Contact
Karim Ras
Website CV
Professie Bestuurs- en Managementadviseur
Woonplaats Amsterdam

WERKGEVERS

Arlande | Bestuurs- en Managementadviseur
2019 - 2019
InterEsse Management & Consulting | Bestuurs- en Managementadviseur
2014 - 2019

COMPETENTIES

Aanjagend| Besluitvaardig| Politiek en Bestuurlijk Sensitief| Samenwerkingsgericht| Visie

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
Masterclass Multi Actor Decision Making - Sioo; interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde
2014 - 2014
Organisatie- en Veranderkunde, Organisatiepsychologie - Open Universiteit
2005 - 2005
Nederlands Recht | Bank- en Effectenrecht - Universiteit van Amsterdam

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Bevlogen bestuurs- en managementadviseur die altijd kansen ziet om processen te verbeteren, veranderen en vernieuwen, dat kenmerkt mij. Ik zorg dat publieke organisaties effectiever en efficiënter gaan werken. Dat ze in staat zijn blijvend in te spelen op maatschappelijke veranderingen en daarbij gebruik kunnen maken van technologische ontwikkelingen. Met als resultaat dat ze sterker worden in de uitvoering; daar waar publieke waarde ontstaat. Ik help publieke bestuurders en managers bij uitdagende transformatievraagstukken. Die opdrachten kenmerken zich doordat een beroep wordt gedaan op zowel mijn relatievaardigheden, inhoudelijke kennis als begeleidingsvaardigheden. Ik treed daarbij op in de rol van adviseur, programmamanager, regisseur of aanjager. En fungeer altijd als sparringpartner, waarbij ik zoek naar de verbindende factor en waar nodig een spiegel voorhoud. In mijn aanpak maak ik gebruik van verandermethodieken zoals Lean Six Sigma, Design Thinking, systeeminterventies of Kort-Cyclisch Sturen. Als manager van resultaat weet ik de juiste mensen om mij heen te organiseren, te enthousiasmeren, te inspireren en mee te nemen. Samen met bestuurders, managers en hun medewerkers werken aan transformaties die publieke organisaties toekomstbestendig maken. Waar kostenbewust en effectief scherpe keuzes worden gemaakt op basis van inzicht, tijdig wordt bijgestuurd en continu de publieke dienstverlening wordt verbeterd. Ik heb een nieuwsgierige en pragmatische insteek, die gericht is op de vraag achter de vraag. In mijn aanpak ben ik creatief en oplossingsgericht. Mijn stijl van leidinggeven aan transformatie wordt situationeel bepaald. Coachend waar mogelijk, meer sturend waar noodzakelijk.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Strategisch Adviseur
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | MT VTH Bouw en Gebruik Stadsdelen
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Als strategisch adviseur van de ambtelijk opdrachtnemer (stadsdeelsecretaris en algemeen directeur tevens stuurgroepvoorzitter) van deze opdracht van het college begeleidde ik de totstandkoming van een projectplan op hoofdlijnen. Doel was om te komen tot een gedragen uitvoeringsproces, met duidelijke rollen en heldere taakverdeling tussen de ketenpartners van de directie Dienstverlening en de afdelingen VTH Bouw en Gebruik van de zeven stadsdelen voor de afhandeling van signalen horecaoverlast. 

In de rol van zowel strategisch adviseur als stedelijk verandermanager was mijn hoofdtaak signaleren, adviseren en de gewenste verandering aanjagen. Mijn opgave was een optimale samenwerking realiseren tussen de lijndirectie en de stadsdelen. Verder bood ik het managementteam van de afdelingen VTH een integraal overzicht van zowel de planning en de eventuele afwijkingen daarvan, als wel de stand op hoofdlijnen ter voorbereiding op de implementatiefase, die door het MT zelf ter hand zal worden genomen.

ROL Programmamanager Informatie Gestuurd Werken
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | MT VTH Bouw en Gebruik Stadsdelen
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

In de rol van programmamanager was het mijn opgave om informatie gestuurd werken voor Gebruik (horeca en evenementen) op programmatische wijze de standaard aanpak te laten worden. Zodat de afdelingen VTH de prioriteiten in de werkprocessen voor toezicht en handhaving Gebruik konden gaan bepalen door gebruik te maken van de beschikbare informatie via dashboards en weekstarts (informatievoorziening).

ROL Programmaleider
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Directeur Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Ik was verantwoordelijk voor de afronding en borging van het stedelijk implementatieprogramma. Resultaat moest een verbeterde informatiepositie zijn, zodat zowel strategisch als tactisch-operationeel leidinggevenden belast met bestuurlijk toezicht en handhaving mensen en middelen effectief en gericht op basis van informatie en risicoweging konden gaan inzetten.

ROL Programmaleider Informatie Gestuurd Handhaven
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Directeur Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Ik gaf tactisch-operationeel leiding aan de programmaorganisatie. Op dagelijkse basis aan het programmateam (6 personen) en via de projectleiders van drie werkgroepen aan de totale programmaorganisatie binnen bestuurlijk toezicht en handhaving Bouw en Gebruik (fysieke leefomgeving en horeca en evenementen) van circa 50 personen, waaronder afdelingsmanagers, teammanagers en (senior) toezichthouders en handhavers.

Als strategisch adviseur en sparringpartner van de ambtelijk opdrachtgever (directeur Openbare Orde en Veiligheid) gaf ik vorm en inhoud aan de sturing op de IGH-werkwijze en leverde ik een bijdrage aan een efficiënte toekomstbestendige organisatie-inrichting van de afdelingen VTH Bouw en Gebruik. Ik organiseerde daartoe een proces voor actieve verbinding met de primaire VTH-processen van de stadsdelen en hun ketenpartners, zoals de stafdirectie Openbare Orde en Veiligheid.

