Contact
Frank W.M. Verstraten
Compleet CV
Professie Leanprofessional (black belt)

WERKGEVERS

Envida Zorgthuis | Adviseur kwaliteit strategische concernstaf
2013 - 2015
Zelfstandig ondernemer (Craft Management Consltants BV) | Projectmanagement, interimmanagement, riskmanagement
2000 - 2018
OrgaInfo | Managementconsultant
1997 - 2000
Ministerie van Binnenlandse Zaken | Coordinator Implementatie Sirenestelsel; Hoofd Bedrijfsbureau en plv Hoofd Logistiek Centrum Zoetermeer
1995 - 1997
Europese Commissie | Nationaal expert bij DG Milieu, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming
1991 - 1995
Ministerie van Binnenlandse Zaken | Diverse beleidsfuncties
1982 - 1991
Koninklijke Luchtmacht | Officier Materieel (eindrang 1e luitenant)
1975 - 1981

COMPETENTIES

Lean Way of Working

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2011 - 2011
Lean Black Belt
2010 - 2010
Verkorte auditopleiding voor overheid en non-profit
2008 - 2008
Foundation in professional communication
2008 - 2008
I-tracksin IT Project Management
2008 - 2008
Advanced IT project Management
2008 - 2008
Foundation in IT and Managemen
2008 - 2008
Foundation Information Security
2007 - 2007
Foundation in projects Participation
2007 - 2007
Foundation Managing Successful Programmes (MSP)
2007 - 2007
Certified IT Manager
2007 - 2007
Traning IT Governance met COBIT
2006 - 2006
Foundation PRINCE2
2006 - 2006
Certified I-Security Manager
1999 - 1999
Mansal Verkooptraining
1998 - 1998
INK Zelfevaluatie
1993 - 1993
Combating Accidental Pollution at Sea (EIMS)
1993 - 1993
NGPR A Public Relations en Voorlichting
1992 - 1992
Basis diploma PR&V
1992 - 1992
Accidental Pollution at Sea CEDRE
1991 - 1991
Bedrijfssociologie
1991 - 1991
Bedrijfsorganisatie
1990 - 1990
Logistiek Management
1990 - 1990
Strategisch Management
1989 - 1989
NATO CIMIC/CEP Course
1988 - 1988
Vakbekwaam Restaurantbedrijf
1988 - 1988
Vakbekwaam Cafebedrijf
1987 - 1987
Cursus Crisisbeheersing Clingendael
1980 - 1980
Management voor Non-Profit Organisaties
1979 - 1979
Middle Management
1975 - 1976
Officier Materieel KLu
1974 - 1974
Psychologie
1971 - 1974
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een al 44 jaar durend leer-werktraject in nagenoeg alle branches en een zeer grote variëteit in functies en opdrachten en aanvullende studies. Ik heb een voorkeur voor tijdsdruk, weerstand of andere afbreukrisico's. Mijn stijl is doelgericht en zakelijk maar vooral ook creatief. Maar ik zorg er wel voor dat het prettig blijft. Mijn werkformule bestaat uit zeer gedegen analyse, haalbaarheid van de follow up en een daarbij behorende management- of adviesstijl. "Lean-thinking" is zeer herkenbaar aanwezig. Ik weet maar al te goed dat een goede oplossing voor complexe problemen en grote veranderingen pas een eerste stap is die gaandeweg gedragen moet worden door de mensen die het ondergaan. Een slimme fasering met goede communicatie is de route die ik daarbij kies. Een opdrachtgever is voor mij zeer belangrijk. Hij of zij moet slagen in de voorgenomen missie. Dat vergt nauwgezette communicatie, afstemming en vertrouwen. Het is mijn taak daar invulling aan te geven en al mijn expertise en ervaring daarvoor in te zetten. Mijn devies: "When the Going Gets Tough, the Tough Get Going". Mijn beste ervaring? Ik heb veel geleerd in de zeer grote variëteit van opdrachten en werkgevers. Iedere organisatie kent sterke punten. Sluit daarop aan, en de weg naar resultaat en verandering is gevonden.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Ontwerpen handboek 14001 & fase 1 ondersteuning invoering
OPDRACHTGEVER Heijmans Constructie
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Heijmans wenst te certificeren voor de NEN 14001. Daarbij de 1e aanzet gemaakt voor een handboek en de vorming van processen.

ROL Adviseur & lean
OPDRACHTGEVER Ghyczy Selections
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Onderzoek gedaan; PDCA heringericht, gesaneerd.

