Contact
Harry Pennings
Compleet CV
Professie Interim Manager / Projectmanager

COMPETENTIES

Pragmatisch| Proactief| Accuraat| Doelgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
SAFe Agilist (SA)
2014 - 2015
Masterclass PPM voor Portfoliomanagers
2013 - 2013
Professional Scrum Master
2006 - 2006
Leergang IPMA C
2002 - 2002
Prince2 Practitoner
2002 - 2002
ITIL Service Manager
2001 - 2001
Prince2 Foundation
1997 - 1997
ITIL Essentials / Foundation
1992 - 1998
Beleids en Organisatie Wetenschappen / Universiteit van Tilburg

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een ervaren en praktisch ingestelde Service- en Projectprofessional met ervaring binnen de overheid, de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs. Binnen deze sectoren heb ik opdrachten uitgevoerd in complexe en veranderende organisaties. In het begin van mijn loopbaan ben ik vooral actief geweest in het verbeteren van processen. Later ben ik in de rol van project- en multi-projectmanager gaan opereren, waarbij ik ook een voorbeeldfunctie vervul naar de interne projectleiders en managers. In de projectmanagers rollen heb ik ook ervaring opgedaan in het aansturen van software trajecten (o.a. Buitenlandse Zaken en Qforce). Naast ervaring in een projectmanagers rol heb ik ook als teamleider, hoofd operationeel beheer en lijnmanager development ervaring met het aansturen en professionaliseren van teams. Mijn kracht ligt in het me snel vertrouwd maken met de setting waarin gewerkt wordt, en met relatief weinig structuur mensen anders leer werken in de bestaande structuren en daaraan meebouw. Ik ben een goed luisteraar, weet snel mijn weg in een organisatie te vinden en opereer tactvol en handelend. Ik pak door waar mogelijk en neem verantwoording voor afspraken die gemaakt worden. Door mijn achtergrond kan ik zowel optreden als een gesprekspartner voor klanten, management als techniek op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Project Manager
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan | ICT Manager
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Doelstelling van de opdracht is het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie van de docentenwerkplek binnen de 28 scholen van het ROC Mondriaan.

Het te realiseren resultaat is een geïmplementeerde docentenwerkplek binnen de scholen van het ROC Mondriaan. Het trainen de gebruikers (docenten en beheerders) in het gebruik van de tablet, Windows 10 en Office365 en het opleveren van beheer- en gebruikersdocumentatie is onderdeel van het op te leveren eindresultaat. In deze periode zijn er rond de 1.300 tablets geconfigureerd en gedistribueerd. Is het beheer ingericht en geprofessionaliseerd om het nieuwe concept blijvend te kunnen ondersteunen. Is de gebruikte data (persoonlijke en gemeenschappelijke) van het netwerk naar de Cloud (SharePoint en OneDrive) gemigreerd als onderdeel van het uit gevoerde project.

Om dit resultaat te kunnen realiseren worden de projectopdracht, het plan van aanpak, de rapportage, het communicatieplan en het planningsdocument vastgesteld en als sjabloon opgeleverd.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is het project opgezet en is na het afronden van de voorbereidende werkzaamheden de eerste school succesvol (zowel voor de medewerkers als de directeur) geïmplementeerd. De aanpak voor het implementeren wordt binnen het projectteam na elke school geëvalueerd en verder verbeterd. Het doel hier van is om uiteindelijk een deel van de implementatie door de lijn uit te laten voeren.

Voor de uitvoering van het project worden de volgende competenties, kennis en kunde gevraagd:

 • Competenties: Communicatief, overtuigingskracht, integer, coaching, doelgericht en accuraat.
 • Kennis en kunde: Projectmanagement methodiek, onderwijs ervaring, rapportage kennis.
ROL Project manager Office365
OPDRACHTGEVER MBO Amersfoort | CvB
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Doelstelling van deze opdracht is het implementeren van Office365 binnen de scholen van het MBO Amersfoort. Het trainen van de gebruikers en de beheerders in het gebruik en beheren van Office365. Verder het opleveren van de beheer- en gebruikersdocumentatie.

Om dit resultaat te kunnen realiseren dient de organisatie meegenomen te worden om de overstap naar het gebruik van Office365 te gaan maken. Een aanzienlijk deel van de gebruikers maakt weinig tot zeer weinig gebruik van de mogelijkheden. In de aanpak wordt met nadruk aandacht besteed aan het communiceren met en informeren van de gebruikers. Waarbij het geven van voorlichting en workshops een onderdeel van de aanpak is.

