Contact
Coos Oomen
Website CV
Professie Hands-on verandermanager o.g.v. controlling, organisatie, informatie of bedrijfsvoering
Woonplaats Zaanstad

WERKGEVERS

VIEROOS (eigen bedrijf) | Eigenaar (bedrijfsadviseur-ondersteuner-verbeteraar)
2012 - 2019
APG / Loyalis / Cordares | Programmamanager integratie
2009 - 2011
Cordares | Manager finance & control
2007 - 2009
Pipelife | Directeur stafdiensten Benelux
1998 - 2007
Diverse groothandels- en industrieel bedrijven en financiële instellingen | Financieel economische (management en advies) functies
1982 - 1997

COMPETENTIES

Adviseren| Organiseren| Plannen| Realiseren| Informeren| Analyseren

OPLEIDINGEN EN ERVARING

1972 - 2018
HBO-BE-met post-HBO, o.a. QC QT LeanSixSigma & Prince2

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Na bedrijfseconomische opleiding heb ik gewerkt in planning and control functies. Eerst als specialist, maar al snel als (hands-on) manager in verschillende branches, zoals (internationale) handel, industrie, logistiek, onderwijs (HBO), Jeugdzorg, zakelijke en financiële dienstverlening. Vanuit m'n brede interesse en natuurlijke drang om tot verbeteringen te komen, heb ik verbreding van m'n werkgebied gerealiseerd. Daarom heb ik o.m. kennis en ervaringen opgedaan op het gebied van strategie-, organisatie- en informatie ontwikkelingen, alsmede risk management en bestuursfuncties. Daarom ook kunnen werken als directeur bedrijfsvoering, programma- & projectmanager, business consultant en adviseur voor ondernemers en managers. M’n kracht is het analyseren van complexe situaties, om van daaruit inzicht, overzicht en vooruitzicht te bieden. Om vervolgens te plannen, organiseren en managen/realiseren van veranderingen met de gewenste verbeteringen als resultaat. De opdrachtgever kan van mij een vlotte, resultaatgerichte, hands-on aanpak, met transparante communicatie verwachten. M'n eigenschappen/kenmerken zijn: zelfstarter, zelfstandig, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat-/ oplossingsgericht, flexibel, betrokken, transparant, analytisch, gestructureerd, besluitvaardig, sociaalvaardig, initiatiefrijk, coachend, integer, samenwerkend en energiek. Ik ben daarom tijdelijk in te zetten op verschillende gebieden voor het tot stand brengen van veranderingen, of het nu een implementatie betreft, het ombuigen van een ongewenste situatie of verbeteren van inzicht en overzicht. Bijvoorbeeld in de rol van programma- of projectmanager, controller of controlling consultant, manager of adviseur bedrijfsvoering.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Controlling consultant / interim (concern) (business) controller
OPDRACHTGEVER Altra / De Opvoedpoli /iHUB / iHUB service centrum
JAAR 2016 - 2019
RESULTAAT

Verschillende opdrachten en activiteiten binnen en voor enkele samenwerkende organisaties binnen de Jeugdzorg, o.a.:

