Contact
Peter van Proosdij
Website CV
Professie
Woonplaats Apeldoorn

COMPETENTIES

Adviesvaardigheid| Architectuur| Teamplayer

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Archimate 3 foundation & practitioner
2016 - 2016
NAF Masterclass Enterprise Architectuur
2015 - 2015
CIBIT, Architectuur en agility
2008 - 2008
Executive Leadership Foundation, Leergang adviesvaardigheden
2004 - 2007
Master in Management en ICT (MMI).
1993 - 1997
HEAO Bedrijfsinformatica

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Organisaties helpen bij het duurzaam verbeteren van de informatievoorziening, waardoor ICT beter bijdraagt aan het resultaat van de onderneming. Dat is in het kort wat mij sterk beweegt en steeds weer voldoening geeft. Ik ben daarbij een enthousiaste en zeer gedreven manager met niet allen een ruime hoeveelheid theoretische bagage, maar zeker ook een praktische inslag. In de afgelopen 18 jaar heb ik diverse managementrollen vervuld op het gebied van applicatieontwikkeling &-beheer, informatiemanagement, projectportfolio management en enterprise architectuur. Hier heb ik geleerd wat werkt, maar óók wat niet werkt in gegeven situaties. De ervaringen vanuit deze rollen heb ik kunnen toetsen aan diverse management- en architectuurmodellen. Dit maakt voor mij zowel de ervaring als de theorie extra waardevol. De combinatie van praktijk en theorie vertaalt zich in een veranderaanpak waarin de organisatie zelf centraal staat, gebaseerd op theoretische kaders en vervolgens praktisch gemaakt in concrete acties. Deze acties voer ik graag uit met een team van professionals waarbij de persoonlijkheden in het team elkaar aanvullen en waarbij vertrouwen en humor hoog in het vaandel staan. Met veel plezier hard werken aan een gezamenlijk doel, dat zijn de basis-ingrediënten voor een mooi resultaat!

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Adviseur architectuur
OPDRACHTGEVER Unigarant | Directeur Innovatie en Manager ICT
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Binnen de verzekeringsmaatschappij Unigarant is besloten om, net als de moederorganisatie ANWB,  onder architectuur te gaan werken. Hiervoor diende de architectuur capability opgezet te worden. Na gesprekkken met de opdrachtgevers is besloten om in een relatief korte periode invulling te geven aan:

  • Een enterprise architectuur model passend bij de ambities en de cultuur van de organisatie,
  • Een eerste concrete invulling van deze enterprise architectuur, 
  • De minimaal noodzakelijke architectuur governance, in aansluiting op informatiemanagement, project-portfoliomanagement en de ICT organisatie.
  • Begeleiding van een viertal Unigarant medewerkers bij het werken onder architectuur.

Deze deliverables zijn medio december 2018 opgeleverd. 

ROL Enterprise architect
OPDRACHTGEVER Monuta | Directeur ICT/CIO
JAAR 2016 - 2018
RESULTAAT

Monuta is een organisatie die zich bezig houdt met uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen.

In de rol van enterprise-architect gaf ik leiding aan een team van 6 architecten en was ik verantwoordelijk voor de totale architectuur van een grootschalig digitalisering programma. Met het team van architecten is de huidige architectuur beschreven en in nauwe samenwerking met Informatiemanagement en de business de nieuwe doelarchitectuur bepaald. Op basis van deze doelarchitectuur is in 2016 een uitgebreide selectie voor een nieuw CRM ten behoeve van heel Monuta en een ERP voor Uitvaartzorg uitgevoerd. Het team architecten heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. In 2017 is begonnen met de implementatie van Microsoft Dynamics365 en Microsoft Azure, waarbij ik als enterprise/lead-architect verantwoordelijk was voor de bewaking van de doelarchitectuur. Focus lag hierbij sterk op technologie keuzes m.b.t. de diverse integraties met het bestaande applicatielandschap, keuzes voor aanvullende solutions en documentatie standaarden. Naast de begeleiding van de implementatie projecten was ik samen met Informatiemanagement en Projectportfolio management verantwoordelijk voor het opstellen van een IT en projecten roadmap, waarin de nog te nemen stappen zijn beschreven.

ROL Manager Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Monuta | Directeur ICT
JAAR 2012 - 2016
RESULTAAT

Na een herstructurering van de ICT functie binnen Monuta heb ik de rol van Manager Informatievoorziening op mij genomen. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de vertaling van de business vraag (demand) naar ICT oplossingen (supply). In deze rol gaf ik leiding aan projectmanagers, informatie analisten/ architecten, ontwerpers en functioneel beheerders. In deze periode is een verdere professionalisering van de ICT functie, inclusief de governance op projecten, bereikt. Tevens zijn de eerste contouren van de Monuta brede doelarchitectuur opgezet en op basis hiervan advies is geadviseerd over de noodzaakelijke vernieuwing van het applicatielandschap. Monuta heeft op basis van deze doelarchitectuur een meerjarenprogramma voor digitalisering van de business opgestart.