Ik was verantwoordelijk voor de organisatie van de planvormings- en realisatiefase waarin werd gekomen tot een transitieplan om het IGH-concept te borgen en over te dragen naar de uitvoerende organisatieonderdelen VTH Bouw en Gebruik van de stadsdelen.

ROL Regisseur Implementatie
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Directeur Openbare Orde en Veiligheid
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In de rol van implementatieregisseur (projectmanager) schreef ik voorstellen voor samenhangende projecten ter implementatie van zowel de IGH-werkwijze als de verdere integratie van het zaaksysteem CityControl in de dagelijkse werkzaamheden. Dit om de transitie van reactief naar proactief werken en preventief optreden mogelijk te maken. Ook werkte ik plannen van aanpak uit.

Verder leidde ik inhoudelijk en procesmatig projectteams bestaande uit afdelings- en teammanagers handhaving openbare ruimte van de zeven stadsdelen en de (toenmalige) directie Handhaving en Toezicht van het cluster Dienstverlening en Informatie. Ook organiseerde ik de juiste inhoud en voerde de regie over discussiedocumenten en verbetervoorstellen.

Tot slot maakte ik samen met een projectleider Horeca vanuit de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Bouw en Gebruik van de zeven stadsdelen kwartier om namens de stafdirectie Openbare Orde en Veiligheid en de zeven afdelingen VTH Bouw en Gebruik te de implementatie van IGH Horeca bij de teams Gebruik van de VTH afdelingen voor te kunnen bereiden.

ROL Procesmanager Implementatie Asset Management
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Directeur Verkeer & Openbare Ruimte en Hoofd Assets
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

Als procesmanager vervulde ik de regierol om de eerste fase, 'de basis op orde', te kunnen realiseren. De opgave was de bestuurlijk gewenste veranderkundige transformatie van de werk- en denkwijze bij acht uitvoeringsorganisaties te realiseren. Het implementeren van asset management was daarom tegelijkertijd een ontwikkeltraject. Prestatiesturing moest activiteitensturing gaan vervangen.

De opgave was om een adequate informatievoorziening in te richten die beheer- en onderhoudsrisico’s in beeld kan brengen, zodat die kunnen worden gerelateerd aan kosten en afgesproken prestatiedoelstellingen. De daarvoor benodigde verbeterslag heb ik bereikt door samenhang te realiseren tussen de verschillende beheer- en onderhoudsprocessen. Concreet heb ik heb het proces om te komen tot stedelijke uniformering en optimalisering van die processen begeleid en aangejaagd.

In mijn regierol fungeerde ik als verbindende schakel tussen de ambtelijke stuur- en kerngroep, de programmamanager, de projectleiders, de afdelings- en teammanagers van de acht beheer- en onderhoudsorganisaties, de stedelijke assettafels, het ingenieursbureau, het projectmanagementbureau en externe partijen, zoals waterschappen. Als procesmanager adviseerde ik de programmamanager en trad op als diens sparringpartner en die van de projectleiders en stuur- en kerngroepleden. Het programma en projecten zijn conform IPMA methodiek opgezet en uitgevoerd.

Verder fungeerde ik als coördinator richting De Amsterdamse School, het interne opleidingsinstituut van de gemeente, en een externe kennispartner voor het doen opstellen van studiemateriaal en proces- en werkbeschrijvingen voor de basismodule 'Asset Management in Amsterdam'. Daarbij heb ik telkens afstemming gezocht met de projectleider Informatievoorziening over de ontwerp-procesbeschrijving voor het stadsbreed beheren van geharmoniseerde bedrijfsinformatie en uniforme stuurgegevens over risico's, prestaties en kosten van de stedelijke assets in de openbare ruimte.

ROL Consultant & Verandermanager
OPDRACHTGEVER InterEsse Management & Consulting
JAAR 2014 - 2019
RESULTAAT

Als bestuurs- en managementadviseur o.a. rollen vervuld als programmamanager, projectmanager en secretaris in verbeter- en verandertrajecten.

ROL Consultant & Verandermanager
OPDRACHTGEVER Kienbaum Executive Consulting, Delta Lloyd Levensverzekering en DAS Rechtsbijstand
JAAR 2008 - 2014
RESULTAAT

Continu procesoptimalisatie en met business proces management raamwerk digitale transformatie bedrijfsvoeringprocessen gerealiseerd bij Das Rechtsbijstand.

Projectmatig implementeren van een compliance en verbeterprogramma m.b.t. zakelijke pensioenregelingen bij Delta Lloyd Levensverzekering.

Management en HR consulting oplossingen realiseren die bijdragen aan ontwikkel- en transformatietrajecten bij (internationale) klanten van Kienbaum Executive Consulting.

ROL Jurist & Secretaris
OPDRACHTGEVER DLA SchutGrosheide advocaten, notarissen en belastingadviseurs, Klachtencommissie Dutch Securities Institute en Klachteninstituut Financiele Dienstverlening
JAAR 2001 - 2008
RESULTAAT

Financieel Toezichtsrecht, Geschilbeslechting, Bemiddeling, Advisering 

OVERIG

Co-auteur publicatie 'De Overheid in 2030' en 'In 2030 is de gemeentelijke dienstverlening spectaculair verbeterd' https://www.arlande.nl/berichten/de-overheid-2030 https://www.consultancy.nl/nieuws/28735/in-2030-is-de-gemeentelijke-dienstverlening-spectaculair-verbeterd