Het plan van aanpak voor het project beschrijft de aanpak die gehanteerd wordt voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om een Office365 omgeving binnen de betrokken scholen te implementeren. Het indien noodzakelijk migreren van data naar een standaard SharePoint en OneDrive omgeving maakt onderdeel uit van de migratie indien de school nog niet is gemigreerd. Als onderdeel van het plan van aanpak worden onder andere de volgende deelproducten opgeleverd:

 • Functioneel en technisch ontwerp
 • Stakeholders overzicht
 • Communicatieplan (onderwijs en beheer)
 • Opleidingsplan (gebruikers en beheer)
 • Projectplanning
 • Migratie aanpak datanetwerk naar SharePoint en OneDrive

De documentatie die voor de uitvoering en rapportage nodig zijn worden op een voor MBO Amersfoort herbruikbare wijze opgezet.

Gezien het belang van een goede afstemming en borging van het projectresultaat is communicatie en samenwerking met de betrokken scholen, directeuren, teamleiders, eindgebruikers en beheerders van groot belang. Dit wordt bereikt door actief de betrokken partijen te betrekken en dit te borgen in het projectplan en communicatieplan. Voor het project wordt in overleg met de opdrachtgever een rapportage opgezet die de belangrijkste stakeholders op een adequate wijze op de hoogte houdt van de voortgang van het project.

ROL Project Manager
OPDRACHTGEVER Arlande | Algemeen Directeur
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van het project om Arlande AVG compliant te maken. Kern van het project is om in de eerste stap inzichtelijk te maken welke wijzigingen voor Arlande van belang zijn en daarna deze punten binnen de planning en budget aan te passen. Onderdeel van het project is tevens het vergroten van de awarness voor security en AVG gerelateerde issues.

Voor het project ben ik verantwoordelijk voor: 

 • Het afstemmen van de projectaanpak en resultaat met de de opdrachtgever.
 • Het (laten) uitvoeren van het vooronderzoek.
 • Het opstellen van het plan van aanpak en de rapportage.
 • Het binnen tijd en budget uitvoeren van het project.
 • Bewaken van de scope van het project.
 • Het houden van overleg met de opdrachtgever en keyplayers / belanghebbenden.
 • Bewaken van de projectkwaliteit en de kwaliteit van de opgeleverde producten door de projectmedewerkers.

Bij de uitvoering van het project wordt zowel gebruikgemaakt van medewerkers van Arlande als van medewerkers van de applicatie leveranciers.

ROL Manager Ontwikkeling
OPDRACHTGEVER Sator | IT Director Benelux & France
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Sator is een automotive organisatie met vestigingen door heel Nederland, België en Frankrijk. De organisatie is onderdeel van LKQ, een Amerikaans automotive bedrijf met dochterondernemingen in heel Europa. De organisatie realiseert momenteel een forse groei in aantal vestigingen (Nederland en Europa), personeel en omzet. Daarnaast professionaliseert de organisatie de werkwijze. Binnen Central Services is ICT verantwoordelijk voor het beheer van alle ICT binnen de Sator organisatie.

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van IT gerelateerde projecten. Dit waren onder andere het aansluiten van de regio Zuid (GHS) op KPN ONE waarbij de volledige infrastructuur bij alle vestigingen is vernieuwd en het invoeren van Role based access voor het ERP. Het invoeren van Role Based Access was noodzakelijk vanwege het aanscherpen van de autorisaties binnen het ERP. De invoering betrof alle relevante functies binnen Sator.

De uitdaging bij het uitvoeren van projecten is met name de mate van professionaliteit / proces volwassenheid van de organisatie op het gebied van projectmanagement. Voor deze projecten heb ik uitgangsdocumenten opgesteld en deze verder beschikbaar gesteld voor het nieuw op te richten PMO en de overige bij projecten betrokken medewerkers.
Als resultaat is de volledige regio Zuid binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Het implementeren van Role Based access heeft zonder verstoringen plaats gevonden.

Als manager ontwikkeling ben ik direct verantwoordelijk voor de aansturing van het development team (5 ontwikkelaars en 2 analisten).
Uitdaging is het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke vraag vanuit de organisatie en de werkelijke workload binnen het team. Het verder professionaliseren van de werkwijze binnen het team en waar mogelijk dit ook ICT breed verder uitdragen. Hierbij dient ook de business begeleid te worden in het professionaliseren van de werkwijze.
De taken in de opdracht liggen op het terrein van: lijnmanagement, HRM voor het development team (o.a.  beoordelingen, opleidingsplannen, professionaliseren en coachen) en projectmanagement.

Om het uiteindelijke doel, het voorspelbaarder kunnen opleveren van wijzigingen is er een professionalisering van de gehele procesketen opgestart. Met als resultaat een voorspelbare realisatie van de verschillende wijzigingen.

