Contact
Harry Pennings
CV
Professie Interim Manager / Projectmanager

COMPETENTIES

Klantgericht| Communicatief| Bestuurssensitiviteit| Initiatief en verantwoordelijkheid| Samenwerkingsgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
SAFe Agilist (SA)
2013 - 2013
Professional Scrum Master
2006 - 2006
Leergang IPMA C
2002 - 2002
Prince2 Practitoner
2002 - 2002
ITIL Service Manager
1992 - 1998
Beleids en Organisatie Wetenschappen / Universiteit van Tilburg

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Harry is een ervaren en praktisch ingestelde professional met ervaring binnen de overheid, de bancaire sector, zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs. Binnen deze sectoren heeft hij opdrachten uitgevoerd in complexe en (politiek) veranderende organisaties. Met het opzetten en managen van complexe en multidisciplinaire projecten heeft hij binnen verschillende middelgrote tot grote overheids- en commerciële organisaties ervaring opgedaan. Van de ideefase tot het uitvoeren van het project en het implementeren van het resultaat. Het afstemmen met de verschillende interne en externe stakeholders en de opdrachtgever pakt hij hierbij actief op. Het betreft projecten waarbij door de organisaties onder andere gebruikt wordt gemaakt van de Prince2 of de PMI methodiek. Hij heeft zowel ICT (ontwikkel)projecten op een waterval (ministerie van Buitenlandse Zaken, Onderwijs Groep Tilburg en Sator) als Agile (Philips) wijze uitgevoerd. Naast ervaring als project- en programma manager heeft hij ook als teamleider, hoofd operationeel beheer en lijnmanager development, ervaring met het aansturen, professionaliseren en coachen van multi-disciplinaire teams (m.b.v. o.a. Kanban). Zijn kracht is dat hij zich snel vertrouwd kan maken met de setting waarin gewerkt wordt, en met relatief weinig structuur mensen anders kan laten werken in de bestaande structuren en daaraan zelf meebouwt. Harry is een goed luisteraar, weet snel zijn weg in een organisatie te vinden en hij opereert tactvol en handelend. Waar mogelijk pakt hij en neemt verantwoording voor de afspraken die gemaakt worden. Door zijn achtergrond kan hij zowel optreden als een gesprekspartner voor klanten, management als techniek op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Project Manager
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan | ICT Manager
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Doelstelling van de opdracht is het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie van de docentenwerkplek binnen de 28 scholen van het ROC Mondriaan.

Het te realiseren resultaat is een geïmplementeerde docentenwerkplek binnen de scholen van het ROC Mondriaan. Het trainen de gebruikers (docenten en beheerders) in het gebruik van de tablet, Windows 10 en Office365 en het opleveren van beheer- en gebruikersdocumentatie is onderdeel van het op te leveren eindresultaat. In deze periode zijn er rond de 1.300 tablets geconfigureerd en gedistribueerd. Is het beheer ingericht en geprofessionaliseerd om het nieuwe concept blijvend te kunnen ondersteunen. Is de gebruikte data (persoonlijke en gemeenschappelijke) van het netwerk naar de Cloud (SharePoint en OneDrive) gemigreerd als onderdeel van het uit gevoerde project.

Om dit resultaat te kunnen realiseren worden de projectopdracht, het plan van aanpak, de rapportage, het communicatieplan en het planningsdocument vastgesteld en als sjabloon opgeleverd.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is het project opgezet en is na het afronden van de voorbereidende werkzaamheden de eerste school succesvol (zowel voor de medewerkers als de directeur) geïmplementeerd. De aanpak voor het implementeren wordt binnen het projectteam na elke school geëvalueerd en verder verbeterd. Het doel hier van is om uiteindelijk een deel van de implementatie door de lijn uit te laten voeren.

Voor de uitvoering van het project worden de volgende competenties, kennis en kunde gevraagd:

 • Competenties: Communicatief, overtuigingskracht, integer, coaching, doelgericht en accuraat.
 • Kennis en kunde: Projectmanagement methodiek, onderwijs ervaring, rapportage kennis.
ROL Project manager Office365 en Windows10
OPDRACHTGEVER MBO Amersfoort | CvB
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Doelstelling van deze opdracht is het implementeren van Office365 en een nieuwe op Windows 10 gebaseerde werkplek binnen de scholen van het MBO Amersfoort. Het trainen van de gebruikers en de beheerders in het gebruik en beheren van Office365. Verder het opleveren van de beheer- en gebruikersdocumentatie.

