Contact
Anjo Grakist
Website CV
Professie Verandermanager
Woonplaats Roden

WERKGEVERS

Arlande | Senior Associate
2007 - 2020
Minsterie van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) | Projectmanager
2000 - 2007

COMPETENTIES

Project en programmamanagement| Verander Management.| Verbindend| Besluitvaardig| Coachen

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
SAFe Agilist
2016 - 2016
Implementatie Kunst
2013 - 2013
SCRUM Master
2011 - 2011
IPMA-C Theorie
2007 - 2007
Prince2 practitioner
2007 - 2007
Young Executive Programme (De Baak)
2004 - 2004
Project management voor project en teamleiders (ISES international)
2003 - 2003
Primaat, prince2 op maat (LNV) LIFO, Prince2 foundation
1996 - 2000
HTS / Technische Bedrijfskunde

TALEN

Engels
Voldoende
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als senior project- en interimmanager heb ik de laatste jaren een aantal mooie resultaten neergezet bij een grote uitvoeringsorganisatie binnen het publieke domein, de gemeente Noordenveld en recent bij het UWV. Ik ben een resultaat gerichte verbinder, een gedreven maar stabiele gesprekspartner voor zowel bestuur als directie. Bij het UWV in Amsterdam ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten die het “Veilig, Digitaal Communiceren” voor alle UWV-medewerkers mogelijk maakt. Als teamleider bij de gemeente Noordenveld heb ik een verbeterprogramma opgang gebracht die gaat leiden tot een stabiele en professionele ICT en beheer organisatie en de basis vormt voor verdere digitale dienstverlening. Daarnaast heb ik het project zaakgericht werken succesvol afgerond. In de dagelijkse sturing was ik verantwoordelijk voor de vakgroepen Informatisering, Automatisering, DIV, GEO-beheer en CISO en heb hen als teams onderling maar ook ten opzichte van elkaar dichter bij elkaar kunnen brengen. Bij de Dienst Uitvoering onderwijs, DUO, heb ik complexe ketenprojecten en transities gemanaged. Doelen van verschillende ministeries zijn door mij tot één resultaat samengebracht. Ook hierbij kwamen mijn kwaliteiten als resultaatgerichte verbinder met oog voor details, goed van pas. Naast mooie opdrachten voor klanten hou ik me bij Arlande bezig met het strategisch door ontwikkelen van onze organisatie en het coachen van collega’s in het MD-programma. Met humor en door dicht bij mezelf te blijven heb ik ervaren dat in samenwerking met de juiste focus bijna alles mogelijk is. Door te verbinden, duidelijke doelen te stellen en resultaten voor ogen te hebben, tijdig besluiten te (laten) nemen en met aandacht en waardering te sturen liggen successen binnen handbereik; zorg dat je die kunt vieren!

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Sr. Projectmanager
OPDRACHTGEVER UWV | IV-Directeur SMZ
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Het UWV is een landelijk programma gestart met als doel het mogelijk maken en stimuleren, veilig alle informatie uit te kunnen wisselen die klanten en andere externe partijen van het UWV, willen en mogen uitwisselen. De wet AVG fungeert hierbij als aanjager. Het UWV wisselt in hoge mate bijzondere persoonsgegevens uit met klanten. Om dit ook veilig digitaal te kunnen zijn nog onvoldoende mogelijkheden binnen het UWV beschikbaar. Hiervoor zijn onder mijn verantwoordelijkheid onderstaande  projecten gestart:

  • Onderzoek bestaande portalen; Wat kan er wel en niet met de bestaande portalen.
  • Onderzoek best practice uit de markt; Wat is er voor nodig wanneer het UWV zou kiezen om een best practice uit de markt in te zetten voor het behalen van het programma doel.
  • Interne Bewustwording; In kaart brengen op welke wijze het interne bewustzijn m.b.t. Informatieveiligheid en privacy kan worden vergroot.
  • Opstellen van beleid m.b.t. vertrouwelijkheidsklassen en hoe daarmee om te gaan.