ROL Adviseur en Projectmanager
OPDRACHTGEVER Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst België | Manager IT
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Het begeleiden van het ASZ bij het opzetten en uitvoeren van een aanbesteding en daarop volgende implementatie project voor IDM / IAM binnen alle locaties van het ASZ.

Waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van de organisatie van de opdrachtgever (ASZ) bij het op een succesvolle wijze opzetten van het project. Dit is gerealiseerd door alle producten zoals deze door de implementatiepartij zijn opgeleverd op aspecten van toepasbaarheid, haalbaarheid en methodes te checken. Hierbij is niet alle projectmanagement advies betrokken maar ook inhoudelijke kennis van IDM en IAM.

ROL Portfolio Controller en coach PPMO
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg (OGT) | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Situatie: Bij OGT is Project Portfolio Management ingericht en men werkt conform deze methodiek. Door het inzetten van een nieuwe (interne) Portfolio Manager en de relatief korte overdracht is er een situatie ontstaan waarin het proces niet meer optimaal functioneert door ontbrekende kennis en kunde.

Uitdaging: Het tijdens het coachen een juiste mix vinden van het inwerken in de opgezette methodiek en het aanpassen van het proces op basis van de nieuwe ideeën van de Portfolio Manager. Het proces en hiermee de informatievoorziening aan de Board en de Regie-/ Stuurgroepen dient op het juiste niveau te blijven functioneren.

Rol: Het was mijn taak en verantwoordelijkheid om de Portfolio Manager te coachen. Dat deed ik door het toepassen van de Arlande PPM-methodiek, het sparren met de Portfolio Manager over de PPM methodiek en het toepassen ervan in de praktijk en het opzetten van verbeterstappen voor de gebruikte rapportages (voortgang en financieel) voor de board en de verschillende regie-/stuurgroepen.

Tevens heb ik het project portfolio proces binnen de organisatie verder geprofessionaliseerd door te sparren over het toepassen van het proces en het aanpassen van de rapportages en templates aan de wensen en eisen van de organisatie en deze verder geüniformeerd. Tevens heb ik de verschillende portfolio rapportages afgestemd op de behoeften van de overleggroepen. Bij het aanpassen is rekening gehouden met zowel de informatiebehoefte vanuit de PPM-sturing als de behoefte om de besluitvorming te kunnen waarborgen.

Met de projectmanagers heb ik een professionaliseringstraject doorlopen door het geven van informatie over de gebruikte methodiek en de te hanteren processen. Waar nodig heb ik de projectmanagers ondersteuning geboden bij het gebruik en invullen van de benodigde templates.

Door mijn achtergrond (ervaringen met Boards en rapportages) en kennis van de methodiek is de Portofolio Manager ingewerkt, zijn er na reviews aanpassingen gedaan in de templates en rapportages terwijl de informatievoorziening steeds geborgd is gebleven.

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth | Social Controler
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Situatie: Het invoeren van een Rooster applicatie en een E-learning / LMS systeem die beide gebruikt gaan worden door alle medewerkers binnen de organisatie. Uitdaging: De organisatie is nog niet binnen alle afdelingen in dezelfde mate gewend aan het projectmatig werken. Bij het uitvoeren van de opdrachten heeft dit de nodige aandacht gehad. Rol beschrijving: Het opzetten en aansturen van het project binnen scope, tijd en budget en het verzorgen van de rapportages. - Het opzetten van de benodigde projectdocumenten en het inrichten van de projectstructuur. - Het uitvoeren van het project conform de gehanteerde PPM-methodiek binnen Stichting Elisabeth. - Rapportages aan de project board. - Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. - Afstemming met diverse interne stakeholders binnen de stichting. - Afstemming met de verschillende gebruikers binnen de organisatie. - Het opzetten van een opleidingsplan en het laten uitvoeren van dit plan. Verantwoordelijkheden: Het opzetten en aansturen van meerdere projecten binnen scope, tijd en budget. Het opstellen van projectdocumenten voor kleine projecten. Eindresultaat: Rooster applicatie: Het nieuwe rooster systeem is geïmplementeerd (geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel)) en gekoppeld aan het HR-systeem voor de salarisverwerking. De kerngebruikers en gebruikers zijn getraind in het beheer en gebruik van de nieuwe applicatie en zijn in staat om te roosteren. Het project is binnen de gestelde randvoorwaarden opgeleverd (opzetten en uitvoeren conform de gehanteerde PPM-methodiek). Voor het roosteren zijn nieuwe procedures opgesteld conform de geldende organisatorische en cao-richtlijnen. E-learning / LMS systeem: De nieuwe applicatie is geïmplementeerd ( Inrichting van de applicatie, proces en procedures zijn beschreven, functioneel beheer is ingericht en de trainers en de gebruikers hebben een training gevolgd voor het gebruik).