 • Bieden van inzage en vooruitzicht van kostenstructuren binnen Altra.
 • Bieden van financiële vergelijking tussen vier afzonderlijke organisaties binnen het samenwerkingsverband: Altra / Horizon / Opvoedpoli / De Nieuwe Kans.
 • Bieden van kader voor kostenreducerende maatregelen binnen het cluster van vier organisaties.
 • Tijdelijk vervullen van de functie van business controller Altra Jeugdzorg.
 • Inwerken nieuwe business controller voor Altra.
 • Opzetten van verschillende rapportage- en analyse modellen en -systemen voor Altra Jeugdzorg.
 • Aanvullende business control activiteiten.
 • Voor bedrijven binnen iHub (Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli) benchmark cijfers geüpdate als aanzet tot kostennormalisatie.
 • Opzetten van Altra-brede modellen en verbeteren management informatie.
 • Opzetten en verbeteren management rapportages van De Opvoedpoli
 • Sparren op financieel-ecomomisch gebied met bestuurder en directeuren van De Opvoedpoli
 • Begeleiden aanbestedings- en offerte trajecten van De Opvoedpoli
 • Normatief kostenkader Altra en De Opvoedpoli
 • Tijdelijk vervangen, selecteren en inwerken van business controller bij De Opvoedpoli
 • Coachen en bijstaan controllers bij Altra en De Opvoedpoli.
 • Sparringpartner van de concerncontroller.
 • Opstellen programma van eisen voor één financieel systeem binnen het samenwerkingsverband.
 • Tijdelijke vervanging concern controller van Altra en Opvoedpoli
 • Change agent in transitietraject
 • Contacten met verschillende Gemeentes inzake contracten en financiele uitnuttingen.
 • Begeleider business en financial controllers in jaarafsluitproces, incl. verantwoordingen naat Gemeentes en contacten met accountants.
ROL Operationeel projectmanager / implementatiemanager
OPDRACHTGEVER De Haagse Hogeschool
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Dit betrof het centraliseren van het contracteren van alle externe inzet binnen HHS via ’n brooker (Corso)  Na zo’n 5 maanden na start aangesteld door Corso om de enorme achterstanden in inrichting en verwerking weg te werken.
Leidinggegeven aan het contract team (oa “scrum-aanpak”), situatie geïnventariseerd, werkprocedures ingevoerd, eerst een tijdelijke financiële administratie ingevoerd, rapportages (tijdelijk en definitief) ingevoerd, financiële stroom in gang gezet, definitieve systeem geïmplementeerd. Contacten met opdrachtgever, klant en inhuurpartijen i.v.m. ontstane problemen. Resultaat: een strak lopende organisatie zonder achterstanden.

ROL Zelfstandig bedrijfsadviseur en -ondersteuner
OPDRACHTGEVER Verschillende MKB bedrijven
JAAR 2012 - Heden
RESULTAAT

Advisering en hands-on ondersteuning op verschillende gebieden, waaronder het verstrekken van financieel-economisch inzicht, overzicht en vooruitzicht; financiële oplossingen voor eigenaren; opzetten van liquiditeitsplanningssystemen en –methodieken; organisatie ontwikkelingen; verbeteren management informatie; afhandeling juridische claims; reorganisaties; beperking langdurig verzuim; juridisch en contractueel opzetten nieuwe bedrijven; startersbegeleiding; opzetten ondernemers- en financieringsplannen; strategie begeleiding; contacten met verzekeraars; personele aangelegenheden; bedrijfsovername; begeleiding faillissement; etc.

Het betreft (MKB) bedrijven en organisaties in een breed scala van branches.

ROL Programmamanager Integratie
OPDRACHTGEVER APG / Loyalis / Cordares
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

Cordares Verzekeringscluster (een schade- en een levensverzekeringsmaatschappij, tussenpersoon en holding) was onderdeel van de Cordares groep en opereerde als intermediairverzekeraar op de markt van aanvullende inkomensverzekeringen, m.n. gericht op de sectoren Bouw en Woningcorporaties. Cordares Advies trad daarbij op als een zelfstandig assurantie tussenpersoon. In het kader van de fusie tussen Cordares en APG (sinds 2009 de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het ABP) werd de Cordares Verzekeringsgroep onderdeel van Loyalis (dochterbedrijf van APG) te Heerlen.
De opdracht: Integreer de activiteiten van het Cordares Verzekeringscluster volledig binnen Loyalis. Daarbij rapporterend aan het directie (team) van Loyalis.
De rol was het initiëren, organiseren, richting geven, monitoren, bijsturen van en rapporteren over diverse projecten- en deelprogramma’s.
Na analyse heb is een programmaboek samengesteld met daarin o.a. de uitgangspunten en doelstellingen, de organisatie opzet, de verschillende fasen en de indeling in projecten, de globale planning en de te hanteren communicatie, rapportages, procedures en richtlijnen.
De (tientallen) projecten binnen deze integratie omvatte o.a. de juridische structuur, de aansturing, de invulling van de organisatie, de verschillende verzekeringsproducten, systemen en processen, alsmede de beleggingen en de fiscale positie. Ook het in verschillende fasen informeren van de klanten/belanghebbenden.
Bij uitvoering van het programma is gebruik gemaakt van de bestaande APG/Loyalis/Cordares organisatie alsmede van derden.
Aan het eind van de betrokkenheid was de integratie een feit, waren de projecten afgerond, met uitzondering van enkele productharmonisaties, die nog een langere doorlooptijd nodig hadden en binnen de reguliere organisatie afgerond zouden worden.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Concern Controller a.i.
OPDRACHTGEVER Altra / De Opvoedpoli
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Tijdelijke vervanging van de concern controller van Altra en Opvoedpoli.

