Contact
Ruud Martin
CV
Professie Senior Programma, Project en Servicemanager (ICT)
Woonplaats Hoeven

WERKGEVERS

Arlande | Partner
2002 - 2020
IC Group | Unit Manager Service Management
1999 - 2001
Cap Gemini | ICT Servicemanager / Projectmanager
1991 - 1998
Volmac | ICT Professional
1988 - 1990

COMPETENTIES

Analytisch| Communicatief| Politiek sensitief| Respectvol| Leiderschap| Regie

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Six Sigma Green Belt
2016 - 2016
Prince 2
2013 - 2014
HBO BI DT 3&4
2003 - 2005
HBO BI DT 1&2
1996 - 1997
ITIL Service Manager Leergang

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de inzicht en status te verschaffen op basis van feiten en ervaringen. Resultaatgerichtheid en Serviceondersteunend, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ICT is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in Onderwijs, Overheid en Retail en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers op CVB en Directie niveau van grote toegevoegde waarde geweest. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in kleinere delen en het goed scheiden van hoofd- en bijzaken draagt altijd bij aan de betere werking van organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende eigenschap gebleken. Als Portfolio Manager zorg ik voor inzicht en voortgangsinformatie over een geheel van projecten. Hierbij wordt gestuurd op gevraagde resultaten, onderkende issues en risico's en het managen van schaarste van middelen (geld, mensen en producten). Ook het stakeholdermanagement wordt naadloos meegenomen. Kwaliteit van uitvoering van Projecten of door Agile omgevingen staan bij mij voorop. Met name het bewaken van afhankelijkheden én het inspelen op de veranderkracht van organisatie zijn de kern elementen waar de portfolio manager inzicht en sturing op verzorgt. Keuzes dienen op basis van de juiste informatie tijdig en scherp te worden gemaakt. Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle (politiek) betrokken partijen wordt het meest gewaardeerd.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma Manager Vacansoleil
OPDRACHTGEVER Vacansoleil
JAAR 2016 - 2018
RESULTAAT

Bij Vacansoleil worden in één groot programma de Front, Mid en Back-end systemen in zijn geheel vervangen. Coresoleil en het web portaal naar de klanten zijn de basis voor de veranderingen in het gehele systeem landschap. De Web portaal naar de campings is op basis van dit nieuwe Coresoleil. Daarmee wordt het bestaande systeem (I-Series) vervangen. Tegelijkertijd wordt PIM (Product Information Management) opgeleverd inclusief koppeling met beide basissystemen, wordt TISS (Travel Industry Solution Suite) aangepast aan Coresoleil en PIM. Management informatie wordt op basis van Qlikview herschreven naar dit nieuwe landschap en koppelingen naar FIS en het betaalsysteem worden aangepast. Programmamanager is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en rapporteren over de integrale planning. Dit betreft de onderdelen Applicatie Coresoleil inclusief autorisatie en opleidingen, Web portaal naar klanten en campings, gerelateerde aanpassingen in TISS en PIM, koppeling naar Management Informatie, koppeling naar betaalsysteem, koppeling naar FIS.

Aanvullend wordt gevraagd om coaching van deelprojectleiders en leden van het projectteam, rapporteren hiervan aan respectievelijke directeuren. Specifiek ook het sturen op timemanagement en het bewaken en bijsturen van effectieve inzet van de betrokken projectmedewerkers. Het verzorgen van rapportage over planning en voortgang (issues en risico’s) inclusief verzorgen van de hoofdplanning en eventuele bijstellingen daarvan richting MT. Het MT is als geheel opdrachtgever, eind opdrachtgeverschap ligt bij de algemeen directeur.

Gezien de expertise van projectmanager is ook gevraagd om op het gebied van servicemanagement de directeur ICT  te voorzien van advies en ondersteuning, gezien de interne veranderingen die lopen binnen de afdeling ICT op het gebied van Agile werken en op het gebied van vernieuwing inzake het samenwerken met de applicatie leverancier Thinkwise. 

