Contact

Vraagarticulatie in het onderwijs

Vraagarticulatie in het onderwijs

Om te komen tot een passende informatievoorziening groeit binnen het onderwijs de behoefte aan een goede samenwerking tussen Onderwijsdirecties en de ICT ondersteunende diensten. De vraag naar functionele ondersteuning moet geformuleerd worden door het onderwijs, waarbij het aanbod hiervan beschikbaar gesteld moet worden vanuit de ondersteunende diensten. Er mag hierbij van uitgegaan worden dat voor technisch noodzakelijke ondersteuning geen vraag geformuleerd hoeft te worden, maar dat door de ICT ondersteunende diensten geanticipeerd wordt op wat noodzakelijk is vanuit een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Informatiemanagement zorgt op tactisch/strategisch niveau en functioneel beheer op operationeel niveau er voor dat de vraag helder is verwoord en door de eigen I&A afdeling en haar toeleveranciers helder worden beantwoord. Vaak worden hier theoretische modellen voor gebruikt. Deze leiden echter meestal tot ICT georiënteerde oplossingen vanuit de aanbodzijde en zorgen zelden voor een inrichting waarbij de vraagzijde oftewel de functionele noodzaak ‘in de lead’ is.

Pragmatisch de vraag organiseren

Om de vraag goed te organiseren moet de basis hiervoor inzichtelijk en geordend aanwezig zijn. Binnen het onderwijs dienen per onderwijsbedrijfsfunctie de processen helder vastgelegd te worden, moet duidelijk zijn welke stappen handmatig of geautomatiseerd zijn en welke rollen de diverse applicaties / systemen vervullen. Per bedrijfsfunctie hoort er een proceseigenaar verantwoordelijk te zijn voor de juiste werking van alle processen binnen zijn bedrijfsfunctie. Deze proceseigenaar moet tot vraagstellingen komen vanuit de vastgestelde proceskaders en dient zich daarbij te laten ondersteunen door een procesbeheerder die zicht heeft op de gehele keten van proces, applicatie / systemen en de manier waarop de aanbodzijde deze vraag invult. De procesbeheerder dient zich op zijn beurt te laten bijstaan door key-users (de belangrijkste gebruikers met de meeste kennis en ervaring) die kritisch bevraagd kunnen worden en kritische collega’s van I&A, waarbij het aanbod zowel duidelijke standaarden en bouwstenen moet bieden als flexibiliteit.

Innovatie

Onderwijsinstellingen horen innovatief te zijn. Een samenspel tussen de onderwijsteams, ondersteunende diensten en gespecialiseerde derden is noodzakelijk om de hedendaagse ontwikkelingen te kunnen volgen. De vraag uit het onderwijs moet herkend worden en dient te worden omgezet naar nieuwe processen, techniek en systemen. Bestaande beleidskaders moeten uitgedaagd te worden.

Arlande helpt

Arlande gelooft in een pragmatische aanpak binnen het onderwijs waarbij de verbinding tussen vraag en aanbod zo effectief mogelijk wordt ingericht. Een flexibele aanpak die zich kenmerkt door een slanke en op maat ingerichte vraagzijde, die de vraag juist en helder formuleert en bestaat uit vaste spelers die zorg dragen voor de continuïteit. Gebaseerd op ervaring en in enkele krachtige stappen zorgt Arlande voor een dergelijke pragmatisch ingerichte organisatie van de vraagzijde. Aan de hand van samen (vraag en aanbod) in kaart gebrachte bestaande processen en applicaties, wordt snel een eerste formulering van de vraag opgesteld en bespreekbaar gemaakt op directieniveau. Arlande helpt!