Contact
Ivo Duifhuizen
CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Rijnsburg

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Leiderschap| Samenwerkingsgericht| Motivator| Doorzettingsvermogen| Proactief

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2020 - 2020
Situationeel Leidinggeven - Schouten & Nelissen
2020 - 2020
Kanban training
2016 - 2017
Masterclass Change Activation Management
2016 - 2016
Prince 2 Foundation & Practitioner
2008 - 2012
HBO Integrale Veiligheid

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Bij diverse gemeenten heb ik opdrachten uitgevoerd gericht op de implementatie en verbetering van processen tussen ICT/IT en de ‘business’. Dit waren vooral implementatie trajecten gericht op data gestuurd werken in het sociaal domein en in domein Publiekszaken. Een grote uitdaging in deze opdrachten was om de verbinding tussen verschillende afdelingen tot stand te laten komen. Vanwege functiescheiding en privacy gevoelige gegevens worden vaak hoge muren opgetrokken. Het is dan ook mijn uitdaging deze muren te doorbreken met wat wettelijk toegestaan was. Gemeenten zijn vaak oplossingsgericht. Voor het schijnbaar bekende probleem wordt direct een oplossing gezocht. Tijdens mijn opdrachten merk je dat échte vraag, het kern probleem onbekend en onbeantwoord blijft. Een onvolledige oplossing tot gevolg dat onvoldoende resultaten geeft. Ik zorg er voor dat het kernprobleem naar boven komt. Dit kan d.m.v. interviews, workshops of statistische analyses. Samen met de klant gaan we opzoek naar verbeterpotentieel en zoeken we de verbinding tussen de behoeften en wensen. Dit vertaal ik vervolgens in een business case met de voorgestelde oplossing. Als leider ben ik enthousiast en kom vlot en optimistisch over. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn speerpunten in mijn werk als projectmanager. Ik weet de juiste mensen samen te brengen om het beste resultaat te behalen. Ik ben niet bang om het voortouw te nemen en onbekende paden te bewandelen. Nieuwe oplossingen en ‘out of the box’ denken zijn kenmerkend voor mij. Het leidinggeven zit in mijn bloed en karakter.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Projectmanager Informatie Gestuurd Werken
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | Vergunningen, Toezicht & Handhaving
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Bouw & Gebruik was een van de thema’s die geprioriteerd was in het actieprogramma Informatie Gestuurd Handhaven “Op weg naar een intelligente informatie gestuurde inzet”. De gemeente Amsterdam ziet informatie gestuurde handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Stedelijke invoering van informatie gestuurde handhaving moet de gemeente Amsterdam in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde handhavingsdoelen kan behalen. 

De gemeente Amsterdam is opgedeeld in zeven stadsdelen. Deze stadsdelen werken redelijk decentraal en er bestaat een hoge mate aan autonomie op het gebied van het gebruik van applicaties, proces- en bedrijfsvoering. Tevens bestond er veel diversiteit in bouwontwikkelingen binnen de stadsdelen. Diversiteit als bouwoverlast, grootschalige nieuwbouw, illegale (monumentale) bouw, brandveiligheid etc. Daarnaast, vanwege de schaalgrootte binnen de gemeente, is communicatie en onderling verbinding houden tussen de verschillende stadsdelen & het programmateam lastig. Het beschikbaar stellen en koppelen van bronsystemen stagneerde vanwege de vele applicaties en werkdruk van de afdeling Informatie Voorzieningen (IV).

Binnen het programma IGH was ik verantwoordelijk voor ‘Bouw & Gebruik’. In mijn rol als projectleider was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het implementatie van producten in de lijn om zodoende informatiegestuurd te kunnen werken binnen alle stadsdelen. De grootste uitdaging was om één overkoepelend dashboard te ontwikkelen die voldeed aan alle wensen. Vanwege de grote verschillen binnen de stadsdelen liepen de wensen omtrent een dashboard uiteen. Het is uiteindelijk gelukt om een dashboard te creëren en te implementeren binnen alle stadsdelen. Mijn werkzaamheden bestonden uit het faciliteren van de werkzaamheden voor de analisten, data verkrijgen om invulling te geven aan de producten, connectie houden met alle zeven stadsdelen en een bruikbaar product te implementeren binnen de gemeente. De methode Prototyping werd gebruikt om vast te stellen wat de wens was, vaststellen of de wens ingevuld kon worden, beschikbaar stellen van de benodigde gegevens, gevens zichtbaar maken in een dashboard, testen bij een kleine groep uit verschillende stadsdelen en vervolgens implementeren binnen alle stadsdelen. Dit betrof een iterartief proces gedurende een periode van zes maanden. 

