Contact
Aranka Wessels
Website CV
Professie Interimmanager
Woonplaats Epse

COMPETENTIES

Analytisch| Adviesvaardig| Betrouwbaar| Coachend| Verbindend en betrokken| Resultaatgericht en gedreven

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
Agile Leading SAFe
2016 - 2016
Professional Scrum Master I
2016 - 2016
Managing Successful Programmes
2016 - 2016
Professional Scrum Product Owner I
2013 - 2013
Agile Foundation
2013 - 2013
IPMA C (theorie)
2008 - 2008
Prince2 Practitioner
2001 - 2004
WO Bedrijfskunde

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Sinds vele jaren hou ik me bezig met interim-, project- en verandermanagement. Ik breng graag met een team mooie resultaten tot stand op een manier dat na afloop zowel de opdrachtgever als het team tevreden is. Ik beweeg me gemakkelijk op diverse niveaus binnen organisaties en weet snel situaties te analyseren en belangen af te wegen. Ook ben ik in staat om een proces/project te analyseren, beleid of plan te formuleren en tot uitvoering te brengen binnen de grenzen van bedrijfsvisie en budget. Verder ben ik van nature een coachende en inspirerende leidinggevende, die collega’s weet te enthousiasmeren en te motiveren. In mijn werk straal ik energie en passie uit en stimuleer daarin ook anderen. Door mijn openheid en oprechtheid accepteren organisaties mij snel. Mijn kracht is mijn motiverende en enthousiaste manier van communiceren, samenwerken en coachen. Ondersteund door mijn gestructureerde manier van werken, kritische blik en gedrevenheid kan ik hiermee veel bereiken, zowel in teamverband als individueel. Ik krijg energie van lastige vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke en concrete plannen; met als uitgangspunt “doen wat het resultaat nodig heeft”. Mijn glas is altijd meer dan halfvol. Ik ben een doener met daadkracht. Ik hou van zaken bespreekbaar maken en er niet omheen draaien; er is altijd een oplossing. Het mooiste aan mijn vak vind ik de hulp die ik organisaties kan bieden bij het verbeteren en vergemakkelijken van wat zij dagelijks moeten doen. Ik maak wel eens de grap dat ik een 'dwangmatige' verbeteraar ben, die orde brengt in chaos en kansen creëert en benut. In mijn vrije tijd hou ik van sporten, actieve vakanties en bezoeken van festivals en concerten.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Zeeman textielSupers
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Zeeman wil in de komende jaren hun huidige ICT-systemen volledig vervangen door een moderne en flexibele oplossing en heeft gekozen voor de ‘low-code’ oplossing van Thinkwise: Een softwaretool, waarbij door middel van het modelleren van processen een ondersteunend ERP-systeem kan worden gebouwd.

Als projectmanager was  ik verbonden aan het programma Enterprise Productivity Information Center (EPiC) en maakte ik onderdeel uit van het programmamanagementteam. Het doel van het programma is het vervangen van het IBM-systeem en Lotus Notus, door een nieuwe omgeving op basis van het low-code platform. Deze vorm van werken vraagt veel voorbereiding vooraf. Het procesgericht denken en doen, zorgt ook voor een verandering binnen de interne organisatie.

Als projectmanager heb ik zowel de proces- als de menskant begeleid: het managen van het programma en het implementeren van alle benodigde architectuur-, bouw- en verandersporen, om tot een succesvolle implementatie te komen.

In deze rol was ik o.a. verantwoordelijk voor:

 • De ontwikkeling van de aanpak van het programma;
 • Het begeleiden, aansturen en coachen van het projectteam, bestaande uit medewerkers vanuit Zeeman, Thinkwise en overige leveranciers;
 • Het opstellen van de planning en projectplan;
 • Het bewaken van de voortgang;
 • Signaleren, organiseren en waarborgen van de integrale samenwerking ten behoeve van de voortgang en het behalen van het uiteindelijke programmaresultaat.
ROL Projectmanager Organisatieontwikkeling
OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Gemeente Doesburg ligt op de grens van de Achterhoek, Veluwe en Liemers. Bij de gemeente werken ruim 100 medewerkers.
De gemeente Doesburg wil toegroeien naar een meer wendbare, vraaggerichte, klantgerichte en toekomstbestendige gemeente met meer focus op de uitvoering, zodat er maximaal gestreefd kan worden naar excellente dienstverlening. De hierbij gestelde acties zijn:

 • Ontwikkelen excellente publieke dienstverlening en processen;
 • Verbeteren en vergroten inhoudelijke en organisatie-overstijgende samenwerking;
 • Opheffen domeinen en inrichten resultaatverantwoordelijke teams;
 • Creëren aanspreekcultuur en een lerende organisatie.

