Contact
Lara Schout
Website CV
Professie Procesmanager / verandermanager
Woonplaats Amsterdam

COMPETENTIES

Creatief| Verbindend| Resultaatgericht| Energiek

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2020 - 2020
KMP Foundation 1 (kanban)
2020 - 2020
Design Thinking
2019 - 2019
PSM 1 (scrum master)
2019 - 2019
PRINCE2® Foundation
2018 - 2018
Bestuurlijke Besluitvorming
2015 - 2017
Master Sociology & Social Research (RM)
2011 - 2015
Bachelor Sociale Wetenschappen

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een gedreven en mensgerichte organisator, die met energie, flair en betrokkenheid mensen motiveert om te veranderen en innoveren. Ik breng de juiste mensen samen en weet snel tot de kern te komen van het probleem. Als proces- en projectmanager richt ik mij enerzijds op het harmoniseren en optimaliseren van bestaande processen. Anderzijds begeleid ik organisaties in het vormgeven en implementeren van nieuwe processen, waarin digitalisering vaak een grote rol speelt. Ik kom het best tot mijn recht in opdrachten waarbij ik kan uitzoomen en de gehele procesketen onder de loep kan nemen. In mijn opdrachten creëer ik overzicht en werk ik samen met de medewerkers – op operationeel, tactisch en strategisch niveau – toe naar breed gedragen oplossingen. Benieuwd geworden naar mijn ideeën om uw organisatie verder te helpen? Stuur me vooral een berichtje!

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Procesmanager / verandermanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool NHL Stenden | Onderwijslogistiek & Studentondersteuning
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

De afdeling Onderwijslogistiek en Studentondersteuning van hogeschool NHL-Stenden is onlangs gestart met het harmoniseren en optimaliseren van de onderwijslogistieke processen. In dat kader ben ik gevraagd orde op zaken te stellen op het gebied van diplomering: een procesketen startend met het registreren en controleren van resultaten tot aan het goedkeuren, ondertekenen, in orde maken en uitreiken van diploma's. Doel van het project was één uniforme en efficiënte werkwijze voor de hele hogeschool, waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd zijn en de stappen zoveel mogelijk gedigitaliseerd zijn.

Onder mijn begeleiding heeft een representatieve groep van ondersteunende medewerkers, examencommissieleden en teamleiders een nieuw proces ontworpen, die we uitvoering getest hebben tijdens een pilot. Het proces is vervolgens onder mijn leiding hogeschool-breed geïmplementeerd. In tegenstelling tot het oude proces is het nieuwe proces grotendeels digitaal: studenten signaleren digitaal, waarna examencommissies hun besluiten digitaal vastleggen. Dit maakt het proces niet alleen veel sneller, ook zijn alle stappen nu navolgbaar. Je kunt dus op elk moment zien wat de status is van getuigschriften, waardoor hier beter op gestuurd kan worden. Knelpunten en/of onregelmatigheden in het proces worden automatisch gemonitord met behulp van SharePoint en Power Automate en dashboards in PowerBI stellen managers in staat om op tijd bij te sturen.

ROL Procesregisseur
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Als procesregisseur binnen het programma Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) begeleide ik handhavers, hun teammanagers en de afdelingsmanagers op weg naar informatiegestuurd werken. Stedelijke implementatie van Informatie Gestuurde Handhaving - binnen alle handhavingsdomeinen - moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodat mensen en middelen optimaal ingezet kunnen worden.