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Als Multi-projectmanager was het mijn verantwoordelijkheid om meerdere projecten conform de gehanteerde PPM-methodiek binnen OGT op te zetten en uit te voeren. Voor het project Toepassing ‘Passen’ verantwoordelijk voor:

 • De nieuwe toepassingen (lockers en toegangscontrole) zijn in afstemming met de opdrachtgever en gebruikers geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel);
 • Het inrichten van de projectstructuur en uitvoeren van het project;
 • Afstemming met externe leveranciers over hun uitvoerende werkzaamheden;
 • Afstemming gedaan met diverse interne stakeholders;
 • Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering;
 • Opzetten en uitvoeren van de projectrapportage aan de opdrachtgever en de projectboard;
 • Project onder tijdsdruk door mij op tijd en binnen budget afgerond.

Professionaliseren Organisatie Evenementen. Voor het uitvoeren van evenementen georganiseerd door Marketing en Communicatie ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten en uitvoeren van een project om:

 • Het in afstemming met de opdrachtgever opstellen van het projectplan;
 • Het vaststellen van de eisen en wensen voor evenementen;
 • Het opstellen van een generieke evenementen aanpak in overleg met alle betrokken diensten en overige stakeholders;
 • Opzetten en uitvoeren van de projectrapportage aan de opdrachtgever en de projectboard;
 • Project binnen tijd en budget uitgevoerd.

Coachen Portfolio manager en professionaliseren PPM

Gedurende de tijd dat beide projecten binnen OGT uitgevoerd zijn ook verantwoordelijk geweest voor het ondersteunen van de portfolio manager bij het verder uitbouwen van PPM en het opnieuw afstemmen van de projectdocumenten met de organisatie. Doel hiervan was het in eigendom laten nemen van de documenten (templates) en een betere afstemming op de wensen van de organisatie.

ROL Trainer PMO
OPDRACHTGEVER Hanzehogeschool Groningen | Portfoliomanager
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Bij de Hanzehogeschool Groningen is men bezig met het maken van een professionaliseringslag omdat er vanuit de omgeving steeds hogere eisen worden gesteld aan rapportages, dienstverlening en kwaliteit van het Project supportteam.

De uitdagingen voor het Project supportteam zijn dat het team, dat nu vooral projecten ondersteunt, een stap dient te gaan maken naar een Project (Portfolio) Management Office dat ook op project portfolioniveau analyseert, rapporteert en ondersteunt.

Om het team hierbij te ondersteunen is er een meerdaagse training voor de medewerkers van het Project Support Bureau opgezet en gegeven. Kern van de gegeven trainingen waren:

 • Er is behoefte aan een start met basis informatie over het PMO (hoe werkt een PMO).
 • De vertaling / analyse / interpretatie van de informatie uit de organisatie verloopt nog niet zoals gewenst.
 • Hoe en waar haal ik informatie (o.a. resource management en welke bronnen gebruiken we binnen Hanzehogeschool Groningen).
 • Hoe voeg ik bronnen samen tot een rapport.
 • Hoe en welke templates zijn nu te gebruiken.

Het beoogde resultaat om het team verder te professionaliseren van een PSO naar een PPMO i.o. heb ik gerealiseerd door te ondersteunen bij:

 • Het vaststellen van het nu en de gewenste toekomst;
 • Het zichtbaar maken van de verschillen;
 • Het vaststellen van de benodigde kennis en kunde;
 • Het vaststellen van de huidge profielen en de gewenste profielen.
 • Het trainen van de medewerkers tijdens de trainingsdagen.
ROL Projectmanager vervangen passensysteem
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Het project opgezet conform en uitgevoerd de gehanteerde PPM-methodiek binnen OGT. Het nieuwe passen systeem is geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel). De bestaande passen (oude systeem) zijn vervangen door nieuwe (9.000). De toepassingen van de oude pas zijn omgezet (inclusief interfaces met het IDM systeem en voor het betaald printen) naar het nieuwe systeem.

Opzetten en aansturen van het project voor het vervangen het huidige passen systeem:

 • Het opzetten van de benodigde documenten en het  inrichten van de projectstructuur.
 • Het uitvoeren van het project.
 • Rapportages aan de project board.
 • Afstemming met de externe leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
 • Afstemming met diverse interne stakeholders binnen de onderwijsgroep.
 • Project onder tijdsdruk.

Verantwoordelijkheden:

 • Het opzetten en aansturen van het project binnen scope, tijd en budget.
 • Verzorgen van rapportages.
ROL Programma Manager ITILv3
OPDRACHTGEVER Philips | Program Director
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Philips IT is voor de verschillende onderdelen van Philips concern de leverancier voor IT. In Nederland is IT met name gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven.