ROL Leanconsultant
OPDRACHTGEVER V-Fonds
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Organiseren en begeleiden van een fase 1 traject invoering Lean.

ROL Managementadviseur & auditeur
OPDRACHTGEVER Zuyderland Ziekenhuis RVE Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Ondersteuning van de directeur met raad & advies; diverse audits.

ROL Adviseur en Auditeur
OPDRACHTGEVER RTL Cleaning
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Herhaalaudit uitgevoerd bij RTL Cleaning voor 9001 en 14001 en een andere begeleiding gerealiseerd.

ROL Beleidsadviseur & leanconsultant
OPDRACHTGEVER ROC West-Brabant
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Ontwerp en opstart van een fase 1 & 2 aanpak invoering lean.

ROL Beleidsadviseur & leanconsultant
OPDRACHTGEVER Vernooy Constructie
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Diverse BC's voor o.a. (nieuwe) producten en nieuwbouw van de fabriek. Tevens de financiele stromen gereorganiseerd in de "PDCA" cirkel.

ROL Projectmanagement & Leanconsultant
OPDRACHTGEVER Nederlandse Politieacademie
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT

Betrof het opzetten en organiseren van een 1e en 2e fase leaninvoering en in het bijzonder het ontwerp en de invoering van een demand supply delivery model.

ROL Adviseur & lean
OPDRACHTGEVER Yulius
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Yulius is een GGZ instelling. Als gevolg van grote veranderingen in de wet- en regelgeving en veranderingen in de financiele stromen moest er een nieuwe businesscase worden gemaakt. 

ROL Business materiedeskundige
OPDRACHTGEVER Graphiset
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Diverse toekomstige webwinkelhouders geadviseerd over de businesskant van webwinkels.

ROL Lid stuurgroep + audit
OPDRACHTGEVER Stichting Zorggroep Jade
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Toezicht op en advisering over een project voor de invoering van een applicatie voor capaciteitsmanagement. Jade houdt zich bezig et de opvang van minderjarige asielzoekers die verspreid over vele locaties onder toezicht van professionals worden opgevangen en begeleid.

ROL Leanconsultant & organisatieadviseur
OPDRACHTGEVER WVS Industries
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

De Opdracht betrof een organisatie advies (samenvoeging bedrijfsbureaus op verschillende locaties) en een fase 1 invoering van Lean. WVS is een sociale werkvoorziening.

ROL Senior Officer PMO Pogramma Greenfield
OPDRACHTGEVER Essent
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

Als Senior Officer in het programmabureau Greenfield belast met risicomanagement en gerelateerd issuemanagement en rapportages aan de RvB.Greenfield was een omvangrijk programma waarin de IT back- en frontoffice totaal werd vernieuwd en gesaneerd. Keyprocessen PMO werden lean doorgelicht.

ROL Adviseur en Auditeur
OPDRACHTGEVER Eurocontrol Maastricht
JAAR 2008 - 2008
RESULTAAT

Alhowel Eurocontrol in een op zich optimale situatie verkeerde, wilde men toch nog een search naar mogelijke verbeteringen op het gebied van communicatie en informatie. Daarvoor een uitgebreide lean georienteerde audit verricht en geadviseerd over nog mogelijke verbeteringen.

ROL Expertrol crisismanagement, manaement simulatiestaf
OPDRACHTGEVER Netwerkaanpak Veiligheidszorg Erfgoedinstellingen Limburg
JAAR 2008 - 2008
RESULTAAT

Ontwerp van een blauwdruk voor crisissimulatie voor het streekmuseum "De Locht" dat ok kon worden gebruikt in andere musea die lid waren van de Netwerkaanpak Veiligheidszorg Erfgoedinstellingen Limburg. Ook werd de blauwdruk uitgetest bij "De Locht". 

ROL interimmanager bedrijfsvoering
OPDRACHTGEVER Nedrlandse Politieacademie
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Het samenvoegen van de bedrijfsbureaus van 4 voormalige politiescholen; een blauwdruk voor de nieuwe organisatie, herontwerp van processen en certificering met NEN ISO 9001. Alle processen werden herontworpen met VSM (Lean).

