Contact
Ruud Martin
Compleet CV
Professie Senior Projectmanager en Servicemanager (ICT)
Woonplaats Hoeven

WERKGEVERS

Arlande | Principal Associate
2002 - 2017
IC Group | Unit Manager Service Management
1999 - 2001
Cap Gemini | ICT Servicemanager / Projectmanager
1991 - 1998
Volmac | ICT Professional
1988 - 1990

COMPETENTIES

Analytisch| Communicatief| Politiek sensitief| Respectvol| Leiderschap| Regie

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2013 - 2014
HBO BI DT 3&4
2003 - 2005
HBO BI DT 1&2
1996 - 1997
ITIL Service Manager Leergang

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ondersteunende afdelingen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in Onderwijs, Overheid en Retail en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers op CVB en Directie niveau van grote toegevoegde waarde geweest. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in kleinere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende eigenschap gebleken. • Als Programma / Projectmanager zorg ik voor de inrichting en uitvoering van diverse ICT Projecten vraagstukken waarbij ik de programma / projectorganisatie, de beheerafdeling(en) en de leveranciers op één lijn breng en houdt. Ook het stakeholdermanagement wordt naadloos meegenomen. • Als Unit of Servicemanager zorg ik voor heldere aansturing van de ingerichte beheer organisatie en heldere afspraken, door middel van SLA, tussen (interne) klant en (externe) leveranciers. Met als doel de dienstverlening te leveren conform deze afspraken. Basis hierbij zijn de onderliggende beheerplannen die ik opstel; Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle (politiek) betrokken partijen wordt het meest gewaardeerd.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma Manager Vacansoleil
OPDRACHTGEVER Vacansoleil
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Bij Vacansoleil worden in één groot programma de Front, Mid en Back-end systemen in zijn geheel vervangen. Coresoleil en het web portaal naar de klanten zijn de basis voor de veranderingen in het gehele systeem landschap. De Web portaal naar de campings is op basis van dit nieuwe Coresoleil. Daarmee wordt het bestaande systeem (I-Series) vervangen. Tegelijkertijd wordt PIM (Product Information Management) opgeleverd inclusief koppeling met beide basissystemen, wordt TISS (Travel Industry Solution Suite) aangepast aan Coresoleil en PIM. Management informatie wordt op basis van Qlikview herschreven naar dit nieuwe landschap en koppelingen naar FIS en het betaalsysteem worden aangepast. Programmamanager is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en rapporteren over de integrale planning. Dit betreft de onderdelen Applicatie Coresoleil inclusief autorisatie en opleidingen, Web portaal naar klanten en campings, gerelateerde aanpassingen in TISS en PIM, koppeling naar Management Informatie, koppeling naar betaalsysteem, koppeling naar FIS.

Aanvullend wordt gevraagd om coaching van deelprojectleiders en leden van het projectteam, rapporteren hiervan aan respectievelijke directeuren. Specifiek ook het sturen op timemanagement en het bewaken en bijsturen van effectieve inzet van de betrokken projectmedewerkers. Het verzorgen van rapportage over planning en voortgang (issues en risico’s) inclusief verzorgen van de hoofdplanning en eventuele bijstellingen daarvan richting MT. Het MT is als geheel opdrachtgever, eind opdrachtgeverschap ligt bij de algemeen directeur.

Gezien de expertise van projectmanager is ook gevraagd om op het gebied van servicemanagement de directeur ICT  te voorzien van advies en ondersteuning, gezien de interne veranderingen die lopen binnen de afdeling ICT op het gebied van Agile werken en op het gebied van vernieuwing inzake het samenwerken met de applicatie leverancier Thinkwise. 

