Contact
Jan Bloem
Compleet CV
Professie PPM Professional
Woonplaats Bilthoven

COMPETENTIES

Adviesvaardigheid| Coalities sluiten| Conceptueel denken| Concreet| Doorzetter| Onafhankelijk

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Stage-Gate besturing
2016 - 2016
Leading SAFe
2012 - 2012
MoP - Found. en Pract.
1990 - 1992
SIOO - beroepsopleiding organisatieadviseurs
1987 - 2017
PRINCE2 e.a. pm meth.
1975 - 1981
Bedrijfseconomie, Universiteit van Amsterdam

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als Project Portfolio Management (PPM) professional en coach beweeg ik met en tussen de partijen van verschillende managementniveaus en staven, met als doel om gewenste veranderingen te bewerkstelligen in professioneel gedrag en vaardigheden. Voor het bestieren van projecten en andere initiatieven, om resultaten neer te zette en doelen te bereiken. Dit doe ik met veel plezier, enthousiasme en professionaliteit. Mijn kracht ligt in het verbinden van de stakeholders. Ik ben sparringpartner van directieleden in de besturing, van managers in hun rol van opdrachtgever, van projectleiders en van specialisten zoals informatiemanagers, informatiearchitecten en financiële stafmedewerkers. En ik geef richting en invulling aan het functioneren en professionalisering van het (Project) Portfolio Management Office (PMO). Ik heb een duidelijke visie op (Project) Portfolio Management. Deze is gericht op het bereiken van grip, perspectief en wendbaarheid. Door de juiste mensen aan tafel te hebben en door goed doordachte processen en informatie te hanteren, gericht op slagvaardige besluitvorming en effectieve communicatie. Mijn kennis van en ervaring met agile methodieken, die de laatste jaren binnen veel (ICT) organisaties worden toegepast, helpen om de juiste combinaties te vinden. Geen papieren tijgers, wel discipline en aanleren van juiste kennis en gedrag bij betrokkenen. Dat maakt dat de (ICT) change agenda van de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk wordt doorgevoerd, dat doelen worden gerealiseerd, dat directie en management daar regie op hebben en dat de teams voldoende gestuurd en gemotiveerd hun werk kunnen doen en resultaten opleveren. Ik kan genieten van het succes van anderen!

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Business case management expertise | Trainer/coach
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg OGT | College van Bestuur
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Binnen de organisatie worden enkele stafmedewerkers uit de hoek van beleid en control opgelijnd om schooldirecteuren en afdelingshoofden in hun rol als (aankomend) opdrachtgever te ondersteunen bij het maken van een goede business case bij ideeën en projecten. In een driedaagse masterclass voor een gemêleerde groep afdelingshoofden en schooldirecteuren en deze stafmedewerkers wordt verkend en benoemd wat goede business cases zijn, welke aspecten belangrijk zijn, hoe die op te bouwen aan de voorkant van projecten en wat nodig is om de rol van Business case expert goed in te kunnen vullen in de context van de organisatie.

ROL Migratie tijdschrijven in Agile PPM | Projectmanager
OPDRACHTGEVER PGGM | Corporate Portfolio Manager
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Binnen PGGM maken de IT-ontwikkelteams een omslag naar een indeling van procesclusters. Om in de gekantelde situatie het werk en bestede tijd goed te kunnen volgen zijn veranderingen in de functionaliteit van het PPM-systeem nodig en nieuwe afspraken tussen portfoliomanagers, projectmanagers, product owners en teammanagers, over het plannen en volgen van het werk en het schrijven van geplande en bestede tijd.

ROL Invoeren PPM lite | Consultant en trainer/coach
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Groningen O2G2 | College van Bestuur
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Opdracht samen met junior associate van Arlande. Met het directieteam van deze nieuwe koepelorganisatie over een dertigtal scholen in het VO en BO wordt de toon gezet voor de nieuwe projecten besturing. Er wordt gekozen voor een lichte versie van project portfolio management. Dat vergemakkelijkt het meenemen van de organisatie bij het stapsgewijs invoeren en professionaliseren van project- en portfoliomanagement. Opzetten en opleiden PMO, opleiden van de interne portfoliomanager, inrichten en coachen besluitvormingsteam (regiegroep). Masterclass Opdrachtgeverschap voor alle schooldirecteuren en rectoren en Projectmanagement voor alle afdelingshoofden en teammanagers (projectleiders).

ROL Invoeren PPM | Consultant en coach
OPDRACHTGEVER Dunea, Manager IM
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Samen met het Dunea management een scan uitgevoerd waar de organisatie staat en waar ze naar toe wil met het managen van de veranderingen, die vanuit Informatiemanagement (IM) worden aangestuurd voor de verschillende sectoren. Na de scan is intern een vacature voor een Portfoliomanager uitgezet en ingevuld. Met die persoon samen is een ontwerp gemaakt van de gewenste situatie, met voor de besluitvorming verschillende business change boards en een overkoepelende portfolioboard. Uiteindelijk sturen op kpi’s die ertoe doen. Coachen van de nieuwe portfoliomanager bij de implementatie van de verbeteringen in de besturing van de portfolio.