ROL Auditeur en mediator
OPDRACHTGEVER HTM samen met Koning en Hartman
JAAR 2006 - 2006
RESULTAAT

Een door HTM en Koning & Hartman gestart project kwam onvoldoende van de grond en leidde tot conflicten. Door beide partijen aangezocht voor nader onderzoek en analyse en daarvoor diepgaand onderzoek gedaan, zowel naar de technologie als het projectverloop. De audit werd geaccepteerd door beide partijen en de aanbevelingen werden opgevolgd in een gewijzigde blauwdruk van het project  (deela andere aanpak, deels door het switchen of vervangen van medewerkers)

ROL Auditeur en adviseur Project Sun Rise
OPDRACHTGEVER Credit Agricole (RiBank)
JAAR 2006 - 2006
RESULTAAT

De onderzoeksopdracht betrof het identificeren van projectrisico's (inclusief de compliance aan diverse SOX richtlijnen) en het voorstellen van borgingsmaatregelen. 

ROL Trainer
OPDRACHTGEVER VX Projectpartners / Arlande
JAAR 2005 - 2008
RESULTAAT

Tussen 2002 en 2005 de consultants van VX projectpartners getraind op het gebied van ICT risicomanagement (3x).

ROL Expert Continuity, projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Rotterdam, SoZaWe
JAAR 2005 - 2006
RESULTAAT

De continuiteit van de dienstverlening door SoZaWe in diverse scenario's moest worden geborgd. Daarvoor moesten diverse organisatorische en technische maatregelen worden geinplementeerd en er moest een nieuw continuiteitsplan komen. Nadien heeft SoZaWe nog een oproepabonnement afgesloten (waar verder geen gebruik van werd gemaakt).

ROL Expert Continuity voor Rampenbestrijdingsitems
OPDRACHTGEVER AON Nederland BV
JAAR 2005 - 2006
RESULTAAT

Adviesfunctie en voorlichtingsbijeenkomsten vanuit de expertise Rampenbestrijding en overheidsregelgeving.

ROL Gastdocent Risicomanagement
OPDRACHTGEVER Hogeschool Zuyd/ Hoge Hotel Management School
JAAR 2004 - 2015
RESULTAAT

Het verzorgen van ca. 2 minors derde jaars Risicomanagement, inclusief de beoordeling van de stagewerkstukken.

ROL Expertrol; projectmanager
OPDRACHTGEVER ADP Business Services.
JAAR 2004 - 2006
RESULTAAT

ADP is het "tussenorgaan"voor de gemeenschappelijke bestanden waarover financiele instellingen moeten beschikken. Er moest een gedegen en gedragen continuiteitsplan komen en het (uitbestede) rekencentrum moest eveneens worden geborgd. Tevens speelde een mogelijke certificering voor SAS 70 en een drietal SOX richtlijnen. Ik heb dit op mij genomen als expertproject.
 

ROL Auditeur AIG, trainer
OPDRACHTGEVER Gemeente Den Helder, Sociale Zaken
JAAR 2004 - 2006
RESULTAAT

In eerste instantie een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar agressie, intimidatie en geweld in en om de locatie van sociale zaken. Vervolgens advies gegeven over een groot aantal fysieke veranderingen in de kantooromgeving en de organisatie. Daarna diverse trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. 

ROL Adviseur
OPDRACHTGEVER Gemeente Waddinxveen
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

De gemeente Waddinxveen ging over op een andere provider en een nieuw platform. Gelijktijdig vond een ernstig secutity incident plaats. Mijn rol bestond daarin het project te ondersteunen met mogelijke scenario's van ICT incidenten, deze scenario's binnen het project te borgen en te onderzoeken of implementatie kon worden versneld.

ROL Adviseur en Auditeur
OPDRACHTGEVER De Lage Landen Translease
JAAR 2004 - 2004
RESULTAAT

De lage Landen Translease had vier goede offertes ontvangen voor de invoering van nieuwe ICT technologie. Echter van uiteenlopende aard (uitbesteden of zelf beheren). Ik heb deze offertes beoordeeld, de betreffende bedrijven doorgelicht en een advies gegeven. Dit adves werd overgenomen.

ROL Adviseur en Auditeur
OPDRACHTGEVER Gemeente Apeldoorn
JAAR 2003 - 2004
RESULTAAT

Vertrouwelijke opdracht door B&W (geen verdere toelichting mogelijk).

ROL Auditor op IRC LEDA
OPDRACHTGEVER Ministerie van Financien
JAAR 2003 - 2003
RESULTAAT

Stagnerend project (applicatie implementatie). Oorzaak onderzoek verricht, met aanbevelingen gekomen.

ROL Onderzoek samenwerking overheid/bedrijfsleven
OPDRACHTGEVER Troostwijk Expertises & BCE
JAAR 2003 - 2003
RESULTAAT

Voor de schade-experts en Troostwijk Expertisen onderzoek gedaan naar de impact van rampen en rampenbestrijding op hun onderhavoge business. Daarvan een blauwdruk gemaakt.