Gewenste resultaten:

 • Bereikt hebben van consensus over planning, resultaten en planning gerelateerde issues en risico’s met deelprojectleiders, projectteam en MT;
 • Verbetering bij deelprojectleiders inzake timemanagement, plannen van activiteiten, inzicht in hun activiteiten en rust en controle over hun uitvoering;
 • Verbetering in teamsamenwerking en genomen stappen op het verder inzetten van Agile werken binnen de genoemde deelsystemen;
 • Bouwen, accepteren en implementeren van alle genoemde systemen;
 • Coaching van deelprojectleiders en met name het stimuleren van Agile werken.
ROL Programma Manager ELO, SA en SV
OPDRACHTGEVER CVB ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Vervanging van het gehele Studenten Administratie Systeem op basis van Peoplesoft Campus Solutions. Aanbesteding en implementatie van nieuwe Elektronische Leeromgeving en bouw en implementatie van een geheel nieuwe Studenten Volg Systeem in Peoplesoft Campus Solutions. Ik ben hierbij eindverantwoordeijk geweest voor bouw en implementatie van deze systemen. 
De resultaten die door mij zijn/worden bereikt:

 • Regie en Control gedurende het gehele programma in de deelprojecten en alle relaties met andere projecten (onderwijslogistiek, taal en rekenen en LOB);
 • Samenwerking gerealiseerd met Flexuz, het shared service center van 4 ROC’s op basis van Peoplesoft Campus Solutions;
 • Gehele SA systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2015;
 • Gehele ELO systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2016;
 • Gehele SV systeem beoogd geïmplementeerd per 1 oktober 2017;
 • Draagvlak voor de verandering bij Onderwijsdirecties en teams, CVB, OR, SR en ondersteunende afdelingen.
ROL Project Manager Intake II
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

ROC Nijmegen wil door middel van het verbeteren van het intake proces de aanmeldingen van Studenten zo goed mogelijk verwerken. Hierbij is een expertisecentrum ingericht wat zich richt op hoe begeleiding gedurende de studie moet gaan plaatsvinden en om zeker te zijn dat een student de juiste maar ook haalbare studie doorloopt. De huidige intake moet daarom worden verbeterd en aangepast aan de situatie op basis van Beleid, Proces en de Intake Module binnen Peoplesoft. 

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Vernieuwd aannamebeleid vastgesteld en goedgekeurd;
 • Procesmodel Intake vernieuwd en in de organisatie ingevoerd;
 • Draagvlak voor de verandering bij directie en uitvoerende afdelingen;
 • Afstemming met Administratie, Expertisecentrum en onderwijsteams.
ROL Programma Adviseur Outsourcing Studenten Administratie en Studenten Volg Systeem
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

ROC Nijmegen zit in de verandering om Peoplesoft Campus Solutions onder te brengen bij een Shared Service Center. Ook het huidige trajectplannet moet nieuwe ingericht worden binnen nieuwe modules van Peoplesoft.
Resultaten die aan mij zijn gevraagd:

 • Opleveren integraal project initiatie document voor het plan om deze stappen te kunnen uitvoeren;
 • In kaart brengen relaties naar implementatie kwalificatie dossiers en nieuwe ELO.
ROL Project Manager Loket Onderwijsondersteuning
OPDRACHTGEVER CVB Nova College
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

In een periode van 4 maanden heb ik een projectplan geschreven voor het inrichten van een locatieloket voor alle onderwijs ondersteunende / facilitaire diensten. Dit loket wordt het centrale loket per grote locatie waar studenten en onderwijs medewerkers worden ondersteund.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Inventarisatie van alle ondersteunende processen en afdelingen in de huidige situatie;
 • Onderkennen van Quick Wins die meteen in deze inrichting meegenomen kunnen worden;
 • In kaart brengen te digitaliseren elementen in de dienstverlening;
 • Draagvlak voor de verandering bij directie en uitvoerende afdelingen;
 • Afstemming met Administratie, Unitbureaus, Facilitair, ICT, IM, Kwaliteitzorg, C&M, Studentenzaken, Onderwijs en Directie/CVB.
ROL Project Manager Opleiding Gerelateerde Kosten
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