Doelstelling van het project Doorontwikkeling Organisatie is de herinrichting en doorontwikkeling van de organisatie van de gemeente Doesburg, zodat integraal ingespeeld kan worden op de omgeving en er maximaal gestreefd kan worden naar excellente dienstverlening.

Als projectmanager was ik aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hadden met fase 1 van de doorontwikkeling van de organisatie.
Ik was o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan, het aansturen en inspireren van het bouwteam en het inspiratieteam, het opleveren van het inrichtingsplan ten behoeve van de adviesaanvraag aan de OR en opstellen adviesnota ten behoeve van het besluit door het College van B&W.

Fase 1 van de doorontwikkeling is tijdig opgeleverd met als eindresultaat een tevreden opdrachtgever, een positief advies van de OR en een akkoord van het College B&W op de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur, de teamindeling en de plannen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie.

ROL PMO Manager
OPDRACHTGEVER NHL Stenden
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Tijdens deze periode heb ik de rol van PMO Manager binnen het Programma Digitale Hogeschool bij NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden vervuld.

Het Programma Digitale Hogeschool (programma DHS) had tot doel om de migratie, integratie, harmonisatie en innovatie van de digitale omgeving binnen NHL Stenden Hogeschool vorm te geven. Dit als onderdeel van de fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Het PMO had als taak de processen binnen het programma te standaardiseren, de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren. Het PMO geeft vorm aan het project mechanisme door middel van een structuur die werkt voor alle projectleiders binnen het programma en aansluit bij de informatiebehoefte van het programma management en de trekkers. Dit creëert een eenduidige manier van werken. 

In deze rol had ik de volgende verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van de PMO-medewerkers;
 • Signalerende en organiserende rol in het waarborgen van de integrale samenwerking ten behoeve van de voortgang en het behalen van het programma resultaat;
 • Uitvoeren financiële analyses t.b.v. het eindresultaat;
 • Proactief doorvoeren van verbeteringen in het proces;
 • (kritische) Gesprekspartner voor het programma management;
 • Waarborgen en optimaliseren van de continuïteit en kwaliteit van de processen binnen het programma (prioriteitstelling, projectproces, agile werkwijze in teams, toetsingsproces, rapportage proces en besluitvormingsproces) ten behoeve van het eindresultaat;
 • Sparringpartner voor PMO-medewerkers, leden van het projectteam, projectleiders en de programma managers, maar ook voor inkoop, finance, architecten, en managers van de afdelingen waarvan resources betrokken worden;
 • Creëeren van verbindingen tussen verschillende ontwikkelingen op programmaniveau en projectniveau;

Tevens was ik in deze rol een belangrijke gesprekspartner voor het programmamanagement, gaf ik veranderingen vorm en wist ik de verschillende (project)medewerkers met elkaar te verbinden, te coachen en te enthousiasmeren om gezamenlijk iets nieuws op te zetten of om verbeteringen door te voeren.

ROL Manager PMO
OPDRACHTGEVER EDSN
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Marktfacilitering door de regionale netbeheerders speelt een cruciale rol in de energietransitie en het beter laten functioneren van de energiemarkt. Regionale netbeheerders werken met elkaar samen om allocatie, reconciliatie en meetdata-processen niet langer via verschillende systemen uit te voeren, maar via 1 centraal systeem. Daarbij is ook afgesproken om de processen te uniformeren, om de markt nog beter te faciliteren. Met het programma Centralisatie ARM kan het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt worden afgestemd.
Het programma C-ARM ontwikkelt een oplossing, uniformeert werkprocessen én is verantwoordelijk voor implementatie, en dat programmapartners de doelen realiseren binnen de afgesproken kaders. Het programma C-ARM is van groot belang voor regionale netbeheerders, de sector en voor Nederland.