Het programma is opgedeeld in oriëntatie-, realisatie- en implementatiefase.  Na decharge van de orientatie fase en akkoord op het vervolgplan door de RvB in maart, heeft het programma een extra opdracht gekregen van de RvB. HIerbij is ons gevraagd om versneld, in vier weken, naar 2500 medewerkers de applicatie vast via een noodspoor uit te rollen. Gezien de gevoeligheid van de informatie waarmee gewerkt wordt, moet het met maximale kwaliteit op de gebieden Privacy bewustzijn, spelregels en gebruik van de applicatie. Hiervoor hebben we samen met de leverancier webinars ingericht.

Na de uitvoering van het gevraagde noodspoor werken we nu verder aan de voorbereiding van de UWV brede uitrol.

ROL Teamleider ICT / Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Noordenveld | Manager Bedrijfsvoering
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

De gemeente Noordenveld is een middelgrote gemeente die zelfstandig haar taken uitvoert. Het afgelopen jaar ik het team informatisering en automatisering geleid (22 medewerkers). Doordat het team in de afgelopen jaren niet de aandacht heeft gekregen die het verdiende, was er het nodige te doen aan teamontwikkeling en professionalisering. In de afgelopen jaren is er te weinig in ICT geïnvesteerd waardoor ook op technisch vlak er een achterstand is ontstaan. Het belang van goede ICT werd onderschat. Na het creëren van bewustzijn bij het MT heb ik de ruimte gekregen om een verbeter traject te starten. Door het laten uitvoeren van een ICT-Scan en samen met de uitvoerende afdelingen vormgeven van een I-Visie, werd zichtbaar waar de gemeente staat en waar ze graag naar toe wil. In een verbeterplan is dit door mij bij elkaar gebracht. In dit proces is het MT betrokken maar ook zijn College en Raad middels presentaties door mij geïnformeerd, meegenomen en waar nodig is akkoord gevraagd en verkregen en zijn de middelen beschikbaar gesteld. De gestarte verbeter trajecten zijn, her-implementatie van Topdesk, verbeteren van de inrichting van het zaaksysteem, professionaliseren van beheer, vervangen van de werkplekken met een meer flexibele oplossing. Maar ook de ondersteunende processen als verbeteren van de financiële huishouding van ICT, opstellen van projectenkalender en centraliseren van ICT-Inkoop maken onderdeel uit van het verbeterplan. Naast deze veranderingen en vernieuwing was ik als lijnmanager verantwoordelijk voor de HRM-processen en P&C-cyclus van mijn team. 

ROL Crisimanager
OPDRACHTGEVER DUO | Manager Examens
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Domein Examens binnen DUO is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken rond inburgering. Hierbij is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdrachtgever. Door de grote toestroom van asielmigranten in 2015/2016 zijn er lange wachttijden ontstaan in het proces inburgering. Op verzoek van de Directeur Registers en Examens heb ik een taskforce ingericht waaruit een actieplan is voortgekomen die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de wachttijden genormaliseerd zijn. Dit alles in nauw overleg met zowel ketenpartners als ook het verantwoordelijke ministerie. Hiernaast heb ik de borging ingericht rond gegevens- en trendanalyse om problemen in de toekomst eerder te signaleren.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2016 - 2018
RESULTAAT

Het project ‘Modernisering Examenlandschap’ bestaat uit meerdere deelprojecten die ten doel hebben om de legacysystemen die DUO gebruikt voor de uitvoering van de examens uit te faseren en een nieuw systeem op te leveren/te implementeren . Hoewel de doelstelling, het vervangen van systemen, niet direct beleidsvernieuwing in zich heeft, wordt het project wel vanuit het beleidsportfolio gefinancierd en worden i.v.m. de langere looptijd, waar noodzakelijk, ook nieuwe beleidsopdrachten meegenomen. Een hoofdtaak van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens. DUO maakt al sinds de jaren ’80 gebruik van het systemen EOS* en hieraan zijn zo’n 10 jaar geleden de MS-Acces applicaties POL en REM* toegevoegd). Door de vele workarounds in Excel en Access worden deze legacysystemen steeds lastiger onderhoudbaar en lopen tegen hun grenzen aan. Daarnaast worden POL en REM beheerd en doorontwikkeld door een zeer kleine externe partij. Hierdoor is ervoor gekozen om het gehele examenlandschap te gaan moderniseren.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2013 - 2017
RESULTAAT

Begin 2013 heeft DUO de het verzoek gekregen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de organisatie van de Basisexamens Inburgering Buitenland over te nemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na het uitbrengen van een Uitvoeringstoets heeft DUO de opdracht gekregen. 