Het opzetten en aansturen van meerdere projecten:

 • Implementatie van op ITILv3 gebaseerde services voor alle manufacturing sites (250) van Philips wereldwijd. Voor elk manufacturing archetype (4) een specifiek op de behoeftes afgestemde service opgezet en geïmplementeerd. Doel is naast standaardisering het realiseren van efficiencyverbetering en kostenbesparingen. Dit als onderdeel van een Philips breed programma (Accelerate).
 • Opzetten en uitvoeren van meerdere projecten conform de opzet voor manufacturing IT (voor Offices, Sales, Warehouses, Research & Development, Field Service Support).
 • Binnen Philips Lighting Manufacturing (12 productielocaties(EMEA)) een pilotproject uitgevoerd voor IT verbetering en het inzichtelijk maken van mogelijke kostenbesparingen. Het opzetten van templates die gebruikt kunnen worden voor vergelijkbare projecten.
 • Het opzetten en uitvoeren van een project voor Business Engagement. Hierbij is gebruik gemaakt van het Model dat in de pilot is opgezet. Het model is waar nodig aangepast om het geschikt te maken voor alle Sectoren en Markten van Philips (800+ locaties).

Verantwoordelijkheden:

 • Het opzetten en aansturen van de projecten binnen de scope van het I&O Futures programma.
 • Verzorgen van rapportages aan de stuurgroep I&O Futures.
 • Verzorgen van rapportages aan opdrachtgevers (Philips Lighting).

Resultaat:

 • Pilot: succesvol afgerond, fabrieksmanagers betrokken, besparingen inzichtelijk gemaakt met een spin off naar heel Philips inclusief de CIO.
 • Blue print voor de Services beschreven en geïmplementeerd.

Best practices opgeleverd die gebruikt worden door andere projecten binnen Philips.

ROL Projectmanager IAM en SSO
OPDRACHTGEVER Qforce | Directeur
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van meerdere IAM en SSO projecten bij klanten van Qforce. Dit zijn projecten met de focus op: identiteitensynchronisatie, sterke authenticatie, single sign-on, autorisatie, provisioning en workflow.

Projecten:

 • Gemeente Leeuwarden: implementatie IAM (Rol gebaseerde toegangsrechten en werkstromen) en SSO
 • Vlietland ziekenhuis Schiedam: implementatie SSO
 • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam: SSO en Windows 7
 • ZPF Leeuwarden: SSO, IAM en ID sync
 • Elkerliek ziekenhuis Helmond: SSO en ID sync
 • AZ Aalst: Begeleiding bij Europese aanbesteding IAM en SSO.

Voor de bovenstaande projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor:

 • Afstemmen van de projectaanpak en resultaat met de projectleider van de klant / de opdrachtgever.
 • Het binnen tijd en budget uitvoeren van de projecten.
 • Bewaken van de scope van het project.
 • Het houden van overleg met de projectleider / opdrachtgever en keyplayers / belanghebbenden.
 • Leverancierscontacten. • Bewaken van de projectkwaliteit en de kwaliteit van de opgeleverde producten door de leverancier.
 • Het laten opstellen van het ontwerp en het uitwerken van de aanpak voor het uitvoeren van identity managementprojecten (I2O – Identity to Organisation).

Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking van verschillende medewerkers, disciplines en niveaus van de klantorganisatie. Bij de uitvoering van deze projecten wordt zowel gebruikgemaakt van medewerkers van Qforce als van medewerkers van de leverancier (Evidian (België, Frankrijk en Duitsland).

ROL Changemanager / Projectmanager
OPDRACHTGEVER Ministerie van Buitenlandse Zaken | Manager Applicatie Beheer
JAAR 2010 - 2012
RESULTAAT

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken ben ik verantwoordelijk geweest voor het change proces (afstemming, bewaking, in productie name, rapportage, proces verbetering), de inrichting van de governance met interne en externe leveranciers (minbuza.nl en outsourcing applicaties) en het uitvoeren van diverse projecten voor de directies Communicatie en Juridische Zaken (intern en interdepartementaal). Voor Juridische Zaken betrof dit het opzetten van een project voor de nieuwbouw van het Verdragensysteem DJZ. Dit verdragenstysteem dient de volledige afhandeling van alle stappen (workflow) die bij de totstandkoming van alle verdragen die door de Nederlandse Staat met andere Staten zijn en worden gesloten te kunnen verwerken en documenteren. In dit project was de planning van, de rapportage over en de coördinatie van de verschillende activiteiten bij zowel de opdrachtgever (intern) als leverancier (extern) een van de uit te voeren taken. De nieuwbouw is door Atos uitgevoerd onder aansturing van het project bij BuZa. Verder heb ik projectmatig de migratie van MinBuZA.nl naar een andere externe leverancier opgezet en begeleidt. Beide projecten zijn uitgevoerd op basis van een Agile aanpak.