Bereikte resultaten:

 • Bereikt hebben van consensus over planning, resultaten en planning gerelateerde issues en risico’s met deelprojectleiders, projectteam en MT;
 • Verbetering bij deelprojectleiders inzake timemanagement, plannen van activiteiten, inzicht in hun activiteiten en rust en controle over hun uitvoering;
 • Verbetering in teamsamenwerking en genomen stappen op het verder inzetten van Agile werken binnen de genoemde deelsystemen;
 • Bouwen, accepteren en implementeren van alle genoemde systemen;
 • Coaching van deelprojectleiders en met name het stimuleren van Agile werken.
ROL Programma Manager ELO, SA en SV
OPDRACHTGEVER CVB ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Vervanging van het gehele Studenten Administratie Systeem op basis van Peoplesoft Campus Solutions. Aanbesteding en implementatie van nieuwe Elektronische Leeromgeving en bouw en implementatie van een geheel nieuwe Studenten Volg Systeem in Peoplesoft Campus Solutions. Ik ben hierbij eindverantwoordeijk geweest voor bouw en implementatie van deze systemen. 
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Regie en Control gedurende het gehele programma in de deelprojecten en alle relaties met andere projecten (onderwijslogistiek, taal en rekenen en LOB);
 • Samenwerking gerealiseerd met Flexuz, het shared service center van 4 ROC’s op basis van Peoplesoft Campus Solutions;
 • Gehele SA systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2015;
 • Gehele ELO systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2016;
 • Gehele SV systeem geïmplementeerd (beoogd) per eind 2017;
 • Draagvlak voor de verandering bij Onderwijsdirecties en teams, CVB, OR, SR en ondersteunende afdelingen.
ROL Project Manager Loket Onderwijsondersteuning
OPDRACHTGEVER CVB Nova College
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

In een periode van 4 maanden heb ik een projectplan geschreven voor het inrichten van een locatieloket voor alle onderwijs ondersteunende / facilitaire diensten. Dit loket wordt het centrale loket per grote locatie waar studenten en onderwijs medewerkers worden ondersteund.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Inventarisatie van alle ondersteunende processen en afdelingen in de huidige situatie;
 • Onderkennen van Quick Wins die meteen in deze inrichting meegenomen kunnen worden;
 • In kaart brengen te digitaliseren elementen in de dienstverlening;
 • Draagvlak voor de verandering bij directie en uitvoerende afdelingen;
 • Afstemming met Administratie, Unitbureaus, Facilitair, ICT, IM, Kwaliteitzorg, C&M, Studentenzaken, Onderwijs en Directie/CVB.
ROL Projectportfolio Manager
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik heb binnen de HRM organisatie van ING samen met de portfolio manager HRM de Project Portfolio informatievoorziening opgezet op basis van een PMO . Daarnaast heb ik coaching gegeven/verzorgt aan projectmanagers ter verbetering en professionalisering van de projectuitvoering bij ING.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Een operationeel projectportfolio office op basis van uitgewerkte processen, procedures, werkinstructies;
 • Een geaccepteerd en voorgeschreven projectproces;
 • Coaching van de projectmanagers op basis van uitwisselen ervaringen;
 • Doorvoeren van een gestandaardiseerde projectmanagement aanpak op basis van Clarity;
 • Verdere implementatie van een project portfolio rapportage structuur en ondersteunend tool;

Implementatie van de regie organisatie om te kunnen sturen op geld, resources en bijdrage aan beleid en doelen.

ROL Keten Projectmanager ‘Samen op één PC en Telefonie’
OPDRACHTGEVER UWV Werkbedrijf, CWI en Divosa + 40 Gemeenten
JAAR 2008 - 2011
RESULTAAT

Ik heb gedurende de drie jaren dat het programma heeft gelopen de verantwoordelijkheid gedragen gekregen voor het ontwikkelen, borgen, implementeren en beheren van een gezamenlijk werkplek principe binnen de keten van WERK op basis van een Citrix Farm voor > 5000 medewerkers en een hierbij horend uniforme projectaanpak. Door goed te luisteren naar de belangen van partijen en het hierbij meenemen van ICT beleidsuitgangspunten van partijen is er gezamenlijk belang bewerkstelligd en zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Ik heb hier vooral als 'politiek' facilitator opgetreden en het proces hier samen met de partijen ondersteund. Waarbij ik de partijen wel voortdurend gewezen heb op de gezamenlijk gestelde doelen. Mijn karakter om voortdurend mensen en afdelingen in hun waarde te houden, maar daarnaast mijn resultaatgerichtheid, zijn eigenschappen die ik hierbij heb ingezet. 