In een periode van 6 maanden heb ik een integraal beeld opgeleverd betreffende het leermiddelen beleid. Ook is er een keuze gemaakt voor een partner die ROC Nijmegen ondersteunt bij het kiezen en ter beschikking stellen van Leermiddelen voor de studenten.
De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Verbeterd beleid inzake leermiddelen;
 • Partnerschap met grote distributeur voor meerjarig contract;
 • Afspraken en trainingen met en voor onderwijsteams over het proces rondom de leermiddelen;
 • Vaststellen procesverantwoordelijkheid en verbeterproces;
 • Voorkomen van aanzienlijke niet inbare vorderingen op studenten
 • Succesvolle balans tussen kosten voor student versus kosten binnen onderwijs.
ROL Project Manager Intake
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Ik heb in een termijn van 12 maanden beleid op intake vertaald naar bijbehorende intake processen en een onderliggend intake systeem. Ook de trainingen (Studentenadministratie, Intakers, Traject-begeleiders, Studie en Handicap medewerkers, Expertise Centrum, Management en Directie) waarbij het waarom en het hoe werden gebracht zijn door mij verzorgd. Bij binnenkomst was het project vastgelopen, en was de project organisatie binnen het project erg gedemotiveerd (zie ook éénzelfde situatie bij studentenportal project bij ROC Nijmegen). Hiermee was de verandering op Intake die ROC als langere tijd wenste tot een stop gekomen. Belangrijk uitgangspunt was dat dit project als voorbeeld project moest dienen hoe veranderingen binnen ROC Nijmegen gestalte kunnen (gaan) krijgen. Het was de opdracht om een doorstart te maken, het project weer aan de gang te krijgen, het nieuwe intakeproces op de rit te krijgen en de intake module onder Peoplesoft af te ronden. En deze geaccepteerd door de teams te krijgen.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Succesvolle doorstart van het project in twee maanden;
 • Hersteld vertrouwen betrokkenen en vooral de teams en managers in de nieuwe manier van werken van Intake;
 • Werkende en beheerde intake module binnen de bestaande Peoplesoft omgeving;
 • Strakke samenwerking en resultaatgerichte aanpak met de externe leverancier (ontwikkelaars PS) bewerkstelligd;
 • Geslaagde overdracht aan de technische en functionele beheerorganisatie;
 • Borging van het proces en het gebruik hiervan door vooral Studentenadministratie en Teams (lopend).
ROL Project Manager Upgrade WMS
OPDRACHTGEVER DGN Retail
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik heb in de periode van één jaar de major upgrade van het standaard Winkel Management Systeem (WMS) doorgevoerd. Dit traject bestond uit twee fasen, voorbereiding en upgrade. In de voorbereiding moest op een aantal gebieden een verbetertraject worden doorlopen met de leverancier van het WMS. De upgrade moest zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij in één keer 300+ winkels overgaan.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Heldere afspraken met de leverancier over alle stappen en producten van deze upgrade;
 • Sterk verbeterde interactie met de leverancier voor de genoemde drie processen;
 • PVA en stappenplan upgrade voorbereid voor de upgrade per januari 2013;
 • Succesvolle implementatie voor 300+ winkels zonder noemenswaardige verstoringen.
ROL Projectportfolio Manager
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik heb binnen de HRM organisatie van ING samen met de portfolio manager HRM de Project Portfolio informatievoorziening opgezet op basis van een PMO . Daarnaast heb ik coaching gegeven/verzorgt aan projectmanagers ter verbetering en professionalisering van de projectuitvoering bij ING.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Een operationeel projectportfolio office op basis van uitgewerkte processen, procedures, werkinstructies;
 • Een geaccepteerd en voorgeschreven projectproces;
 • Coaching van de projectmanagers op basis van uitwisselen ervaringen;
 • Doorvoeren van een gestandaardiseerde projectmanagement aanpak op basis van Clarity;
 • Verdere implementatie van een project portfolio rapportage structuur en ondersteunend tool;

Implementatie van de regie organisatie om te kunnen sturen op geld, resources en bijdrage aan beleid en doelen.