De door mij en mijn team behaalde resultaten waren:

 • Het laten realiseren van geaccordeerde wijzigingen door interne en externe leveranciers.
 • Het laten inventarisatie van de risico’s met betrekking tot wijzigingen, de afstemming hiervan met de gebruikersgroepen en het begeleiden van functioneel beheer in het concretiseren van de vraagstelling.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende wijzigingsprojecten onder andere door het zorgdragen van de toekenning van de juiste prioriteit en het begeleiden van de besluitvorming over de projecten.
 • Het uitvoeren en sturen van het release management proces binnen het domein van Bedrijfsvoering (kanaliseren van wijzigingsverzoeken, het coördineren van verschillende deelproducten, afstemmen van de planning van de verschillende releasemomenten )
 • Verder het monitoren van de samenhang tussen diverse changes, releases en projecten die het Bedrijfsvoerings domein (kunnen) raken en de afstemming met de andere domeinen. Als changemanager verantwoordelijk voor het in beheer name traject van opleveringen door projecten binnen zijn werkdomein.
 • Het inrichten en uitvoeren van de regie tussen enerzijds de vraagkant vanuit het Ministerie (waaronder key-gebruikers en functioneel beheer) en anderzijds de delivery teams en externe leveranciers van de Bedrijfsvoerings applicaties (o.a. de BZ reisadvies app, minbuza.nl en outsourcing applicaties naar Atos).
 • Het aansturen van het software bouwproject voor het Verdragen registratiesysteem van de Directie Juridische Zaken door Atos.

Naast de Change managementwerkzaamheden ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de aansturing (binnen tijd en budget) van diverse projecten voor de Directie Communicatie en de Directie Juridische Zaken (interne projecten, met externe leveranciers (omvang tot 1 miljoen.) en interdepartementaal). Voor deze projecten is gebruik gemaakt van de Prince2 methodiek.

ROL Procesmanager Change en Configuratie
OPDRACHTGEVER Mediq | Service Manager
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

Voor Mediq ben ik verantwoordelijk geweest voor het change en configuratie proces (afstemming, bewaking, in productie name, rapportage, procesverbetering), de inrichting van de governance met interne en externe leveranciers.

Behaalde resultaten waren:

 • Het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool (Topdesk), opstellen van procesbeschrijvingen, het inbedden van de nieuwe processen in de organisatie.Het opstarten en uitvoeren van een verbetertraject changemanagement. Het opzetten, inrichten en inbedden van configuratie management binnen de organisatie.
 • Voor het change managementproces:
  • Het afstemmen van change en configuratiemanagement met SLM ten behoeve van de dienstverlening aan de verschillende interne klanten (oa KA-omgeving, secure printing, citrix en businessapplicaties) in Utrecht, Staphorst, Oss en Almere. De dienstverlening wordt door zelf interne als externe leveranciers uitgevoerd die werken volgens overeengekomen processen.
  • De werkvoorraad teruggebracht van 140 naar 79 wijzigingen door inzicht in werklast en een strakke sturing op planning. De medewerkers volgens het proces laten werken.
  • Vanuit het changeproces coördineren van alle wijzigingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de verhuizing van Mediq naar een nieuw pand (inclusief het datacentrum).
 • Voor configuratie management de CMDB (interne en externe partijen / gebruikers) opgezet, gevuld en beheer ingericht. Het afstemmen van het interne change- en configuratieproces met de verschillende outsourcingspartijen.
 • Vanuit configuratiemanagement zorg dragen voor een correcte procedure rondom de registratie van alle verhuisde CI’s.
 • Rapportage aangepast aan eisen en wensen.
 • Dienstverlening conform afspraken, PDC en SLA’s ingericht. Het inrichten en beschrijven van het change- en configuratieproces in de regieorganisatie die in 2010 wordt ingericht met als doel het “uitfaseren” van de procesmanagers (change, configuratie en incident).
ROL Change en Incidentmanager
OPDRACHTGEVER KLPD | Manager Servicemanagement
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

Het Korps Landelijke Politie Diensten was een landelijk werkend politiekorps en verrichtte specialistische (politie)taken, zowel zelfstandig als ter ondersteuning van de andere onderdelen van de Nederlandse politie. De KLPD maakt nu deel uit van de landelijke eenheid Nationale Politie.

