Contact
Gerard Ramaekers
Website CV
Professie Changemanager en trainer
Woonplaats Terheijden

COMPETENTIES

Conceptueel denken| Analytisch| Doelgericht| Vasthoudend| Creatief

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Lean Six Sigma Greenbelt
2008 - 2008
MSP (Managing Succesfull Programmes)
2007 - 2007
IPMA B gecertificeerd (Certified Senior Project Manager)
2007 - 2007
Prince2 (Practioner)
1997 - 1999
Executive MBA/MBI (RSM)
1982 - 1987
A&O Psychologie (KUN)

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik beschik over ruim 25 jaar ervaring als interim-manager, programmamanager en trainer. ik heb een aanzienlijk aantal opdrachten vervuld o.a. op de gebieden strategieontwikkeling, organisatieverandering, procesinrichting en systeem- en productontwikkeling. Ik werk daarbij doelgericht zonder de context uit het oog te verliezen. Mijn kracht is het bereiken van resultaten door in hoog tempo structuur, ordening en verbinding aan te brengen; mijn stijl is transparant, zakelijk en besluitvaardig. Door heldere communicatie op alle niveaus zorg ik voor draagvlak en inzet van betrokkenen. Ik krijg daardoor zaken voor elkaar en heb de reputatie dat ik mijn projecten en programma’s succesvol afsluit. Ik typeer mezelf met de volgende kwalificaties: klant- en resultaat-gericht, betrokken, overtuigend en vasthoudend. Mijn ervaring en belangstelling liggen in het bijzonder bij de volgende onderwerpen: visievorming en strategieontwikkeling, innovatie, verandermanagement, organisatie-ontwikkeling en CRM. Ik ben gespecialiseerd in het professionaliseren en inrichten van veranderorganisaties. Ik heb een visie en blauwdruk ontwikkeld voor het inrichten van professionele veranderorganisaties. Deze aanpak is met succes is toegepast in het hoger onderwijs en MBO. Daaronder valt o.a. het inrichten van PMO's en Projectportfoliomanagement. Mijn affiniteit met techniek en innovatie blijkt uit het feit dat ik drie patenten op mijn naam heb staan. Ik train en coach collega’s en klanten in hun rol als opdrachtgever, projectmanager, managementtrainee en projectmedewerker. Ik ben gecertificeerd op IPMA B niveau (Certified Senior Project Manager) MSP (Managing Successful Programmes), Prince2 en Lean Six Sigma

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg | Gemeentesecretaris
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

De Gemeente Doesburg heeft op advies van de accountant een aantal processen op het gebied van de administratieve organisatie, interne beheersing, rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening verbeterd. Onderdelen daarbij waren o.a. het ontwikkelen van het contractbeheer en contractmanagement. Inrichten van een contractenregister en verplichtingenadministratie, inclusief de implementatie van Key2financemodules voor inkoop en verplichtingen. De gemeente voldoet nu aan de eisen van de accountant met betrekking tot een goede interne beheersing en een betrouwbare jaarverslaglegging.

ROL Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie
OPDRACHTGEVER SintLucas Voorzitter CvB
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Vakschool SintLucas in Noord Brabant investeert doorlopend en aanzienlijk in verbetering en vernieuwing van onderwijs, organisatie en infrastructuur. Deze veranderings- en ontwikkelingstrajecten worden veelal uitgevoerd in projecten of programma’s. Voor de organisatie was het lastig om al deze veranderingen op een goede en juiste wijze uit te voeren. Er was behoefte en noodzaak voor verbetering van de aanpak en organisatie van deze projecten en programma’s. Er is daarom een programma gestart met als doel het profssionaliseren van de veranderorganisatie.  Daarvoor waren uiteenlopende interventies nodig.  O.a. op het gebied van besturing, competenties en cultuur, methodieken, implementatie etc. Om een duurzaam resultaat te bereiken moest er o.a. structurele projectondersteuning (PMO) en besturing (PPM) voor de organisatie worden ingericht.

