Contact
Ruud Martin
ONDERWIJS CV
Professie Senior Projectmanager en Servicemanager (ICT)
Woonplaats Hoeven

WERKGEVERS

Arlande | Principal Associate
2002 - 2017
IC Group | Unit Manager Service Management
1999 - 2001
Cap Gemini | ICT Servicemanager / Projectmanager
1991 - 1998
Volmac | ICT Professional
1988 - 1990

COMPETENTIES

Analytisch| Communicatief| Politiek sensitief| Respectvol| Leiderschap| Helikopterview

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2003 - 2005
HBO BI DT 1&2
1996 - 1997
ITIL Service Manager Leergang

TALEN

Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ondersteunende afdelingen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in het Onderwijs vanuit Onderwijs en Ondersteunende processen en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers op CVB en Directie niveau van grote toegevoegde waarde geweest. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in kleinere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende eigenschap gebleken. • Als Programma / Projectmanager zorg ik voor de inrichting en uitvoering van diverse ICT Projecten / Onderwijs vraagstukken waarbij ik de programma / projectorganisatie, de beheerafdeling(en) en de leveranciers op één lijn breng en houdt. Ook het stakeholdermanagement wordt naadloos meegenomen. • Als Unit of Servicemanager zorg ik voor heldere aansturing van de ingerichte beheer organisatie en heldere afspraken, door middel van SLA, tussen (interne) klant en (externe) leveranciers. Met als doel de dienstverlening te leveren conform deze afspraken. Basis hierbij zijn de onderliggende beheerplannen die ik opstel; Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle (politiek) betrokken partijen wordt het meest gewaardeerd.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma Manager ELO, SA en SV
OPDRACHTGEVER CVB ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Vervanging van het gehele Studenten Administratie Systeem op basis van Peoplesoft Campus Solutions. Aanbesteding en implementatie van nieuwe Elektronische Leeromgeving en bouw en implementatie van een geheel nieuwe Studenten Volg Systeem in Peoplesoft Campus Solutions. Ik ben hierbij eindverantwoordeijk geweest voor bouw en implementatie van deze systemen. 
De resultaten die door mij zijn/worden bereikt:

 • Regie en Control gedurende het gehele programma in de deelprojecten en alle relaties met andere projecten (onderwijslogistiek, taal en rekenen en LOB);
 • Samenwerking gerealiseerd met Flexuz, het shared service center van 4 ROC’s op basis van Peoplesoft Campus Solutions;
 • Gehele SA systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2015;
 • Gehele ELO systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2016;
 • Gehele SV systeem beoogd geïmplementeerd per 1 oktober 2017;
 • Draagvlak voor de verandering bij Onderwijsdirecties en teams, CVB, OR, SR en ondersteunende afdelingen.
ROL Project Manager Intake II
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

ROC Nijmegen wil door middel van het verbeteren van het intake proces de aanmeldingen van Studenten zo goed mogelijk verwerken. Hierbij is een expertisecentrum ingericht wat zich richt op hoe begeleiding gedurende de studie moet gaan plaatsvinden en om zeker te zijn dat een student de juiste maar ook haalbare studie doorloopt. De huidige intake moet daarom worden verbeterd en aangepast aan de situatie op basis van Beleid, Proces en de Intake Module binnen Peoplesoft. 

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Vernieuwd aannamebeleid vastgesteld en goedgekeurd;
 • Procesmodel Intake vernieuwd en in de organisatie ingevoerd;
 • Draagvlak voor de verandering bij directie en uitvoerende afdelingen;
 • Afstemming met Administratie, Expertisecentrum en onderwijsteams.
ROL Programma Adviseur Outsourcing Studenten Administratie en Studenten Volg Systeem
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

ROC Nijmegen zit in de verandering om Peoplesoft Campus Solutions onder te brengen bij een Shared Service Center. Ook het huidige trajectplannet moet nieuwe ingericht worden binnen nieuwe modules van Peoplesoft.
Resultaten die aan mij zijn gevraagd:

 • Opleveren integraal project initiatie document voor het plan om deze stappen te kunnen uitvoeren;
 • In kaart brengen relaties naar implementatie kwalificatie dossiers en nieuwe ELO.
ROL Project Manager Loket Onderwijsondersteuning
OPDRACHTGEVER CVB Nova College
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

In een periode van 4 maanden heb ik een projectplan geschreven voor het inrichten van een locatieloket voor alle onderwijs ondersteunende / facilitaire diensten. Dit loket wordt het centrale loket per grote locatie waar studenten en onderwijs medewerkers worden ondersteund.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Inventarisatie van alle ondersteunende processen en afdelingen in de huidige situatie;
 • Onderkennen van Quick Wins die meteen in deze inrichting meegenomen kunnen worden;
 • In kaart brengen te digitaliseren elementen in de dienstverlening;
 • Draagvlak voor de verandering bij directie en uitvoerende afdelingen;
 • Afstemming met Administratie, Unitbureaus, Facilitair, ICT, IM, Kwaliteitzorg, C&M, Studentenzaken, Onderwijs en Directie/CVB.
ROL Project Manager Opleiding Gerelateerde Kosten
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