Als Changemanager verantwoordelijk het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool en actualiseren van de procesbeschrijving voor changemanagement. Het afstemmen van het changeproces met configuratie- incident- en problemmanagement. Het uitvoeren van het ITIL-proces Changemanagement en het doorvoeren van verbeteringen. Op proces gebied verantwoordelijk voor de afstemming met de landelijke ITIL-processen binnen de politie.

De uitdaging bij changemanagement was het terugbrengen van de workload binnen het changeproces door onder andere een verbeterde sturing op de input vanuit 17 verschillende KLPD-diensten.

Als Incidentmanager verantwoordelijk het uitvoeren van het Incidentmanagementproces en het opzetten van de procesrapportages conform interne en externe afspraken.

Voor Change- en Incidentmanagement nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd conform CMMi level 2. Deze processen en de implementatie zijn getoetst door het Cibit.

De integratie tussen het change en incidentproces opgezet, afgerond en overgedragen aan incidentmanager K4 (VtsPN / KLPD).

De uitdaging bij het incidentmanagement was het opzetten en implementeren nieuwe procesbeschrijvingen Incidentmanagement en Changemanagement voor VG Midden K3 en de KLPD conform eisen iCMM level 2. De medewerkers dienden door het volledig aanpassen van de processen opnieuw te leren omgaan met de geüniformeerde processen en werkwijzen.

Het uiteindelijke doel van de opdracht: het uitvoeren van het Change- en Incidentmanagement tbv KLPD. Het afstemming met de interne en landelijke ITIL-processen. Het implementeren van nieuwe procesbeschrijvingen conform eisen CMMi level 2. Is succesvol behaald door de certificering CMMi level2.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ING Investment Management | CIO of Investment Management IT Europe
JAAR 2005 - 2006
RESULTAAT

ING Investment Management behoort tot de grootste vermogensbeheerders met vestigingen in 34 landen. IIM is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van alle ING-fondsen.

Als projectmanager verantwoordelijk voor uitvoeren van de migratie van twee kernapplicaties en het afstemmen van de beheerafspraken met ING BIS (Belgie) en Logica/CMG.

De uitdaging bij het uitvoeren van dit project is het weer vlottrekken en afronden van de vastgelopen migratie in een politiek gevoelige omgeving. Betrokken partijen ING IM, OPS&IT/BIS (Brussel) en LogicaCMG.

Het project is opnieuw opgezet waardoor het inrichten en migreren van de RS6000 systemen (Multifonds (core applicatie IM) en Smartstream (financiële applicatie)) naar Brussel plaats heeft kunnen vinden. Ook het inrichten en overdragen van het beheer (betrokken interne en externe partijen OPS&IT/BIS, LogicaCMG en INGIM) heeft gedurende het project plaatsgevonden. Voor het uitvoeren van het project verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam in Den Haag, Rotterdam en Brussel. Voor het MT (opdrachtgever CIO) de rapportages verzorgt.

Het resultaat van het project is dat de systemen en applicaties zijn gemigreerd naar Brussel en het beheer met de betrokken partijen is ingericht. Het project is uitgevoerd op basis van de ING-projectmethodiek (Prince2 gebaseerd).

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Rabobank IBS | Manager IBS
JAAR 2003 - 2005
RESULTAAT

Bij Rabobank Informatisering Betalen en Sparen verantwoordelijk voor het uitvoeren van meerdere projecten voor de verschillende klanten van IBS. Projecten binnen de Rabobank worden uitgevoerd op basis van de Prince2 methodiek.

Het opzetten en begeleiden van de migratie van 2500 wekplekken (NT en XP) naar een nieuw werkplek concept op XP (locaties Utrecht en Eindhoven). De eerste stap in het project is het inventariseren en saneren van de bestaande applicatieportfolio naar een generieke lijst met Rabobank applicaties. Deze “nieuwe” applicaties zijn indien nodig gescript en in beheer genomen. De bestaande desktops zijn geïnventariseerd en worden indien noodzakelijk vervangen bij de uitrol op de verschillende locaties. Voor de uitrol is er op elke locatie een pilotset geplaatst die door de contactpersoon en collega's gebruikt is om de testen uit te voeren. Als voorbereiding op de uitrol is er een uitrol en communicatieplan opgesteld. De migratie en de planning is in meerdere nieuwsbrieven aangekondigd. In de periode dat de werkplekken vervangen zijn heeft elke medewerker een set met instructiemateriaal en een kleine attentie ontvangen. Gedurende de daadwerkelijk uitrol is er een " helpdeskteam" op locatie aanwezig geweest. Alle werkplekken zijn zonder grote verstoring volgens planning uitgerold. Voor het desktopmigratieproject ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van het scriptingteam (5 fte) en de implementatieteams (14 fte) in Utrecht en Eindhoven.