ROL Portfoliomanager en Manager Projectmanagement
OPDRACHTGEVER Sanquin IT | CIO
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Ondersteuning het MT van ICT bij de monitoring en projectleiding van alle lopende en aankomende projecten met ICT-componenten. Ruim 20 ICT-projectmanagers en ruim 40 grote projecten, en startend in een transitie naar Agile/Scrum werken. Agile softwareontwikkeling van diverse maatwerksystemen, front-office (Internet!) en backoffice. Introductie en gebruik van de Fasenmonitor. Budgetmonitor invoeren en verfijnen met Finance & Control. Instellen Reviewteam voor beoordelen voorstellen en PID’s. Inzichtelijk maken van de pijplijn van ideeën en projecten in divisies. Prioriteren van projecten. Eenvoudige resourceplanning voor ‘kritieke resources’ van interne en externe partners. Na vijf maanden is het aantal ‘rode’ projecten gehalveerd.

ROL Van PSO naar PMO ontwikkelen (trainer/coach)
OPDRACHTGEVER Hanzehogeschool | Portfoliomanager
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Binnen de afdeling Informatievoorziening (IV) van Hanzehogeschool, waar veel projecten lopen, is door de professionalisering van PPM de behoefte ontstaan om het Project Support Office (PSO) om te vormen naar een Project Portfolio Management Office (PMO). Via coaching en een aantal opleidingsdagen, gespreid over enkele maanden, zijn de medewerkers van het PSO meegenomen in de nieuwe werkwijze van PPM. Uitgebreid is stilgestaan bij de veranderingen van de rollen om van een PSO naar een PMO te groeien. Daarnaast is door de portfolio-analist binnen het team de Arlande Masterclass PPM gevolgd.

ROL Herinrichten portfoliomanagement | Consultant
OPDRACHTGEVER Natuurmonumenten | Directie
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Ondersteunen van de projectgroep die in het kader van de reorganisatie eind 2015 een ontwerp maakt voor de inrichting van Project Portfoliomanagement (PPM), als middel het in samenhang managen van initiatieven, projecten en programma's om de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken. Het gaat daarbij om het besturen van alle projecten en programma's van Natuurmonumenten, zoals natuurbeheer, marketing en ledenwerving en ICT. Ontworpen is o.a. een organisatiestructuur, kaders voor geld en capaciteit en een wegingssystematiek verbonden met doelenmanagement, alsmede een koppeling naar planning en werkuitvoering van de beheereenheden en van de 'professionelen staven'.

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER CB Logistics | Manager ICT
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Selecteren en voorbereiden implementatie van een PPM-tool dat geschikt is voor Stage-Gate besturing van de portfolio, combinatie met werken in Scrum teams (Agile) in de uitvoering van projecten. Eisen definiëren samen met het projectteam, voorselectie gemaakt (long-list), shortlist samengesteld, voorlopige offertes en demonstraties gehouden, finale keuze maken. Invoeringsplanning en contractonderhandelingen met finale leverancier. Tool is succesvol ingevoerd in Q1 2015.
Bouwt voort op eerder traject waar we PPM voor CB hebben ingericht in de setting waarin CB de slag aan het maken was naar Agile werken. PPM met stage-gate besturing ingericht, waarbij de uitvoeringsfasen van projecten door vaste Agile teams binnen IT werden opgepakt, met toepassing van principes als Scrum en Kanban.

ROL Invoeren PPM | Portfoliomanager en coach/trainer
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg OGT | College van Bestuur
JAAR 2013 - 2017
RESULTAAT

Inrichten, managen en daarna coachen van een nieuwe besluitvormingsstructuur voor het projectportfolio. Installeren en organiseren van een Portfolioboard met CvB en Twee Regiegroepen ‘Onderwijs’ en ‘Bedrijfsvoering’. Upgraden projectenbureau naar Project Portfolio Management Office (PPMO). Installeren en coachen Toetsgroep (projectadviesgroep). Opleiden en coachen CvB en schooldirecteuren, stafdirectie en stafhoofden in Goed Opdrachtgeverschap. Opleiden en coachen PPMO en interne en externe projectleiders. Inzetten Fasenmonitor en Budgetmonitor (sturing projecten). Aanpassen en invoeren van Projectmanagement-templates voor start-stop besluiten. Monitor voor grote meerjarige onderwijs-ontwikkeltrajecten met externe subsidiestromen. portfolio-informatievoorziening in SharePoint.

ROL Trainer, coach
OPDRACHTGEVER Van Gogh Museum | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Eendaagse werkbijeenkomst georganiseerd met de PMO-leden en alle projectmanagers binnen Van Gogh Museum bij het stroomlijnen van het projectproces en –fasering alsmede het samenstellen van een goede bijpassende set met projectmanagement documenten.