Om toe te werken naar één informatiegestuurde organisatie is het noodzakelijk om de verbinding te leggen tussen alle betrokken stakeholders. De 7 stadsdelen verschillen op het gebied van werkprocessen, cultuur en gebruikte systemen namelijk enorm. Ik heb daarom verschillende partijen bij elkaar gebracht, zodat informatie tussen hen gedeeld kon worden in gezamenlijke dashboards. Deze dashboards hebben, door overzicht te creëren en de pijnpunten bloot te leggen, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren en uniformeren van de werkprocessen. Ik fungeerde als aanspreekpunt en vormde de verbinding tussen de medewerkers van de beleidsafdeling Openbare Orde en Veiligheid, de 70 horeca toezichthouders, de meldkamer (overlastmeldingen), de analisten en de 7 teammanagers. Ik was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het ontwerpen- en implementeren van nieuwe werprocessen, het aansturen van de analisten en het ondersteunen van de programmanager. Dit alles resulteerde in een zeer succesvol project: meldingen horecaoverlast in de avond- en weekenduren worden voortaan onderzocht en verrijkt bij de meldkamer door middel van dashboards, zodat handhavers niet onnodig erop uit gaan en goed geïnformeerd ter plaatse komen. Niet alleen melders, handhavers en regisseurs bij het ASC zijn enthousiast, de Rekenkamer Amsterdam beveelt Burgemeester Halsema zelfs aan om de aanpak uit te breiden naar alle horecameldingen – dus ook de meldingen buiten de weekenddienst. 

ROL Procesregisseur
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

In 2015 heeft het College het Actieprogramma Informatie Gestuurd Handhaven “Op weg naar een intelligente informatie gestuurde inzet” vastgesteld. De gemeente Amsterdam ziet Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Stedelijke invoering van Informatie Gestuurde Handhaving - binnen alle handhavingsdomeinen - moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde handhavingsdoelen kan behalen.

Als procesregisseur werkte ik binnen het programma aan de implementatie van IGH bij het domein Werk en Inkomen. Handhaving Werk en Inkomen is belast met onder andere uitkeringsfraude.  Het doel van het project was om de schaarse handhavingscapaciteit op basis van informatie effectiever in te zetten. Al snel bleek dat er nog veel te winnen viel op het gebied van informatie. Samen met een aantal analisten heb ik toegewerkt naar een betere informatievoorziening. Door meerdere informatiebronnen aan elkaar te koppelen en innovatieve datatechnieken toe te passen, is het gelukt om de handhaving verder te professionaliseren. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat de werkprocessen binnen Werk en Inkomen geoptimaliseerd zijn en informatie tussen verschillende diensten en gemeenten beter gedeeld wordt. Een onderdeel daarvan is onder meer het aansluiten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten om gezamenlijk met andere gemeenten te komen tot een optimale handhaving. 

ROL Onderzoeker
OPDRACHTGEVER Universiteit Leiden | Afdeling Criminologie
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

In 2016 is de Universiteit Leiden (afd. Criminologie) gestart met het onderzoeksprogramma Life In Custody (LIC). Als onderzoeker binnen dit programma was ik verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van onderzoek naar sociale netwerken van gedetineerden binnen verschillende afdelingen van Nederlandse gevangenissen. Hierin werd een hoge mate van creativiteit en zelfstandigheid verwacht. Mijn werkzaamheden hebben geresulteerd in verschillende artikelen die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke journals.
 

ROL Junior onderzoeker
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Ouder- en Kindteams
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd, waardoor gemeenten de verantwoordelijkheid voor taken rondom jeugdzorg hebben overgenomen van de Rijksoverheid. De gemeente Amsterdam heeft deze taken ondergebracht in de zogenaamde Ouder- en Kindteams, waarin psychologen, ouder- en kindadviseurs, verpleegkundigen en artsen samen passende hulp en ondersteuning bieden. Om deze overgang goed te monitoren, is mij gevraagd om de Ouder- en Kindteams te evalueren.

Ik ben verantwoordelijk gesteld voor het onderzoeksontwerp, de dataverzameling, de data analyse en de oplevering van de 1e, 2e en 3e tussentijdse evaluatie van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Hierbij bekleedde ik de rol van zowel coördinator (contact onderhouden met opdrachtgever, webdeveloper en 800 medewerkers) als onderzoeker (analyseren van 800 dagboekjes, bijgehouden door alle medewerkers en resultaten rapporteren en presenteren). Deze werkzaamheden resulteerden in drie evaluatierapporten, binnen het begrote budget en binnen de gestelde tijdspanne.