Contact
Huub Overbeek
Website CV
Professie Programma- en projectmanager

COMPETENTIES

Leiderschap| Oplossingsgericht| Politiek sensitief| Focus op samenwerking| Communicatief

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Managing Successful Programs
2016 - 2016
Scrum Master
2011 - 2011
Prince II - Foundation
2011 - 2011
Prince II - Practitioner
2005 - 2005
ITIL

TALEN

Duits
Voldoende
Engels
Vloeiend
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een ondernemende manager met zo'n 35 jaar ervaring in de ICT. Ik denk vanuit strategie en visie, maar heb een hands-on mentaliteit als het gaat om vertalen naar roadmap en implementatie. Ik beschik over een zeer resultaat- en oplossingsgerichte instelling met een voorkeur voor uitdagende programma's of crisis-projecten. Ik denk in structuren, governance, processen en organisatie. Ik word niet alleen gezien als manager, maar ben vooral een leider, die richting geeft en een team inspireert en motiveert. Lean Management is mij op het lijf geschreven. Ben een harde werker, die verantwoordelijkheid neemt en denkt in pragmatische oplossingen. Ik zoek altijd de aanpak die past en leidt tot resultaat. Passend in de organisatie, passend qua proces of techniek en passend met de mensen met wie ik de uitdaging aanga. Creativiteit, originaliteit, een pioniersgeest en passie kenmerken mij hierin. Mijn credo is daarom “talenten boven structuren”; elk project of programma is mensenwerk en het succes hangt vaak af van een aantal sleutelfiguren. Een programma of project leiden betekent omgaan met multidisciplinaire teams, werken onder druk en rapporteren aan een veelheid aan stakeholders en belangen. Permanent aangehaakt blijven bij je stakeholders is essentieel. Ik beweeg gemakkelijk door een organisatie, ben los in de omgang en zorg op zowel formele als informele wijze voor betrokkenheid en commitment voor mijn plannen en aanpak.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Saxion | Directeur Dienst Corporate Information Management
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Begin maart 2019 begonnen als Programmanager Informatiebeveiliging en Privacy (PIP) met als doel om dit thema op een hoger plan te krijgen binnen Saxion. Gekozen is voor een programmatische aanpak, aangezien er een behoorlijk grote achterstand bestond op het gebied aan voldoen aan eisen t.a.v. ISO27002 en AVG én er een aanpak op meerdere fronten nodig was, zoals bijv. een awareness-campagne, opzet van een governance-structuur, maar ook ICT-gerelateerde maatregelen als de invoering van een solide Identity and Access Management systeem. 

UItdaging bestond erin dat informatiebeveiliging en privacy (IB&P) te veel werd gezien als een taak van enkele personen op concern-niveau en niet als een integrale verantwoordelijkheid van de organisatie als geheel. Omgekeerd schoot het verantwoordelijke personeel (CISO, Privacy Officer) tekort om de organisatie mee te krijgen in de noodzakelijke verandering. Aanpak bestond erin dat vanuit PIP begonnen is met identificeren van kritische processen als het gaat om IB&P, zoals de bronvastlegging van medewerkers en studenten. Gestart met DPIA's, BIV-classificatie en daaruit voortvloeiend risico-analyse en maatregelenmatrix. Uitgangspunt was om te faciliteren en ontzorgen i.p.v. optreden als politie-agent, zoals tot dan toe te veel het geval was.

Het onderwerp vergt continue aandacht om op een gewenst volwassenheidsniveau te komen. Het programma heeft hier aan bijgedragen, maar het thema IB&P zal de komende tijd zeker nog aandacht vergen binnen Saxion.