ROL Herinrichten portfoliomanagement | Consultant, trainer/coach
OPDRACHTGEVER Gemeente Zaanstad | Manager ICT
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

De directie sector Bedrijfsvoering wil meer regie op de veranderingen en met name op projecten met een IT/IV-component. Analyse van de situatie en de ambitie. Opstellen implementatieplan. Ontwerpen uniform projectproces. Directieteam Bedrijfsvoering coachen in rol Portfolioboard. Inrichten en coachen Toetsgroep (projectadviesgroep) voor beoordelen business cases en projectplannen. Versterken Portfolio Management Office. Coachen projectleiders. Coachen portfoliomanager.

ROL Delivery board en PMO | Consultant, trainer/coach
OPDRACHTGEVER Vrije Universiteit IT | Directeur (CIO)
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Vraag om opzetten en runnen PMO voor IT-dienst van Vrije Universiteit Amsterdam. Groot, ambitieus veranderprogramma vanuit CvB, inclusief forse bezuinigingen, zet forse druk op de Dienst IT. Hoe wordt VU IT een (lever) betrouwbare partner voor de faculteiten en andere diensten? Analyse van de situatie en de ambitie. Opzet Project Management Office binnen VU IT en aantrekken Manager PMO. Ontwerpen projectproces, samen met programmamanager CvB. Opzet en runnen Project Delivery Board binnen Dienst IT. Instellen Toetsgroep (projectadviesgroep) met specialistische stafmedewerkers en toetsingskaders. Ontwerpen en gebruiken Fasenmonitor en Budgetmonitor voor volgen van de projecten. Opzet tactisch en strategisch resourcemanagement Dienst IT.

ROL Masterclass Opdrachtgeverschap | Trainer, coach
OPDRACHTGEVER TenneT | Portfoliomanager
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT

Masterclasses Opdrachtgeverschap ontwikkeld en gegeven voor het middel management. In totaal circa 60 personen in 4 groepen deelgenomen aan deze training. De training was gericht op de bewustwording van hun rol als opdrachtgever, op het bepalen van doelen en business cases en het managen daarvan en op de samenwerking met andere partijen in projecten, zoals de projectmanager, leveranciers en ‘gebruikers’ van het eindproduct van projecten.

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Sociale Verzekeringsbank SVB | Portfoliomanager
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT

SVB portfoliomanager samen met tweede Arlande associate de SVB ondersteund bij selectie van een modern geavanceerd tool voor project portfoliomanagement en resource management. Pakket van Eisen samengesteld met PPM-team, projectmanagers en afdeling contractmanagement/juridisch. Short list gemaakt en offertes verzameld, ondersteund bij finale keuze voor het tool. Doorlooptijd tweemaanden.

ROL Verbeteren PPM | Coach
OPDRACHTGEVER ProRail | Portfoliomanager
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Coachen portfoliomanager IT. Helpen bij het zicht krijgen op de complexiteit van besturing, processen en informatie en zoeken naar en adresseren van verbetermogelijkheden. Governance, afweging doelenkaders, voortgangsmonitor.

ROL Invoering projectenbesturing | Consultant
OPDRACHTGEVER FrieslandFoods | manager New Product Development (NPD)
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Begeleiden van een projectgroep met vertegenwoordigers van vijf verschillende afdelingen binnen New Product Development om gezamenlijk te komen tot definities van werkprocessen en projectplanning en -uitvoering, en dat te borgen in een nieuw bedrijfssoftwaresysteem voor portfolio- en projectbeheersing, urenverantwoording en –facturatie en documentenbeheer. Werkprocessen beschreven en geüniformeerd. Nieuwe standaardsoftware geselecteerd en ingericht en daarna de implementatie met succes afgerond.

OVERIGE

Trekker van de Arlande Special Interest Group PPM. Daarbinnen ontwikkelen we samen met 15 interne en externe PPM-professionals samen aan oplossingen. Op basis van best practices en gangbare methoden als Prince2, MSP, MoP en Stage Gate hebben we een maturity model voor Project Portfolio Management ontwikkel. Dit maturity model helpt organisaties om plaats te bepalen, om een streefbeeld neer te zetten en om de gewenste veranderingen in de portfoliobesturing en - executie te benoemen en in gang te zetten. Publicaties: 
  • Regievoering over veranderen: Stapsgewijs verbeteren met het PPM maturitymodel van Arlande, release 3.1, 16 pag., Arlande 2016;
  • Boek: Profit from Projects, Method for Improving the Financial Success of Portfolios, Programs and Projects, book, 150 pages, PSO Publishing 2009, ISBN 978-94-90003-01-2.
Docentschappen:
  • Masterclass Goed Opdrachtgeverschap, Arlande in-company training voor het beïnvloeden van het gedrag van directieleden in de aansturing van projecten;
  • Training Business case expertise, Arlande in-company training voor het opstellen en beoordelen van business cases;
  • Training/leergang Arlande Masterclass Portfoliomanagement.