Om dit resultaat te kunnen realiseren dient de organisatie metname meegenomen te worden om de overstap naar het gebruik van Office365 te gaan maken. Een aanzienlijk deel van de gebruikers maakt weinig tot zeer weinig gebruik van de mogelijkheden. In de aanpak wordt met nadruk aandacht besteed aan het communiceren met en informeren van de gebruikers. Waarbij het geven van voorlichting en workshops een onderdeel van de aanpak is.

Het plan van aanpak voor het project beschrijft de aanpak die gehanteerd wordt voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om een Office365 omgeving binnen de betrokken scholen te implementeren. Het indien noodzakelijk migreren van data naar een standaard SharePoint en OneDrive omgeving maakt onderdeel uit van de migratie indien de school nog niet is gemigreerd. Als onderdeel van het plan van aanpak worden onder andere de volgende deelproducten opgeleverd:

 • Functioneel en technisch ontwerp
 • Stakeholders overzicht
 • Communicatieplan (onderwijs en beheer)
 • Opleidingsplan (gebruikers en beheer)
 • Projectplanning
 • Migratie aanpak datanetwerk naar SharePoint en OneDrive
 • Opstellen specificaties Windows10 werkplek

De documentatie die voor de uitvoering en rapportage nodig zijn worden op een voor MBO Amersfoort herbruikbare wijze opgezet.

Gezien het belang van een goede afstemming en borging van het projectresultaat is communicatie en samenwerking met de betrokken scholen, directeuren, teamleiders, eindgebruikers en beheerders van groot belang. Dit wordt bereikt door actief de betrokken partijen te betrekken en dit te borgen in het projectplan en communicatieplan. Voor het project wordt in overleg met de opdrachtgever een rapportage opgezet die de belangrijkste stakeholders op een adequate wijze op de hoogte houdt van de voortgang van het project.

ROL Manager Ontwikkeling
OPDRACHTGEVER Sator | IT Director Benelux & France
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Sator is een automotive organisatie met vestigingen door heel Nederland, België en Frankrijk. De organisatie is onderdeel van LKQ, een Amerikaans automotive bedrijf met dochterondernemingen in heel Europa. De organisatie realiseert momenteel een forse groei in aantal vestigingen (Nederland en Europa), personeel en omzet. Daarnaast professionaliseert de organisatie de werkwijze. Binnen Central Services is ICT verantwoordelijk voor het beheer van alle ICT binnen de Sator organisatie.

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van IT gerelateerde projecten. Dit waren onder andere het aansluiten van de regio Zuid (GHS) op KPN ONE waarbij de volledige infrastructuur bij alle vestigingen is vernieuwd en het invoeren van Role based access voor het ERP. Het invoeren van Role Based Access was noodzakelijk vanwege het aanscherpen van de autorisaties binnen het ERP. De invoering betrof alle relevante functies binnen Sator.

De uitdaging bij het uitvoeren van projecten is met name de mate van professionaliteit / proces volwassenheid van de organisatie op het gebied van projectmanagement. Voor deze projecten heb ik uitgangsdocumenten opgesteld en deze verder beschikbaar gesteld voor het nieuw op te richten PMO en de overige bij projecten betrokken medewerkers.
Als resultaat is de volledige regio Zuid binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Het implementeren van Role Based access heeft zonder verstoringen plaats gevonden.

Als manager ontwikkeling ben ik direct verantwoordelijk voor de aansturing van het development team (5 ontwikkelaars en 2 analisten).
Uitdaging is het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke vraag vanuit de organisatie en de werkelijke workload binnen het team. Het verder professionaliseren van de werkwijze binnen het team en waar mogelijk dit ook ICT breed verder uitdragen. Hierbij dient ook de business begeleid te worden in het professionaliseren van de werkwijze.
De taken in de opdracht liggen op het terrein van: lijnmanagement, HRM voor het development team (o.a.  beoordelingen, opleidingsplannen, professionaliseren en coachen) en projectmanagement.

Om het uiteindelijke doel, het voorspelbaarder kunnen opleveren van wijzigingen is er een professionalisering van de gehele procesketen opgestart. Met als resultaat een voorspelbare realisatie van de verschillende wijzigingen.

ROL Programma Manager ITILv3
OPDRACHTGEVER Philips | Program Director
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Philips IT is voor de verschillende onderdelen van Philips concern de leverancier voor IT. In Nederland is IT met name gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven.