 

ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER STOPOZ Primaire onderwijs instelling
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de AVG van kracht gegaan. De basis was bij STOPOZ optijd in orde gebracht. Om een stap verder te maken in de AVG-wetgeving was een efficientere en overzichtelijke manier van werken en documenteren gewenst zodat het ten alle tijde kan voldoen voor een audit. STOPOZ heeft veel verschillende scholen die redelijk autonoom opereren en hun eigen systemen en documentenatie gebruiken. Hierin is een optimalisatie slag uitgevoerd waar alle verwerkersovereenkomsten zijn geinventariseerd en centraal gedocumenteerd. Er is een proces beschreven van het verwerken en documenteren van verwerkersovereenkomsten. Tevens is het AVG-beheer bij een vaste medewerker belegd. Het eindresultaat was een SharePoint omgeving waarin het verwerken, bewerken en archiveren van documenten eenvoudig en efficient mogelijk gemaakt is.

ROL Procesmanager
OPDRACHTGEVER Humanitas | Projectleider
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Als onderdeel van een reorganisatie is in 2017 de capaciteit binnen de werkorganisatie flink gereduceerd. Om met minder mensen het zelfde te doen was het van belang inzichtelijk en ‘lean’ maken van de processen. Procesinhoudelijke kennis stond niet op papier. Hier zat een groot risico. Het claimen van capaciteit voor het optekenen en verbeteren van processen was een grote uitdaging. Hoe plan je je werk zo in dat je tijd kan besteden aan het beschrijven van processen. Overtuiging van de toegevoegde waarde van procesbeschrijvingen en verbeteranalyse moest gecreëerd worden. Alles onder het motto: "Optimaliseren van de dienstverlening en verhogen van de efficiency". Mijn taak als procesmanager was het organiseren, plannen en uitvoeren van procesverbetering sessies. Met een groep mensen werd naar het huidige proces gekeken, opgetekend en waar mogelijk verbeterd. Ik maakte de verbinding tussen afdelingen om de samenwerking te optimaliseren. 

Mijn behaalde resultaten

 • Geoptimaliseerde procesplaten met beschrijvingen
 • Verbeterpunten analyse per afdeling
 • Agile weekplanners geimplementeerd
 • Voorstel gedaan voor een algeheel verbetertraject organisatie breed
ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Gemeente Tilburg
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Gemeente Tilburg is een vooraanstaande gemeente als het gaat om digitalisering en automatisering. Om deze beweging te bevorderen heeft de gemeente de handen in een geslagen met Arlande om een product te ontwikkelen voor burgerzaken. Na een succesvolle ontwikkeling, installatie en implementatie ontstond er een zelfde behoefte binnen sociale zaken. Bij de gemeente Tilburg heb ik het traject begeleid van installatie & functionele implementatie van de applicatie Mutatiesturing. Kennis van de processen en werkwijze was hierbij essentieel. Een applicatie installeren is geen garantie dat het gebruikt gaat worden. De borging van werkafspraken, procesaanpassingen en het naleven hiervan waren mijn verantwoordelijkheden. Ik stuurde op de planning van de installatie, organiseerde workshops voor de functionele implementatie en acteerde als “trouble shooter” tussen het technische en functionele deel van de applicatie. 

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

 • Begeleiding van het installatieproces.
 • Nieuw ingericht proces dat gebruikt maakt van de applicatie Mutatiesturing.
 • Advies gegeven over inrichten van rollen, taken en verantwoordelijkheden.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectleider implementatie nieuw werkproces
OPDRACHTGEVER Gemeente Delfzijl | Werkplein Fivelingo
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De gemeenten zitten midden in de overgang van analoog naar digitaal werken. Papieren dossiers gaan over op digitaal en de afhandelingsprocessen worden in toenemende mate (digitaal) gestandaardiseerd zonder dat er papier aan te pas komt. Om het primaire proces effectiever en efficiënter te kunnen doorlopen is er gekozen om dit technisch te ondersteunen met de applicatie Mutatiesturing van VX-Company/Arlande. Hierdoor wordt de uitvoeringsorganisatie substantieel ontlast.

Om de functionele implementatie goed te laten verlopen is een aantal workshops gehouden om de huidige situatie en performance in kaart te brengen. Het was mijn taak deze workshops te organiseren en te begeleiden. Samen met de medewerkers is het nieuwe werkproces doorlopen en zijn de waarden bepaald van de indicatoren die doorslaggevend zijn voor de successen van de applicatie. De aanpak is gebaseerd op Lean.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

 • Procesflow van de situatie vóór het gebruik van de applicatie.
 • Een nieuw ingericht proces dat gebruik maakt van de applicatie Mutatiesturing.
 • Evaluatiesessies gehouden over het functioneren van de applicatie en het proces.
 • Advies gegeven over het anders inrichten van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het bijhouden van issuelog en management informatie.
ROL Business Proces Consultant
OPDRACHTGEVER VolkerWessels Boskalis Marine Solutions (VBMS)
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Groene energie en duurzaamheid worden steeds belangrijker in onze samenleving. VBMS (VolkerWessels Boskalis Marine Solutions) werd de afgelopen jaren steeds vaker ingezet voor grote Europese offshore projecten. Door deze toenemende vraag heeft VBMS een enorme groei meegemaakt. Echter groeide niet alles mee. De processen die werden doorgelopen waren telkens anders. Er waren weinig vaste afspraken en er stond vrijwel niks op papier.