Met o.a. ook

 • Advisering aan en ondersteuning van bestuur en directie
 • Ondersteuning en opvang vakantieverlof business contollers
 • Change agent transitietraject
ROL Business analist
OPDRACHTGEVER iHUB
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Programma van Eisen opgesteld om te komen tot één financieel systeem voor de volgende organisaties: iHub, Horizon, Altra en De Opvoedpoli. Hiervoor overlegd met financieel directeur, concern, business en financiaal controllers en hoofden financiële administraties, alsmede IT verantwoordelijken. Tevens geadviseerd over de te volgen oplossingsrichting en aanpak.

ROL Controlling Consultant
OPDRACHTGEVER Altra
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Op afroep bijstaan van en sparren met concern controller en business controllers: adviezen o.a. op het gebied van organisatie ontwikkelingen, administratieve organisatie, informatie voorzieningen, uitbrengen offertes, etc.

ROL Controlling consultant
OPDRACHTGEVER De Opvoedpoli
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Verbeteren van de P&C cyclus en management- & bestuurlijke informatie. Coachen en ondersteunen controlling medewerkers en selectie en inwerken nieuwe business controller. Advisering en ondersteuning in offerte- en aanbestedingstrajecten. Ondersteuning van en advisering aan concern controller en poli-directeuren.

ROL Controlling consultant
OPDRACHTGEVER Altra
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Er was behoefte aan verdere ondersteuning en kwaliteitsverbetering binnen controlling en daaraan verbonden informatievoorziening. Daarvoor financieel – economisch inzicht en vooruitzicht, niet alleen voor Altra Jeugdzorg, maar ook m.b.t. Altra als geheel en alliantiepartners verbeterd. Ondersteuning en begeleiding geboden aan nieuw controller Jeugdzorg, m.n. ten aanzien van analyses en rapportages. Voor 2017 informatievoorziening voor jeugdzorg geheel aangepast/ gekanteld.
Als sparringpartner opgetreden voor (concern)controllers. Nieuwe methodieken en modellen geïntroduceerd. Verbeterde informatiebehoefte gedefinieerd.

ROL Financieel Consultant
OPDRACHTGEVER Altra Jeugdzorg
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Binnen Altra Jeugd was er onvoldoende inzicht in de kostenstructuur. Er was behoefte om snel inzicht te krijgen i.v.m. verkoopprijsstelling en interne bedrijfsvoering. Na snelle inventarisatie en analyse een model gebouwd en gevuld. Uitkomsten gedeeld en eerste conclusies getrokken. Vervolgens het model verfijnt. Het model en de uitkomsten zijn vervolgens herhaaldelijk door de opdrachtgever gebruikt voor prijsbepaling bij het uitbrengen van offertes.