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Landstede Groep | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Landstede Groep bestaat uit 6 stichtingen, die - in elk geval qua onderwijs - een grote mate van autonomie hebben. V.w.b. ondersteunende diensten is het streven echter om zaken zo efficiënt mogelijk voor de gehele groep te organiseren. Deze beweging is de afgelopen jaren ingezet, zodat bijv. ICT in hoge mate centraal wordt georganiseerd. Eén stichting heeft tot op heden nog haar eigen ICT ter hand genomen, maar heeft vanuit het College van Bestuur het dringende verzoek gekregen nu ook de mogelijkheden te verkennen van een integratie met de centrale ICT-afdeling. Ik ben gevraagd hiervoor een advies uit te brengen, dat niet alleen recht doet aan de technische aspecten van een eventuele integratie, maar ook de personele en financiële implicaties in kaart brengt. Voor dat laatste een TCO opgesteld voor beide scenario's (huidige situatie handhaven of ICT onderbrengen bij Landstede Groep). Gestart is in november 2019, oplevering was in maart 2020. Het advies is overgenomen door het CvB, de realisatie is inmiddels in gang gezet.wordt 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER ROC Friese Poort | College van Bestuur
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Friese Poort overweegt om een deel van haar ICT-dienstverlening uit te besteden. Met een 2-koppig team van Arlande hebben wij het College van Bestuur geadviseerd t.a.v. relevante domeinen ter uitbesteding. Daartoe business cases, TCO etc. opgesteld en personeel in kaart gebracht v.w.b. expertise en contractrelatie. Daarnaast gesprekken met potentiële ICT-dienstverleners, collega ROC's en intern personeel Friese Poort. O.b.v. het advies van Arlande heeft het College van Bestuur besloten om de dienstverlening gefaseerd uit te besteden.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NHLStenden | Programmamanager
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Begin 2017 is besloten tot de fusie van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Stenden. Op basis van een ambitieuze architectuur en een dito metromap zijn een aantal ICT-projecten gedefinieerd om de fusie ook digitaal te doen slagen. Per april 2017 ben ik gevraagd om uitvoering te geven aan een aantal ambitieuze projecten: inrichten van een vrijwel volledig virtueel datacentrum o.b.v. Microsoft Azure, uitrol van een gemeenschappelijk printsysteem incl. vervanging van printerpark, consolidatie van de twee netwerken, definitie en uitrol van een nieuwe werkplek en de bouw van een nieuwe Portal en Datalaag. Het virtuele datacentrum en het printsysteem zijn beide op tijd en succesvol opgeleverd. Belangrijke aspecten bij de bouw van het nieuwe datacentrum: architectuur en inrichting van Identity and Access Management, integratie van beide Active Directories, integratie met O365 etc.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Saxion | Directeur Dienst Corporate Information Management
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Begin maart 2019 begonnen als Programmanager Informatiebeveiliging en Privacy (PIP) met als doel om dit thema op een hoger plan te krijgen binnen Saxion. Gekozen is voor een programmatische aanpak, aangezien er een behoorlijk grote achterstand bestond op het gebied aan voldoen aan eisen t.a.v. ISO27002 en AVG én er een aanpak op meerdere fronten nodig was, zoals bijv. een awareness-campagne, opzet van een governance-structuur, maar ook ICT-gerelateerde maatregelen als de invoering van een solide Identity and Access Management systeem. 

UItdaging bestond erin dat informatiebeveiliging en privacy (IB&P) te veel werd gezien als een taak van enkele personen op concern-niveau en niet als een integrale verantwoordelijkheid van de organisatie als geheel. Omgekeerd schoot het verantwoordelijke personeel (CISO, Privacy Officer) tekort om de organisatie mee te krijgen in de noodzakelijke verandering. Aanpak bestond erin dat vanuit PIP begonnen is met identificeren van kritische processen als het gaat om IB&P, zoals de bronvastlegging van medewerkers en studenten. Gestart met DPIA's, BIV-classificatie en daaruit voortvloeiend risico-analyse en maatregelenmatrix. Uitgangspunt was om te faciliteren en ontzorgen i.p.v. optreden als politie-agent, zoals tot dan toe te veel het geval was.

Het onderwerp vergt continue aandacht om op een gewenst volwassenheidsniveau te komen. Het programma heeft hier aan bijgedragen, maar het thema IB&P zal de komende tijd zeker nog aandacht vergen binnen Saxion.

