Contact
Amanda Bakker
Compleet CV
Professie Projectleider
Woonplaats Amsterdam

WERKGEVERS

2016 - 2017
Junior Associate
2014 - 2015
Trainee proces- en informatiemanagement

COMPETENTIES

Nieuwsgierig| Ambitieus| Resultaatgericht| Organisator| Proactief| Analytisch

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2017
Situationeel Leidinggeven - S&N
2014 - 2015
Informatiemanagement voor de praktijk – Academy for Information & Management
2011 - 2013
Master & Premaster Sociologie – VU
2007 - 2011
Media, Information and Communication – HvA

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de combinatie mens en verandering. Ik speelde daarop in door mij te ontwikkelen op het gebied van journalistiek en sociologie, waar ik mij tijdens mijn studies mocht bezig houden met vragen als: Waarom doet een mens/groep mensen wat hij doet? En hoe kun je dit beïnvloeden? Onderzoeken alleen bood mij geen voldoening: Ik wilde daadwerkelijk doelen behalen! De volgende stap naar informatiemanagement was snel gemaakt. Daar trok men de conclusie dat IT-projecten nog zo perfect bedacht kunnen zijn, maar als ‘de mens’ hierbij wordt verwaarloosd het project alsnog faalt. Mijn opleiding en werk rondom informatiemanagement zorgden met planmatig werken en focus op het aanpakken van complexe problematiek voor de brug naar projectmanagement. In dit vakgebied bereik ik als projectleider duurzame en concrete resultaten, waarbij de mens altijd een hoofdrol speelt. In mijn opdrachten bij gemeente, zorg en nutsbedrijven is er dan ook meestal een gemeenschappelijke deler in de vorm van een combinatie mens-, proces- en IT-component. Hoewel de kwesties onderling van elkaar verschillen, is de 'waarom' de verbindende factor die niet mag worden overgeslagen en ervoor kan zorgen dat mensen meedoen. Door mijn studies journalistiek, sociologie en informatiemanagement weet ik ontwikkelingen binnen organisaties vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kan ik conceptueel denken en structuren vinden, waardoor ik het werk planmatig kan aanvliegen. Daarnaast kan ik binnen de organisatie makkelijk een netwerk van mensen creëren die deze invalshoeken verder kunnen aanvullen en motiveren de stappen binnen de organisatie te maken. Samen kom je namelijk écht verder.

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Implementatiemanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Handhaving & Toezicht is de centrale handhavingsdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Door de groeiende behoefte tot centralisering was er ook de wens om alles rondom handhaving te uniformeren en te ontwikkelen naar mobiele handhaving. Het project Mobiele Handhaving verving de bestaande handhavingsapplicaties en zorgde ervoor dat alle 500 handhavers hun (politie)taken op een smartphone middels een nieuwe applicatie op één en dezelfde wijze kunnen uitvoeren.

Als implementatiemanager was ik het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hadden met de realisatie en implementatie van de voorziening mobiele handhaving. Ik was verantwoordelijk voor het opstellen van de implementatieplannen per stadsdeel, het aansturen van de implementatiecoördinatoren, het opzetten en mede-uitvoeren (impact assessment) van workshops met de keten/business, het coördineren van aanpassingen aan proces- en werkinstructies, het uitvoeren van procesanalyses, het coördineren van opleidingen en trainingen, het ondersteunen van de overall projectmanager en hem vervangen bij afwezigheid, het creëren van draagvlak, het implementeren van de handhavingssoftware en was ik een sparringpartner voor project, programma en business. Deze werkzaamheden hebben geresulteerd in een succesvol project, dat binnen het begrote budget en de tijdsplanning is gebleven. 

ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Altra | Jeugdzorg
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Altra is een grote instelling op het gebied van jeugdzorg in Amsterdam en omstreken, die een centrale coördinatie van alle jeugd- en opvoedhulp wilde ontwikkelen. Als projectleider van dit verander- en implementatietraject was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een team, dat de toegangspoort tot de jeugdzorg moest vormen. Dit project betrof het opzetten in de breedste zin van het woord: Van procesinrichting en ICT-aanpassingen tot een OR-traject en implementatie van het nieuwe team. En bevatte hierdoor belangrijke veranderkundige- en procesaspecten. Naast dit project hield ik me tevens bezig met de digitalisering van personeels- en salarisadministratie, vanuit het oogpunt van de gebruikers. Onderdeel hiervan is een digitale mutatietool. Verder ben ik betrokken geweest bij het projectontwerp van de bestuurlijke fusie van de bedrijfsvoering van de zorginstellingen Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans.

ROL Procesbegeleider Digitalisering
OPDRACHTGEVER Waternet
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Waternet wilde op het gebied van interne digitalisering ontwikkelen naar Zaakgericht Werken. Om deze digitalisering mogelijk te maken, moest men eerst veranderen van taakgericht, naar procesgericht denken en werken. Tevens moest er draagvlak gecreëerd worden om de stap van analoog naar digitaal te kunnen maken. In mijn rol als procesbegeleider bij dit verander- en IT-implementatieproject lag de focus op zowel de menselijke als de analytische kant van de ontwikkelingen. Ik analyseerde, uniformeerde en optimaliseerde dan ook samen met de medewerkers de processen en werkinstructies, zodat er een nieuwe structuur geïmplementeerd kon worden. Tevens heb ik ervoor gezorgd dat er koppelingen met andere onderdelen van de procesarchitectuur, zoals de KPI-piramide en het bedrijfsmodel, onderzocht werden en de hiaten tussen de verschillende onderdelen in kaart konden worden gebracht. Ondersteunend hieraan was het BISL-raamwerk, waarmee de kloof tussen de business, informatiemanagement en functioneel beheer gedicht kon worden. Dit resulteerde in een organisatie die klaar was om een zaaksysteem aan te besteden en direct te implementeren.

ROL Procesbegeleider Zaakgericht Werken
OPDRACHTGEVER Gemeente Lisse
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

De gemeente Lisse heb ik geholpen met de voorbereiding van de implementatie van het Zaakgericht Werken. Dit deed ik door de GEMMA Zaaktypecatalogus (ZTC) te verfijnen naar de situatie van de gemeente Lisse en de medewerkers mee te nemen in deze ontwikkelingen. Daarnaast zorgde ik preventief voor noodzakelijke aanpassingen aan de processen en legde ik verbanden tussen processen en de mijlpalen die nodig waren om het project uit te voeren.

OVERIGE

Studentcoördinator Springlevende Wijk In een aandachtswijk in Amsterdam-Oost heb ik twee jaar lang projecten geïnitieerd en bestuurd om de wijk te versterken. Dit waren projecten op scholen voor onder meer kinderen met een taalachterstand en empowerment projecten voor vrouwen. Tevens verzorgde ik daar de begeleiding en aansturing van stagiaires Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam, die hun stage bij de Academie van de Stad uitvoerden. Het resultaat was een krachtig netwerk van instanties, studenten en bewoners en een verbeterde leefbaarheid van de buurt.