ROL Audit Security
OPDRACHTGEVER Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen / Inspectie voor het Onderwijs
JAAR 2003 - 2003
RESULTAAT

Audit uitgevoerd op de security bij de Inspectie voor het Onderwijs, in het bijzonder de risico scenario's.

ROL Adviseur en trainer
OPDRACHTGEVER Broekhuizen & Wit
JAAR 2002 - 2005
RESULTAAT

Broekhuizen en Wit was opgericht dor meerdere gemeenten als "loket" voor de woonwagenproblematiek. Na het besluit dit te privatiseren heb ik meegewerkt aan de BC. Daarna onderzoek gedaan naar de bejegening van de clienten. Vervolgens een aantal jaren daar trainingen voor georganiseerd en gegeven.

ROL (interim) risicomanager Corporate ICT Essent
OPDRACHTGEVER Essent
JAAR 2000 - 2003
RESULTAAT

Onderzoek en auditing van ca. 250 projecten en 4 programma's op haalbaarheid, correctheid en risico's. Toolkit ontwikkeld. en geimplementeerd. Het laatste jaar vooral leveranciers doorgelichtmet het oogmerk de continuiteit van deze leveranciers vast t stellen in het Essent belang.

ROL Expert Crisismanagement, projectsturing
OPDRACHTGEVER UMC St. Radboud
JAAR 1999 - 2001
RESULTAAT

In het kader van de millennium voorbereiding door Beerenschot ingehuurd om samen met een voormalig internist de kritische patientenprofielen te beschrijven en "door de organisatie te trekken". Tevens de documentatie (plannen) op orde gebracht. Daarnaast deel uitgemaakt van het crisisteam.

ROL Millenniumplatform Expert Continuity, projectleider
OPDRACHTGEVER Millenniumplatform Zorg
JAAR 1999 - 1999
RESULTAAT

OrgaInfo was met vele consultants ingehuurd voor het Milleniumplatform Zorg. Samen met andere partijen werd voor elke sector in de zorg een continuiteitsplan ontworpen. Daarnaast werden vele zorginstellingen geholpen met de implementatie van een plan. Mijn taak was het expertise te leveren voor de blauwdruk van de plannen, inzet op zorginstellingen te coordineren en te participeren in de projectleiding.

ROL Coaching & expertise overdracht
OPDRACHTGEVER Gemeente Maarssen
JAAR 1999 - 1999
RESULTAAT

Vlak voor de millenniumovergang was een nieuwe ambtenaar benoemd. Gelet op de voorspelde risico's wenste de gemeente een versnelde inwerkperiode. Daarvoor ben ik de coach geweest.

ROL Projectadviseur, expert continuity, auditeur
OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht, Kabinet CvdK
JAAR 1998 - 2001
RESULTAAT

Verscheidene opeenvolgende opdrachten. Allereerst geadviseerd bij TeleBRAINS, een applicatie voor rampenbestrijding. Vervolgens voor het kabinet van de CvdK blaudrukken gemaakt voor de milleniumovergang. In dezelfde periode voor deze opdrachtgever de gemeentelijke plannen geaudit. Verder deel uitgemaakt (op locatie) van de crisisstaf bij de millenniumovergang. 

ROL Auditeur AIG, projectmanagement Schimmelrisico's
OPDRACHTGEVER Woning Bedrijf Rotterdam
JAAR 1998 - 2000
RESULTAAT

Twee verschillende opdrachten. Onderzocht wat de oorzaken van agressie waren van clienten en daarvoor een passende training ontwikkeld. Tevens liep er een project naar schimmelvorming in funderingen. Dat project liep nogal chaotisch om welke reden ik ben aangezocht om het weer in control te brengen. 

ROL Businesscase samenstellen, IT advisering (security
OPDRACHTGEVER KPN + Ziekenhuiscentrum Apeldoorn
JAAR 1997 - 1997
RESULTAAT

Het betrof een haalbaarheidsstudie naar het kunnen toepassen van de chip op betaalpassen om toegang te kunnen verlenen naar het elecronisch patientendossier. Helaas leverde dat in 1997 nog geen sluitende businesscase op.
 

ROL Gastdocent logistieke operatie
OPDRACHTGEVER Nibra (RBO)
JAAR 1986 - 1998
RESULTAAT

Voor de rampenbestrijding een training en blauwdruk ontwikkeld met betrekking tot de logistieke flow en ondersteuning en deze training een aantal jaren gegeven. Het systeem veranderde aanmerkelijk na de opheffing van de BB.