Als manager PMO was ik verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de programmadirecteur, programmamanagers en andere programmamedewerkers. Ik gaf leiding aan het team Integrale Beheersing en was verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt richten (focus, visie), inrichten en uitvoeren van programmabeheersingsprocessen.

Belangrijkste resultaten en verantwoordelijkheden: 

 • Verantwoordelijk voor de beheersing van het programma C-ARM (PMO, rapportage, planning en voortgang, documentbeheersing, informatiemanagement, issuemanagement, privacy en beveiliging, werving, inkoop, HR en huisvesting;
 • Opzetten, implementeren en aansturen/bewaken van volledige, consistente en juiste projectmanagementinformatie op het gebied van programmabeheersing, gericht op sturing en verantwoording;
 • Inrichten en aansturen team integrale beheersing (10 fte);
 • Professionaliseren van processen binnen programma;
 • Continu bijdragen aan de ontwikkeling van een sterker samenwerkend team, betere systematische beheersing, rapportagestructuur én betere samenwerking;
 • Lid en voorzitter van het programmamanagementteam (16 managers).
ROL Manager Projecten & Detachering
OPDRACHTGEVER Previder
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Als manager maakte ik onderdeel uit van het managementteam van Previder en was ik eindverantwoordelijk voor de afdeling Projecten & Detachering (27 fte). Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen en de realisatie van IT-projecten op het vlak van virtualisatie, infrastructuur en cloud services en daarnaast voor detacheringactiviteiten bij klanten. Ook droeg ik de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de (jaar)plannen en de begroting. Naast mijn rol als manager was ik voor mijn medewerkers vooral een coach die inspireert, adviseert en waar nodig optreedt. Tot slot was ik verantwoordelijk voor verdere groei en ontwikkeling van de afdeling.

Naast de reguliere werkzaamheden als manager (hrm, werving & selectie, strategische planning, budgettering) heb ik me gedurende deze periode beziggehouden met:

 • Verschaffen van structureel inzicht en overzicht rondom projecten (tooling, dashboard, voortgangsrapportages);
 • Optimaal laten functioneren projectorganisatie (coachen projectleiders, projectproces, besluitvormingsproces, planning);
 • Professionaliseren dienstverlening rondom detachering (CV tooling, proces, kennismatrix, planning);
 • Implementeren nieuwe beoordelingsmethodiek op basis van jaardoelstellingen;
 • Opzetten en inrichten van Projectmanagement Office;
 • Teamontwikkeling.
ROL Projectportfoliomanager
OPDRACHTGEVER Centraal Beheer Achmea
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Binnen de afdeling Proces- en Verandermanagement van Centraal Beheer Achmea was ik verantwoordelijk voor het beoordelen, coördineren en controleren van de portfolio van programma´s en projecten zodat deze de bedrijfsstrategie optimaal ondersteunt. Resultaatgebieden:

 • Opstellen projecten portfolio op basis van het BIP, inzicht in onderlinge afhankelijkheden tussen projecten, verwachte waarde voor de business, haalbaarheid t.a.v. geld, kennis en beschikbare mankracht en risico's;
 • Opstellen projecten portfolio planning op basis van planning, verwachte business case, onderlinge afhankelijkheden, haalbaarheid qua inzet resources (mensen, techniek en financiën) en risico's van de individuele projecten;
 • Voorleggen besluitvorming m.b.t. projecten portfolio aan directie van divisie of bedrijfsonderdeel;
 • Identificeren projecteigenaren per project;
 • Rapporteren over de voortgang van de totale projecten-portfolio op basis van geconsolideerde individuele projectmanagementrapportages;
 • Toetsen investeringsvoorstellen en adviseren directie t.a.v. prioritering;
 • Bewaken voortgang van de uitvoering van de projecten portfolio;
 • Signaleren knelpunten en doen van voorstellen voor maatregelen;
 • Organiseren ronde tafels;
 • Zorgdragen dat de projecten binnen de portfolio volgens de juiste methoden, technieken en kwaliteitsstandaarden worden uitgevoerd.