Het opzetten en aansturen van meerdere projecten:

 • Implementatie van op ITILv3 gebaseerde services voor alle manufacturing sites (250) van Philips wereldwijd. Voor elk manufacturing archetype (4) een specifiek op de behoeftes afgestemde service opgezet en geïmplementeerd. Doel is naast standaardisering het realiseren van efficiencyverbetering en kostenbesparingen. Dit als onderdeel van een Philips breed programma (Accelerate).
 • Opzetten en uitvoeren van meerdere projecten conform de opzet voor manufacturing IT (voor Offices, Sales, Warehouses, Research & Development, Field Service Support).
 • Binnen Philips Lighting Manufacturing (12 productielocaties(EMEA)) een pilotproject uitgevoerd voor IT verbetering en het inzichtelijk maken van mogelijke kostenbesparingen. Het opzetten van templates die gebruikt kunnen worden voor vergelijkbare projecten.
 • Het opzetten en uitvoeren van een project voor Business Engagement. Hierbij is gebruik gemaakt van het Model dat in de pilot is opgezet. Het model is waar nodig aangepast om het geschikt te maken voor alle Sectoren en Markten van Philips (800+ locaties).

Verantwoordelijkheden:

 • Het opzetten en aansturen van de projecten binnen de scope van het I&O Futures programma.
 • Verzorgen van rapportages aan de stuurgroep I&O Futures.
 • Verzorgen van rapportages aan opdrachtgevers (Philips Lighting).

Resultaat:

 • Pilot: succesvol afgerond, fabrieksmanagers betrokken, besparingen inzichtelijk gemaakt met een spin off naar heel Philips inclusief de CIO.
 • Blue print voor de Services beschreven en geïmplementeerd.
 • Best practices opgeleverd die gebruikt worden door andere projecten binnen Philips.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL PMO Officer
OPDRACHTGEVER Cito | Portfoliomanager
JAAR 2020 - 2020
RESULTAAT

Binnen Cito wordt gewerkt aan het inrichten van portfoliomanagement voor het beheersen van de projectenstroom binnen de verschillende Cito organisatie onderdelen.

Ik ben verantwoordelijk geweest voor het uitdragen, inrichten en overdragen van het PMO-proces.

Voor de inrichting van het proces als PMO officer verantwoordelijk voor:

·       Het inrichten en beschrijven van het PMO proces.

·       Het opzetten van rapportages en template.

·       Het opzetten van, inrichten en instructie geven over het gebruik van Teams, Sharepoint en Planner.

·       Het meenemen van de medewerkers in het werken volgens het portfoliomanagement proces.

 

Voor de uitvoering van het proces verantwoordelijk voor:

·       De informatievoorziening t.b.v. alle nieuwe en lopende veranderinitiatieven in de verschillende deelportfolio’s, aan projectleiders, aan Regie Groepen (RG’s) en de Portfolio Board (PB).

·       Up-to-date houden van de informatiestroom van de regieportfolio.

·       Het periodiek samenstellen van de voortgangsmonitor per regieportfolio en geconsolideerd en het daartoe bijhouden van een centrale portfolioregistratie.

·       Het beoordelen van kwaliteit en inhoud van projectdocumenten waarover RG’s besluiten.

 

·       Verzorgen van verslaglegging van RG’s en communicatie over de door de RG’s genomen besluiten.

·       Inplannen en logistiek voorbereiden van de verschillende protfolio-organen, zoals Portfolio Board, RG’s.

·       Ondersteunend aan de coördinator voor vastlegging en begeleiding van de Analyse Teams.

·       Situationeel coachend en ondersteunend aan de operationele laag.

·       Beheren van procesbeschrijvingen aangaande portfolio / project en ontwikkel-processen / templates voor projectmanagement documenten en PPM-rapportages.

·       Contact onderhouden met projectleiders, coördinatoren en scrummaster.

Het behaalde eindresultaat:

·       Het PPM-proces is uitgedragen

·       Het PMO-proces is beschreven

·       Vanuit het PMO wordt gerapporteerd op voortgang en status aan de verschillende overleggen

·       De medewerkers volgens het proces werken

·       De medewerkers gebruik maken van de tools (Teams, Planner en SharePoint).

.       De set met templates wordt gebruikt

 

 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Summa | Directeur HRM
JAAR 2020 - 2020
RESULTAAT

De opdracht is het tijdelijk vervangen van de projectmanager. DHet doel is het aansturen van de lopende migratie en implementatie van de AFAS software binnen het Summa College om de voortgang en het realiseren van de deadlines te borgen.

 

ROL Team Manager Algemene Ondersteuning
OPDRACHTGEVER ROC Zadkine | Directeur Algemene Ondersteuning
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Het Zadkine is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam met ongeveer 18.000 studenten verdeelt over meerdere locaties in de Rotterdam en omgeving. Het onderwijs wordt vanuit 12 Colleges aangeboden aan de studenten. Op de locatie Benthemplein zitten meer dan 5000 studenten, 450 medewerkers, 7 Colleges, 12 opleidingen, twee restaurants, een bakkerswinkel, meerdere kapsalons en de schoonheidsspecialistes.