In een periode van 6 maanden heb ik een integraal beeld opgeleverd betreffende het leermiddelen beleid. Ook is er een keuze gemaakt voor een partner die ROC Nijmegen ondersteunt bij het kiezen en ter beschikking stellen van Leermiddelen voor de studenten.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Verbeterd beleid inzake leermiddelen;
 • Partnerschap met grote distributeur voor meerjarig contract;
 • Afspraken en trainingen met en voor onderwijsteams over het proces rondom de leermiddelen;
 • Vaststellen procesverantwoordelijkheid en verbeterproces;
 • Voorkomen van aanzienlijke niet inbare vorderingen op studenten
 • Succesvolle balans tussen kosten voor student versus kosten binnen onderwijs.
ROL Project Manager Intake
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Ik heb in een termijn van 12 maanden beleid op intake vertaald naar bijbehorende intake processen en een onderliggend intake systeem. Ook de trainingen (Studentenadministratie, Intakers, Traject-begeleiders, Studie en Handicap medewerkers, Expertise Centrum, Management en Directie) waarbij het waarom en het hoe werden gebracht zijn door mij verzorgd. Bij binnenkomst was het project vastgelopen, en was de project organisatie binnen het project erg gedemotiveerd (zie ook éénzelfde situatie bij studentenportal project bij ROC Nijmegen). Hiermee was de verandering op Intake die ROC als langere tijd wenste tot een stop gekomen. Belangrijk uitgangspunt was dat dit project als voorbeeld project moest dienen hoe veranderingen binnen ROC Nijmegen gestalte kunnen (gaan) krijgen. Het was de opdracht om een doorstart te maken, het project weer aan de gang te krijgen, het nieuwe intakeproces op de rit te krijgen en de intake module onder Peoplesoft af te ronden. En deze geaccepteerd door de teams te krijgen.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Succesvolle doorstart van het project in twee maanden;
 • Hersteld vertrouwen betrokkenen en vooral de teams en managers in de nieuwe manier van werken van Intake;
 • Werkende en beheerde intake module binnen de bestaande Peoplesoft omgeving;
 • Strakke samenwerking en resultaatgerichte aanpak met de externe leverancier (ontwikkelaars PS) bewerkstelligd;
 • Geslaagde overdracht aan de technische en functionele beheerorganisatie;
 • Borging van het proces en het gebruik hiervan door vooral Studentenadministratie en Teams (lopend).
ROL Projectmanager Studentenportal
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Ik heb in een termijn van 6 maanden een studentenportal ingericht voor het ROC Nijmegen. Bij binnenkomst was het project vastgelopen, en waren de projectleiders binnen het project erg gedemotiveerd. Belangrijk uitgangspunt was dat dit project als hét voorbeeldproject moest dienen binnen de nieuwe projectenomgeving op basis van Principal Toolbox en het ingerichte Arlande PPM proces. Het was mijn opdracht om een doorstart te maken, de projectleiders weer aan de gang te krijgen, het nieuwe projectproces op de rit te krijgen en de externe leverancier weer in een goede samenwerking te krijgen met het aanwezige projectteam.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Werkende en beheerde portal op basis van een SharePoint omgeving;
 • Projectleiders gemotiveerd en verder geprofessionaliseerd gebruik makend van Principal Toolbox en PPM;
 • Projectproces vastgesteld en project samen met de deelprojectleiders conform het PPM proces uitgevoerd;
 • Strakke samenwerking en resultaatgerichte aanpak met de externe leverancier bewerkstelligd;
 • Geslaagde overdracht aan de technische en functionele beheerorganisatie, overdracht van de onderliggende leverancierscontracten en aan de Business eigenaar;
 • Geslaagde overdracht aan de project beheer organisatie en verbeterpunten opgeleverd voor het Principal Toolbox Systeem en het PPM proces.
ROL Projectportfolio Manager
OPDRACHTGEVER Hogeschool InHolland
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

Ik heb binnen de ICT organisatie van INHOLLAND als projectportfolio manager de PPM informatievoorziening opgezet op basis van een projectportfolio office. Daarnaast heb ik training en coaching gegeven/verzorgt aan opdrachtgevers en projectmanagers ter verbetering en professionalisering van de projectuitvoering.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Een geïmplementeerd en operationeel projectportfolio office op basis van uitgewerkte processen, procedures, werkinstructies;
 • Een geaccepteerd en voorgeschreven projectproces;
 • Coaching en Professionalisering van de projectmanagers op basis van uitwisselen ervaringen onderling, training en workshops;
 • Coaching van de opdrachtgevers op basis van workshops;
 • Gestandaardiseerde projectmanagement aanpak
  (Prince 2);
 • Sterke verbetering van projectmatig werken;
 • Implementatie van een project portfolio rapportage structuur en ondersteunend tool;

Mogelijkheid voor de regie organisatie om te kunnen sturen op geld, resources en bijdrage aan beleid en doelen.