Naast een initiërende, beherende en controlerende rol op project- en portfolioniveau had ik ook een coachende en consulterende rol richting secretariaat, informatiemanagers en projectmanagers. Parallel aan deze werkzaamheden hield ik me bezig met het optimaliseren van het portfoliomanagementproces.

ROL Managementconsultant
OPDRACHTGEVER Imperial Tobacco
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Gedurende deze periode vervulde ik de rol van managementconsultant binnen de Development afdeling van Imperial Tobacco.
ITG maakte binnen de IT-organisatie een omslag naar agile werken in multidisciplinaire teams met parallel een professionaliseringsslag op het gebied van project- en portfoliomanagement. In deze rol ben ik verantwoordelijk geweest voor de operationele managementactiviteiten en het (door)ontwikkelen, uitdragen en borgen van het kwaliteitsbeleid en organisatieveranderingen.
Naast de reguliere operationele managementtaken zijn een aantal grote projecten uitgevoerd: 

 • Verbeteren van bestaande processen en daaraan gekoppelde informatievoorziening. Geplande verbeteringen op bestaande voorzieningen snel, efficiënt en effectief, met behoud van kwaliteit en zonder problemen voor de bedrijfsvoering realiseren;
 • Verbeteren samenwerking en alignment tussen business en IT;
 • Versnellen werken volgens de Agile werkwijze;
 • Opzetten en implementeren van urenregistratie
 • Opzetten en implementeren van demandmanagement;
 • Opzetten en implementeren van resourcemanagement;
 • Teamontwikkeling.

Ik ben in deze periode een belangrijke gesprekspartner voor het management geweest, gaf veranderingen vorm, wist de verschillende (project)medewerkers met elkaar te verbinden, te coachen en te enthousiasmeren om gezamenlijk iets nieuws op te zetten of om verbeteringen door te voeren. 

ROL PMO Manager
OPDRACHTGEVER Achmea
JAAR 2011 - 2013
RESULTAAT

Bij Achmea werkte ik in een complex en politiek gevoelig (SAP) programma met veel spelers en belangen. Doel van het programma was om alle divisies op SAP voor Credit Management en Finance Accounting aan te sluiten of te migreren. Het programma bestond uit ruim 100 projecten waarvan er ca. 35 tegelijkertijd werden uitgevoerd. De omzet was ca. 15 miljoen per jaar.
Bij aanvang van de opdracht heb ik het Programma Management Office (PMO) aan de IT-kant van het programma opgezet en ingericht. De opdracht bestond verder uit het managen van het programma PMO op alle gebieden. Hierbij lag de nadruk op het afstemmen van de dienstverlening met de programmadirecteur en het vertalen van de informatiebehoefte in procedures, (financiële) rapportages, goedkeuringsproces en voortgangsbewaking (tijd, geld, kwaliteit en scope). Ook het uitdagen en ondersteunen van de projectmanagers en het uitdragen en presenteren van projectanalyses, werkafspraken, procedures en verbetervoorstellen waren taken die bij mijn opdracht hoorden.
Tijdens de tweede fase van de opdracht is het aantal medewerkers op het PMO gereduceerd en heb ik er met succes voor gezorgd dat deze reductie vlekkeloos is verlopen. De output is gelijk gebleven en de kwaliteit is zelfs verbeterd.
Aan het einde van het programma heb ik me beziggehouden met het optimaliseren van de kwaliteit op programmaniveau, het op een goede manier afsluiten van het programma, het borgen van kennis en ervaring en het overdragen van lopende zaken naar de lijn en vervolgtrajecten. Invoering scopemanagement, verbetering interne- en externe communicatie, opzetten "Lessons Learned" proces en opleveren draaiboek beëindigen programma zijn een aantal van de resultaten die ik in deze fase met succes heb opgeleverd.
Ik ben gedurende deze gehele periode van de opdracht ook sparringpartner van de Programmadirecteur geweest en heb deel uitgemaakt van het Programma Management Team. Tijdens deze opdracht heb ik aangetoond om in een sterk wisselende omgeving en wisselende soms onduidelijke aansturing en onder grote druk, de processen vorm te geven en te bewaken die horen bij een professionele PMO-organisatie.