Als teammanager Algemene Ondersteuning ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van het AO-team van 58 medewerkers. Binnen Algemene Ondersteuning vallen de Studenten Administratie, de Facilitaire dienst, de Servicedesk Onderwijs, het Servicepunt, het roosterbureau, de telefonie (Zadkine breed), de Centrale Examinering en het team AO. Als teammanager ben ik verantwoordelijk voor het aansturen, faciliteren, stimuleren en begeleiden van medewerkers binnen de locatie Benthemplein waardoor de verschillende teams servicegerichte administratieve en facilitaire ondersteuning aan docenten en studenten kunnen verlenen.

Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende teams op het terrein van de te leveren prestaties, planning en controle. Op het HRM-gebied verantwoordelijk voor het voeren van ontwikkel- en verzuimgesprekken. De inzet van mensen, middelen en budget om de administratieve en facilitaire doelstellingen te realiseren en het rapporteren over de bereikte resultaten. Het vormgeven en uitvoeren van het veiligheidsbeleid (BHV, toegangscontrole en cameratoezicht) vallen ook onder mijn verantwoordelijkheid.

Deelname aan het MT AO voor het afstemmen van beleid, processen en dienstverlening Zadkine breed. In het MT AO is samenwerking met de collega teammanagers verantwoordelijk voor de vertaling van beleid en wet- en regelgeving naar Zadkine-brede praktisch uitvoerbare procedures en programma’s.

Gericht op het onderwijs ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen van de opleidingsmanagers door zorg te dragen voor een optimale uitvoering de ondersteunende processen voor het onderwijs. Ik ben verantwoordelijk voor procesbegeleiding en - ondersteuning op het gebied van studentenregistratie, roostering, applicatie-, en facilitair beheer. Binnen het rooster proces dat op een Agile wijze (Scrum) wordt uitgevoerd heb ik de rol van Product Owner voor het pand rooster.

Op facilitaire terrein ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de schoonmaak (uitgevoerd door een extern schoonmaakbedrijf), de catering (extern) en de toezichthouders (deels extern). Het evalueren en verbeteren van de bestaande dienstverlening en procedures is hier onderdeel van.

De opdracht die ik hier heb uitgevoerd was het zorgdragen voor het blijven functioneren van de AO teams gedurende de periode van 6 maanden. In deze periode heb ik meerdere aanpassingen geïmplanteerd die voor een betere uitvoering van de verschillende taken hebben gezorgd.

ROL Project Manager
OPDRACHTGEVER Arlande | Algemeen Directeur
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van het project om Arlande AVG compliant te maken. Kern van het project is om in de eerste stap inzichtelijk te maken welke wijzigingen voor Arlande van belang zijn en daarna deze punten binnen de planning en budget aan te passen. Onderdeel van het project is tevens het vergroten van de awarness voor security en AVG gerelateerde issues.

Voor het project ben ik verantwoordelijk voor: 

 • Het afstemmen van de projectaanpak en resultaat met de de opdrachtgever.
 • Het (laten) uitvoeren van het vooronderzoek.
 • Het opstellen van het plan van aanpak en de rapportage.
 • Het binnen tijd en budget uitvoeren van het project.
 • Bewaken van de scope van het project.
 • Het houden van overleg met de opdrachtgever en keyplayers / belanghebbenden.
 • Bewaken van de projectkwaliteit en de kwaliteit van de opgeleverde producten door de projectmedewerkers.

Bij de uitvoering van het project wordt zowel gebruikgemaakt van medewerkers van Arlande als van medewerkers van de applicatie leveranciers.

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth | Social Controler
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Situatie: Het invoeren van een Rooster applicatie en een E-learning / LMS systeem die beide gebruikt gaan worden door alle medewerkers binnen de organisatie. Uitdaging: De organisatie is nog niet binnen alle afdelingen in dezelfde mate gewend aan het projectmatig werken. Bij het uitvoeren van de opdrachten heeft dit de nodige aandacht gehad. Rol beschrijving: Het opzetten en aansturen van het project binnen scope, tijd en budget en het verzorgen van de rapportages. - Het opzetten van de benodigde projectdocumenten en het inrichten van de projectstructuur. - Het uitvoeren van het project conform de gehanteerde PPM-methodiek binnen Stichting Elisabeth. - Rapportages aan de project board. - Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. - Afstemming met diverse interne stakeholders binnen de stichting. - Afstemming met de verschillende gebruikers binnen de organisatie. - Het opzetten van een opleidingsplan en het laten uitvoeren van dit plan. Verantwoordelijkheden: Het opzetten en aansturen van meerdere projecten binnen scope, tijd en budget. Het opstellen van projectdocumenten voor kleine projecten. Eindresultaat: Rooster applicatie: Het nieuwe rooster systeem is geïmplementeerd (geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel)) en gekoppeld aan het HR-systeem voor de salarisverwerking. De kerngebruikers en gebruikers zijn getraind in het beheer en gebruik van de nieuwe applicatie en zijn in staat om te roosteren. Het project is binnen de gestelde randvoorwaarden opgeleverd (opzetten en uitvoeren conform de gehanteerde PPM-methodiek). Voor het roosteren zijn nieuwe procedures opgesteld conform de geldende organisatorische en cao-richtlijnen. E-learning / LMS systeem: De nieuwe applicatie is geïmplementeerd ( Inrichting van de applicatie, proces en procedures zijn beschreven, functioneel beheer is ingericht en de trainers en de gebruikers hebben een training gevolgd voor het gebruik).