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Landstede Groep | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Landstede Groep bestaat uit 6 stichtingen, die - in elk geval qua onderwijs - een grote mate van autonomie hebben. V.w.b. ondersteunende diensten is het streven echter om zaken zo efficiënt mogelijk voor de gehele groep te organiseren. Deze beweging is de afgelopen jaren ingezet, zodat bijv. ICT in hoge mate centraal wordt georganiseerd. Eén stichting heeft tot op heden nog haar eigen ICT ter hand genomen, maar heeft vanuit het College van Bestuur het dringende verzoek gekregen nu ook de mogelijkheden te verkennen van een integratie met de centrale ICT-afdeling. Ik ben gevraagd hiervoor een advies uit te brengen, dat niet alleen recht doet aan de technische aspecten van een eventuele integratie, maar ook de personele en financiële implicaties in kaart brengt. Voor dat laatste een TCO opgesteld voor beide scenario's (huidige situatie handhaven of ICT onderbrengen bij Landstede Groep). Gestart is in november 2019, oplevering was in maart 2020. Het advies is overgenomen door het CvB, de realisatie is inmiddels in gang gezet.wordt 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER RijksDienst voor het Wegverkeer (RDW)
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Ik ben vanaf eind april ingehuurd voor in eerste instantie 2 opdrachten. Het project Optifin liep al enkele jaren, maar moest in 2018 gereed komen. Door het helder (en simpel) maken van de scope en de implementatiewijze ontstond snel vertrouwen in een goede afloop en zijn de belangrijkste delen van het project in 2018 afgerond. 2e project betreft het creëren van een online mogelijkheid voor het indienen van bezwaarschriften. In ruim een half jaar tijd is deze faciliteit ontworpen, gebouwd en gerealiseerd, ook voor RDW-begrippen bijzonder snel. Vanaf september is een derde opdracht toegevoegd, namelijk het ontwerp en de realisatie van een portaal, waarin de burger al zijn RDW-zaken kan afhandelen en de eigen gegevens kan inzien.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NHLStenden | Programmamanager
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Begin 2017 is besloten tot de fusie van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Stenden. Op basis van een ambitieuze architectuur en een dito metromap zijn een aantal ICT-projecten gedefinieerd om de fusie ook digitaal te doen slagen. Per april 2017 ben ik gevraagd om uitvoering te geven aan een aantal ambitieuze projecten: inrichten van een vrijwel volledig virtueel datacentrum o.b.v. Microsoft Azure, uitrol van een gemeenschappelijk printsysteem incl. vervanging van printerpark, consolidatie van de twee netwerken, definitie en uitrol van een nieuwe werkplek en de bouw van een nieuwe Portal en Datalaag. Het virtuele datacentrum en het printsysteem zijn beide op tijd en succesvol opgeleverd. Belangrijke aspecten bij de bouw van het nieuwe datacentrum: architectuur en inrichting van Identity and Access Management, integratie van beide Active Directories, integratie met O365 etc.

ROL Senior projectmanager
OPDRACHTGEVER O2G2 | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

O2G2 (tegenwoordig: Openbaar Onderwijs Groningen - OOG) is een overkoepelende stichting voor zo'n 30 primair en 11 voortgezet onderwijs scholen. Al snel na de vorming in 2010 was duidelijk dat de gefragmenteerde ICT geharmoniseerd moest worden vanuit een gemeenschappelijke basisinfrastructuur, te beginnen met een gezamenlijk netwerk. Na een lange aanloopperiode van meer dan 2 jaar ben ik in juli 2016 gevraagd de projectleiding van het netwerkproject over te nemen en te zorgen voor een zo snel mogelijke afronding. In nauwe samenwerking met de betrokken leveranciers en het eigen personeel is - na een voorbereiding van vier maanden - in de maand november het netwerk uitgerold op alle 55 locaties, een prestatie die niemand vooraf voor mogelijk had gehouden, zeker de eigen ICT-ers niet. Essentieel is dat ik alle 4 externe leveranciers én de eigen organisatie op één lijn heb weten te krijgen.
Met de uitrol van het netwerk is tegelijkertijd een centraal Wifi-netwerk geïmplementeerd, waarmee iedereen binnen O2G2 overal met het eigen account de beschikking heeft over Wifi. Daarnaast zijn alle Multifunctional Printers (MFP's) opgenomen in één virtueel netwerk (VLAN), zodat ze nu op afstand worden beheerd en toners etc. automatisch worden besteld en afgeleverd. Voor de uitrol van deze gemeenschappelijke diensten is een nieuwe authenticatie-structuur ingericht.
Naast het concrete resultaat is de manier waarop ik er leiding aan heb gegeven een boost geweest voor de onderlinge samenwerking binnen de afdeling ICT én externe leveranciers door gezamenlijk te werken aan een project om trots op te zijn. Dit kenmerkt mijn wijze van werken in het algemeen: onderling verbinden, talenten aanspreken, motiveren en doelgericht een resultaat neerzetten. Ik duik waar nodig de inhoud in om mee te kunnen sturen, waarbij mijn inbreng steevast gericht is op simpele, robuuste, werkbare oplossingen.