ROL Financieel Consultant
OPDRACHTGEVER Altra / iHub
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Startende samenwerking tussen een viertal organisaties in de Jeugdzorg en speciaal onderwijs. Behoefte aan onderlinge en externe financiële vergelijkbaarheid. Als financieel analist/consultant informatie behoefte opgesteld, informatie verzameld en geanalyseerd. Vervolgens uitgebreide benchmarkrapportage opgesteld en gepresenteerd, inclusief conclusies  voor aandachtsgebieden t.b.v. kostenbesparingen / optimalisaties voor de vier organisaties.
Nav uitgevoerde meerjarenprojectie richting geadviseerd voor rigoreuze kostenreducerende maatregelen. Deze zijn door 't bestuur overgenomen. Overdracht ter implementatie aan interne programmamanager.

ROL Interim controller Jeugdzorg
OPDRACHTGEVER Altra Jeugdzorg
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Plotseling vertrek van interim controller Jeugdzorg veroorzaakte problemen in de bezetting. Vanuit eerdere kennis / ervaring binnen Jeugdzorg lopende zaken overgenomen en afgewikkeld. Achterstanden weggewerkt. Bestaande financiële rapportage methodieken en tools verbeterd, voor meer complete, betrouwbare en snellere financiële rapportage. Nieuwe controller ingewerkt.

ROL Operationeel projectmanager / implementatiemanager
OPDRACHTGEVER De Haagse Hogeschool
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Dit betrof het centraliseren van het contracteren van alle externe inzet binnen HHS via ’n brooker (Corso)  Na zo’n 5 maanden na start aangesteld door Corso om de enorme achterstanden in inrichting en verwerking weg te werken.
Leidinggegeven aan het contract team (oa “scrum-aanpak”), situatie geïnventariseerd, werkprocedures ingevoerd, eerst een tijdelijke financiële administratie ingevoerd, rapportages (tijdelijk en definitief) ingevoerd, financiële stroom in gang gezet, definitieve systeem geïmplementeerd. Contacten met opdrachtgever, klant en inhuurpartijen i.v.m. ontstane problemen. Resultaat: een strak lopende organisatie zonder achterstanden.

ROL Zelfstandig bedrijfsadviseur en -ondersteuner
OPDRACHTGEVER Verschillende MKB bedrijven
JAAR 2012 - Heden
RESULTAAT

Advisering en hands-on ondersteuning op verschillende gebieden, waaronder het verstrekken van financieel-economisch inzicht, overzicht en vooruitzicht; financiële oplossingen voor eigenaren; opzetten van liquiditeitsplanningssystemen en –methodieken; organisatie ontwikkelingen; verbeteren management informatie; afhandeling juridische claims; reorganisaties; beperking langdurig verzuim; juridisch en contractueel opzetten nieuwe bedrijven; startersbegeleiding; opzetten ondernemers- en financieringsplannen; strategie begeleiding; contacten met verzekeraars; personele aangelegenheden; bedrijfsovername; begeleiding faillissement; etc.

Het betreft (MKB) bedrijven en organisaties in een breed scala van branches.

ROL Productowner
OPDRACHTGEVER APG / Loyalis
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

In “scrum” project met klein team gewerkt aan het definiëren en beschrijven alle operationele processen benodigd voor het oprichten van een in hoge mate geautomatiseerde Premie Pensioen Instelling (PPI). Daarbij overleg met andere betrokkenen (incl. ABN AMRO als JV partij). Resultaat: duidelijke roadmap voor de operationele inrichting.

ROL Programmamanager Integratie
OPDRACHTGEVER APG / Loyalis / Cordares
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

Cordares Verzekeringscluster (een schade- en een levensverzekeringsmaatschappij, tussenpersoon en holding) werd in het kader van de fusie tussen Cordares en APG onderdeel van Loyalis (dochterbedrijf van APG) te Heerlen. Opdracht: Integreer de activiteiten van het Cordares Verzekeringscluster volledig binnen Loyalis. Rol: het initiëren, organiseren, richting geven, monitoren, bijsturen van en rapporteren over diverse projecten- en deelprogramma’s. De (tientallen) projecten binnen deze integratie omvatte o.a. de juridische structuur, de aansturing, de invulling van de organisatie, de verschillende verzekeringsproducten, systemen en processen, alsmede de beleggingen en de fiscale positie. Ook het in verschillende fasen informeren van de klanten/belanghebbenden. Aan het eind van m’n betrokkenheid was de integratie een feit , waren de projecten afgerond, met uitzondering van enkele productharmonisaties, die nog een langere doorlooptijd nodig hadden en binnen de reguliere organisatie afgerond zouden worden.