SintLucas beschikt nu over een professionele veranderorganisatie.  Men maakt gebruik van de methode Projectmatig Creëren. Opdrachtgevers, projectmanagers, projectmedewerkers en facilitators zijn opgeleid. Voor de projecten worden projectstartups (PSU) uitgevoerd. Er is een Projectmanagement Office (PMO) ingericht voor de begeleiding van projecten en ondersteuning van de besturing. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van projectportfoliomanagement en metromappen. Er is draagvlak voor de aanpak en organisatie-inrichting. Men heeft meer grip en overzicht. Medewerkers zijn enthousiast over de methode PMC en het inzetten van PSU’s.

 

 

 

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Avans Hogeschool College van Bestuur
JAAR 2013 - 2016
RESULTAAT

Avans besteedt jaarlijks meer dan 25% van het budget aan projecten en programma’s. Veranderingen en ontwikkelingen die uiteenlopen van onderwijsontwikkeling tot bouwprojecten. Van ICT tot financiële projecten. Van HR tot marketing. Deze projecten en programma’s waren dusdanig van omvang en complexiteit dat Avans ervoor heeft gekozen om een structurele veranderorganisatie in te richten. 
Als programmamanager heb ik een hanteerbare visie op een professionele veranderorganisatie voor Avans Hogeschool ontwikkeld. Deze visie werd door de toegankelijkheid breed gedragen door de organisatie. Avans Hogeschool heeft het volwassenheidsniveau m.b.t. projectmanagement in twee jaar tijd aanzienlijk verbeterd. (Van niveau 1 naar niveau 3 op een schaal van 5).

Het programma Professionaliseren Veranderorganisatie heeft diverse interventies uitgevoerd om het verandervermogen te verbeteren. De methode Projectmatig Creeren is ingevoerd met een eigen handboek en templates. Opdrachtgevers, projectmanagers en projectmedewerkers zijn opgeleid. Alle projecten beginnen met een startup, waardoor projecten beter worden doordacht en er veel meer commitment is. Projectportfoliomanagement is ingevoerd. Ook is er een structurele PMO organisatie ingericht om de veranderorganisatie te faciliteren.

Projecten worden nu beter voorbereid en bestuurd. De competenties van opdrachtgevers en veranderaars zijn aanzienlijk toegenomen. Projecten worden beter uitgevoerd en geïmplementeerd. Doelen en resultaten worden behaald en opdrachtgevers zijn vaker tevreden met de resultaten. Werken in projecten is populair geworden bij Avans. 

De ontwikkelde visie en blauwdruk voor een professionele veranderorganisatie is toepasbaar in andere organisaties.

ROL Interimmanager
OPDRACHTGEVER Enexis, directeur Fudura
JAAR 2011 - 2013
RESULTAAT

Netwerkbeheerder Enexis had problemen met een aantal projecten op het gebied van Aarding en Installatieverantwoordelijkheid. Gerard is gevraagd om zaken op te lossen voor directie en RvB. Eerst is er een onderzoek en analyse uitgevoerd. Op basis daarvan plannen ontwikkeld en advies uitgebracht. De adviezen zijn overgenomen en geimplementeerd. De projecten zijn daarna succesvol uitgevoerd en afgerond.

Tevens is er een product ontwikkeld dat heeft geleid tot een joint venture tussen Enexis en Eiffel. Gerard was de initiatiefnemer en projectmanager.