ROL Adviseur en Projectmanager
OPDRACHTGEVER Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst België | Manager IT
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Het begeleiden van het ASZ bij het opzetten en uitvoeren van een aanbesteding en daarop volgende implementatie project voor IDM / IAM binnen alle locaties van het ASZ.

Waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van de organisatie van de opdrachtgever (ASZ) bij het op een succesvolle wijze opzetten van het project. Dit is gerealiseerd door alle producten zoals deze door de implementatiepartij zijn opgeleverd op aspecten van toepasbaarheid, haalbaarheid en methodes te checken. Hierbij is niet alle projectmanagement advies betrokken maar ook inhoudelijke kennis van IDM en IAM.

ROL Portfolio Controller en coach PPMO
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg (OGT) | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Situatie: Bij OGT is Project Portfolio Management ingericht en men werkt conform deze methodiek. Door het inzetten van een nieuwe (interne) Portfolio Manager en de relatief korte overdracht is er een situatie ontstaan waarin het proces niet meer optimaal functioneert door ontbrekende kennis en kunde.

Uitdaging: Het tijdens het coachen een juiste mix vinden van het inwerken in de opgezette methodiek en het aanpassen van het proces op basis van de nieuwe ideeën van de Portfolio Manager. Het proces en hiermee de informatievoorziening aan de Board en de Regie-/ Stuurgroepen dient op het juiste niveau te blijven functioneren.

Rol: Het was mijn taak en verantwoordelijkheid om de Portfolio Manager te coachen. Dat deed ik door het toepassen van de Arlande PPM-methodiek, het sparren met de Portfolio Manager over de PPM methodiek en het toepassen ervan in de praktijk en het opzetten van verbeterstappen voor de gebruikte rapportages (voortgang en financieel) voor de board en de verschillende regie-/stuurgroepen.

Tevens heb ik het project portfolio proces binnen de organisatie verder geprofessionaliseerd door te sparren over het toepassen van het proces en het aanpassen van de rapportages en templates aan de wensen en eisen van de organisatie en deze verder geüniformeerd. Tevens heb ik de verschillende portfolio rapportages afgestemd op de behoeften van de overleggroepen. Bij het aanpassen is rekening gehouden met zowel de informatiebehoefte vanuit de PPM-sturing als de behoefte om de besluitvorming te kunnen waarborgen.

Met de projectmanagers heb ik een professionaliseringstraject doorlopen door het geven van informatie over de gebruikte methodiek en de te hanteren processen. Waar nodig heb ik de projectmanagers ondersteuning geboden bij het gebruik en invullen van de benodigde templates.

Door mijn achtergrond (ervaringen met Boards en rapportages) en kennis van de methodiek is de Portofolio Manager ingewerkt, zijn er na reviews aanpassingen gedaan in de templates en rapportages terwijl de informatievoorziening steeds geborgd is gebleven.

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Als Multi-projectmanager was het mijn verantwoordelijkheid om meerdere projecten conform de gehanteerde PPM-methodiek binnen OGT op te zetten en uit te voeren. Voor het project Toepassing ‘Passen’ verantwoordelijk voor:

 • De nieuwe toepassingen (lockers en toegangscontrole) zijn in afstemming met de opdrachtgever en gebruikers geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel);
 • Het inrichten van de projectstructuur en uitvoeren van het project;
 • Afstemming met externe leveranciers over hun uitvoerende werkzaamheden;
 • Afstemming gedaan met diverse interne stakeholders;
 • Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering;
 • Opzetten en uitvoeren van de projectrapportage aan de opdrachtgever en de projectboard;
 • Project onder tijdsdruk door mij op tijd en binnen budget afgerond.

