Contact
Lara Schout
Website CV
Professie Projectleider
Woonplaats Amsterdam

COMPETENTIES

Pragmatisch| Analytisch| Creatief| Verbindend

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
PSM 1
2019 - 2019
PRINCE2® Foundation
2015 - 2017
Master Sociology & Social Research
2011 - 2015
Bachelor Sociale Wetenschappen

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een gedreven en enthousiaste organisator, die energie krijgt van het vertalen van abstracte plannen naar afgebakende - en vooral praktisch uitvoerbare - acties. Ik boek successen doordat ik samen met alle betrokkenen werk aan concrete producten en resultaten, die ik het liefst al direct test in de praktijk. Door de juiste vragen te stellen, kleine successen te laten spreken en medewerkers actief te betrekken weet ik duurzame resultaten te behalen. Als projectleider richt ik mij vaak op het harmoniseren en optimaliseren van processen. Ik benader processen vanuit de keten: ik zoom uit, neem het geheel aan (complexe) processen onder de loep en breng vervolgens de boel op orde. Ik werk gestructureerd en weet voor elke gelegenheid wel een passende werkvorm te bedenken. Benieuwd geworden naar mijn ideeën om uw organisatie een stapje verder te helpen?

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Hogeschool NHL Stenden | Onderwijslogistiek & Studentondersteuning
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Als projectleider bij de recentelijk gefuseerde hogeschool NHL Stenden richt ik mij momenteel op het harmoniseren en optimaliseren van onderwijslogistieke processen, in het specifiek processen gerelateerd aan studievoortgang en diplomering. Hoewel na de fusie alle ondersteunende diensten en afdelingen gecentraliseerd zijn, zijn de werkprocessen veelal onveranderd gebleven. Ik creëer overzicht en werk samen met de betrokken medewerkers - op operationeel, tactisch en strategisch niveau - toe naar uniforme processen. Hierin heb ik onder andere aandacht voor rollen, verantwoordelijkheden, gedragspatronen en duidelijke werkafspraken.

Onder mijn begeleiding hebben de betrokken medewerkers - inmiddels werk ik samen met examencommissies, academiedirecteuren en medewerkers ondersteuning - nieuwe processen ontworpen, die we momenteel uitvoering testen tijdens een pilot. Om de ontworpen werkprocessen goed te implementeren, is het noodzakelijk om ook de rollen en verantwoordelijkheden binnen deze processen duidelijk te definiëren. In meerdere interactieve sessies heb ik de teamleiders en de ondersteunende medewerkers uitvoerig gecoacht, terwijl ik hen aan de slag zette met het bepalen van hun identiteit, takenpakket en manier van werken. Hierdoor begrepen de medewerkers goed waarom bepaalde keuzes gemaakt werden en kwamen de teamleiders in hun rol. Na een succesvolle pilot wordt het proces hogeschool-breed geïmplementeerd. De processen rondom diplomering en studievoortgang zijn dan grotendeels geüniformeerd en gedigitaliseerd, rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd en de verschillende stappen in het proces zijn transparant en volgbaar gemaakt.

ROL Projectleider Horeca
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

In 2015 heeft het College het Actieprogramma Informatie Gestuurd Handhaven “Op weg naar een intelligente informatie gestuurde inzet” vastgesteld. De gemeente Amsterdam ziet Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het
verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Stedelijke invoering van Informatie Gestuurde Handhaving - binnen alle handhavingsdomeinen - moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde handhavingsdoelen kan behalen. De gemeente Amsterdam bestaat uit zeven stadsdelen. Hoewel er toegewerkt wordt naar één centrale stad zijn de verschillen tussen de stadsdelen op het gebied van werkprocessen, cultuur en gebruikte systemen enorm. De stadsdelen, en ook de afdelingen binnen de stadsdelen, opereren als eilandjes. Om toe te werken naar een informatie gestuurde organisatie is het daarom noodzakelijk om de verbinding te leggen tussen de betrokken stakeholders om zo de werkprocessen te kunnen uniformeren en verbeteren. 

Als projectleider Horeca binnen het programma Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) begeleide ik handhavers, hun teammanagers en de VTH-managers op weg naar informatie gestuurd werken. IGH valt of staat met een goede informatievoorziening. Ik heb daarom verschillende partijen bij elkaar gebracht, zodat informatie tussen hen gedeeld kon worden in gezamenlijke dashboards. Deze dashboards hebben, door overzicht te creëren en de pijnpunten bloot te leggen, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren en uniformeren van de werkprocessen. Ik fungeerde als aanspreekpunt en vormde de verbinding tussen de medewerkers van de beleidsafdeling Openbare Orde en Veiligheid, de 70 horeca toezichthouders, de meldkamer (overlastmeldingen), de analisten en de 7 teammanagers. Ik was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het ontwerpen- en implementeren van nieuwe werprocessen, het aansturen van de analisten en het ondersteunen van de programmanager. Dit alles resulteerde in een zeer succesvol project: meldingen horecaoverlast in de avond- en weekenduren worden voortaan onderzocht en verrijkt bij de meldkamer door middel van dashboards, zodat handhavers niet onnodig erop uit gaan en goed geïnformeerd ter plaatse komen. Niet alleen melders, handhavers en regisseurs bij het ASC zijn enthousiast, de Rekenkamer Amsterdam beveelt Burgemeester Halsema zelfs aan om de aanpak uit te breiden naar alle horecameldingen – dus ook de meldingen buiten de weekenddienst. 

ROL Projectleider Werk & Inkomen
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

In 2015 heeft het College het Actieprogramma Informatie Gestuurd Handhaven “Op weg naar een intelligente informatie gestuurde inzet” vastgesteld. De gemeente Amsterdam ziet Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Stedelijke invoering van Informatie Gestuurde Handhaving - binnen alle handhavingsdomeinen - moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde handhavingsdoelen kan behalen.

Als projectleider werkte ik binnen het programma aan de implementatie van IGH bij het domein Werk en Inkomen. Handhaving Werk en Inkomen is belast met onder andere uitkeringsfraude.  Het doel van het project was om de schaarse handhavingscapaciteit op basis van informatie effectiever in te zetten. Al snel bleek dat er nog veel te winnen viel op het gebied van informatie. Als projectleider heb ik samen met een aantal analisten toegewerkt naar een betere informatievoorziening. Door meerdere informatiebronnen aan elkaar te koppelen en innovatieve datatechnieken toe te passen, is het gelukt om de handhaving verder te professionaliseren. Daarnaast heb ik er samen met mijn collega-projectleider voor gezorgd dat de werkprocessen binnen Werk en Inkomen geoptimaliseerd zijn en informatie tussen verschillende diensten en gemeenten beter gedeeld werd. Een onderdeel daarvan was onder meer om ons aan te sluiten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten om gezamenlijk met andere gemeenten te komen tot een optimale handhaving. 

ROL Projectmedewerker
OPDRACHTGEVER Universiteit Leiden | Afdeling Criminologie
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

In 2016 is de Universiteit Leiden (afd. Criminologie) gestart met het onderzoeksprogramma Life In Custody (LIC). Als projectmedewerker binnen dit programma was ik verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van onderzoek naar sociale netwerken van gedetineerden binnen verschillende afdelingen van Nederlandse gevangenissen. Hierin werd een hoge mate van creativiteit en zelfstandigheid verwacht. Mijn werkzaamheden hebben geresulteerd in verschillende artikelen die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke journals.