Tijd voor verandering & verbetering. Om de processen en werkzaamheden te professionaliseren werd het 'We Connect' programma gestart. Van alle afdelingen zijn de processen middels brownpaper sessies opgetekend. De uitdaging was om al deze processen met elkaar te verbinden. Uiteindelijk moest er een één geheel van worden gemaakt. Per afdeling werden dag-starts georganiseerd. Deze dag-starts zorgen voor een goede afstemming en inzicht in de werkzaamheden die plaatsvinden binnen de afdeling. Issues maar ook successen werden gedeeld.

Het was mijn taak om de brownpaper sessies te begeleiden en de processen op te tekenen, deze te digitaliseren in Microsoft Visio en daarna af te stemmen met de proceseigenaren en het kwaliteitsteam. Het was belangrijk dat ik de onderlinge relaties en verbindingen tussen de afdelingen kon leggen. Uiteindelijk was het mijn taak om van het Tender proces één overzichtsplaat te maken met alle disciplines en afdelingen.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

 • Beschikbare proces flows voor alle afdelingen van de 'As Is' situatie binnen VBMS.
 • Goed voorbereide afdelingen die vanuit de huidige situatie een verbeter traject kunnen starten om de processen op een Lean manier continu te verbeteren.
 • Een eerste start met dag- en weekstarts geïnitieerd binnen de afdelingen.
 • Een goed lopend Tenderproces dat ontdaan is van lopende issues.
ROL Programmamanagement ondersteuning
OPDRACHTGEVER SintLucas | Programma managementondersteuning
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

SintLucas is een school met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De school heeft een vestiging in Boxtel en Eindhoven. Om toekomstbestendig te blijven is een breed programma uitgerold. De ambitie is om tot de top vijf van VMBO- en MBO scholen in Nederland te blijven horen en een betere verbinding te krijgen tussen de twee locaties. SintLucas moet erkend worden van buitenaf als ‘het portaal’ van de creatieve industrie.

De strategie van SintLucas heb ik vertaald naar een zogenaamde 'Metromap'. De metromap is een visualisatietechniek om de strategie om te zetten in concrete eindresultaten. Deze eindresultaten worden behaald middels projectmatig werken. Het doel van de metromap is het voeren van de dialoog.

Ik faciliteerde de discussie tussen projectleiders, directeuren en afdelingsmanagers. Door het voeren van deze discussie ontstond er focus op één gezamenlijk beeld. Het eindresultaat was dat alle stakeholders dezelfde taal spraken, er een schematisch overzicht ontstond van het gehele programma met toegewezen (eind)verantwoordelijken. Op basis hiervan is het programma gestart en kunnen zij gaan sturen.

Momenteel loopt het programma nog en is begonnen met de uitvoering. Het gehele programma dient in 2020 afgerond te zijn.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Koninklijke Bibliotheek
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) is dit niet anders. Om die reden is het programma Verbeteren Digitale Veiligheid gestart. Het classificeren van de data stond daarbij boven aan de lijst van de te voltooien projecten. Als projectmanager kreeg ik de uitdaging om dit project binnen de KB uit te rollen.

Er waren twee grote uitdagingen in het project die ik moest aanpakken. De eerste uitdaging was een analyse naar alle beschikbare data van de KB. Omdat de informatie architectuur hier geen goed beeld van had moest ik dit eerst boven water krijgen. Hierbij heb ik een verdeling gemaakt tussen bedrijfs-, collectie- en klantdata. Na de analyse volgde de dataclassificatie. Daar zat de tweede uitdaging: het selecteren en op maat maken van een bestaande methode voor dataclassificatie. Voor gemeenten en de rijksoverheid bestaan er al classificatie methodes. Een bibliotheek heeft te maken met een andere dynamiek.

Binnen de KB was minimale inhoudelijke kennis aanwezig. Ik heb met de beschikbare informatie en best practises van gemeenten en rijksoverheden een nieuwe classificatie gemaakt die uitgerold kon worden binnen de KB.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

 • Een op maat gemaakte dataclassificatie klaar voor gebruik.
 • Een volledige analyse van alle data binnen de KB.
SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Ivo Duifhuizen ook een CV in de categorie(ën): Website.