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Sr. Projectmanager
OPDRACHTGEVER UWV | IV-Directeur SMZ
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Het UWV is een landelijk programma gestart met als doel het mogelijk maken en stimuleren, veilig alle informatie uit te kunnen wisselen die klanten en andere externe partijen van het UWV, willen en mogen uitwisselen. De wet AVG fungeert hierbij als aanjager. Het UWV wisselt in hoge mate bijzondere persoonsgegevens uit met klanten. Om dit ook veilig digitaal te kunnen zijn nog onvoldoende mogelijkheden binnen het UWV beschikbaar. Hiervoor zijn onder mijn verantwoordelijkheid onderstaande  projecten gestart:

  • Onderzoek bestaande portalen; Wat kan er wel en niet met de bestaande portalen.
  • Onderzoek best practice uit de markt; Wat is er voor nodig wanneer het UWV zou kiezen om een best practice uit de markt in te zetten voor het behalen van het programma doel.
  • Interne Bewustwording; In kaart brengen op welke wijze het interne bewustzijn m.b.t. Informatieveiligheid en privacy kan worden vergroot.
  • Opstellen van beleid m.b.t. vertrouwelijkheidsklassen en hoe daarmee om te gaan.

Het programma is opgedeeld in oriëntatie-, realisatie- en implementatiefase.  Na decharge van de orientatie fase en akkoord op het vervolgplan door de RvB in maart, heeft het programma een extra opdracht gekregen van de RvB. HIerbij is ons gevraagd om versneld, in vier weken, naar 2500 medewerkers de applicatie vast via een noodspoor uit te rollen. Gezien de gevoeligheid van de informatie waarmee gewerkt wordt, moet het met maximale kwaliteit op de gebieden Privacy bewustzijn, spelregels en gebruik van de applicatie. Hiervoor hebben we samen met de leverancier webinars ingericht.

Na de uitvoering van het gevraagde noodspoor werken we nu verder aan de voorbereiding van de UWV brede uitrol.

ROL Teamleider ICT / Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Noordenveld | Manager Bedrijfsvoering
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

De gemeente Noordenveld is een middelgrote gemeente die zelfstandig haar taken uitvoert. Het afgelopen jaar ik het team informatisering en automatisering geleid (22 medewerkers). Doordat het team in de afgelopen jaren niet de aandacht heeft gekregen die het verdiende, was er het nodige te doen aan teamontwikkeling en professionalisering. In de afgelopen jaren is er te weinig in ICT geïnvesteerd waardoor ook op technisch vlak er een achterstand is ontstaan. Het belang van goede ICT werd onderschat. Na het creëren van bewustzijn bij het MT heb ik de ruimte gekregen om een verbeter traject te starten. Door het laten uitvoeren van een ICT-Scan en samen met de uitvoerende afdelingen vormgeven van een I-Visie, werd zichtbaar waar de gemeente staat en waar ze graag naar toe wil. In een verbeterplan is dit door mij bij elkaar gebracht. In dit proces is het MT betrokken maar ook zijn College en Raad middels presentaties door mij geïnformeerd, meegenomen en waar nodig is akkoord gevraagd en verkregen en zijn de middelen beschikbaar gesteld. De gestarte verbeter trajecten zijn, her-implementatie van Topdesk, verbeteren van de inrichting van het zaaksysteem, professionaliseren van beheer, vervangen van de werkplekken met een meer flexibele oplossing. Maar ook de ondersteunende processen als verbeteren van de financiële huishouding van ICT, opstellen van projectenkalender en centraliseren van ICT-Inkoop maken onderdeel uit van het verbeterplan. Naast deze veranderingen en vernieuwing was ik als lijnmanager verantwoordelijk voor de HRM-processen en P&C-cyclus van mijn team. 