De resultaten die zijn bereikt:

 • Samenwerkende partijen waar gezamenlijk belangen boven eigen belangen zijn gesteld;
 • Volledige uitgewerkte blauwdruk van de ICT op basis van een specifiek ontworpen 5 componenten principe gedragen door alle betrokken partijen;
 • Zeer groot vertrouwen in de uniforme projectaanpak en onderliggende producten verkregen bij de MT’s en lokale projectmanagers van de WERKpleinen;
 • Transitie van beheerorganisatie van autonoom naar een organisatie die in partnerschap met gemeenten beheer verzorgen;
 • 40 succesvolle implementaties bij 40 verschillende gemeenten;
 • Geborgd beheer tussen de business partijen en hun ondersteunende ICT partijen.
ROL Servicemanager Concern Diensten UWV
OPDRACHTGEVER UWV
JAAR 2007 - 2007
RESULTAAT

De heer Martin heeft binnen de ICT organisatie van UWV in de rol van Servicemanager ad interim de medeverantwoordelijkheid gekregen voor de continuïteit van de informatiesystemen van Concern Diensten. De volgende acties ondernomen: Inventarisatie en prioritering openstaande opdrachten voorgaande service manager. Bespreken huidige opdrachten (>20) en bijbehorende slechte voortgang met opdrachtgevers. Vernieuwen planning van activiteiten en borgen in de staande service organisatie op basis van contract en leveranciers management.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Hersteld vertrouwen opdrachtgevers in service management en onderliggende leveranciers.
 • Realiseren van 90% van de openstaande opdrachten binnen 3 maanden naar tevredenheid van de opdrachtgevers en business projectmanagers.
ROL Projectportfolio Manager
OPDRACHTGEVER Hogeschool InHolland
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

Ik heb binnen de ICT organisatie van INHOLLAND als projectportfolio manager de PPM informatievoorziening opgezet op basis van een projectportfolio office. Daarnaast heb ik training en coaching gegeven/verzorgt aan opdrachtgevers en projectmanagers ter verbetering en professionalisering van de projectuitvoering.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Een geïmplementeerd en operationeel projectportfolio office op basis van uitgewerkte processen, procedures, werkinstructies;
 • Een geaccepteerd en voorgeschreven projectproces;
 • Coaching en Professionalisering van de projectmanagers op basis van uitwisselen ervaringen onderling, training en workshops;
 • Coaching van de opdrachtgevers op basis van workshops;
 • Gestandaardiseerde projectmanagement aanpak
  (Prince 2);
 • Sterke verbetering van projectmatig werken;
 • Implementatie van een project portfolio rapportage structuur en ondersteunend tool;

Mogelijkheid voor de regie organisatie om te kunnen sturen op geld, resources en bijdrage aan beleid en doelen.

ROL Projectportfolio Manager
OPDRACHTGEVER Essent Corporate ICT
JAAR 2001 - 2004
RESULTAAT

Ik heb binnen de ICT organisatie van Essent het projectportfolio bureau geïmplementeerd in mijn rol als projectportfolio manager. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de gehele informatievoorziening binnen dit projectportfolio bureau, evenals de aansturing van risicomanagement en kwaliteitsmanagement voor de projecten.

De resultaten die door de mij zijn bereikt:

 • Een geïmplementeerd en operationeel projectenbureau op basis van uitgewerkte processen, procedures en werkinstructies;
 • Een door geheel Essent geaccepteerd en voorgeschreven projectproces en een bijbehorende gestandaardiseerde projectmanagement aanpak (Prince2);
 • Sterke verbetering van projectmatig werken door de groep van senior projectmanagers;

Een op maatwerk gebaseerd management informatie systeem voor beheer en rapportage over de projectportfolio.

SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Ruud Martin ook een CV in de categorie(ën): Website.