Masterclass Portfoliomanagement leergang in 10 dagdelen

29 maart 2018

De rol van (project) portfoliomanager is inmiddels in veel organisaties erkend om regie te krijgen op het realiseren van de groeiende ambities, transities en vele veranderinitiatieven, in hybride situaties met waterval projecten en agile teams. De theorie is eenvoudig, de toepassing weerbarstig. De vraag is keer op keer: “Hoe doe je dat nu, hoe krijg je het werkend?” Het vakgebied is dynamisch en heeft in-middels een breed scala aan facetten.

De Masterclass Portfoliomanagement is een leer-gang voor managers die verantwoordelijk zijn voor het beheren en aansturen van een portfolio van ver-anderinitiatieven in een organisaties.

Opzet masterclass

Deze masterclass Portfoliomanagement is een leer-gang van 2x5 dagdelen waarin deelnemers samen met vakgenoten werken aan theorie en praktijk.

In de masterclass krijgen de deelnemers de gele-genheid om cases uit hun eigen praktijksituatie te presenteren en te bespreken (intervisie-format), voorbeelden uit te wisselen, dilemma’s te benoe-men en te werken aan oplossingen. Dit stimuleert de toepassing van het materiaal in de eigen werk-omgeving, waardoor de deelnemers de in de mas-terclass aangereikte kennis maximaal kunnen be-nutten.

Met name de reflectie op de door elkaar ingebrachte cases in combinatie met de best practices en erva-ring van de master maken deze masterclass tot een setting waar de deelnemers veel inspiratie uit halen.

Groepsgrootte en deelnemers

Bent u (project) portfoliomanager, business change managers, portfoliocontrollers, portfolioanalisten en managers PMO en toe aan een verdieping in uw vakgebied? Dan is deze masterclass voor u een mooie uitdaging om u samen met collega’s uit an-dere organisaties te professionaliseren.

De gewenste groepsgrootte is 5 tot 7 deelnemers. De deelnemers zijn ervaren en minder ervaren port-foliomanagement professionals, verantwoordelijk voor het coördineren of managen van een portefeuille van veranderinitiatieven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de principes be-heersen van projectmatig werken. Kennis van me-thodieken als MoP, MSP, Projectmatig Creëren, PRINCE2, Stage Gate, Kanban, Scrum en SAFe is een pré, maar geen vereiste.

Managers uit diverse organisaties, profit als non-profit nemen deel aan de masterclass, zoals onder-wijsinstellingen, zorgorganisaties, banken, verze-keringen, zbo’s, departementale en lokale overhe-den, nutsbedrijven, industrie, retailers, transport-bedrijven e.a.

Van los naar wensbaar

In de masterclass staan we stil bij het Arlande Port-foliomanagement Maturity model en de vier groei-stadia in een organisatie: van Los via Grip en Sa-menhang naar Wendbaar.

Drie invalshoeken van de masterclass

De strategische kant verbindt het veranderportfolio van een organisatie aan de doelen en de strategie – hoe gaan we die bereiken, welke initiatieven le-veren de beste bijdrage daarvoor?

De tactische kant verbindt het portfolio met de uit-voerbaarheid, de maakbaarheid en de fitheid – zijn de voorwaarden aanwezig om de resultaten op te kunnen leveren en zijn de inspanningen, de kosten, in verhouding met de baten, de waarde?

De veranderkundige kant verbindt de portfolioma-nager met het organisatieleren – hoe kan de orga-nisatie beter worden in de portfoliobesturing en executie. Hoe krijg je de mensen mee, hoe (ver)leid je ze, hoe leid je ze op en hoe coach je?

En, hoe stel je je zelf daarbij op als portfoliomana-ger, welke competenties zet je daarbij in? Daarmee raken we ook de persoonlijke kant van de portfoli-omanager en hoe die te ontwikkelen.

Begeleiding masterclass

De masterclass wordt begeleid door drs Jan G. Bloem CMC, Portfoliomanager, PPM consultant, or-ganisatieadviseur en coach en autoriteit op het ge-bied van Project Portfolio Management (PPM). Jan is verbonden aan Arlande en is sinds 2004 organi-sator van het PPM Jaarcongres. Bij Arlande leidt hij de PPM kerngroep en heeft hij een ruime opdrach-tenpraktijk opgebouwd met bewezen best practices.

Traject 1 – Tactisch Portfoliomanagement;

  • Governance en maturity
  • Classificatie, projecten, schum e.a.
  • Stage-gate sturing en business cases
  • Middelen sturing, financiën en capaciteit
  • Implementatie-issues en PMO

Traject 2 – Strategisch Portfoliomanagement.

  • Transities en verandermanagement
  • Prioritering en roadmaps
  • Agile portfoliomanagement
  • Value, benefits en veranderdoelenvizier
  • Portfolio Management Office

Planning Groep 2018-2019

Sessie Traject 1 Traject 2
1 21/09/2018 14/12/2018
2 05/10/2018 11/01/2019
3 02/11/2018 25/01/2019
4 16/11/2018 08/02/2019
5 30/11/2018 22/02/2019

Locatie

De sessies zijn bij Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn. Vrijdagochtend 08:30 - 12:30 uur. In over-leg met de groep kan daarvan worden afgeweken.

Kosten

De kosten per traject zijn € 1.895,- ofwel € 379,- per sessie, exclusief 21% BTW. U ontvangt vooraf een factuur. Bij deelname aan beide trajecten geldt een reductie van 20% op het tarief van het tweede traject.

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier voor deze masterclass kunt u opvragen bij: Ole Buissink, events@arlande.nl. Telefonisch: 035 60 91 555.