ROL Crisimanager
OPDRACHTGEVER DUO | Manager Examens
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Domein Examens binnen DUO is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken rond inburgering. Hierbij is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdrachtgever. Door de grote toestroom van asielmigranten in 2015/2016 zijn er lange wachttijden ontstaan in het proces inburgering. Op verzoek van de Directeur Registers en Examens heb ik een taskforce ingericht waaruit een actieplan is voortgekomen die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de wachttijden genormaliseerd zijn. Dit alles in nauw overleg met zowel ketenpartners als ook het verantwoordelijke ministerie. Hiernaast heb ik de borging ingericht rond gegevens- en trendanalyse om problemen in de toekomst eerder te signaleren.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2016 - 2018
RESULTAAT

Het project ‘Modernisering Examenlandschap’ bestaat uit meerdere deelprojecten die ten doel hebben om de legacysystemen die DUO gebruikt voor de uitvoering van de examens uit te faseren en een nieuw systeem op te leveren/te implementeren . Hoewel de doelstelling, het vervangen van systemen, niet direct beleidsvernieuwing in zich heeft, wordt het project wel vanuit het beleidsportfolio gefinancierd en worden i.v.m. de langere looptijd, waar noodzakelijk, ook nieuwe beleidsopdrachten meegenomen. Een hoofdtaak van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens. DUO maakt al sinds de jaren ’80 gebruik van het systemen EOS* en hieraan zijn zo’n 10 jaar geleden de MS-Acces applicaties POL en REM* toegevoegd). Door de vele workarounds in Excel en Access worden deze legacysystemen steeds lastiger onderhoudbaar en lopen tegen hun grenzen aan. Daarnaast worden POL en REM beheerd en doorontwikkeld door een zeer kleine externe partij. Hierdoor is ervoor gekozen om het gehele examenlandschap te gaan moderniseren.

ROL Productowner
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Manager Examens
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

In de rol van Productowner was ik verantwoordelijk voor het opstarten van het Agile werken binnen het domein examens en daarmee sturing geven aan het werkpakket van een aantal ontwikkelteams. Begeleiden van de transitie van het werken met DEV/OPS en BAT. Vanuit deze rol betrokken bij operationele overleggen met ketenpartners en opdrachtgever. Managen van de stakeholders en opstellen van meerjarenbegrotingen, ontwikkelagenda en aansluiten bij beleidsontwikkeling behoorden tot de taken als ook adviseren richting verschillende beleidsdirecties aangaande door ontwikkelen van het beleid rond inburgering en naturalisatie. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2013 - 2017
RESULTAAT

Begin 2013 heeft DUO de het verzoek gekregen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de organisatie van de Basisexamens Inburgering Buitenland over te nemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na het uitbrengen van een Uitvoeringstoets heeft DUO de opdracht gekregen. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

