Contact
Jack W.F. Burg
CV
Professie Management Coach
Woonplaats 's-Hertogenbosch

WERKGEVERS

Arlande | Directeur
1999 - 2017
Pandata / Cap Gemini | Trainer / Projectmanager / Consultant / Accont Manager / Unit manager
1988 - 1999
Stichting Dienstverlening AAG | Hoofd Opleidingen
1987 - 1988
Gemeente Eindhoven | Docent Economie en decaan MEAO
1982 - 1987
Katholieke Leergangen | Docent Moderne Bedrijfsadministratie SPD II
1980 - 1985

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Betrouwbaar| Bruggenbouwer| Communiceren| Coachen

OPLEIDINGEN EN ERVARING

1983 - 1985
Informatica voor MBO docenten
1978 - 1981
Lerarenopleiding Economie en Recht

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Al meer dan 30 jaar verleen ik als interim manager c.q. managementcoach diensten aan diverse organisaties in verschillende branches. In de laatste zeven jaar ben ik vooral werkzaam in het Onderwijs. Mijn bijdragen bestaan uit het meehelpen implementeren van organisatorische veranderingen vanuit een gedragen aanpak. In het verleden heb ik als eindverantwoordelijke (nationale en internationale) organisatie veranderprogramma’s aangestuurd en begeleid. Samen met enkele collega-partners ben ik auteur van het in 2009 uitgegeven managementboek met als de titel ‘En toch!’. Deze titel is een reactie op de ‘ja maar…’- houding van mensen die veranderingen in een organisatie in een impasse doen raken. Ik ben mede-ontwikkelaar en coach van de Masterclass Goed Opdrachtgeverschap (2012). Ik ben een manager van resultaat, die sterk focus houdt op het beoogde doel en zorgt voor blijvende resultaten. Mijn sterktes liggen op procesbegeleiding en -verbetering vanuit de cultuur van de organisatie. Mijn overtuigende manier van communiceren zorgt voor begrip en verbinding. Mijn manier van optreden zorgt voor een plezierige werkrelatie. Ik acteer gemakkelijk op alle niveaus van een organisatie, betrek actief collega's en geef hen ruimte om in hun sterktes bij te dragen. Ik ben aanstekelijk bevlogen waardoor ik mensen in lijn kan brengen met de doelen van de organisatie. Ik ben vooral van het 'Hoe' (wel) voor elkaar krijgen c.q het verrichten. In mijn rol als Managementcoach maak ik inmiddels 15 jaar gebruik van PAPI-I® om ambities en talenten van managers te schetsen. Op basis daarvan stippel ik samen met hen een persoonlijk ontwikkelplan uit van hun leiderschapsstijl.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Management Consultant en Coach
OPDRACHTGEVER Sint Lucas | CvB
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De nieuwe organisatie inrichting dient in staat gesteld te worden om de omvangrijke veranderplannen van de strategische koers te realiseren. Hiervoor is het nodig dat er een transitie in de besturing van de organisatie gaat plaats vinden. Deze nieuwe aansturing is gebaseerd op de implementatie van meer Resultaat Verantwoordelijk Werken. Onder begeleiding van mij is de organisatie stap voor stap geprofessionaliseerd zodat niet alleen de dingen goed gedaan worden, maar voortaan ook de goede dingen gedaan worden.

De inrichting van Project Portfolio Management en een nieuwe governance met feedback op het persoonlijk functioneren als bestuur en directie hebben gezorgd voor een grote stap voorwaarts in denken en doen.

ROL Directeur Onderwijs a.i.
OPDRACHTGEVER Sint Lucas | CvB
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Als directeur primus inter pares heb ik een eerder ingezette fusie van twee MBO- en een VMBO- vakscholen in de creatieve industrie verder helpen vormgegeven door samen tot één directie te komen. Ik ben daarbij uitgegaan van het combineren van individuele sterktes en het coachen en begeleiden op gebieden die het team en het individu misten. Daarnaast heb ik mee invulling gegeven aan het strategische plan Koers2020 die de sterk veranderende toekomst voor de scholen het hoofd moet bieden. Hierbij staan betere en meer toekomst-vaste op de praktijk en vervolgstudies passende opleidingen centraal.

ROL Portfoliomanager
OPDRACHTGEVER NHL | CvB
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Na een adviestraject zijn de strategisch projecten binnen NHL geprioriteerd. 
De (als een matrix) ingerichte verandersteunorganisatie wordt onder voorzitterschap van een CvB lid geleid. Overige deelnemers zijn de instituutsdirecteuren en stafdirecteuren. Als NHL Project Portfolio Manager bereidde ik deze meeting voor met het CvB lid en had ik een actief proces begeleidende rol in deze boardmeeting. Tevens zorgde ik voor het op juist moment toetsen, auditen en controleren van projectdossiers. Hierdoor is NHL in staat gebleken niet alleen de projecten gecontroleerd goed te doen maar ook de goede projecten te doen waardoor er meer vat is gekregen op de veranderagenda. Ten aanzien van de verantwoording is er voor de externe controle meer duidelijkheid ontstaan in de scheiding van publieke en private geldstromen.

Onderwerpen van de projecten hadden betrekking op onder andere de volgende inhoudelijke onderwijsthema’s:

  • - Digitalisering van het Onderwijs
  • - Instellingsaccreditatie
  • - Studiesucces (behalen van graden)
  • - Onderwijseconomie en -logistiek
  • - Selectie en implementatie nieuw financieel systeem
  • - Inrichting Control Framework (PDCA)

 

ROL Management coach
OPDRACHTGEVER Directie diverse organisaties
JAAR 2012 - Heden
RESULTAAT

Verandertrajecten begeleid bij de herpositionering van de diverse organisaties ( Hanze Hogeschool | Hogeschool Utrecht | Brocacef | Christelijke Hogeschool Ede | ROC Nijmegen | Onderwijsgroep Tilburg | NOVA College | Koninklijke Wöhrmann | Panalytical | ) waardoor het mogelijk werd om tot betere en meer duurzame keuzes te komen (vaak middels de opzet van een strategisch projectportfolio of inrichting van een project of programma). Ik heb deze organisaties geholpen bij het maken van strategische keuzes en de ontwikkeling van hun visie.

ROL Management Consultant
OPDRACHTGEVER NHL | CvB
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

In een adviestraject die gestart is met een tweetal leiderschap workshops voor leden van het College van Bestuur en de Directies is een verandersteunstructuur opgeleverd (met bijbehorende governance) die het mogelijk maakt (verander-)projecten op een juiste manier te prioriteren en besturen. Er is een nieuwe procesgang uitgewerkt en er zijn projectportfolio boards ingericht. Samen met de overige leden van het projectteam hebben we zorg gedragen voor bewustwording – bekwaming en borging van de veranderde werkwijze. Dit had uitdagende gevolgen voor leidinggevenden en vele medewerkers van de onderwijsinstelling. De grootste uitdaging van het doorvoeren van een nieuwe werkwijze lagen in de persoonlijke acceptatie c.q. adoptie van de betrokkenen. Door met het CvB en de directies een centraal kader te scheppen en op de onderliggende niveaus individuele ruimte te geven ben ik in staat geweest mee te nemen in de nieuwe werkwijze. De nieuwe aanpak is in de nieuw ingerichte PDCA cyclus opgenomen.

OVERIG

Mede-auteur van het management boek onder de titel 'En toch!' waarin een universeel veranderpad wordt geschetst en toegelicht aan de hand van verhalen uit de praktijk.
SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Jack W.F. Burg ook een CV in de categorie(ën): ONDERWIJS, Website.