle medewerkers beheersen het nieuwe financiële systeem.

ROL Controller, herontwerp financiële informatievoorziening
OPDRACHTGEVER NVS Verzekeringen
JAAR 1993 - 1994
RESULTAAT

Kleine zelfstandige verzekeringsmaatschappij met vestigingen in Amsterdam en Deventer. Uitdaging was om gedurende de zomermaanden bij afwezigheid van de Controller de afdeling Financiële administratie aan te sturen. Daarnaast het ontwerpen en bouwen van een financieel informatiesysteem op basis van een ODBC-koppeling met de Exact-database. In de rol van Interim Controller leidinggeven aan de Financiële Administratie. Ophalen van informatiebehoefte bij MT en directie. Doen van structuurvoorstel en bouwen van de toepassing. Resultaat is een rapportage die real-time gegenereerd kan worden en continuïteit in de aansturing van de afdeling Financiële Administratie.