ROL Informatiemanager
OPDRACHTGEVER Cordares Verzekeringscluster
JAAR 2008 - 2008
RESULTAAT

Leidinggegeven aan medewerkers van de afdeling functioneel- en applicatiebeheer.
Projectportfolio in kaart gebracht en prioriteiten aangebracht. Betrokken bij overkoepelend overleg binnen de Groep. Overlegstructuur met opdrachtgevers opgezet.
Resultaat: beheersbare (in activiteiten en €’s) opdrachten-portefeuille met duidelijke prioriteiten en strakke aansturing.

ROL Manager Finance & Control
OPDRACHTGEVER Cordares
JAAR 2007 - 2009
RESULTAAT

Leidinggegeven aan medewerkers van de verschillende finance & control afdelingen.
M’n activiteiten waren met name gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden (verbeteren betrouwbaarheid van de verslaglegging) en het verhogen van het tempo (richting fast-close). Hiervoor naast het invoeren van andere taakverdelingen en werkwijzen ook verbeteringen laten aanbrengen op het gebied van IT. Tevens gezorgd voor overgang van NL-GAAP naar IFRS. Resultaat: snellere en betrouwbaardere financiële verslaglegging.

ROL Riskmanager
OPDRACHTGEVER Cordares Verzekeringscluster
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Leidinggegeven aan processen rond het inventariseren van risico’s, het bepalen van mitigerende maatregelen, alsmede het implementeren van deze maatregelen binnen verschillende operationele afdelingen. Het opzetten en inrichten van een organisatie voor structureel toezicht op en rapportage over de risico beheersing. Resultaat: werkend riskmanagement systeem/organisatie, met aantoonbare beperking van de risico’s.

ROL Directeur Stafdiensten - Rollen: HR manager & Financieel manager o.g.v. pensioenveranderingen
OPDRACHTGEVER Pipelife Nederland
JAAR 2003 - 2005
RESULTAAT

Ingegeven door wijzigingen in de regelgeving, invoering internationale accounting standaarden én de financiële situatie werd door werkgever besloten de pensioenregeling aan te passen van eindloonregeling naar middelloonregeling (evt. aangevuld met DC-regeling).
Rol: Leidinggeven aan en implementeren van deze verandering.
Hiervoor overleg met vakbonden, OR, aandeelhouders-moedermaatschappij, adviseurs, actuaris, accountants en niet in de laatste plaats het personeel. Resultaat: VUT vervangende regelingen; aangepaste pensioenregelingen; voldoen aan IAS regelgeving.

ROL Directeur Stafdiensten Benelux - rol: manager HR
OPDRACHTGEVER Pipelife
JAAR 2001 - 2007
RESULTAAT

Leidinggegeven aan Personeelszaken. Door de jaren heen verschillende reorganisaties doorgevoerd, waaronder het volledig outsourcen van de logistieke organisatie.
Daarbij gezorgd voor alle voorbereidingen, overleg met OR en zo nodig met vakbonden, overleg met externe partijen en natuurlijk overleg met de betrokkenen.

ROL Bestuurder BPF
OPDRACHTGEVER BPF Pipelife
JAAR 2001 - 2006
RESULTAAT

Actieve rol binnen het bestuur van dit bedrijfspensioenfonds en linking-pin naar de werkgever.
Aanpassingen in het beleid als gevolg van gewijzigde regelgeving en financiële omstandigheden. Wisselingen van vermogensbeheerder. Beoordelingen opgestelde jaarrekeningen, actuariële verslagen en ALM-studies.
Reglementsaanpassingen nav afspraken tussen werkgever en sociale partners.