ROL Project Manager ICT en Facilitair
OPDRACHTGEVER Kwantum
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Ik heb ervoor gezorgd dat binnen drie maanden de afdelingen Servicedesk en Werkplekbeheer weer vanuit een stabiele situatie zijn gaan werken op basis van door mij door uitgevoerde verbeter projecten in tooling en op basis van veranderingen in processen en bemensing. Specifiek zijn werkplek beheer tooling, incidenten beheer tooling en vervanging van de telefoniecentrale als projecten benoemd. Deze moesten naast elkaar worden uitgevoerd.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Ingerichte en efficiënt werkende servicedesk organisatie op basis van relevante ITIL processen;
 • Succesvolle selectie en implementatie van een nieuw servicedesk systeem;
 • Succesvolle selectie en implementatie van een nieuw werkplek beheer systeem;
 • Uitwerken werkplek architectuur inclusief telefonie;
 • Succesvolle selectie en implementatie van een nieuwe telefonie centrale en bijbehorende agent omgeving.
   
ROL Project Manager ICT
OPDRACHTGEVER NEG Nederlandse Expert Groep
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Ik heb een kortlopend project / audit uitgevoerd met als resultaat een advies rapport over het huidige ERP en de leverancier van dit ERP. Deze is op verzoek van de Directeur en de ICT Manager opgesteld en adviseert over een volledige uitbesteding van de Hosting en de ICT organisatie aan derde partijen. Hierin is uitgewerkt nut en noodzaak van Hosting, onderliggend RFP, Requirements, migratie naar interne ICT regie organisatie en advies over huidige ICT ondersteunende partij.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Volledig adviesrapport Hosting op basis van As Is en To Be inclusief migratie pad voor 2012;
 • Voorstel voor opzet nieuwe interne ICT regie organisatie;
 • Voorstel voor inbedding projectmatig veranderen op basis van Arlande PPM;
 • Voorstel voor aanpak informatieplanning;
 • Voorstel voor aanpak server en netwerk omgeving;
 • RFP;
 • Selectie van nieuwe ICT Hosting partij;
 • Implementatie nieuwe interne ICT regie organisatie.
ROL Keten Projectmanager ‘Samen op één PC en Telefonie’
OPDRACHTGEVER UWV Werkbedrijf, CWI en Divosa + 40 Gemeenten
JAAR 2008 - 2011
RESULTAAT

Ik heb gedurende de drie jaren dat het programma heeft gelopen de verantwoordelijkheid gedragen gekregen voor het ontwikkelen, borgen, implementeren en beheren van een gezamenlijk werkplek principe binnen de keten van WERK op basis van een Citrix Farm voor > 5000 medewerkers en een hierbij horend uniforme projectaanpak. Door goed te luisteren naar de belangen van partijen en het hierbij meenemen van ICT beleidsuitgangspunten van partijen is er gezamenlijk belang bewerkstelligd en zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Ik heb hier vooral als 'politiek' facilitator opgetreden en het proces hier samen met de partijen ondersteund. Waarbij ik de partijen wel voortdurend gewezen heb op de gezamenlijk gestelde doelen. Mijn karakter om voortdurend mensen en afdelingen in hun waarde te houden, maar daarnaast mijn resultaatgerichtheid, zijn eigenschappen die ik hierbij heb ingezet. 

De resultaten die zijn bereikt:

 • Samenwerkende partijen waar gezamenlijk belangen boven eigen belangen zijn gesteld;
 • Volledige uitgewerkte blauwdruk van de ICT op basis van een specifiek ontworpen 5 componenten principe gedragen door alle betrokken partijen;
 • Zeer groot vertrouwen in de uniforme projectaanpak en onderliggende producten verkregen bij de MT’s en lokale projectmanagers van de WERKpleinen;
 • Transitie van beheerorganisatie van autonoom naar een organisatie die in partnerschap met gemeenten beheer verzorgen;
 • 40 succesvolle implementaties bij 40 verschillende gemeenten;
 • Geborgd beheer tussen de business partijen en hun ondersteunende ICT partijen.
SPECIALISATIES
Naast dit CV heeft Ruud Martin ook een CV in de categorie(ën): Portfoliomanagement, Overheid, Onderwijs, Retail.