ROL Manager ICT
OPDRACHTGEVER Monuta | Directeur ICT
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Als Manager ICT was ik verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van de maatwerkapplicaties van Monuta. In deze rol gaf ik leiding aan circa 20 fte. informatie analisten, ontwerpers en programmeurs (Java, Plex, Notes Domino). Het applicatiebeheer is op diverse punten geprofessionaliseerd op basis van ASL best practices, in combinatie met de introductie van agile werken. Omdat de nieuwe strategie van Monuta hogere eisen stelde aan de dienstverlening rondom ICT en er verbeteringen mogelijk waren in de samenwerking tussen de afdelingen ICT-Services, Functioneel beheer en Projectmanagement is de gehele informatievoorziening gereorganiseerd. Er is  succesvol een nieuwe demand & supply-organisatie ingericht, waarmee Monuta beter in staat is de noodzakelijke veranderingen te realiseren.  

ROL IT Portfoliomanager
OPDRACHTGEVER UVIT | Manager ICT Relatie en Regie
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

Binnen de verzekeringsmaatschappij UVIT (Unive-VGZ-IZA-Trias) was de nieuwe afdeling ICT Relatie en Regie opgezet om de regie te voeren over de projecten portfolio en het onderhoud van de informatievoorziening. Binnen deze afdeling was ik als portfoliomanager verantwoordelijk voor de IT projectportfolio van de Staven en ICT.  Voor de ICT organisatie is hierbij de sturing op de onderhoudsbudgetten van applicaties opgezet. 

ROL Adviseur senior management
OPDRACHTGEVER Achmea Active | Manager Performance control
JAAR 2008 - 2010
RESULTAAT

Vanuit de ondersteunende afdeling F&C Performance Control was ik betrokken bij de introductie van een nieuwe werkwijze voor een betere ondersteuning van directie en senior management van de afdeling IT-Operations. Dit is bereikt door beter inzicht te geven in de operationele bedrijfsvoering, te adviseren over de mogelijke maatregelen en de effecten van de maatregelen te meten.

In deze rol heb ik zelf diverse initiatieven ter verbetering van project portfolio management begeleid:

  • Verbetering van de projectenadministratie:
  • Introductie van een nieuw proces voor het aangaan van commitments op projecten binnen de afdeling IT-Operations;
  • Opzet van een integrale projectenkalender voor alle interne projecten van Achmea IT, met een koppeling naar het Business lnformatie Plan.

 

ROL Verantwoordelijk voor ontwikkeling communities of practice
OPDRACHTGEVER Achmea GITS | Manager Development Competence Management
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

In deze rol was ik verantwoordelijk voor de opzet en functionele aansturing van 18 verschillende "Communities of Practice". Doel van deze communities was het stimuleren van samenwerking en het borgen van de kennis van systeemontwikkeling en -beheer over verschillende organisatieonderdelen heen. Hiermee werd tevens een standaardisatie op het gebied van methoden, technieken en hulpmiddelen bereikt, met als gevolg  kwalitatief betere en efficiëntere systeemontwikkeling tegen lagere kosten. 

ROL Manager Java
OPDRACHTGEVER Achmea Active | Manager SDMC
JAAR 2004 - 2006
RESULTAAT

In deze rol was ik verantwoordelijk voor een afdeling van circa 30 tot 60 fte. Deze afdeling hield zich bezig met ontwikkeling en beheer van Java / J2EE applicaties, zowel grote websites (Centraalbeheer.nl, FBTO.nl en andere) als backoffice applicaties binnen een SOA architectuur.
In deze sterk groeiende afdeling was een vergaande professionaliseringsslag noodzakelijk, waarbij werd aangesloten op het Achmea Active procesmodel (op basis van ASL- en ITIL-framework), risicomanagement en de projectorganisaties (Prince2).

ROL Manager COBOL
OPDRACHTGEVER Achmea Active | Manager SDMC
JAAR 2001 - 2004
RESULTAAT

In deze rol ben ik verantwoordelijk geweest voor het centraliseren van alle COBOL systeemontwikkeling  van Achmea binnen het nieuw opgerichte SDMC (Software Development and Maintenance Center) van de IT organisatie Achmea Active. Hierbij is het SDMC concept succesvol geïmplementeerd en is een belangrijke professionaliseringsslag doorgevoerd door gebruik te maken van best practices uit ITIL en ASL.