In 2014 heeft DUO een nieuwe taak ten uitvoering gekregen te weten het organiseren en kunnen laten afnemen van de examens in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Dit in opdracht van het Ministerie van Financiën. 
Met het in werking treden van de nieuwe Wet Financieel Toezicht worden alle financieel adviseurs verplicht om opnieuw examen te doen om een adviserende klant relatie te mogen hebben. Achterliggende doelstelling van de Minister van Financiën was dat er te vaak geen goede adviezen gegeven werden en dat voornamelijk de vaardigheden en competenties onder de maat waren. Deze zijn toegevoegd als onderdeel aan het examen. 
Tot 2014 waren commerciële opleidings- en exameninstellingen verantwoordelijk voor de training en examinering van de financieel adviseurs. Hierdoor ontstond kwaliteitsverschil tussen instellingen. In opdracht van het Ministerie van Financiën is de examinering centraal ondergebracht via DUO. Dit leidde tot verplaatsing van de markt naar overheid wat op enige weerstand stuitte in de markt. 
Als projectmanager, verbonden aan de directie Registers en Examens, is onder mijn verantwoordelijkheid en aansturing deze opdracht/taak voor het organiseren van de WFT examens gerealiseerd, ingericht en geïmplementeerd. Na de door mij geleide analysefase en het opstellen van de uitvoeringstoets (haalbaarheid en maakbaarheid) waarin ik de aanbieding van zowel de oplossingsrichting als de planning en kosten namens DUO heb opgesteld, is de opdracht door Ministerie van Financiën aan DUO gegund. Vervolgens heb ik met een team specialisten de aanbesteding voor het examenafname platform vorm gegeven en doorlopen. Dit heeft vervolgens geleid tot het succesvol contracteren van een leverancier van een examenafname applicatie. Na inrichting met examens is het platform uitgerold bij een 20-tal commerciële exameninstituten die allen een technische toets hebben moeten doorlopen alvorens ze geaccrediteerd werden om te mogen examineren met behulp van het door DUO beheerde centrale examensysteem. Hiervoor is een beveiligde infrastructuur inrgericht. In 2014 is succesvol gestart met het afnemen van de WFT examens. Inmiddels zijn er ruim 350.000 examens afgenomen en zo'n 90.000 financieel adviseurs voorzien van een diploma.
Bovenstaande is in nauwe en goede ketensamenwerking tussen het ministerie van Financiën, CDFD, Exameninstituten, ITEM-auteurs, softwareleveranciers en DUO tot stand gekomen. Waarbij na implementatie de Minister zijn waardering heeft uitgesproken voor de geleverde prestatie. Ik stond hierin als verbinder in mijn kracht om gezamenlijk te komen tot een mooi en succesvol resultaat.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Dienst Uitvoering Onderwijs | Directeur Registers en Examens
JAAR 2011 - 2013
RESULTAAT

Doel van het project was een ingerichte beheer- en regieorganisatie welke de ondersteuning, beheer, implementatie en ketenregie in de kinderopvang-keten kon besturen, ondersteunen en uitvoeren. In opdracht van het ministerie van Sociale is door ICTU het register LRKP gebouwd. Dit register wordt via de DUO infrastructuur ontsloten als onderdeel van het Kinderopvang toeslag proces. De besturing op het beheer en de doorontwikkeling is middels een door mij gemanagede transitie overgegaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar DUO. Tevens heb ik een helpdesk ingericht en is de bestandsuitwisseling met de belastingdienst vormgegeven en geformaliseerd.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Provincie Drenthe | Gedeputeerde Staten
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

De provincie Drenthe zat in de transitie naar flexibel werken waarbij ook het geheel digitaal werken een onderdeel van uitmaakt. Hierbij werden werkplek, infrastructuur maar ook werkomgeving en informatiebeheer aangepakt. Het implementeren van een DMS met workflow was hiervan een essentieel onderdeel. Mijn opdracht hierin was het gestructureerd implementeren van gedigitaliseerde processen, professionaliseren van de project organisatie, implementeren van applicatie releases (DMS / Sjabloon generator / Metadata manager) en het mee opzetten van gestructureerd implementatie beleid, OTAP inrichting, werkwijze en beheer. Mee sturen in verandermanagement naar het digitale werken. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER PTC+ | Operationeel Directeur
JAAR 2008 - 2009
RESULTAAT

Voor mijn opdrachtgever PTC+, een praktijk training centrum voor de agrarische sector en groene techniek ontstond de noodzaak tot professionalisering en andere wijze van organiseren. Dit doordat een forse subsidie stroom vanuit overheidswege stopte. O.a. het professionaliseren van het verkoop apparaat en het breed ondersteunen van de back-office was ik verantwoordelijk voor het implementeren en laten inrichten van het ERP systeem Microsoft Dynamics NAV met een markt specifieke add-on op het gebied van cursus administratie. Uitdagingen lagen op gebied van implementatie nieuwe processen en transitie naar verkoop organisatie. Strakke sturing op de verplichtingen van de leverancier heeft uiteindelijk tot een mooi resultaat geleid. Door een traject van overname is mijn rol vlak voor daadwerkelijke in gebruik name gestopt.