 

ROL Project- en Changemanagement
OPDRACHTGEVER Flexuz | CVB ROC's
JAAR 2010 - 2016
RESULTAAT

Ik heb de samenwerking vormgeven tussen 3 grote ROC’s bij de inrichting van een Shared Service Center t.b.v. hun kernsysteem (studentenadministratie), op basis van Oracle Campus Solutions. Begin 2010 dreigde de migratie naar een gemeenschappelijk systeem vast te lopen (en daarmee de samenwerking). Ik heb als projectmanager ervoor gezorgd dat het vertrouwen in no-time weer terug was en heb de 3 ROC’s in evenzovele releases achtereenvolgens live weten te brengen, alle in 2010. Daarna gezorgd voor consolidatie, inrichting van een solide governance en vraagorganisatie, ITIL-implementatie etc. In 2014 is in een intensief traject ook ROC Nijmegen toegevoegd aan het samenwerkingsverband. 

Gedurende de jaren 2013-2016 heb ik leiding gegeven aan diverse gemeenschappelijke projecten, welke ten doel hadden de administratieve last op de ROC’s (drastisch) te verlagen, o.m. door een gemeenschappelijke aanmeldmodule voor studenten te realiseren, een workflow-ondersteuning voor het intake-proces van studenten, maar ook het onderbrengen van het serverpark bij een gespecialiseerde housing- en hosting partner (private cloud), via een europese aanbesteding. Hiervoor is een Business Case opgesteld en heb ik de regie gevoerd over de (Best Value Procurement) aanbesteding. In 2015 is het Shared Service Centre omgevormd tot een cooperatieve vereniging met een nieuwe naam (Flexuz) en bijbehorend logo.

Flexuz gold landelijk als een succesvol (zeldzaam) voorbeeld van innige samenwerking tussen ROC’s. Ik heb Flexuz van begin af aan geleid als ware het mijn eigen onderneming. Ik ben daarbij verantwoordelijk geweest voor alle aspecten: lijnmanagement, strategie, financiën, P&O, inkoop, (externe) communicatie (o.m. logo en huisstijl) etc.

Naast de uitdaging op zich is een belangrijke bijdrage van mij hierin dat ik ervoor gezorgd heb dat de individuele ICT-experts op de diverse ROC’s bij elkaar zijn gebracht in een team en dat ik dit team heb kunnen omvormen van vaak technocratisch ingestelde “techies” naar een naar buiten gericht, klantvriendelijk “lean” team.

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Amarantis | directeur ICT
JAAR 2007 - 2010
RESULTAAT

Amarantis was een omvangrijk fusieproduct van een groot aantal VO-scholen in Amsterdam en een aantal MBO-colleges in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere. Op ICT-gebied was er in 2007 een grote achterstand op ICT-gebied in te halen, een uitdaging die ik graag ben aangegaan.
Met het bestuur en directie ICT heb ik een programma gedefinieerd voor de harmonisatie en centralisatie van de ICT-infrastructuur, de aanleg van een totaal nieuw, verglaasd netwerk, centrale plaatsing en virtualisatie van servers in een nieuw datacentrum (Vancis) en standaardisatie van werkplekken. Kortom, een omvangrijk programma met een hoog profiel in de organisatie. De afdeling ICT is in het proces omgevormd van een stoffige beheerclub naar een professionele partner voor het onderwijs. Het programma is met succes uitgevoerd. Ook ná het ter ziele gaan van Amarantis (vrij kort erna en na mijn vertrek) hebben de doorstartende onderdelen veel profijt gehad van de nieuwe infrastructuur.

Ook hier is leiderschap het sleutelwoord geweest: iemand die een grote groep IT-experts, zowel intern als extern, kan mobiliseren om gezamenlijk voor een forse uitdaging te gaan. Mensen die zich graag willen verbinden aan het programma en er met mij hun best voor willen doen er een succes van te maken.

OVERIG

Als lid van het College van Bestuur van RSG Wolfsbos te Hoogeveen (2003 t/m 2008) ben ik betrokken geweest bij een ingrijpende reorganisatie. De ervaringen welke ik hier heb opgedaan hebben er mede toe geleid dat ik mij ben gaan toeleggen op het werken in de onderwijssector. Mijn ervaringen in het bestuur zijn mede bepalend geweest voor de invulling van mijn rol als programma- en projectmanager.