ROL Manager F & S > Directeur Stafdiensten Benelux- Rol: financieel manager
OPDRACHTGEVER Pipelife
JAAR 1998 - 2007
RESULTAAT

Leidinggegeven aan medewerkers binnen de afdelingen financiën en administratie (1998 – 2007).
Bij aanvang waren verschillende systemen in gebruik met verschillende (niet-matchende) informatiestromen. Gezorgd voor het versnellen, stroomlijnen, samenvoegen, kwalitatief uitbreiden en uniformeren van de informatiestromen. Resultaat: snellere en kwalitatief hoogwaardige maand- en jaarrapportages. Een prima basis voor beoordeling van de prestaties van het bedrijf en het gericht in gang kunnen zetten van bijsturende maatregelen. Aanvankelijk eerst in de Nederlandse vestiging, daarna ook in de Belgische vestiging.

ROL Directeur Stafdiensten Benelux -Rol ICT manager
OPDRACHTGEVER Pipelife
JAAR 1998 - 2007
RESULTAAT

Leidinggegeven aan medewerkers van de ICT afdeling (1998-2007). Millenium-overgang en Euro-invoering. Het in gebruik zijnde ERP systeem begon te verouderen én werd steeds lastiger beheersbaar door het vele (noodzakelijke) maatwerk. Leidinggegeven aan voorbereidingen voor en het starten van het programma voor herimplementatie van het ERP systeem (2006). 

ROL Financieel consultant
OPDRACHTGEVER SFB
JAAR 1998 - 1998
RESULTAAT

Planning & control instrumentarium ontwikkelen, uitwerken, implementeren en in de organisatie doorvoeren, begeleiden en opleiden aanwezige functionarissen, verstrekken van organisatorische adviezen en beoordelen van lopende systeem ontwikkelingen.

ROL Financieel consultant / verandermanager
OPDRACHTGEVER PontMeyer
JAAR 1997 - 1998
RESULTAAT

Organisatie-ontwikkeling, efficiency- & resultaatverbetering, alsmede toezicht en aansturing van financieel-economische processen, algehele directie ondersteuning en voorbereiden, coördinatie en begeleiding van de vernieuwing van het informatie systeem (SAP) 

ROL Vele verschillende rollen en functies
OPDRACHTGEVER Diverse opdrachtgevers
JAAR 1982 - 1998
RESULTAAT

Opdrachtgevers / werkgevers (deels in combinatie):
PontMeyer / SFB / Oomen B. & M. / PontMeyer / SFB / Zetmeelbedrijven “De Bijenkorf” – Amylum / Volvo Carpac International / Hagemeyer Services / Polygram / Woningbouw-vereniging Helmond-West / Stichting Pensionfonds Pipelife Nederland / Stichting Pensioenfonds ZBB.

Verschillende (interim) management en bestuurlijke functies / rollen o.a. op het gebied van financiën, administratie, planning, control, consolidatie, AO/IC, organisatieveranderingen, informatievoorziening, personeel & organisatie, ICT, algemene en juridische zaken, beleggingen, logistiek, pensioenen, netwerk marketing, bedrijfsprojectontwikkeling en volkshuisvesting. 

Met als resultaten onder meer: personele ontwikkelingen door training-begeleiding-coaching , verbeterde samenwerkingen en processen, meer en beter inzicht-overzicht-vooruitzicht, geslaagde reorganisaties en herstructureringen (inclusief F&O), volledige P&C inrichting, resultaatverbeteringen, heldere strategieën en beleid, verbeterde dienstverleningen, geslaagde oprichtingen-inrichtingen- implementaties  van bedrijven/afdelingen/systemen/methodieken, aangepaste cao’s en pensioenregelingen, beheersing van risico’s etc

OVERIG

MVO activiteit: Bestuurder bij de Kredietunie Zaanstad-NH, welke -mede door mij- is opgericht in april 2015. Het is een coöperatie van, voor en door ondernemers in Zaanstad en omgeving met als doel het bieden van nieuwe, aanvullende, financieringsmogelijkheden voor MKB ondernemers.