Professionaliseren Organisatie Evenementen. Voor het uitvoeren van evenementen georganiseerd door Marketing en Communicatie ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten en uitvoeren van een project om:

 • Het in afstemming met de opdrachtgever opstellen van het projectplan;
 • Het vaststellen van de eisen en wensen voor evenementen;
 • Het opstellen van een generieke evenementen aanpak in overleg met alle betrokken diensten en overige stakeholders;
 • Opzetten en uitvoeren van de projectrapportage aan de opdrachtgever en de projectboard;
 • Project binnen tijd en budget uitgevoerd.

Coachen Portfolio manager en professionaliseren PPM

Gedurende de tijd dat beide projecten binnen OGT uitgevoerd zijn ook verantwoordelijk geweest voor het ondersteunen van de portfolio manager bij het verder uitbouwen van PPM en het opnieuw afstemmen van de projectdocumenten met de organisatie. Doel hiervan was het in eigendom laten nemen van de documenten (templates) en een betere afstemming op de wensen van de organisatie.

ROL Projectmanager vervangen passensysteem
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Het project opgezet conform en uitgevoerd de gehanteerde PPM-methodiek binnen OGT. Het nieuwe passen systeem is geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel). De bestaande passen (oude systeem) zijn vervangen door nieuwe (9.000). De toepassingen van de oude pas zijn omgezet (inclusief interfaces met het IDM systeem en voor het betaald printen) naar het nieuwe systeem.

Opzetten en aansturen van het project voor het vervangen het huidige passen systeem:

 • Het opzetten van de benodigde documenten en het  inrichten van de projectstructuur.
 • Het uitvoeren van het project.
 • Rapportages aan de project board.
 • Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
 • Afstemming met diverse interne stakeholders binnen de onderwijsgroep.
 • Project onder tijdsdruk.

Verantwoordelijkheden:

 • Het opzetten en aansturen van het project binnen scope, tijd en budget.
 • Verzorgen van rapportages.
ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Newomij | CFO
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Voor de Newomij / Bank Nederlandse Gemeentes een COBIT processcan uitgevoerd om het volwassenheidsniveau van de organisatie vaststellen. Op basis van de resultaten van de processcan en de eisen die door de DNB aan de Newomij worden gesteld is er een advies en een plan van aanpak opgesteld om de organisatie compliant te maken.
Aandachtspunten voor het advies en de uitvoering:

 • Vaststellen én documenteren welke van geconstateerde issues ook daadwerkelijk belangrijk zijn en opgepakt dienen te worden. 
 • Vastleggen wat het ambitieniveau (Raad van Bestuur en directie) is van alle CobIT punten en vastleggen per punt/ambitie wie "het", wanneer gaat doen. 
 • Vervolgens kan de resterende tijd worden ingevuld door concreet een aantal punten "af" te handelen.

Verdere aandachtspunten en producten waren onder andere het ICT plan, welke do's & don t’s, een opzet voor de ICT overlegstructuur (welke zijn praktisch voor de organisatie, wie in welk overleg, welke vastlegging, hoe monitoring), de juiste rapportagevorm om effectiviteit van ICT te meten en inzicht te krijgen in het presteren van de leveranciers, SLA (do's & don'ts) en interne relaties en KPI's.

ROL Projectmanager IAM en SSO
OPDRACHTGEVER Qforce | Directeur
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van meerdere IAM en SSO projecten bij klanten van Qforce. Dit zijn projecten met de focus op: identiteitensynchronisatie, sterke authenticatie, single sign-on, autorisatie, provisioning en workflow.

Projecten:

 • Gemeente Leeuwarden: implementatie IAM (Rol gebaseerde toegangsrechten en werkstromen) en SSO
 • Vlietland ziekenhuis Schiedam: implementatie SSO
 • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam: SSO en Windows 7
 • ZPF Leeuwarden: SSO, IAM en ID sync
 • Elkerliek ziekenhuis Helmond: SSO en ID sync
 • AZ Aalst: Begeleiding bij Europese aanbesteding IAM en SSO.

Voor de bovenstaande projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor:

 • Afstemmen van de projectaanpak en resultaat met de projectleider van de klant / de opdrachtgever.
 • Het binnen tijd en budget uitvoeren van de projecten.
 • Bewaken van de scope van het project.
 • Het houden van overleg met de projectleider / opdrachtgever en keyplayers / belanghebbenden.
 • Leverancierscontacten. • Bewaken van de projectkwaliteit en de kwaliteit van de opgeleverde producten door de leverancier.
 • Het laten opstellen van het ontwerp en het uitwerken van de aanpak voor het uitvoeren van identity managementprojecten (I2O – Identity to Organisation).

Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking van verschillende medewerkers, disciplines en niveaus van de klantorganisatie. Bij de uitvoering van deze projecten wordt zowel gebruikgemaakt van medewerkers van Qforce als van medewerkers van de leverancier (Evidian (België, Frankrijk en Duitsland).

ROL Changemanager / Projectmanager
OPDRACHTGEVER Ministerie van Buitenlandse Zaken | Manager Applicatie Beheer
JAAR 2010 - 2012
RESULTAAT

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken ben ik verantwoordelijk geweest voor het change proces (afstemming, bewaking, in productie name, rapportage, proces verbetering), de inrichting van de governance met interne en externe leveranciers (minbuza.nl en outsourcing applicaties) en het uitvoeren van diverse projecten voor de directies Communicatie en Juridische Zaken (intern en interdepartementaal). Voor Juridische Zaken betrof dit het opzetten van een project voor de nieuwbouw van het Verdragensysteem DJZ. Dit verdragenstysteem dient de volledige afhandeling van alle stappen (workflow) die bij de totstandkoming van alle verdragen die door de Nederlandse Staat met andere Staten zijn en worden gesloten te kunnen verwerken en documenteren. In dit project was de planning van, de rapportage over en de coördinatie van de verschillende activiteiten bij zowel de opdrachtgever (intern) als leverancier (extern) een van de uit te voeren taken. De nieuwbouw is door Atos uitgevoerd onder aansturing van het project bij BuZa. Verder heb ik projectmatig de migratie van MinBuZA.nl naar een andere externe leverancier opgezet en begeleidt. Beide projecten zijn uitgevoerd op basis van een Agile aanpak.

De door mij en mijn team behaalde resultaten waren:

 • Het laten realiseren van geaccordeerde wijzigingen door interne en externe leveranciers.
 • Het laten inventarisatie van de risico’s met betrekking tot wijzigingen, de afstemming hiervan met de gebruikersgroepen en het begeleiden van functioneel beheer in het concretiseren van de vraagstelling.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende wijzigingsprojecten onder andere door het zorgdragen van de toekenning van de juiste prioriteit en het begeleiden van de besluitvorming over de projecten.
 • Het uitvoeren en sturen van het release management proces binnen het domein van Bedrijfsvoering (kanaliseren van wijzigingsverzoeken, het coördineren van verschillende deelproducten, afstemmen van de planning van de verschillende releasemomenten )
 • Verder het monitoren van de samenhang tussen diverse changes, releases en projecten die het Bedrijfsvoerings domein (kunnen) raken en de afstemming met de andere domeinen. Als changemanager verantwoordelijk voor het in beheer name traject van opleveringen door projecten binnen zijn werkdomein.
 • Het inrichten en uitvoeren van de regie tussen enerzijds de vraagkant vanuit het Ministerie (waaronder key-gebruikers en functioneel beheer) en anderzijds de delivery teams en externe leveranciers van de Bedrijfsvoerings applicaties (o.a. de BZ reisadvies app, minbuza.nl en outsourcing applicaties naar Atos).
 • Het aansturen van het software bouwproject voor het Verdragen registratiesysteem van de Directie Juridische Zaken door Atos.

Naast de Change managementwerkzaamheden ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de aansturing (binnen tijd en budget) van diverse projecten voor de Directie Communicatie en de Directie Juridische Zaken (interne projecten, met externe leveranciers (omvang tot 1 miljoen.) en interdepartementaal). Voor deze projecten is gebruik gemaakt van de Prince2 methodiek.

ROL Procesmanager Change en Configuratie
OPDRACHTGEVER Mediq | Service Manager
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

Voor Mediq ben ik verantwoordelijk geweest voor het change en configuratie proces (afstemming, bewaking, in productie name, rapportage, procesverbetering), de inrichting van de governance met interne en externe leveranciers.

Behaalde resultaten waren:

 • Het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool (Topdesk), opstellen van procesbeschrijvingen, het inbedden van de nieuwe processen in de organisatie.Het opstarten en uitvoeren van een verbetertraject changemanagement. Het opzetten, inrichten en inbedden van configuratie management binnen de organisatie.
 • Voor het change managementproces:
  • Het afstemmen van change en configuratiemanagement met SLM ten behoeve van de dienstverlening aan de verschillende interne klanten (oa KA-omgeving, secure printing, citrix en businessapplicaties) in Utrecht, Staphorst, Oss en Almere. De dienstverlening wordt door zelf interne als externe leveranciers uitgevoerd die werken volgens overeengekomen processen.
  • De werkvoorraad teruggebracht van 140 naar 79 wijzigingen door inzicht in werklast en een strakke sturing op planning. De medewerkers volgens het proces laten werken.
  • Vanuit het changeproces coördineren van alle wijzigingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de verhuizing van Mediq naar een nieuw pand (inclusief het datacentrum).
 • Voor configuratie management de CMDB (interne en externe partijen / gebruikers) opgezet, gevuld en beheer ingericht. Het afstemmen van het interne change- en configuratieproces met de verschillende outsourcingspartijen.
 • Vanuit configuratiemanagement zorg dragen voor een correcte procedure rondom de registratie van alle verhuisde CI’s.
 • Rapportage aangepast aan eisen en wensen.
 • Dienstverlening conform afspraken, PDC en SLA’s ingericht. Het inrichten en beschrijven van het change- en configuratieproces in de regieorganisatie die in 2010 wordt ingericht met als doel het “uitfaseren” van de procesmanagers (change, configuratie en incident).
ROL ITIL procesmanager
OPDRACHTGEVER Elisabeth Ziekenhuis | Manager ICT
JAAR 2008 - 2009
RESULTAAT

Doel van de opdracht is het uitvoeren en verder professionaliseren van het proces changemanagement binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Voor het professionaliseren heb ik met de betrokken stakeholders (binnen en buiten IT) een review van het changeproces uitgevoerd en op basis hiervan de procesbeschrijving changemanagement conform eisen van de organisatie aangepast. Ook heeft er een afstemming met de overige processen plaatst gevonden.

Door deze verbeteringen is de inzicht in de werklast binnen de verschillende teams vergroot en is de werklast / werkvoorraad teruggebracht van 145 naar 63 wijzigingen.

Naast de taken voor changemanagement heb ik de volgenden verbeteracties opgestart en uitgevoerd:

·      Coachen Incident- en Configuratiemanager op het terrein van processen.

·      Opstarten en uitvoeren verbetertraject configuratie management.

·      Het opstarten en uitvoeren procesverbetering configuratie management (procesbeschrijving, procedures, rapportage en coachen procesmanager).

·      Verantwoordelijk voor het verbeteren, opstellen en maken van de procesrapportage.

·      Opstellen projectplan voor implementatie release management binnen I&A (ICT Beheer, Informatie Beheer en Systeem Ontwikkeling). Opstellen releasebeleid (ziekenhuis breed) procesbeschrijving, procedures en rapportages en het invoeren van releasemanagement.

·      Opzetten en implementeren problem management binnen I&A oa tbv het EPD/EMD, X/Mcare, Oracle.

·      Betrokken afdelingen binnen I&A werken volgens dezelfde processen cq processen zijn afgestemd op elkaar.

ROL Change en Incidentmanager
OPDRACHTGEVER KLPD | Manager Servicemanagement
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

Het Korps Landelijke Politie Diensten was een landelijk werkend politiekorps en verrichtte specialistische (politie)taken, zowel zelfstandig als ter ondersteuning van de andere onderdelen van de Nederlandse politie. De KLPD maakt nu deel uit van de landelijke eenheid Nationale Politie.

Als Changemanager verantwoordelijk het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool en actualiseren van de procesbeschrijving voor changemanagement. Het afstemmen van het changeproces met configuratie- incident- en problemmanagement. Het uitvoeren van het ITIL-proces Changemanagement en het doorvoeren van verbeteringen. Op proces gebied verantwoordelijk voor de afstemming met de landelijke ITIL-processen binnen de politie.

De uitdaging bij changemanagement was het terugbrengen van de workload binnen het changeproces door onder andere een verbeterde sturing op de input vanuit 17 verschillende KLPD-diensten.

Als Incidentmanager verantwoordelijk het uitvoeren van het Incidentmanagementproces en het opzetten van de procesrapportages conform interne en externe afspraken.

Voor Change- en Incidentmanagement nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd conform CMMi level 2. Deze processen en de implementatie zijn getoetst door het Cibit.

De integratie tussen het change en incidentproces opgezet, afgerond en overgedragen aan incidentmanager K4 (VtsPN / KLPD).

De uitdaging bij het incidentmanagement was het opzetten en implementeren nieuwe procesbeschrijvingen Incidentmanagement en Changemanagement voor VG Midden K3 en de KLPD conform eisen iCMM level 2. De medewerkers dienden door het volledig aanpassen van de processen opnieuw te leren omgaan met de geüniformeerde processen en werkwijzen.

Het uiteindelijke doel van de opdracht: het uitvoeren van het Change- en Incidentmanagement tbv KLPD. Het afstemming met de interne en landelijke ITIL-processen. Het implementeren van nieuwe procesbeschrijvingen conform eisen CMMi level 2. Is succesvol behaald door de certificering CMMi level2.

SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Harry Pennings ook een CV in de categorie(ën): Website.