Het migreren van de productieomgeving Documentair betalingsverkeer van Utrecht naar Zeist (AIX en WIN2000). Als onderdeel van de migratie is er een Citrix omgeving ingericht, is er een uitwijkomgeving en een acceptatieomgeving opgezet en getest. Onderdeel van dit project is tevens het migreren van alle in beheer zijnde AIX-systemen (21) van versie 4.3.3 naar 5.1.0.2. Het project is binnen tijden en budget opgeleverd. Voor het projectteam migratie Documentaire verkeer ben ik verantwoordelijk voor de opzet en aansturing van het IBS-projectteam (8 fte). Verder verantwoordelijk voor de afstemming met de gebruikers (documentair betalingsverkeer) en externe leverancier over de gewenste dienstverlening.

Bij IBS verantwoordelijk voor het uitvoeren van meerdere projecten die ten behoeve van Betalen en Sparen uitgevoerd worden. Bij de projecten zijn zowel IBS als de klanten (Betalen en Sparen) als interne en externe leveranciers van IBS betrokken bij de uitvoering van de projecten. Het rapporteren over voorgang van projecten vindt plaats richting de opdrachtgever of de stuurgroep van het betreffende project.

ROL Teamleider / projectmanager
OPDRACHTGEVER Rabobank Nederland ITM-DAM | Manager ITM-DAM
JAAR 2000 - 2003
RESULTAAT

Rabobank Nederland ITM is verantwoordelijk voor het IT management voor Rabobank International. Deze maakt deel uit van de Rabobankgroep.

Als teamleider application management verantwoordelijk voor het aansturen en plannen van alle activiteiten van het team Application Consultants (6 FTE). Binnen de afdeling verantwoordelijk voor het incident en change management. Als Application Consultant verantwoordelijk voor het beheer van verschillende bancaire applicaties en de afstemming met de gebruikers.  Als teamleider verantwoordelijk voor de change coördinatie binnen de afdeling, het op opstellen en beheren van de SLA's, het onderhouden van contacten met klanten en leveranciers (intern en extern), het bijhouden van documentatie, aanspreekpunt voor firewall beheer. Vanuit de change rol betrokken bij het structureel uitvoeren van incident en problem scans (procedures, wie gaat het doen, planning, inbedding in de organisatie).

Als projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van interne projecten binnen de afdeling. Dit betrof het migreren van alle AIX systemen (12) van versie 4.3.3 naar 5.1.0.2 inclusief Wepsphere en Autosys en het herinrichten van het Service Level Management proces binnen IT Management.

Uitdaging is het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke workload binnen het team. Het verder professionaliseren van de werkwijze binnen het team en dit op de juiste wijze documenteren.

De taken in de opdracht liggen op het terrein van: management, HRM voor het team (o.a. beoordelingen, opleidingsplannen) en projectmanagement.

ROL Hoofd Operationeel Beheer
OPDRACHTGEVER ING Financial Facilities Management | Manager Finance & Beheer
JAAR 1999 - 2000
RESULTAAT

ING Financial Facilities Management is een financiële dienstverlener die aan verschillende klanten elektronische factuur afhandeling aanbied (e-commerce) op basis van elektronische berichten.

Als Hoofd Operationeel beheer ben ik verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling Operationeel Beheer binnen de afgesproken kaders.

De taken liggen op het terrein van het opstellen van een afdelingsplanning, opstellen van het jaarbudget, aanspreekpunt voor en deelnemen aan projecten binnen de afdeling en organisatie breed (oa werkplekmigratie).

Binnen de organisatie gefungeerd als het aanspreekpunt inzake kantoorautomatisering (uitbesteed aan ING ITC). Het onderhouden van de contacten met de leveranciers (intern ING en extern) en verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van SLA’s betreffende de in beheer zijnde systemen en applicaties. Voortvloeiend uit het jaarbudget het herstructureren van de afdeling (taken en fte’s) vanwege een sterk gewijzigde vraag. Het uniformeren van en (laten) opstellen van alle beheer documentatie en het invoeren van een informatieplan binnen de organisatie. Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitwijk en het opstellen en actueel houden van het technisch uitwijk plan. Het adviseren van de organisatie bij de aanschaf van nieuwe systemen. Verantwoordelijk voor het inrichten van de componenten voor de firewall en het opstellen van de procedures.

De uitdaging bij FFM is de snelgroeiende dienstverlening en de hiermee veranderende vraag aan ICT-diensten. Hiervoor heb ik een nieuwe opzet (inclusief het herbeleggen van taken en verantwoordelijkheden) van het team en de Service Desk beschreven en later succesvol uitgevoerd.