Contact
Ard van Diepen
Compleet CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Rotterdam

WERKGEVERS

Arlande | Junior Associate
2018 - 2018
Stichting Optimale Samenwerking | PMO
2018 - 2018
Adimon | Consultant
2017 - 2018
Bureau de Bont | Organisatieadviseur
2016 - 2017
ZZG Herstelhotel | Trainee
2015 - 2016

COMPETENTIES

Zelfstandig| Gedreven| Samenwerkingsgericht| Reflectief| Open

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
Prince2 Foundation
2014 - 2016
Extended Master Organization Studies - Tilburg University
2012 - 2014
Premaster Organization Studies - Tilburg University
2008 - 2012
Human Resource Management - INHolland

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Bij diverse gemeenten en zorgorganisaties ben ik actief geweest als business consultant en business analist. In de werkzaamheden die ik verricht vormt een gezamenlijke analyse het uitgangspunt zodat de juiste vervolgstappen gekozen kunnen worden. Het zoeken naar de optimale balans tussen procesmatige verbetering en het gewenste gedrag, geeft mij veel voldoening omdat ik wil weten wat het resultaat is van de bedachte oplossingen: is het gelukt om de beoogde doelen te bereiken? Zo ja, dan mag dat succes gevierd worden en zo nee, dan moeten we daarvan leren. Door middel van een goede voorbereiding, planmatig te werken en regelmatige analyses en evaluaties waarin we aandacht besteden aan de voortgang en het resultaat, kunnen we samen doelen én ambities realiseren. Klanten omschrijven mij als analytisch sterk, volhardend en proactief. Door proces-, en oplossingsgericht te denken en handelen en een constructief kritische blik, draag ik bij aan het gezamenlijk bereiken van resultaat.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Business Analist
OPDRACHTGEVER Optimale Samenwerking
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Business analist bij een onderzoek-, en adviesbureau op het gebied van vraaggestuurd en professioneel samenwerken. Hier heb ik opdrachten uitgevoerd op de scheidslijn van bestuur, handhaving, veiligheid en zorg waarbij IT een belangrijk element is om ketensamenwerking slagkracht te geven.

In opdracht van meerdere zorginstellingen, heb ik aan de hand van cliënt maps informatie- en gegevensstromen inzichtelijk gemaakt. Door de informatie en gegevens goed te analyseren, werd helder hoeveel partijen en professionals op welke manier (persoonlijk, brief, mail, telefonisch) en op welke momenten met een persoon met verward gedrag contact hebben gehad of onderling contact hebben over de cliënt. De analyse was de basis om samen met ketenpartners een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waardoor hulpvragen eerder gesignaleerd worden door de betrokken hulpverlenende organisaties

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

  • Strucutuur en inzicht in informatiestromen;  
  • Een nieuw ingericht samenwerkingsmodel; 
  • Vroegtijdig signalering van complexe casuistiek.
ROL PMO Coördinator
OPDRACHTGEVER Adimon
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Als PMO Coördinator bij Adimon was ik verantwoordelijk voor veranderprojecten op het gebied van projectmanagement en kwaliteit. De projecten vonden plaats bij zorgorganisaties en IT-organisaties. 

Een belangrijk onderdeel om de kwaliteit te borgen in de zorg, is bevoegd en bekwaamheid van medewerkers. Bij een VVT-instelling werd de registratie van bevoegd en bekwaam gedigitaliseerd, omdat de organisatie haar ISO certificaat wilde behouden.  

Om de organisatie te ondersteunen, vervulde ik de rol van PMO Coördinator . Het was mijn taak om de projectleider te adviseren, aandacht te houden voor de voortgang en structuur aan te brengen in de werkwijze. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de interne communicatie over de nieuwe werkwijze zodat de eindgebruikers conform de nieuwe werkwijze zouden gaan werken. 

Met de multidisciplinaire projectgroep heb ik gesproken over de gewenste resultaten en tijdspad. Vervolgens heb ik een planning gemaakt zodat inzichtelijk werd welke werkzaamheden nodig waren en hoeveel tijd beschikbaar was. Hierdoor werden agenda’s vrij gemaakt en ontstond een gevoel van urgentie. De projectgroep kon vervolgens de stappen conform planning realiseren en verbeteringen toevoegen aan het nieuwe systeem. Door de eindgebruikers te bezoeken op de diverse locaties, interactieve sessies te houden en vragen te beantwoorden, werden zij betrokken. Op deze wijze werden zij stap voor stap meegenomen, waardoor het gebruik van het systeem toenam. 

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

  • Digitalsering van scholingsproces in drie maanden;
  • Behaalde ISO certificering;
  • Ingerichte PMO omgeving binnen de projectorganisatie. 
ROL Projectsecretaris
OPDRACHTGEVER Bureau de Bont
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Bij Bureau de Bont was ik actief als projectsecretaris en PMO Coördinator . Het mooiste project wat ik hier gedaan heb, was een project bij een grootstedelijke VVT-stelling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de kwaliteit van zorg bij de zorginstellingen in Nederland. De IGZ stelde een VVT-instelling onder toezicht, omdat deze onvoldoende inzicht gaf in de kwaliteit van zorg. De VVT-instelling was niet in staat om om de juiste, tijdige en relevante informatie te verstrekken.  De opdracht was om van alle intramurale zorglocaties een rapportage opleveren waardoor de kwaliteit van zorg per locatie inzichtelijk werd. 

Mijn taak als projectsecretaris was om de gegevens te verzamelen, ontsluiten, interpreteren en te verwerken in de rapportage zodat de kwaliteit van zorg inzichtelijk werd. Het dagelijks afstemmen met stakeholders om de juiste informatie te verkrijgen en met elkaar praten over de inhoudelijke interpretaties van de informatie, vormden de basis om een goede conceptrapportage op te leveren. Binnen de gestelde termijn  leverden wij een rapport op met de juiste, tijdige en relevante informatie conform de eisen van de IGJ. Door het toepassen van continu verbeteren werd vervolgens de nieuwe rapportage opgeleverd waardoor het voor de organisatie duidelijk was welke stappen gezet moesten worden, waar ik ook ondersteuning in heb geboden.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

  • Inzicht in de kwaliteit van zorg;
  • Relevante rapportage voor IGJ.
ROL Trainee
OPDRACHTGEVER ZZG Herstelhotel
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Als onderdeel van mijn Extended master 1 jaar stagegelopen bij ZZG Herstelhotel. Hierbij was ik zowel projectmedewerker als onderzoeker. Mijn masterscriptie betrof een onderzoek naar de invoering van zelfsturende teams in de zorg. 

OVERIG

Als ‘voorleesouder’ kom ik vijf maanden lang voorlezen aan een kind met een taalachterstand, met als doel om leesplezier in het gehele gezin te vergroten. Het is ontzettend mooi om samen met het kind de taal te ontdekken en het lezen te stimuleren. Het is een uitdaging om aan te sluiten op het niveau van het kind, bijpassende doelen te ontwikkelen met bijbehorende oefeningen. Het resultaat is dat het kind na 20 weken beter kan lezen en het gezin actiever leest en stimuleert om de taal te ontdekken.