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER ROC West Brabant, directeur
JAAR 2011 - 2013
RESULTAAT

Het ROC West Brabant wilde de onderwijsorganisatie van P3 Transfer (het contractonderwijs) professionaliseren. Gerard heeft leiding gegeven aan het grootschalig veranderprogramma Xpert dat tot doel had een innovatieve klant- en productstrategie te realiseren en implementeren. Het ging daarbij om integrale organisatie-ontwikkeling met impact op systemen, processen, producten, mensen, marketing en communicatie. Inclusief MS CRM voor het volledige bedrijfsproces. Het programma is succesvol afgerond.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Ministerie LNV
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

De ICT-afdeling (DICTU) van het ministerie LNV was niet tevreden over haar dienstverlening. De resultaten sloten niet aan op de behoeften en verwachtingen van de interne klanten. Op basis van een analyse is een visie ontwikkeld en geïmplementeerd voor het verbeteren van de klantgerichtheid en werkwijze van DICTU. Belangrijk onderdeel daarvan was een zorgvuldige intake en afstemming met de stakeholders.

ROL Programmadirecteur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
OPDRACHTGEVER Ordina, College van Bestuur
JAAR 2008 - 2009
RESULTAAT

Ordina vond het van belang een maatschappelijke bijdrage te leveren die aansloot op de eigen dienstverlening. Daarvoor is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast opdrachtgever voor de MVO-projecten die door de Ordina organisatie werden uitgevoerd. Die projecten waren uiteenlopend van aard. O.a. duurzaamheid, participatie, ICT voor het Rode Kruis en organisatieontwikkeling van NGO’s in Afrika (Ethiopië, Oeganda en Kenia).

ROL Programmadirecteur
OPDRACHTGEVER Directeur Communicatie
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

Hogeschool Inholland wilde haar relatiemanagement integraal optimaliseren zodat er beter inzicht en overzicht was van alle contacten met studenten, stagebedrijven, middelbare scholen en medewerkers. 

Leiding gegeven aan een tiental projecten op het gebied van CRM (Microsoft Dynamics), internet, extranet en intranet.

ROL Projectconsultant
OPDRACHTGEVER Directeur Hypotheken
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

De Rabobank wilde een servicecentrum Financieren inrichten voor het hypotheekbedrijf. Opdracht om de directie en programmamanager te ondersteunen en adviseren in de opstartfase. Coaching en facilitering bij het ontwikkelen van het masterplan, het inrichten van de programma-organisatie en het op gang brengen van het programma.

ROL Trainer/Coach
OPDRACHTGEVER Directie ICT bedrijf ABN AMRO
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

Het ICT Bedrijf van ABN AMRO had behoefte aan verbetering van de slagvaardigheid en kwaliteit van de dienstverlening. Daartoe is o.a. een grootschalig cultuurtraject opgezet waarbij trainingen werden gegeven aan medewerkers en waar leidinggevenden werden gecoacht. Dit heeft een merkbare cultuuromslag tot stand gebracht.

ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Directeur ICT
JAAR 2003 - 2003
RESULTAAT
ROL Programmamanager
OPDRACHTGEVER Directeur ICT
JAAR 2002 - 2002
RESULTAAT
ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Directie Nationale Nederlanden
JAAR 2001 - 2001
RESULTAAT
ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Directie Nationale Nederlanden
JAAR 1999 - 2000
RESULTAAT

Diverse marktontwikkelingen noodzaakten tot herformulering van de distributiestrategie. Opdracht gekregen om die te ontwikkelen. Daartoe zijn markt- en trendanalyses uit gevoerd. Het denkproces met stakeholders georganiseerd en geleid. Strategie geformuleerd en advies uitgebracht. Besluitvorming en implementatie georganiseerd.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER
JAAR 1999 - 1999
RESULTAAT

Er was noodzaak tot het inrichten van een nieuw bedrijfsonderdeel binnen ING ter ondersteuning van de Raad van Bestuur. Verantwoordelijk voor planvorming, inrichting en implementatie van het bedrijfsonderdeel Institutionele Relaties.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Management ING, Postbank, NMB Bank
JAAR 1987 - 1998
RESULTAAT

Uiteenlopende projecten o.a. op organisatieontwikkeling, naamswijziging, IT-ontwikkeling, productontwikkeling, strategieontwikkeling, testen van systemen.